EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Trách Nhiệm Chung Và Riêng Vợ/chồng Khai Chung Hồ Sơ Thuế

17/06/200700:00:00(Xem: 4978)

Trách Nhiệm Chung và Riêng Vợ/Chồng Khai Chung Hồ Sơ Thuế

1. Trách nhiệm thuế vụ chung và riêng của vợ chồng khai chung hồ sơ thuế (joint and several liability) là gì"

Nhiều người thọ thuế chọn khai chung hồ sơ thuế với người phối ngẫu vì họ có thể nhận được một số các quyền lợi từ cương vị khai thuế này. Cả hai người, vợ và chồng, khi khai chung hồ sơ thuế cùng có những trách nhiệm thuế vụ chung và riêng trên số tiền thuế. Nếu có tiền thuế nợ không thanh toán đúng kỳ hạn, họ cùng chịu chung các khoản tiền lời tính trên số thuế nợ và cả tiền phạt (do không khai thuế hay nộp thuế trễ hạn). Quy định này vẫn áp dụng ngay cả khi hai người sau đó ly dị và trên lệnh ly dị của tòa án tiểu bang có ghi rõ người chồng/vợ cũ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất cứ khoản thuế nợ nào trên các hồ sơ thuế đã nộp trước đó. Một trong hai người cũng có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản thuế lợi tức Liên bang chưa đóng.

2. Làm sao một người thọ thuế trước đây đã khai chung hồ sơ thuế với chồng/vơ có thể xin giảm nhẹ trách nhiệm đóng thuế chung của hai người và riêng của mình"

Sự giảm nhẹ trách nhiệm thuế vụ cho cá nhân khai chung hồ sơ thuế với người phối ngẫu được chia thành 3 loại chính: (1) innocent spouse relief - giảm nhẹ dành cho người vợ/chồng vô tội; (2) separation of liability - trách nhiệm cá nhân trên số tiền thuế nợ; và (3) equitable relief - Sự giảm nhẹ trách nhiệm thuế trên nguyên tắc công bằng. Mỗi loại giảm nhẹ kể trên đều có các quy định riêng.

3. Quy định của loại giảm nhẹ dành cho người phối ngẫu vô tội là gì"

Để được xem là người vợ/chồng vô tội vạ trước các khoản thuế nợ chung của hai người do đã khai chung hồ sơ thuế, người thọ thuế phải hội đủ một số các điều kiện sau đây:

- Đã nộp đơn khai thuế chung và số tiền thuế trên hồ sơ thuế này không đúng số thuế cần phải đóng (understatement of tax).

- Số tiền thuế phải đóng thấp hơn số tiền thuế thực nợ vì hồ sơ thuế đã nộp có những mục người phối ngẫu (hoặc người vợ/chồng ly dị) đã khai sai (erroneous items).

- Bạn phải chứng minh đựợc rằng vào thời gian bạn ký tên vào hồ sơ thuế khai chung, bạn đã không biết, và không thể biết được rằng số tiền thuế nợ thấp hơn thực tế phải đóng.

- Sau khi đã cân nhắc tất cả các sự kiện và tình huống xảy ra, sẽ thật bất công nếu bạn phải chịu trách nhiệm về số thuế tiền thuế khai sót này.

- Từ sau ngày 22 tháng 7 năm 1998 trở đi, nếu bạn muốn được giảm nhẹ trách nhiệm trả các khoản tiền thuế khai không đủ, bạn phải nộp đơn yêu cầu được giảm nhẹ trách nhiệm đóng thuế trong vòng hai năm tính từ ngày Sở Thuế Vụ bắt đầu quá trình thu hồi số thuế bạn (và chồng/vợ) chưa đóng đủ.

4. Các mục khai để tính thuế sai (erroneous items) là gì"

"Erroneous items" là bất cứ các khoản thuế giảm (deductions), tín thuê (credits), hoặc chứng cứ thuế vụ (bases) nào khai sai, và bất cứ nguồn thu nhập nào bạn và người phối ngẫu đã không khai trên hồ sơ đã nộp.

5. Tiền thuế thấp hơn thực tế phải đóng (understatement of tax) là gì"

Số tiền thuế khai thấp hơn thực tế phải đóng là số chênh lệch (the difference) giữa số tiền thuế phải đóng và số tiền thuế ghi trên hồ sơ thuế đã nộp. Chẳng hạn, trên hồ sơ khai thuế năm 2001 của bạn, số thuế tính ra là $2,500. Sở Thuế vụ sau đó quyết định kiểm toán hồ sơ thuế năm 2001 của bạn và số tiền thuế thực đóng phải là $3,000. Như vậy, bạn đã khai số thuế phải đóng thấp hơn thực tế $500.

6. Tôi có được xem là người vợ/chồng vô tội (innocent spouse) trong bất cứ hoàn cảnh nào khi có một khoản thuế khai thấp hơn thực tế trên hồ sơ thuế của chúng tôi được phát hiện hay không"

Không. Có nhiều trường hợp bạn vẫn nợ thuế và không được xem như người phối ngẫu vô tội mặc dù số thuế nợ này liên quan đến chồng/vợ của bạn. Ví dụ: Bạn và chồng/vợ bạn cùng khai chung một hồ sơ thuế trên đó hai người khai tổng lợi tức và các khoản thuế giảm là $10,000, nhưng bạn biết rõ rằng vợ/chồng mình đã không khai khoản thu nhập từ lãi đầu tư $5,000. Trường hợp này bạn không được xem là người phối ngẫu vô tội bởi vì bạn hoàn toàn ý thức được việc không khai số tiền này (you have knowledge of the understatement).

