Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Đổi Mới Cái Đầu – Lung Lay Cái Bụng

02/08/200700:00:00(Xem: 6829)

Tư tưởng – Báo chí mối nguy của đảng "

Hoa Thịnh Đốn.- Trong khi Quốc hội thảo luận cho có lệ thành phần tân Chính phủ do Nguyễn Tấn Dũng đề nghị để  hòan tất  thủ tục trao quyền lãnh đạo Nhà nước cho đảng CSVN theo chu kỳ Năm năm 2007-2012  thì   kiên định Chủ nghĩa Mác-Lenin và Tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh đang làm cho  đảng mất ăn mất ngủ.

Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiết lộ những điều chưa công bố về  nội dung Nghị quyết “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” do Hội nghị 5  (5-14/7/07) của Ban Chấp hành Trung ương đảng thông qua.

Phú nói : “ Điểm mới của Nghị quyết Trung ương lần này thể hiện rõ ngay trong quan điểm chỉ đạo của trung ương.

Trước hết, Trung ương nhận thức về vị trí, vai trò, sứ mệnh của công tác tư tưởng, lý luận, báo chí đầy đủ hơn, rõ hơn, sâu sắc hơn. Trung ương coi đây là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ; coi công tác tư tưởng, lý luận và báo chí là cơ sở để khẳng định, nâng cao vị trí tiên phong của Đảng ta về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức.

Thứ hai, khẳng định mạnh mẽ hơn nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ ba, đề cao việc phát huy dân chủ, tự do tư tưởng, khai thác mọi tiềm năng sáng tạo của toàn Đảng và trong xã hội, tạo bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Thứ tư, nhấn mạnh tính đặc thù, quy luật đặc thù của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí, từ đó đưa ra những vấn đề có tính phương pháp luận và phương pháp khoa học trong công tác đối với lĩnh vực này. Trong từng lĩnh vực, Trung ương cũng quan tâm chỉ rõ những định hướng lớn, những nhiệm vụ cụ thể trong việc xác định nội dung, trong việc đổi mới phương thức, trong việc xây dựng đội ngũ, trong việc hình thành cơ chế chính sách và tạo điều kiện thuận lợi để công tác tư tưởng, lý luận, báo chí có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.”

Phú nói tiếp : “ Trung ương đặc biệt nhấn mạnh việc gắn kết công tác tư tưởng, lý luận, báo chí với thực tiễn đất nước. Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí phải phấn đấu trở thành một mắt khâu trong toàn bộ quá trình phát triển kinh tế xã hội, phải tham gia trực tiếp vào việc giải quyết những nhu cầu của đời sống thực tiễn, vừa để làm tốt chức năng tư tưởng, vừa để nắm chắc thực tiễn, tổng kết, bổ sung để lý luận; Phải từ lý luận; đề xuất bổ sung, xây dựng các cơ chế chính sách cần thiết. Trong Nghị quyết này cũng chỉ rõ sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, lý luận, báo chí với công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra đảng.” (Báo Điện tử Trung ương đảng, 29-07-07)

Tại sao cho đến bây giờ, sau  77 năm (01/8/1930-01/8/2007) làm công tác nghiên cứu và tuyên truyền mà đến bây giờ Trung ương mới thấy đảng viên cần phải  có “nhận thức về vị trí, vai trò, sứ mệnh của công tác tư tưởng, lý luận, báo chí đầy đủ hơn, rõ hơn, sâu sắc hơn”"

Từ mấy thập kỷ nay guồng máy tuyên truyền của đảng đã làm gì, tốn bao nhiêu xương máu của đảng viên và của cải của nhân dân mà công tác tư tưởng, lý luận và báo chí vẫn chưa đạt yêu cầu hay là những lời tuyên truyền của đảng đã qúa lỗi thời, báo chí của đảng cũng không khác loa phóng thanh khu phố hay phường, xã nên chẳng ai buồn nghe, nói chi đến tin theo"

Hay  bi thảm hơn, những người làm công tác tuyên truyền và báo chí đã hết hơi, kiệt sức, thiếu tự tin vào những lời đảng bảo mình nói nên  chưa thể “ trở thành một mắt khâu” của chế độ "

