Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Đổi Mới Cái Đầu – Lung Lay Cái Bụng

02/08/200700:00:00(Xem: 6501)

Tư tưởng – Báo chí mối nguy của đảng "

Hoa Thịnh Đốn.- Trong khi Quốc hội thảo luận cho có lệ thành phần tân Chính phủ do Nguyễn Tấn Dũng đề nghị để  hòan tất  thủ tục trao quyền lãnh đạo Nhà nước cho đảng CSVN theo chu kỳ Năm năm 2007-2012  thì   kiên định Chủ nghĩa Mác-Lenin và Tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh đang làm cho  đảng mất ăn mất ngủ.

Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiết lộ những điều chưa công bố về  nội dung Nghị quyết “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” do Hội nghị 5  (5-14/7/07) của Ban Chấp hành Trung ương đảng thông qua.

Phú nói : “ Điểm mới của Nghị quyết Trung ương lần này thể hiện rõ ngay trong quan điểm chỉ đạo của trung ương.

Trước hết, Trung ương nhận thức về vị trí, vai trò, sứ mệnh của công tác tư tưởng, lý luận, báo chí đầy đủ hơn, rõ hơn, sâu sắc hơn. Trung ương coi đây là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ; coi công tác tư tưởng, lý luận và báo chí là cơ sở để khẳng định, nâng cao vị trí tiên phong của Đảng ta về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức.

Thứ hai, khẳng định mạnh mẽ hơn nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ ba, đề cao việc phát huy dân chủ, tự do tư tưởng, khai thác mọi tiềm năng sáng tạo của toàn Đảng và trong xã hội, tạo bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Thứ tư, nhấn mạnh tính đặc thù, quy luật đặc thù của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí, từ đó đưa ra những vấn đề có tính phương pháp luận và phương pháp khoa học trong công tác đối với lĩnh vực này. Trong từng lĩnh vực, Trung ương cũng quan tâm chỉ rõ những định hướng lớn, những nhiệm vụ cụ thể trong việc xác định nội dung, trong việc đổi mới phương thức, trong việc xây dựng đội ngũ, trong việc hình thành cơ chế chính sách và tạo điều kiện thuận lợi để công tác tư tưởng, lý luận, báo chí có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.”

Phú nói tiếp : “ Trung ương đặc biệt nhấn mạnh việc gắn kết công tác tư tưởng, lý luận, báo chí với thực tiễn đất nước. Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí phải phấn đấu trở thành một mắt khâu trong toàn bộ quá trình phát triển kinh tế xã hội, phải tham gia trực tiếp vào việc giải quyết những nhu cầu của đời sống thực tiễn, vừa để làm tốt chức năng tư tưởng, vừa để nắm chắc thực tiễn, tổng kết, bổ sung để lý luận; Phải từ lý luận; đề xuất bổ sung, xây dựng các cơ chế chính sách cần thiết. Trong Nghị quyết này cũng chỉ rõ sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, lý luận, báo chí với công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra đảng.” (Báo Điện tử Trung ương đảng, 29-07-07)

Tại sao cho đến bây giờ, sau  77 năm (01/8/1930-01/8/2007) làm công tác nghiên cứu và tuyên truyền mà đến bây giờ Trung ương mới thấy đảng viên cần phải  có “nhận thức về vị trí, vai trò, sứ mệnh của công tác tư tưởng, lý luận, báo chí đầy đủ hơn, rõ hơn, sâu sắc hơn”"

Từ mấy thập kỷ nay guồng máy tuyên truyền của đảng đã làm gì, tốn bao nhiêu xương máu của đảng viên và của cải của nhân dân mà công tác tư tưởng, lý luận và báo chí vẫn chưa đạt yêu cầu hay là những lời tuyên truyền của đảng đã qúa lỗi thời, báo chí của đảng cũng không khác loa phóng thanh khu phố hay phường, xã nên chẳng ai buồn nghe, nói chi đến tin theo"

Hay  bi thảm hơn, những người làm công tác tuyên truyền và báo chí đã hết hơi, kiệt sức, thiếu tự tin vào những lời đảng bảo mình nói nên  chưa thể “ trở thành một mắt khâu” của chế độ "