7. Các quy định về trách nhiệm cá nhân trên hồ sơ thuế khai chung là gì"

Theo quy định áp dụng cho trường hợp của người phối ngẫu vô tội, bạn phải chịu trách nhiệm cá nhân về phần thuế khai không đủ (understatement of tax) cùng tiền phạt và số tiền lãi phải đóng do còn nợ tiền thuế. Số tiền thuế đóng chưa đủ của bạn thường là số tiền thuế bạn phải chịu (căn cứ trên nguồn lợi tức bạn kiếm được, chẳng hạn). Để có thể khai chịu phần trách nhiệm riêng trên số tiền thuế nợ của mình, bạn phải đã cùng khai chung hồ sơ thuế với người phối ngẫu, và đồng thời hội đủ các tiêu chuẩn khác ghi dưới đây trong thời gian bạn dự định nộp mẫu đơn 8857 - đơn yêu cầu được giảm nhẹ trách nhiệm đóng thuế chung với người phối ngẫu):

- Bạn đã không còn kết hôn, hay đã chính thức ly thân với người trước đây bạn đã khai chung hồ sơ thuế và nay muốn yêu cầu giảm nhẹ trách nhiệm thuế trên hồ sơ thuế bạn muốn được giảm nhẹ trách nhiệm đóng số tiền thuế còn nợ. Trường hợp người phối ngẫu này đã qua đời, bạn trở thành góa bụa, bạn cũng được xem như "không kết hôn" theo quy định này.

- Bạn không còn sống chung nhà với người phối ngẫu trước đây bạn đã khai chung hồ sơ thuế trong suốt 12 tháng trước ngày bạn nộp mẫu đơn 8857.

8. Tại sao có trường hợp yêu cầu chỉ nhận trách nhiệm thuế cho riêng cá nhân lại bị từ chối"

Ngay cả khi bạn hội đủ các tiêu chuẩn nêu trên, yêu cầu của bạn về việc chỉ nhận trách nhiệm thuế vụ cá nhân trên hồ sơ thuế khai chung vẫn bị từ chối khi bạn rơi vào những trường hợp sau đây:

- Sở Thuế Vụ chứng minh được rằng bạn và người phối ngẫu đã chuyển giao tài sản cho nhau liên quan đến một vụ lừa đảo.

- Sở Thuế Vụ biết rõ rằng vào thời điểm bạn ký tên trên hồ sơ khai thuế chung, bạn thực sự có biết về các khoản khai không đúng trên hồ sơ thuế và phần khai sai thuộc trách nhiệm của người phối ngẫu.

9. Các quy định về việc giảm nhẹ trách nhiệm thuế trên nguyên tắc công bằng (equitable relief) là gì"

"Equitable relief" chỉ dành riêng cho bạn trong trường hợp bạn hội đủ tất cả các điều kiện sau đây:

- Bạn không đủ điều kiện nhận sự giảm nhẹ thuế theo tiêu chuẩn người phối ngẫu vô tội, cũng không được giảm nhẹ theo tiêu chuẩn trách nhiệm cá nhân trên số tiền thuế nợ chung, và cũng không tránh được trách nhiệm thuế do các quy định tài sản chung của các tiểu bang theo luật "Community property law."

- Sở Thuế Vụ sau khi xem xét các yếu tố và tình huống thực tế quyết định rằng nếu buộc bạn phải chịu trách nhiệm cho số tiền thuế khai không đủ thì thật bất công cho bạn.

- Bạn và người phối ngẫu (hoặc người vợ/chồng cũ) đã không hề tán chuyển tài sản cho nhau để tránh thuế do liên quan đến một vụ lừa đảo (a fraudulent scheme).

- Người vợ/chồng, hiện nay hoặc trước kia, đã không chuyển tài sản cho bạn nhằm mục đích tránh thuế hay tránh đóng thuế.

- Bạn đã không cố ý nộp hồ sơ thuế nhằm mục đích lừa gạt, cũng không cố tình không nộp đơn thuế vì lý do này.

- Bạn bị nợ thuế.

- Trách nhiệm phải đóng thuế lợi tức mà bạn muốn được giảm nhẹ thuộc về người phối ngẫu của bạn (hoặc người phối ngẫu đã ly dị) trên hồ sơ thuế hai người đã khai chung trước đây. Xin tham khảo thêm các trường hợp ngoại lệ áp dụng cho loại giảm nhẹ này.

Ghi chú: Không giống như hai loại giảm nhẹ thuế dành cho người phối ngẫu vô tội (innocent spouse) và trách nhiệm thuế vụ cá nhân trên số tiền thuế nợ chung (separation of liability/several liability), nếu bạn đủ tiêu chuẩn để được giảm nhẹ trách nhiệm đóng thuế vì lý do công bằng (equitable relief), bạn cũng có thể được giảm nhẹ trên số tiền thuế khai không đúng (underpayment of tax). Như đã được giới thiệu, tiền thuế khai không đủ là số tiền thuế đáng lẽ phải khai trên hồ sơ thuế, nhưng đã không khai và chưa đóng cho IRS).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường