Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Sống Lâu Thì Chật Đất Nào ?

24/07/200900:00:00(Xem: 4514)

Việt Nam: Sống Lâu Thì Chật Đất Nào "

Phạm  Trần
Hoa Thịnh Đốn -  Các Cụ ta thường nói đùa với nhau lúc về gìa như “càng gìa càng lú”, hay nếu có ai  ngang tuổi làm phật lòng thì các Cụ rủa “sống lâu chật đất”.  Đem cả hai trường hợp mà nói về đảng  Cộng sản Việt Nam, sau 79 năm hiện diện trên đất nước Việt Nam thì đều đúng cả.
Bằng chứng nhiều vô kể, nhưng chỉ riêng chuyện vào thời buổi  hầu hết người dân trong nước đã ngán hai chữ “Cộng sản” đến tận  mang tai mà những người cầm đầu ngành tuyên truyền vẫn cứ ra sức hét vào tai  và  tròng vào cổ mọi người  cái  Chủ nghĩa thóai trào Mác-Lênin và tư  tưởng Cộng sản lạc hậu Hồ Chí Minh  thì có lẽ đất nước đã đến thời mạt vận.
Trước hết hãy nhắc lại  trong lần họp dài 7 ngày của Hội nghị 10 kết thúc hôm 4/7, Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN  (khóa X), đã không đạt được kết qủa chung cuộc như các lần họp Trung ương trước. Lý do họ đưa ra là “vẫn còn có ý kiến khác nhau hoặc cần được làm rõ” trong 2 vấn đề quan trọng: Bổ sung “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” và “tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2001 - 2010 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 – 2020.”
Thông báo sau cùng của khóa họp không nói nhiều đến những ý kiến trái chiều, nhưng đầy là lần đầu tiên đảng nhìn nhận không có sự đồng thuận trong thành phần lãnh đạo cao cấp nhất về 2 vấn đề  đã được nghiên cứu, thảo luận trong vài năm.
Tuy nhiên đến ngày 16/7 thì “quân bài đã bị lật ngửa”. Những ý kiến khác nhau đã được hóa giải và cho vào khuôn, vào phét  để tiếp tục lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tường Cộng sản Hồ Chí Minh để làm nền tảng xây dựng đất nước “quá độ” lên Xã hội Chủ nghĩa như Cương lĩnh 1991 quy định.
Phùng Hữu Phú, Giáo sư, Tiến sỹ, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên Giáo Trung ương là người đã được lệnh nói hết  cái ý thầm kín của đội ngũ lãnh đạo trong loạt bài dài 5 kỳ đăng trong Tạp chí Tuyên giáo gọi là “Tìm hiểu Hội nghị Trung ương 10”.
Phú viết trong phần “Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng Đảng” như sau:
 “Đề cương diễn đạt bản chất của Đảng như Văn kiện Đại hội X: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
“Khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Cụ thể hoá, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với bối cảnh của đất nước và thời đại. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là di sản tư tưởng và lý luận vô cùng to lớn và quý giá, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.”
Như vậy là không có thảo luận và cũng không có “ý kiến khác nhau” trong kỳ họp 10 về vấn đề then chốt này.  Điều này cho thấy  những người có trách nhiệm cao nhất trong đảng vẫn chưa mở được hai con mắt sau 18 năm thi hành Cương lĩnh tụt hậu  1991.  Họ tiếp tục chũi đầu xuống cát để  bắt người dân cũng lầm đường lạc lối lẽo đẽo đi sau các dân tộc láng giềng thêm  nhiều chục năm nữa.
Phú biện giải về cái  “thiên đàng” xã hội chủ nghĩa kiểu Việt Nam như thế này : “ Đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng: Xoay quanh đặc trưng nói về mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, Trung ương thảo luận và nhấn mạnh: Dân chủ là mục tiêu, là động lực, phản ánh bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là nguyện vọng thiết tha của Đảng và nhân dân ta. Qua thảo luận, nhiều ý kiến đề nghị đưa “dân chủ” lên trước “công bằng”, Trung ương nhất trí tạm diễn đạt mục tiêu chung là: “Xã hội  xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Nội dung“dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, hay  đổi lại thứ tự là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ , công bằng, , văn minh”  có nói lên điều gì mới mẻ không " Những câu, chữ này đã được thực hiện từ 18 năm qua mà có thay đổi được đời sống của đại đa số dân nghèo đâu "
Hãy  làm một bài tính từ con số 85 triệu người dân trừ  đi trên 3 triệu đảng viên đảng CSVN thì có   bao nhiêu con người được hưởng những thứ kêu to hơn sấm ấy " Vì vậy, dù có sắp lại thứ tự câu chữ thì khẩu hiệu tuyên truyền này vẫn vô duyên, lãng nhách . Những kẻ có chức, có quyền vẫn ăn trên, ngồi trốc, vẫn tiếp tục bóc lột, hành hạ dân như chúng vẫn  đang làm.


