Mandala Đức Phật Dược Sư

19/08/201600:00:00(Xem: 6045)

Vào lúc 11:00 sáng ngày thứ tư 3 tháng 8, 2016, một phái đoàn Chư Tăng Tây Tạng, thuộc Tu viện Gaden Shartse Phukhang, Ấn Độ, đã tạo dựng Mandala Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tại Trung Tâm Phật Giáo Chùa Bảo Quang, tọa lạc tại số 713 N Newhope Street, Santa Ana, California. Đây là một nhân duyên lành lớn, được gởi đến tất cả pháp giới chúng sanh, cùng cộng đồng Phật tử Việt Nam, và cũng là sự tiếp nối Lễ Quán Đảnh Đức Phật Dược Sư do His Holiness Đức Dalai Lama đã ban cho Phật tử Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua. Nhân duyên lành lớn này được thành hình cũng nhờ hội đủ nhiều yếu tố thiện duyên khác, đó là, nhờ vào tâm từ bi lân mẫn của Hoà Thượng Viện Chủ cùng Chư Tăng chùa Bảo Quang hoan hỉ cho phép, cùng là, nhờ vào tâm hoá độ chúng sanh của phái đoàn hoằng pháp Chư Tăng Tây Tạng, và cũng nhờ vào sự phát tâm hộ trì Tam Bảo của nhiều quý thiện nam tín nữ Phật tử trong vùng và các thành phố lân cận.

Phái đoàn hoằng pháp Tu Viện Gaden Shartse Phukhang cúng dường Mandala Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Mandala Đức Phật Dược Sư Medicine Buddha mang từ bi lực của Chư Phật mười phương gia hộ, để chữa bệnh, và mang sự an lạc đến tất cả pháp giới chúng sanh. Chúng sanh thành tâm cầu nguyện, sẽ được lợi lạc, là được sự nối kết từ tâm chân thành của người cầu nguyện đó, đến năng gia trì chữa bệnh của mười phương Chư Phật. Năng lực gia trì của mười phương Chư Phật thật là không thể nghĩ bàn.

blank
Trong lễ tạo dựng Mandala Đức Phật Dược Sư

Xuyên qua 5 ngày, từ thứ Tư 3 tháng 8, 2016, đến Chủ Nhật 7 tháng 8, 2016, phái đoàn 6 vị Chư Tăng Tây Tạng Tu Viện Gaden Shartse Phukhang đã kiến tạo Mandala, và ban 4 buổi lễ, cùng một thời thuyết pháp, cho Phật tử Việt Nam và Phật tử người Mỹ. Quý Phật tử người Mỹ, từ Trung Tâm Phật giáo Tây Tạng Gaden Shartse Thubten Dargye Ling, thành phố Long Beach, đến nghe pháp, đảnh lễ Tam Bảo và cầu nguyện Medicine Buddha Phật Dược Sư.

Đại Sư Trưởng của phái đoàn, là Geshe Lobsang Khamchuck Rinpoche, vị Đại Sư được công nhận là một vị Tulku tái sanh, đã ban 4 lễ, cùng quý Chư Tăng trong phái đoàn, đó là các buổi lễ:

1. Lễ cầu nguyện xin Chư Phật và Chư Bồ Tát cho phép cúng dường và tạo dựng Mandala Phật Dược Sư,

2. Lễ Cúng Dường Nước Cam Lồ và cầu nguyện Đức Phật Dược Sư,

3. Lễ Khởi Phát sự gia hộ Trường Thọ của Đức Bồ Tát White Tara, và

4. Lễ Giải Huyền Mandala Phật Dược Sư.

Trước và sau các buổi lễ, đều có thời giảng pháp của các Đại Sư, giải thích lý do buổi lễ, và có khi dạy phương pháp hành trì, hay cầu nguyện, giúp Phật tử tiếp tục tu tập tại gia.

Đại Sư Geshe Lama Phuntshok, vị Đại Sư nói lưu loát tiếng Mỹ, đã ban một thời thuyết pháp về sự hành trì cầu nguyện Đức Phật Dược Sư.

blank
Trong lễ tạo dựng Mandala Đức Phật Dược Sư

Đại Sư thứ ba trong phái đoàn là Geshe Karma Yeshi, Đại Sư này chữa bệnh mỗi ngày cho quý Phật tử cần xin chữa lành các căn bệnh riêng của từng cá nhân.

Ba vị Thầy kế tiếp là, Thầy Lobsang Tsundu, Thầy Lobsang Jigdal, và Thầy Konchok Jampa, các quý Thầy chuyên về xướng tụng, cử hành nghi lễ, và kiến tạo Mandala. Và một vị nam cư sĩ người Mỹ, đã từng là vị tăng sĩ của Tu Viện trên 20 năm, ông Lobsang Wangchuck, điều động và hỗ trợ mọi việc cho phái đoàn hoằng pháp.

Lý do hoằng pháp là, sự chia xẻ văn hoá tu học của các tu sĩ, sự tự thực hành khả năng tu tập an lạc, và nhất là sự phát triển lòng đại bi đối với pháp giới chúng sanh. Tịnh tài được cúng dường trong chuyến hoằng pháp, được dùng cho chi phí nuôi dưỡng tăng sinh tu học, chi phí thuốc men bệnh hoạn, cùng sửa chữa phòng ốc hư dột trong tu viện, và trả tiền lương các giáo sư mượn từ ngoài vào dạy học các tăng sinh. Hiện nay Tu Viện Gaden Shartse có khoảng 1600 tăng sinh, tuổi từ khoảng 10 đến 25, đang tu tập tại tu viện, và hằng ngày, có thêm tăng sinh mới xin được gia nhập tu viện.

