Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

HT Thắng Hoan Trình Lên HT Huyền Quang: Câu Hỏi Về Giáo Chỉ Giải Tán GHPGVNTN

11/10/200700:00:00(Xem: 8279)

- Có phải Giáo Hội PGVNTN đã kể như tan vỡ, hết phương cứu chữa"

Sau khi Giáo Sư Võ Văn Ái gửi bản Giáo Chỉ ký tên Hòa Thượng Thích Huyền Quang, ra lệnh xóa sổ toàn bộ các cơ chế Giáo Hội PGVNTN ở Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, và Âu Châu... nhiều thầy, kể cả các đaị lão hòa thượng, đã ngạc nhiên về quyết định kỳ lạ như trên.

Sau đây là bản văn của Đaị Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, trình lên Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang những suy nghĩ. Bản văn về một vấn đề cực kỳ quan trọng của Giáo Hội đăng như sau.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM

3465 Exeter Ave. Baker, LA 70714 - Tel (225) 775 – 6844

Thanghoan1@bellsouth.net 

Văn Thư số: VPHDDGP/VPIIVHDD/GHHK

Phật Lịch 2551, Ngày 1 tháng 10 năm 2007

Kính gửi Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang

Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Tu Viện Nguyên Thiều

Bình Định, Việt Nam

Kính bạch Đức Tăng Thống:

Trước hết chúng con xin đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng, cầu chúc Hòa Thượng Pháp thể vạn an, sau chúng con xin được Hòa Thượng chỉ giáo cho một số vấn đề liên quan đến Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

Trong vòng hai tháng nay chúng con nhận được nhiều tin tức trên mạng liên quan đến một số thành viên của GHPGVNTNHN-HK, chúng con chờ đợi báo cáo của Hội Đồng Điều Hành và những biện pháp chế tài nếu có, theo Quy Chế của GHPGVNTNHN-HK đối với những thành viên này, nhưng không thấy. Chúng con nghĩ có lẽ những dữ kiện này sẽ được bàn thảo và giải quyết trong kỳ Đại Hội Thường Niên được tổ chức tại chùa Pháp Luân, Texas vào những ngày 5-6-7 tháng 10, 2007 sắp đến. Trong thời gian chờ đợi ngày Đại Hội, chúng con nhận được:

1. GIÁO CHỈ (số 09/VTT/GC/TT) lập Văn Phòng II Viện Hóa Đạo của Viện Tăng Thống đề ngày 8 tháng 9, 2007 với 7 Nhận Định trong đó Nhận Định số 7 viết: “Nhận định rằng đồng thời với cuộc đàn áp trong nước nhằm tiêu diệt GHPGVNTN, một số phần tử cơ hội trong cộng đồng Phật giáo hải ngoại tiếp tay gây phân hóa, tạo ly gián, biến tướng chủ trương, đường hướng sinh hoạt của GHPGVNTN Hải ngoại, âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo hội trên địa bàn quốc tế” do đó có 8 điều Chiếu và điều Chiếu cuối cùng viết: “Chiếu biên bản cuộc họp bất thường và thu hẹp của chư vị Giáo phẩm trong Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN ngày 22.8.2007 tại chùa Giác Hoa, Sài Gòn để nghe phúc trình, đánh giá tình hình và lấy quyết định thanh lọc hàng ngũ Giáo Hội nhằm đối phó tình hình khẩn trương mới”, Vì vậy Quyết Định thành lập Văn Phòng II Viện Hóa Đạo mới, với thành phần nhân sự được thỉnh cử hoạt động vô thời hạn”.....

2.   THÔNG BẠCH KHẨN của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo đề ngày 15 tháng 9, 2007 nói về tình hình khẩn trương tại quê nhà, phản đối chánh quyền CSVN vi phạm điều 121 và điều 122 trong Bộ Luật Hình Sự về “Tội làm nhục người khác” và “Tội vu khống” và vi phạm điều 9 trong Bộ Luật Tố Tụng  Hình Sự “Không ai bị coi là có tội và chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa có hiệu lực pháp lý.” Sau nhiều điều nhận định đi đến Quyết Định thiết lập Văn Phòng II Viện Hóa Đạo với “các thành viên hoạt động vô thời hạn.”