Và phải chăng những thiếu sót trên đây của đội ngũ làm công tác tuyên truyền  là hậu qủa của một cuộc chuyển hướng ngay trong nội tâm đảng viên đối với  chủ trương tiếp tục kiên định Chủ nghĩa “lạc điệu” Mác- Lê nin của đảng"

Đó là lý do tại sao Hội nghị 5 đã đòi công tác Tư tưởng và Báo chí phải “ khẳng định mạnh mẽ hơn nhiệm vụ nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Điều được gọi là “đề cao việc phát huy dân chủ, tự do tư tưởng” ghi trong Nghị quyết “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” chẳng qua cũng chỉ là thứ độc quyền dành cho đảng viên và trong nội bộ đảng, nội bộ các tổ chức, đòan hội của đảng hay các Tổ chức được đảng cho phép hoạt động.

Sở dĩ Hội nghị 5 đã thảo luận và đồng ý mở rộng dân chủ trong đảng vì hiện nay tại nhiều cơ sở đảng và nhiều nơi vẫn còn sinh hoạt theo lối độc tài, cấp trên diễn thuyết cho cấp dưới nghe hay trên ra lệnh thì dưới cứ thế mà nhắm mắt bắt dân làm, không được góp ý, không có quyền từ chối hay làm khác đi nên nhiều chương trình, kế hoạch đã thất bại.

Ngoài điều kiện “dân chủ” hạn chế này, đảng không cho phép người dân được “làm chủ” những thứ không cho phép, nhất là  tự do ngôn luận và báo chí.

ĐÀO DUY QUÁT – TUYÊN GIÁO
Ngoài  tiết lộ của  Phùng Hữu Phú, lần đầu tiên, Phó Trưởng ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương Đào Duy Quát cũng  nói đến lý do tại sao Hội nghị 5 đã quan tâm đặc biệt đến công tác tư tưởng và báo chí.

Quát nói với phóng viên báo Điện tử Trung ương Đảng (29-7-07): “  Trong bối cảnh mới, chúng ta phải chủ động hội nhập thật sâu rộng về kinh tế, phải phát triển mạnh nhưng phải giữ vững được bản sắc dân tộc, giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa… Cũng trước bối cảnh các thế lực thù địch tiến hành nhiều âm mưu thâm độc, thực hiện diễn biến hoà bình, cuộc xâm lăng văn hoá, áp đặt thông tin… công tác tư tưởng, lý luận, báo chí cần nhận thấy rõ những yêu cầu, nhiệm vụ mới của mình.”

“Trên cơ sở khẳng định vị trí vai trò và tính đặc thù của công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, hội nghị Trung ương 5 đã xác định công tác tư tưởng phải khẳng định mạnh mẽ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…”

Vào ngày  30/7, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo, Phùng Hữu Phú  với tư cách Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương còn xác định : “Công tác tuyên giáo phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam để vận dụng sáng tạo, phát triển, phục vụ cho việc xây dựng đường lối chính trị và triển khai thực hiện đường lối chính trị đó.”

Phú cảnh giác về những “lực cản” đang đối đầu với đảng: “ Công tác tuyên giáo cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức mới gay gắt: sự biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp ngày càng đa dạng và phức tạp hơn; sự phân hóa giàu nghèo, phân hóa tư tưởng, sự hình thành các nhóm xã hội khác nhau về lợi ích kinh tế, tư tưởng, lối sống, tâm lý; tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa khắc phục được; sự tăng cường chống phá với thủ đoạn ''Diễn biến hòa bình'' của các thế lực thù địch; tác động tổng hợp của các nhân tố đó có thể kích thích thêm khuynh hướng đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.”

Như vậy tuy ngoài mặt, đảng hân hoan có Chính phủ mới vì đã đặt xong người vào vị trí theo ý muốn nhưng trong lòng  thì ruột gan lại rối bời vì cơn bão lung lay tư tưởng và các tệ nạn xã hội do chế độ gây ra đang  đe dọa  sự  sống còn  của đảng. -/-

08/07

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.