Niết Bàn Là Gì?

07/10/200300:00:00(Xem: 5197)
LTG : Bác có nhận dược E-Mail của cháu Diệu Tịnh nguyên văn như sau : "Cháu tên là Diệu Tịnh thường xuyên theo dõi đọc trên Việt Báo, chắu có đọc bài "Từ Bi và Trí Tuệ" trên Việt Báo website. Bài của Bác viết rất hay, súc tích nên cháu muốn nhờ Bác giải thích giùm chắu một câu hỏi, mà từ bấy lâu nay chắu cũng đã có hỏi mà không ai giải dáp được câu trả lời thoả đáng, câu hỏi ấy là : "Niết bàn có thực không" nếu thực có thì Niết bàn là thế nào " "What is Niết bàn " How is Niết-bàn" (nguyên văn). Chắu mong Bác đừng trả lời rằng: "Dung lay dieu huu han hoi cai vo han" hoặc là "phải tu tập hay thiền định để cảm nhận được Niết-bàn". Mấy câu trả lời này chău nghe nhiều quá rồi. Kính mong Bác thông cảm và giúp đỡ". Cháu Diệu Tịnh.
Cháu Diệu Tịnh mến, Bác nhậïn được mail cuả chắu đã lâu nay mới trả lời được vì Bác mới đi xa về và cũng phải tìm tòi các tư liệu, kinh điển Phật pháp mời giám trả lời cho chắu (nói có sách mách có chứng. Bác năm nay đã 75 tuổi rồi, tương lai Phật Pháp là ở thế hệ trẻ các chắu, Bác rất tán thán tinh thần, học hỏi của cháu.) Mong chắu thông cảm nhé. Sau đây là bài giải đáp về các câu hỏi của chắu. Tuệ Minh Đạo.
NIẾT BÀN LÀ GÌ "
Nguyễn Đức Can
E-Mail : ndcan2000@yahoo.com
DIỆT ĐẾ (Nirodha Dukkha) TỨC LÀ NIẾT-BÀN.
Trong kinh Niết Bàn dậy : "Các phiền não diệt gọi là Niết bàn, xa lia các pháp hữu-vi cũng gọi là Niết bàn". Niết bàn hay Niết- bàn-na hay Nê- Hoàn là do dịch âm chữ Phạn Nirvana mà ra, Niết bàn có nhiều nghĩa như său :
-NIẾT (Nir) là ra khỏi ; BÀN (vana) là rừng mê, Niết bàn là ra khỏi rừng mê.
-Niết là chẳng ; Bàn là dệt. Còn phiền não thì còn dệt ra sanh tử, không phiền não thì không còn dệt ra sanh tử. Vậy Niết bàn là không dệt ra sanh tử luân hồi. Chữ Bàn cũng có nghĩa là không ngăn ngại, Niết bàn còn có nhiều nghĩa khác nữa, nhưng không ngoài ba nghĩa : " Bất sanh, giải thoát và tịch diệt.".
Bất sanh, nghĩa là không sanh ra, không sanh các thứ mê lầm tội lội.
Giải thoát, nghĩa là thoát ra ngoài sự ràng buộc, không mắc vào các huyền ngã, huyễn pháp.
Tịch diệt, nghĩa là vắng lạng, dứt sạch. Vắng lặng, an lành, dứt sạch tất cả nguồn gốc mê lầm.
Trong kinh đại Niết bàn viết : "Đây là sự bình yên. Đây là sự bình yên tối thượng" (Kinh đại Niết bàn tập 1, ấn hành năm 1994, trang 122-181). "Ý thức vị kỷ hay sự chấp ngã chấm dứt" - "Nghĩ ràng mình không có linh hồn thường trú, kẻ ấy thoát được những kiêu mạn, vị kỷ do ý niệm "Tôi là - thể hiện". Như vậy đạt được Niết bàn con người an lạc, tự tại, hạnh phúc, thanh tịnh, bất nhiễm, giải thoát.
Vì hai chữ Niết Bàn có nhiều nghĩa như thế nên trong kinh thường để nguyên âm mà không dịch nghĩa. Để diễn tả thêm cho rõ nghĩa hai chữ Niết bàn, theo Kinh Đại Niết Bàn chia ra làm hai thứ:
1)-Hữu - dư - y Niết - Bàn : (Niêt bàn chưa hoàn -toàn) -Từ quả vị thứ nhất Tu-đà-hoàn đến quã vị thứ ba A-na-hàm, tuy đã đoạn trừ tập nhân phiền não, nhưng chưa tuyệt diệt, tuy đã vắng lặng an vui, nhưng chưa viên mãn. Sự an vui chưa hoàn toàn, vì phiền não và báo thân còn sót lại, nên gọi là Niết bàn Hữu-dư-y. Vì phiền não còn sót lại nên phải chịu quả báo sanh tử trong năm bẩy đời ; song ngã chấp đã phục , nên ở trong sanh tử mà vẫn được tự tại chứ không bị ràng buộc như chúng sanh.