 3. THÔNG CÁO BÁO CHÍ làm tại Paris ngày 26.9.2007 giải thích về THÔNG BẠCH số 9 của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo với lời lẽ nặng mùi trần tục, đầy tham sân si.

4. THÔNG BẠCH (số 09/VHDD/TB/VT) hướng dẫn thi hành Giáo Chỉ số 09 của Đức Tăng Thống gồm 6 trang đề ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo với 3 Nhận Định, 4 điều kiện căn bản, bất khả phân nói rõ lập trường của Hòa Thượng Viện Trưởng khi trả lời Đại sứ Na Uy đến thăm Hòa Thượng ngày 2.7.2007 tại Thanh Minh Thiền Viện và Bản Phúc Trình của Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống viết ngày 8.9.2007 đề nghị 5 biện pháp chấn chỉnh.  Do đó Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo GHPGVNTN ra thông bạch hướng dẫn thi hành Giáo Chỉ số 09 của Đức Tăng Thống gồm 12 điều, trong đó:

Điều 3 viết : “Giải tán các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Hoa Kỳ  và GHPGVNTNHN tại các châu được hình thành theo Quyết Định số 27-VPLV/VHDD do Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo ban hành ngày 10.12.1992. Quyết Định này được hủy bỏ và thay thế bằng Giáo Chỉ số 09/VTT/GC/TT của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ban hành ngày 8.9.2007.”

Điều 7 viết : “Chủ Tịch Văn Phòng II VHDD đồng thời là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ”.

Điều 8 viết: “Tổng Ủy Viên Đặc Trách liên lạc Úc Châu & Tân Tây Lan, Châu Âu và Canada thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo đồng thời là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN tại Úc Châu & Tân Tây Lan, Châu Âu và Canada”.

Kính bạch Đức Tăng Thống:

Chỉ trong vòng một tháng chúng con nhận được nhiều Thông Cáo, Thông Bạch, Giáo Chỉ với nội dung rất khó hiểu ngoài ra còn vô số điện thư, tin tức trên Internet làm chúng con choáng váng mặt mày. Chúng con kỳ vọng Đại Hội Thường Niên sắp đến sẽ được sáng tỏ, nhưng ngày hôm qua chúng con nhận được THÔNG BẠCH KHẨN của Hòa Thượng Thích Hộ Giác loan báo đình hoãn Đại Hội Thường Niên của GHPGVNTN - HN tại Hoa Kỳ được tổ chức vào những ngày 5-6-7 tháng 10 năm 2007 mà không cho biết khi nào sẽ họp, vì vậy chúng con viết thư này mong Đức Tăng Thống chỉ giáo cho chúng con những điểm sau đây:

1. Trong GIÁO CHỈ số 9 của Viện Tăng Thống ở Nhận Định số 7 nói có một số phần tử cơ hội trong công đồng Phật Giáo hải ngoại tiếp tay gây phân hóa, tạo ly gián, biến tướng chủ trương, đường hướng sinh hoạt của GHPGVNTN-HN, âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo Hội trên địa bàn quốc tế.  Đây là một tội lớn tại sao chúng con không nhận được báo cáo, chưa có luận bàn, chưa có điều tra, thì làm sao lại có lời buộc tội trên. Quy Chế của GHPGVNTNHN-HK ở Chương Năm, Điều 24, 25 nói về Chế Tài, Giải Nhiệm rất rõ ràng, trong đó tội danh phải được nêu rõ, tội chứng phải được trình bày, số người tham dự, tỷ lệ biểu quyết và bị cáo có quyền biện hộ. Theo Giới Luật Phật, những trọng tội như “phá hòa hợp tăng, thích Phật thân huyết”, “Tứ Ba La Di” phải qua 3 lần Yết Ma với đầy đủ túc số chúng tăng và bị cáo có quyền biện hộ. Trong THÔNG BẠCH KHẨN của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo có trích dẫn Điều 121 và Điều 122 trong Bộ Luật Hình Sự về “Tội Làm Nhục Người Khác” và “Tội Vu Khống” và vi phạm Điều 9 trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự “Không ai bị coi là có tội và chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa có hiệu lực pháp lý” . Không biết những lời buộc tội trên có vi phạm Quy Chế, vi phạm Luật Phật, vi phạm Điều 121, 122 của Luật Hình Sự, Điều 9 của Luật Tố Tụng Hình Sự" Nếu không tuân thủ Quy Chế, Luật Phật, Luật Hình Sự, Hình Sự Tố Tụng có oan cho nạn nhân không" Có làm thương tổn danh dự của nạn nhân không" Có làm nản lòng những người muốn phục vụ Giáo Hội" Có làm mất tín tâm"