Và phải chăng những thiếu sót trên đây của đội ngũ làm công tác tuyên truyền  là hậu qủa của một cuộc chuyển hướng ngay trong nội tâm đảng viên đối với  chủ trương tiếp tục kiên định Chủ nghĩa “lạc điệu” Mác- Lê nin của đảng"

Đó là lý do tại sao Hội nghị 5 đã đòi công tác Tư tưởng và Báo chí phải “ khẳng định mạnh mẽ hơn nhiệm vụ nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Điều được gọi là “đề cao việc phát huy dân chủ, tự do tư tưởng” ghi trong Nghị quyết “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” chẳng qua cũng chỉ là thứ độc quyền dành cho đảng viên và trong nội bộ đảng, nội bộ các tổ chức, đòan hội của đảng hay các Tổ chức được đảng cho phép hoạt động.

Sở dĩ Hội nghị 5 đã thảo luận và đồng ý mở rộng dân chủ trong đảng vì hiện nay tại nhiều cơ sở đảng và nhiều nơi vẫn còn sinh hoạt theo lối độc tài, cấp trên diễn thuyết cho cấp dưới nghe hay trên ra lệnh thì dưới cứ thế mà nhắm mắt bắt dân làm, không được góp ý, không có quyền từ chối hay làm khác đi nên nhiều chương trình, kế hoạch đã thất bại.

Ngoài điều kiện “dân chủ” hạn chế này, đảng không cho phép người dân được “làm chủ” những thứ không cho phép, nhất là  tự do ngôn luận và báo chí.

ĐÀO DUY QUÁT – TUYÊN GIÁO
Ngoài  tiết lộ của  Phùng Hữu Phú, lần đầu tiên, Phó Trưởng ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương Đào Duy Quát cũng  nói đến lý do tại sao Hội nghị 5 đã quan tâm đặc biệt đến công tác tư tưởng và báo chí.

Quát nói với phóng viên báo Điện tử Trung ương Đảng (29-7-07): “  Trong bối cảnh mới, chúng ta phải chủ động hội nhập thật sâu rộng về kinh tế, phải phát triển mạnh nhưng phải giữ vững được bản sắc dân tộc, giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa… Cũng trước bối cảnh các thế lực thù địch tiến hành nhiều âm mưu thâm độc, thực hiện diễn biến hoà bình, cuộc xâm lăng văn hoá, áp đặt thông tin… công tác tư tưởng, lý luận, báo chí cần nhận thấy rõ những yêu cầu, nhiệm vụ mới của mình.”

“Trên cơ sở khẳng định vị trí vai trò và tính đặc thù của công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, hội nghị Trung ương 5 đã xác định công tác tư tưởng phải khẳng định mạnh mẽ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…”

Vào ngày  30/7, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo, Phùng Hữu Phú  với tư cách Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương còn xác định : “Công tác tuyên giáo phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam để vận dụng sáng tạo, phát triển, phục vụ cho việc xây dựng đường lối chính trị và triển khai thực hiện đường lối chính trị đó.”

Phú cảnh giác về những “lực cản” đang đối đầu với đảng: “ Công tác tuyên giáo cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức mới gay gắt: sự biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp ngày càng đa dạng và phức tạp hơn; sự phân hóa giàu nghèo, phân hóa tư tưởng, sự hình thành các nhóm xã hội khác nhau về lợi ích kinh tế, tư tưởng, lối sống, tâm lý; tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa khắc phục được; sự tăng cường chống phá với thủ đoạn ''Diễn biến hòa bình'' của các thế lực thù địch; tác động tổng hợp của các nhân tố đó có thể kích thích thêm khuynh hướng đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.”