Còn việc “qúa độ” thì sao, Phú ba hoa tiếp : “ Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một quá trình lâu dài, tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong nước và thế giới, phân kỳ như thế nào là vấn đề rất khó và phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, vì vậy chưa nên và chưa thể xác định các mốc cụ thể của toàn bộ con đường này. Tuy nhiên, căn cứ vào yêu cầu và tình hình thực tiễn ở nước ta, hầu hết các ý kiến đồng tình là cần xác định mục tiêu: Đến giữa thế kỷ XXI nước ta phải hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá để trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cần nghiên cứu và làm rõ hơn các tiêu chí phản ánh mục tiêu này.”
Lạ chưa " Đảng đã lôi dân đi thi đua “qúa độ” mất 18 năm dòng, từ khi “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”  ra đời năm 1991 thế  mà  giờ đây, đến kỳ Hội nghị 10, vẫn chưa biết đến bao giờ tới đích thì qủa là mơ hồ và phiêu lưu.
Từ trước tới nay, đảng CSVN vẫn tuyên truyền đến năm 2020 thì Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hóa, bây giờ họ lại lấy thời điểm giữa Thế kỷ XXI thì đảng Viêt Nam sẽ “hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá để trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”
Nhưng kinh tế theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” là  thứ  kinh tế gì, theo Tư bản còn sống hay theo Cộng sản  đang nằm dưới đáy mồ"
Đường lối kinh tế  của Việt Nam từ ngày có “đổi mới”, bắt đầu từ thời Nguyễn Văn linh làm Tổng Bí thư đảng năm 1986, là thứ kinh tế dựa theo Tư bản để tồn tại nhưng do Nhà nước kiểm soát và chi phối.  Đảng CSVN không dám nhận làm kinh tế theo Tư bản vì sợ xấu hổ chứ thật ra họ chẳng có  “định hướng xã hội chủ nghĩa” nào cả.
Vậy mà, Phùng Hữu  Phú vẫn có thể  phồng mang, trợn mắt hù họa theo bài bản cũ chép lại để loè mọi người: “Trung ương nhất trí, cần căn cứ tinh thần Đại hội IX và Đại hội X, khẳng định phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trình bày rõ hơn trong Cương lĩnh bổ sung và phát triển những yếu tố bảo đảm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường của nước ta, như: thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân; khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói, giảm nghèo; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế.”
Nhưng khi kiểm điểm lại tình hình từ 2006 đến 2010, Phú  lại nhìn nhận : “ Nguyên nhân của mặt hạn chế, yếu kém là: mô hình chủ nghĩa xã hội mà chúng ta xây dựng còn mới mẻ, chưa có tiền lệ; công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển; việc tổ chức chỉ đạo thực hiện còn có những khuyết điểm.”
Tại sao"  Vì  đảng CSVN, từ sau năm 1975, không có gì gọi là “mới mẻ” cả. Họ làm việc gì cũng chộp, giật để dò đường, thử nghiệm và giở giăng, giở đèn, Cộng sản không ra Cộng sản mà Tư Bản cũng không ra Tư  bản. Đảng vừa đánh vừa run, thập thò cửa lỗ nên nhân dân mới chết đứng giữa đường. Chỉ có những kẻ có chức, có quyến mới biết nhanh chân, chộp lẹ nên làm giầu nhanh chóng trở thành những Tư bả đỏ một sớm một chiều khiến bất công và chênh lệch giầu, nghèo trong xã hội ngày một dãn ra, sâu thêm.
Cũng nên biết Cương lĩnh 1991, theo Phùng Hữu Phú, đã : “ Nhấn mạnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải trong sạch và vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có đủ trình độ trí tuệ và năng lực lãnh đạo; không phạm sai lầm về đường lối, gắn bó máu thịt với nhân dân, giữ vững truyền thống đoàn kết; có phương thức lãnh đạo khoa học, phù hợp.”
Nhưng thực tế ngược lại.  Đảng càng “chỉnh” thì cán bộ càng “đốn” nên, theo  Phú : “Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa tạo được chuyển biến căn bản, những yếu kém về mặt xã hội, cộng thêm những khó khăn về việc làm, đời sống do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế làm cho tình hình tư tưởng vẫn còn diễn biến phức tạp….”
Hội nghị 10 cũng đồng tình : “ Tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi.”  Nhưng đây cũng chẳng phải là điều gì mới lạ. Hội nghị Trung ương lần nào cũng nói như thế nên nghe mãi cũng  chán.
Riêng trong lĩnh vực tư tưởng, lối nói “còn diễn biến phức tạp” chỉ phản ảnh tình trạng không chỉ có người dân mà cả đa số cán bộ, đảng viên cũng đã  chán ngấy  quyết định tiếp tục duy trì Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản lỗi thời Hồ Chí Minh.
Vậy  khi  người dân đã chán nghe đảng thì đảng có còn “máu-thịt” gì với nhân dân đâu mà tồn tại"
Phạm Trần
(07/09)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trước khi hạ cánh an toàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.”
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
Nước Úc đã bước vào tiết Thu, khí trời lạnh, những chiếc lá đang đổi sang màu, cơn mưa đầu mùa làm lòng người se lại. Nhận tin báo từ quê nhà Thầy đã viên tịch, lòng con đau nhói vì không về được để đảnh lễ Kim Quan nhục thân Thầy, thọ tang Ân Sư Giáo Dưỡng. Nơi phương trời viễn xứ, con hướng về ngôi Chùa Bình An, Giác Linh Đài tâm tang thọ phục.
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.