2. Nếu tăng chúng, Phật tử bị hàm oan, danh dự bị tổn thương, kêu oan với ai và lời kêu oan có được cứu xét" Danh dự có được bồi thường" Và bồi thường như thế nào"

3. Trong THÔNG BẠCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH GIÁO CHỈ 12 Điều của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Điều 3 giải tán các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu & Tân Tây Lan, Canada. Những Giáo Hội này do Đại Hội các Châu, các quốc gia thành lập theo Quy Chế, Điều Lệ của riêng họ được đăng ký theo đúng luật pháp của mỗi quốc gia, được hưởng quy chế bất vụ lợi của mỗi quốc gia, có Giáo Hội được thành lập trước khi có Giáo Chỉ, như vậy làm sao Viện Hóa Đạo có thể giải tán họ" Viện Hóa Đạo có quyền hạn ấy không"

4. Giả sử có quyền giải tán, làm như vậy có tôn trọng nguyện vọng của Phật tử địa phương, có đi ngược lại nguyên tắc tổ chức Phật Giáo dân lập truyền thống"

5. Viện Hóa Đạo ra lệnh giải tán Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại có chịu trách nhiệm luật pháp về việc giải tán tổ chức Hội Đoàn, phân phối động sản và bất động sản của Hội Đoàn bị giải tán, quyền thừa kế của tổ chức Hội Đoàn bị giải tán một cách bất hợp pháp hay hợp pháp mà không đi đúng thủ tục"

6. Điều 7 và Điều 8 trong Thông Bạch Hướng Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ nói Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Tổng Ủy Viên Đặc Trách Liên Lạc Úc Châu & Tân Tây Lan, Châu Âu và Canada thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo đồng thời là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ, Úc Châu & Tân Tây Lan, Châu Âu và Canada như vậy là Giáo Hội muốn đi theo mô hình trung ương tập quyền phản dân chủ, dân lập, giới luật Phật"

7. Nếu những vị Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Tổng Ủy Viên thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo hạ lạp thấp, học hạnh kém, thành tích phục vụ Chánh Pháp không bằng những vị khác trong các Châu, các nước ngoài, Thông Bạch Hướng Dẫn có làm đảo ngược tôn ti trật tự của tổ chức Tăng Già" Có đi ngược nguyện vọng quần chúng" Có vi phạm nguyên tắc dân chủ"

8. Những thành phần nhân sự trong Văn Phòng II Viện Hóa Đạo được thỉnh cử hoạt động vô thời hạn. Đây là một sáng kiến đặc thù cho một cơ quan hành pháp mà các nước độc tài, độc đảng chắc phải học theo để khỏi tốn tiền, tốn công tổ chức bầu cử dù chỉ là hình thức. Phải chăng sáng kiến này dựa vào mô hình Tối Cao Pháp Viện của Hoa Kỳ" Nhưng chức năng của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ và cách tuyển chọn thành viên rất đặc biệt, thủ tục rườm rà, tỉ mỉ, không đơn giản, hoàn toàn khác hẳn các cơ quan khác của Chánh Phủ Mỹ.