2)-Vô-dư-y Niết- bàn : (Niết bàn hoàn toàn) -Đến quả vị A-La-Hán, đã đoạn hết phiền não, diệt hết câu -sanh ngã- chấp, nên hoàn toàn giải thoát cả khổ nhân lẫn khổ quả. Sự sanh tử không còn ràng buộc vị này được nữa, nên gọi là Niết bàn Vô-dư-y. Đây là quả vị tột đỉnh của hàng thanh văn. Đến đây ngọn lửa dục vọng đã hoàn toàn tát hết, và trí vô ngại hiện ra một cách đầy đủ, không khi nào còn trở lại tâm khởi chấp ngã nữa. Vì thế nên được tự-tại giải thoát ngoài vòng ba cõi : Dục, Sắc, và Vô sắc giới.
Như vậy Niết bàn là tận diệt vô minh hay tri kiến sai lầm về thực tại, tận diệt ái dục hay mọi tham đám do vô minh đưa lại. Niết bàn là chấm dứt tham, sân, si, chấm dứt vòng sinh tử luân hồi do vô minh và ái dục dẫn dắt. Niết bàn là tuệ giác về thực tại, là sự giác ngộ viên mãn, là chấm dứt dòng lưu chuyển gây đău khổ và sự bám víu vào tri kiến sai lầm.
Trong Kinh Tạp A Hàm viết: "Niết bàn là gì hỡi đạo hữu, sự tận diệt tham, tận diệt sân, tận diệt si. Đo,ù này đạo hữu gọi là Niết bàn." (Đức Phật và Phật pháp ấn hành 1994, tr 467).-Sir Edwin Arnorl cũng viết : "If any teach Nirvana is to cease, say unto such they lie, if any teach Nirvana is to live, say unto such they err, not knowing this. From a metaphysical stanpoint Nirvana is deliverance from suffering. From a psychological standpoint Nirsana is the eradication of egoism. From an ethical standpoint Nirvana is destruction of lust, hatred, and ignorance." (The light of Asia or The Great Renunciation By Sir Edwin Armorl London 1948, tr, 153)- Tạm dịch nếu có ai dạy Niết Bàn là chấm dứt, hãy nói rằng họ đã lừa dối. Nếu có ai dạy Niết Bàn đang sống đó, hãy nói rằng họ đã sai lầm. Họ không biết điều này. Về phương diện siêu hình, Niết bàn là sự giải thoát khỏi khổ đau. Về phương diện tâm lý, Niết bàn là tiêu diệt lòng ích kỷ. Về phương diện đạo đức, Niết bàn là diệt bỏ tham sân si).

Phật giáo gồm có Tiểu-thừa và Đại-thừa mà Niết bàn là danh từ chung cho cả 2 thừa ấy. Trên đây đã nói đến Diệt-đế, hay Niết-bàn của Tiểu -thừa, nhưng chưa nói đến Niết bàn của Đại-thừa. Nói như thế, không có nghĩa là Niét-bàn của Tiểu-thừa và Đại-thừa khác nhau về tính chất. Nếu có khác thì khác về phạm vi rộng hẹp, rốt ráo hay chưa rốt ráo mà thôi. Theo kinh sách của Phật Giáo thì Đại-thừa cũng có hai loại khác nhau để diễn tả tính chất rốt ráo của Đại-thừa như său :
I)-Vô-Trụ-Xứ Niết-bàn : Đây là Niết-bàn của các vị Bồ Tát, các vị A-La-Hán, do tu nhân giải thoát mà chứng được quả giải-thoát; nhưng chưa biết được nguồn gốc của nhân quả, còn chấp có thực pháp phải tu, quả vị phải chứng, nên chưa được hoàn toàn tự -tại. Các vị Bồ-tát thì trái lại, đã hiểu rõ "Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức", pháp tánh bình đảng như như; không thấy một pháp nào cố định, một vật gì chắc thật, biệt lập, chỉ thấy chúng là hình ảnh giả dối, do đối đãi với thức tâm, tạo thành bởi thức tâm. Các vị Bồ tát không có tâm địa đảo điên sai lầm, không gán cho sự vật một giá trị nhất định, như tốt, xấu, khổ, vui, nên không sanh ra những thái độ oán, thân, bỉ, thử, ưa, ghét. Hễ có tri kiến sai lầm đó là bị chướng ngại khổ đau. Các vị ấy tu-hành chứng theo tự tánh bình-đẳng, đem tâm hoà đồng cùng sự vật mà làm việc lợi tha. Tuy làm việc lợi tha, mà vẫn ở trong chánh quán. Quán các phép như huyễn như hoá, không có thật sanh tử, không có thật Niết bàn, không bao giờ trụ trước (vô-trụ). Do đó, Bồ-tát thường ra vào sanh tử, lấy pháp lục độ để độ sanh, mà vẫn ở trong Niết-bàn tự tại.