Như vậy tuy ngoài mặt, đảng hân hoan có Chính phủ mới vì đã đặt xong người vào vị trí theo ý muốn nhưng trong lòng  thì ruột gan lại rối bời vì cơn bão lung lay tư tưởng và các tệ nạn xã hội do chế độ gây ra đang  đe dọa  sự  sống còn  của đảng. -/-

08/07

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Khác với quan điểm của tác giả, dịch giả cho rằng bài diễn văn của Tập Cận Bình tại Davos là một sự sĩ nhục nặng nề cho chính giới các nước phương Tây tham dự, vì không ai can đảm lên tiếng cáo buộc Trung Quốc vi phạm luật thương mại quốc tế và các tham vọng lãnh thổ. Tập cũng không có tư cách để thuyết giảng các kinh nghiệm về giá trị cao đẹp của nền kinh tế thị trường, tinh thần trọng pháp và hợp tác quốc tế.
Phong trào bài Lenin, Stalin không phải dễ dàng, nó kéo dài qua nhiều thập niên tại Liên Xô hay nước Nga sau này. Hiện tượng Donald Trump chắc chắn sẽ còn là một đề tài phân tích sâu hơn cho những nhà lịch sử và xã hội học trong tương lai.
Thương người, đây là giá trị tinh thần quan trọng lắm. Thương người không phải chỉ cho họ thức ăn. Ở đây thức ăn nhiều quá, ai cũng sợ ăn nhiều rồi mập. Mập thì dễ sinh bệnh, cao mỡ, cao máu, cao đường. Thương người nên cho họ những gì thuộc về tinh thần: một lời cầu nguyện chân thành, những nụ cười hiền lành, tiếng cười giòn tan.
Nghệ An vừa bắn pháo hoa, vừa tổ chức đủ thứ lễ lạc/tiệc tùng, vừa lái những chiếc “ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng,” và vừa xin cứu đói. Nghệ An ngày nay, nói nào ngay, chỉ là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ. Em ơi, từ phương xa, làm sao chúng ta biết được “bi chừ bên nớ ra răng!”.
Giới khoa học QT, cũng như nhà cầm quyền TQ, đều ngầm biết rằng, tìm thấy nguồn gốc vi rút SARS-CoV-2 cũng là cơ hội để tìm ra manh mối có bàn tay người nhúng vào nguồn gốc thảm trạng hay không.
Bình trà cạn rồi mà chưa nghĩ ra được điều gì đáng đồng tiền bát gạo về hạnh phúc nhưng mình cảm thấy một điều rằng: Hạnh phúc là suối nguồn chung hưởng. Hạnh phúc đâu phải chỉ là khi đạt được điều mong muốn một mình.
Tiêu biểu cho chính sách đàn áp không chối cãi được là Đảng đã bức tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (Phật giáo Ấn Quang), từ sau ngày 30/4/1975, cho đến ngày Đức Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ qua đời ngày 22/2/2020. Lý do Giáo hội này bị cho vào sổ đen, bị kiểm soát và bị ngăn cấm hoạt động vì các Tu sỹ Lãnh đạo nhất quyết không giải thể để gia nhập Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước.
Thời Pháp thuộc, ở Nam kỳ nhiều người đều nghe danh Đơn Hùng Tính. Người cho là anh hùng hảo hớn, kẻ nguyền rủa đó là tên cướp tàn bạo, ác ôn. Những người biết chuyện lại liệt anh ta vào hàng “Đại ca” của giới giang hồ. Mà thật vì Đơn Hùng Tính là tay Anh Chị có dưới tay một số đàn em trung thành, chết sống có nhau, cùng nhau đi đánh người cướp của.
Như trong cuộc Hội luận sáng hôm nay, Thầy Thích Như Điển cũng như các diễn giả cùng phân tích và thảo luận rằng, khi tham khảo và phân tích những nhận định của Thầy Tuệ Sỹ trong Thư Chúc Tết, đường bay của Phật giáo là phương trời cao rộng của con chim đại bàng có đôi cánh: Cánh xuất gia và cánh tại gia. Nên dẫu bay tới phương trời nào và trong hoàn cảnh ra sao cũng không lo cánh mềm, lạc hướng.
Không tính đại dịch Covid-19, bão tuyết tại Texas là thiên tai đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của TT Joe Biden, người cần chứng tỏ là một cấp lãnh đạo quốc gia như thế nào trong tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đây là cơ hội và một phép thử để người dân thấy được ông quan tâm đến họ ra sao, cũng như khả năng đối phó của ông và nội các thế nào.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.