Kính bạch Đức Tăng Thống:

Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu trong bức Tâm Thư đề ngày 10 tháng 9 năm 1991 với những lời lẽ thống thiết: “..... Lịch sử truyền bá Phật Giáo có lúc vẻ vang là khi nội bộ chúng Tăng hòa hợp, biết gạt bỏ những quyền lợi riêng tư, những ngã chấp tầm thường để tiến xa trên con đường tịnh hạnh, lấy giác ngộ, giải thoát làm cứu kính, lấy bản nguyện độ sanh làm sự nghiệp.... Hãy vì sự tồn tại của Giáo Hội, vì sự quang vinh của Đạo pháp và Dân tộc mà gạt bỏ những quan điểm dị biệt, để cùng nhau hoằng dương Chánh Pháp....”

Chúng con còn ghi nhớ lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu trong bản Thông Điệp đề ngày 31 tháng 10 năm 1991: “Giáo Hội tại quê nhà cũng như cá nhân tôi và quí vị trong Hội Đồng Lưỡng Viện sẽ không liên hệ mọi Phật Sự với bất kỳ một tổ chức Phật Giáo nào ở hải ngoại nếu như ở đó chưa có một Giáo Hội thật sự thống nhất và sẽ không yên tâm nếu như những điều khuyến thỉnh này chưa đạt được kết quả mong muốn.”

Đáp ứng lời kêu gọi của Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, y vào lời giáo huấn của Ngài, chúng con Tăng Ni và Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ vận động, tổ chức thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ với Qui Chế gồm 8 Chương, 38 Điều được Đại Hội thông qua ngày 26 tháng 9 năm 1992.

Kính bạch Đức Tăng Thống: 

Kể từ ngày Giáo Hội PGVNTNHN tại Hoa Kỳ được thành lập đến nay, chúng con đã trải qua không biết bao nhiêu chướng ngại: nhiều vụ kiện làm thiệt hại uy tín, tài chánh; nhiều cộng đồng đơn vị của Giáo Hội bị phân hóa nặng nề, nhiều đơn vị bỏ rơi Giáo Hội vì một số hoạt động của vài thành viên trong Giáo Hội, bao nhiêu thư kêu oan, thỉnh nguyện không được trả lời, không được đáp ứng... Từ Đại Hội Khoáng Đại năm 2004 đến nay, Giáo Hội chúng con chỉ họp được hai lần vào hai kỳ Đại Hội Thường Niên. Năm nay chúng con kỳ vọng trong Đại Hội Thường Niên lần thứ 3 nhiệm kỳ 4 đáng lẽ được tổ chức vào các ngày 5-6-7 tháng 10, 2007 sẽ được bàn thảo cặn kẽ mọi phương thức kiện toàn tổ chức trước Đại Hội Khoáng Đại năm 2008, thì biến cố  xảy ra vì “một số phần tử cơ hội trong công đồng Phật Giáo hải ngoại...” Đây có vẽ như là một cuộc đảo chánh cung đình. Đại Hội bị đình hoãn, dư luận xôn xao, thị phi có cơ hội nổi dậy, tham sân si có đà phát triển!

Kính bạch Đức Tăng Thống:

Chúng con vô cùng xúc động khi đọc bức Thông Bạch Vu Lan của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đề ngày 01 tháng 8 năm 2007 với những lời vàng ngọc:   “...Xin đừng ai trong chúng ta quên rằng, nếu không có quá khứ thì chẳng có cái được gọi là tương lai... Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện, tôi khuyến thỉnh chư vị nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp, hết lòng giữ gìn tổ ấn tôn phong, sách tấn hàng hậu học bước theo dấu chân của chư lịch đại Tổ Sư, kiên vững trước mọi nguy khốn, bảo vệ năng lực hòa hợp thanh tịnh, một lòng vì đạo, vì sự khổ đau của tất cả muôn loài để mãi là ngọn hải đăng giữa đêm dài lịch sử...” thì chẳng bao lâu chúng con nghe được những lời bình luận rất nặng nề về các bậc Hòa Thượng đáng kính hoặc đã viên tịch, hoặc tuổi già, sức yếu và tiếp theo là những Giáo Chỉ, Thông Bạch buộc tội, khai trừ. Chúng con thật vô cùng hoang mang!