2)-Tánh-tịnh Niết bàn: -Đây là một thứ Niết-bàn tự tánh thường vắng lặng mà thường sáng suốt, thường sáng suốt mà thường vắng lặng ra ngoài tâm lượng hẹp hòi của phàm phu và trí- thức hữu-hạn của Nhị- thừa ngoại đạo. Nó thường bộc lộ sáng suốt nơi chư Phật, mà vẫn thường sẵn có nơi mọi loài chúng sanh. Trong kinh có khi gọi là Phật-tánh, là chân-tâm, là Như -lai Tạng v.v...
Nếu chúng sanh tự tin mình có tánh Niết-bàn thanh-tịnh, và khởi tâm tu hành theo tự tánh ấy, tức có thể thành Phật không sai. Mang tự tánh Niết bàn mà để cho Phiền Não cấu trần che lấp, thì làm chúng sanh trầm-luân trong bể khổ.
Trái lại ngộ tự tánh Niết bàn mà hết vọng tưởng mê lầm là thành Phật, và có đầy đủ bốn đức : "thường, lạc, ngã, tịnh." "Thường" nghĩa là không bị chi phối bởi tánh vô thường, khi nào cũng như khi nà, không lên bổng xuống trầm, không có già trẻ, chết sống , đổi thay. "Lạc" Nghĩa là không còn khổ não, lo buồn. "Ngã" được hoàn toàn tự chủ, không bị nội tâm hay ngoại cảnh chi phối. "Tịnh" là không còn ô nhiễm, luôn luôn thanh tịnh, trong sáng. Chúng ta đừng lầm tưởng tánh "Chơn-thường" này với điều thường hằng của thế gian ; tánh "Chơn -lạc" với sự vui thích tương đối là sự vui thích còn che đậy mầm mống đău khổ bên trong ; tánh "Chơn-ngã" với sự tự chủ trong nhất thời, tự chủ ngày nay bị động ngày mai ; tánh "Chơn -tịnh" với sự trong sạch tương đối ở thế - gian, sự trong sạch vật chất, sự tướng bên ngoài, chứ bên trong vẫn còn nhiễm ô.
Vì tánh cách quí trọng, cao cả tuyệt đối của bốn đức : "Thường, lạc, ngã, tịnh" nên tánh tịnh Niết-bàn là thứ Niết-bàn cao quí tột đỉnh của đạo Phật, và người phật tử Đại-thừa trong khi tu hành, đều phát nguyện rộng lớn, quyết tâm chứng dược thứ Niết-bàn ấy mới thôi.
Nói một cách tóm tắt dễ hiểu, Niết-bàn của đạo Phật là sự thể nhập vào bản thể sáng -suốt, thanh-tịnh, đầy đủ các đức : Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Bản thể ấy không phải chết lặng mà là sống động, có đủ công năng, một sự sống động trong vắng lặng, mà kinh thường gọi là : Vắng thường soi, soi mà thường vắng, "(Tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thướng tịch").
Như thế, Niết-bàn không phải là một lối không-tưởng, viển vông không thực hiện được. Miễn là tự tin mình có tánh Niết-bàn và cố gắng tập sống theo tự tánh ấy, thì Niết-bàn là một kết quả rất thiết thực. Mê muội không tự tin mình có tánh Niết bàn là chúng sinh ; phải tự tin mình có tánh Niết-bàn và làm phát triển tánh ấy là Thánh -giả. Để cho phiền não tham, sân, si vô minh chấp ngã làm chủ, là luân hồi. Gạn lọc cắu bẩn phiền- não vô-minh nơi tâm thức cho hết sạch, như gạn bỏ bùn nhơ nơi nước, cho đến khi ly nước hoàn toàn trong suốt, ấy là Niết-bàn hiển hiện./.-

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.