- Chúng con trộm nghĩ Hòa Thượng Viện Trưởng là người từng vào tù ra khám mà vẫn cương quyết bất khuất trước bạo quyền, mạnh dạn đòi tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, đa nguyên, đa đảng vô lẽ Ngài không thể dung thứ những quan điểm khác mình nếu có" Vô lẽ Ngài lại cho phép sử dụng bất kỳ phương tiện gì miễn đạt được mục tiêu mặc dầu những phương tiện ấy không phù hợp với nguyên tắc dân chủ, đa nguyên, đa đảng, không phù hợp với giáo lý, giới luật Phật"

- Chúng con trộm nghĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không phải là một đảng chánh trị, nên nếu có ai không đồng quan điểm ("), không đồng chánh kiến (") cũng không phải là lý do chính đáng để thanh lọc, thanh trừng. Ngay trong một đảng chánh trị, muốn thanh lọc, thanh trừng đảng viên, cũng phải dựa vào Đảng Qui và theo đúng thủ tục. Ở đây chư Tăng Ni, Phật Tử phục vụ Giáo Hội chưa bao giờ làm lễ tuyên thệ vào đảng nào hết, chưa biết Qui Chế của Đảng như thế nào, không biết đã phạm vào điều nào của Đảng mà bị thanh lọc, khai trừ. Việc thanh lọc, khai trừ mang danh Giáo Chỉ vô tình biến Giáo Hội thành một đảng phái chánh trị"

- Chúng con trộm nghĩ tuy vận động nhân quyền, tự do dân chủ không phải là mục tiêu chính của Giáo Hội, nhưng nó rất thiết yếu cho giá trị đời sống con người, cho lương tâm cộng đồng nhân loại, và muốn đạt được mục tiêu nhân thế này cần phải đoàn kết nhất trí, cần phải lắng nghe tiếng nói của nhiều nơi – nền tảng của dân chủ, đa nguyên, đa đảng. Không tìm đoàn kết bằng đối thoại, bằng dung hợp thì chỉ đi vào tử lộ.

- Chúng con trộm nghĩ thế giới hiện nay đang đi vào vực thẳm của hủy diệt vì tư tưởng cực đoan, hành động cực đoan. Phật Giáo là tiếng nói của lý trí, của từ hòa, của trung đạo, phải là ngọn đuốc soi đường, là cái bè đưa người qua hố sâu thù hận.

Kính bạch Đức Tăng Thống,

Nghe những lời thị phi sao chúng con buồn và chán ngán quá. Đáng lẽ thiền môn là nơi thanh tịnh, Giáo Hội là tàng che mát cho mọi người, thì bây giờ cửa Thiền dậy sóng, Giáo Hội bị lung lay bởi cuồng phong thế sự.

Cầu mong Đức Tăng Thống từ bi chỉ giáo. Cầu nguyện Đức Tăng Thống Pháp thể vạn an. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Phật Giáo Việt Nam qua cơn pháp nạn.

Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

Thành kính đê đầu đảnh lễ,

Con:

(ấn ký)

Tỳ Kheo Thích Thắng Hoan

Chánh Thư Ký, Hội Đồng Giáo Phẩm

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

BẢN SAO ĐỒNG KÍNH GỬI :

- Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất,

- Hòa Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ – Văn Phòng II Viện Hóa Đạo để tường,

- Hòa Thượng Chủ Tịch GHPGVNTNHN tại Âu Châu,

- Hòa Thượng Chủ Tịch GHPGVNTNHN tại Úc Châu & Tân Tây Lan,

- Thượng Tọa Chủ Tịch GHPGVNTNHN tại Canada để theo dõi

-  Hồ sơ lưu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Qua bao nhiêu mùa lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ, năm nào tôi cũng thầm tạ ơn đất nước này đã cho tôi một nếp sống tự do, một mái nhà ấm cúng dung dưỡng gia đình tôi từ ngày tôi rời Việt Nam. Năm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên trải lòng biết ơn sâu xa này xuống mà nói thành lời. Nguyên nhân chính có lẽ vì biến cố đại dịch và sự mâu thuẫn chính trị của nước Mỹ tác động mạnh đến tôi và cuộc sống của triệu triệu người dân.
Xét lại lịch sử đảng, bài học hàng hàng lớp lớp Thanh niên-Trí thức đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi kháng chiến chống Pháp giàng độc lập trước 1945, để sau này phải hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản.
Số dân Việt Nam đang trôi nổi ở xứ Chùa Tháp thì không. Họ là thứ sắc dân vô tổ quốc (stateless ethnic Vietnamese, theo như cách gọi chính thức của các N.G.O đang hoạt động ở Cambodia) nên không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai, và buộc phải chấp nhận một nếp sống rất bồng bềnh, và vô cùng bấp bênh – như hiện cảnh.
Một vài ghi chép lại trong nhiều tháng qua là như vậy. Câu chuyện về những người Việt ủng hộ Trump và chống Trump sẽ vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó sẽ khép lại, hay mở rộng thêm còn tùy vào nghiệp lực của nước Mỹ, của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Qui luật nhân quả vẫn sẽ vận hành như một qui luật muôn đời của vũ trụ.
Đã vài tuần kể từ lần cuối tôi liên lạc với quý vị. Trong thời gian đó, chúng tôi đã gắng sức làm việc để thành lập một nội các thể hiện các giá trị mà chúng tôi đã đưa ra là, hàn gắn sự chia rẽ quốc gia sâu đậm tại quốc nội và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta ở quốc ngoại.
Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: đằng sau mỗi lá phiếu là một con người. Câu nói như một công án thiền. Tường chừng chìm lỉm trong những tiếng la hét, reo hò, bên này giận dữ, bên kia vui mừng.
Tổng thống Donald Trump sau khi lên nhậm chức đã nhanh chóng ký quyết định rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nay nhìn trở lại cuộc tranh cử 2016, tôi tin rằng nếu giả sử bà Hillary Clinton thắng cử, bà cũng khó có thể đưa nước Mỹ gia nhập TPP.
Khi còn tại chức, bà Phan Thúy Thanh – Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao của nước CHXHCNVN – có nuôi một con két nói năng rất sõi. Một hôm, nó xổ lồng bay mất. Bà Thanh nhờ báo đăng để tìm lại con thú cưng nhưng báo chưa kịp ra mà đã có người đến gõ cửa. Hỏi: Sao biết là con vẹt này của tôi. Đáp: Nó chối leo lẻo suốt ngày nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa.
Chuyến viếng thăm phòng Bầu Dục đầu tiên của tôi diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử, khi theo truyền thống lâu đời thì vợ chồng Tổng Thống Bush đã mời Michelle và tôi đi thăm nơi sắp là nhà. Ngồi trên công xa của cơ quan mật vụ, chúng tôi chạy ngang qua vòng cung quanh co cổng Tây viên vào Bạch Ốc, cố lưu giữ dăm điều nơi chúng tôi sẽ dọn vào dưới ba tháng nữa.
Ông Biden thắng cử vẫn bị ông Trump kịch liệt bác bỏ vì cho rằng việc kiểm phiếu không minh bạch. Mãi cho tới hôm 15/11 vừa qua, lần đầu tiên sau tám ngày thông báo kết quả bầu cử, ông Trump lên tiếng trên tweet «ông Biden thắng cử». Nhưng liền đó, ông lại nhắc «ứng cử viên dân chủ đã gian lận để đạt được kết quả đó».
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tại sao lại có các dải mây nhiều màu sắc lại bao quanh sao Mộc?
Có vẻ như việc đưa dịch vụ chơi game đám mây Stadia lên nền tảng iOS là một bài toán khó đối với Google
Hai ứng dụng được các nhà nghiên cứu chỉ ra là Baidu Maps và Baidu App, làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm của người dùng, đều đã bị gỡ khỏi Google Play vào tháng 10/2020.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien thông báo Mỹ đã gửi cho Quân đội Philippines lô bom, tên lửa đầu tiên sau khi ông Trump cam kết cấp 18 triệu USD vũ khí giúp họ chống phiến quân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.