Các bài pháp được giảng dạy trong các buổi lễ cầu nguyện Mandala Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Xuyên qua 4 buổi lễ và một thời thuyết pháp kể trên, có rất nhiều bài pháp được quý Đại Sư Geshe giảng cho Phật tử nghe, và nhiều lời ân cần khuyến tấn Phật tử tu tập hành trì.

(Đại Sư được gọi là Geshe, là vị Tăng đã đậu bằng Cao Cấp Phật học, là bằng Geshe Doctorate Degree, thường là phải tu học liên tục tối thiểu từ 20 đến 25 năm, mới được phép dự thi, chưa nói là đậu, và vô cùng khó khăn vì cuộc thi có vị chánh chủ khảo là His Holiness Đức Dalai Lama).

Bài pháp căn bản đầu tiên là thái độ nghe pháp đúng đắn của người tu tập hành trì. Nghe pháp như thế nào là đúng? Nghe pháp đúng là, đừng nghe pháp như cái bình dơ bẩn, vì pháp sẽ bị ô nhiễm; đừng nghe pháp như cái bình úp ngược, vì pháp không vào được; và sau cùng, đừng nghe pháp như cái bình dò rỉ, vì pháp không ở lại được. Nghe pháp như các loại bình vừa kể ra, thật sự không có một chút lợi lạc nào cho người nghe pháp. Nghe pháp đúng là, hãy nghe pháp, với tâm thuần tịnh để lắng nghe kỹ, như là bình sạch; hãy lắng nghe trọn, như bình không úp ngược; và hãy giữ pháp trong tâm, như là bình không dò rỉ. Người tu tập hành trì đúng pháp, có thể an toàn như người lái xe có bằng lái, ít nguy hiểm hơn người lái xe không có bằng lái.

blank
Trong lễ tạo dựng Mandala Đức Phật Dược Sư

Bài pháp Tam Quy Y, hay là Tam Tự Quy Y, cũng được giảng dạy cho quý Phật tử. Quy y Phật Bảo, quy y Pháp Bảo, quy y Tăng Bảo, là điều mà người Phật tử thường nên hành trì, để giữ vững tâm Bồ Đề Vô Thượng, tự làm lợi lạc cho mình và cho chúng sanh.

Bài pháp được các vị Đại Sư thường xuyên nhắc nhở là, động cơ phát nguyện cầu giác ngộ giải thoát, hay còn gọi là Đại Nguyện, của người Phật tử tu tập hành trì. Người tu tập Phật pháp, đừng chỉ nên giới hạn cầu giác ngộ giải thoát cho riêng tự thân mình, hay chỉ cho gia đình mình mà thôi, gọi là nguyện nhỏ, mà nên phát tâm Vô Thượng, cầu giác ngộ giải thoát cho cả pháp giới chúng sanh. Hãy nên lập Đại Nguyện của một vị Bồ Tát, nguyện xin mang an lạc hạnh phúc đến tất cả chúng sanh. Hãy trưởng dưỡng và phát triển tự Tâm Bồ Đề của chính mình, và cầu nguyện giải thoát chúng sanh khỏi mọi sự khổ. Tại sao? Tại vì, bản tánh của chính mình và của chúng sanh không sai khác, đó là, luôn mong được an vui hạnh phúc, và mong tránh các sự sầu đau buồn khổ. Hãy nên hành Bồ Tát Hạnh, nghĩa là tu tập theo con đường của Bồ Tát, nguyện làm các việc làm của Bồ Tát, để vun trồng và nuôi dưỡng hạt giống Bồ Đề trong ta.

Bài nguyện Thập Hạnh Phổ Hiền, cũng được các Đại Sư giảng dạy, vì đây là bài nguyện của vị Bồ Tát đang tu tập, và làm các việc của các Bồ Tát. Nhất giả, lễ kính Chư Phật. Nhị giả, xưng tán Như Lai. Tam giả, quảng tu cúng dường. Tứ giả, sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả, tuỳ hỉ công đức. Lục giả, thỉnh chuyển pháp luân. Thất giả, thỉnh Phật trụ thế. Bát giả, thường tuỳ Phật học. Cửu giả, hằng thuận chúng sanh. Thập giả, phổ giai hồi hướng. Trong sự tu tập hằng ngày, chúng ta nên thường sám hối các nghiệp chướng từ đời này và nhiều đời trước, để được thanh tịnh hoá thân tâm. Chỉ khi đó, ta có cơ hội phát triển, và nhận được năng lượng từ bi hộ trì của Chư Phật và Chư Bồ Tát trong mười phương. Cũng trong sự tu tập hành trì, chúng ta nên thường hồi hướng và cúng dường công đức tích tụ, đến pháp giới chúng sanh.

Các Đại Sư cũng nhắc nhở trong sự tu tập chúng ta phải nên thường quán chiếu tâm, đừng để tâm đi lang thang, nên thường mang tâm về một chỗ với thân. Trong pháp tu tập Mật tông Tây Tạng, vị Guru, cũng là vị Thầy Tâm Linh, rất quan trọng cho người tu tập. Không có vị Thầy Guru, người tu tập khó quán tưởng và nhập vào các cảnh giới tu tập tâm linh cao.

blank
Trong lễ tạo dựng Mandala Đức Phật Dược Sư

Trong buổi lễ Khởi Phát sự gia hộ trường thọ của Đức Bồ Tát White Tara, các Đại Sư giảng giải rằng trong buổi lễ này, quý vị tham dự, cùng chúng sanh pháp giới, đã nhận được vô lượng ánh sáng thanh tịnh từ bi của ngàn Chư Phật mười phương, chiếu rọi và thanh tịnh hoá, tẩy sạch và chữa lành, thân, khẩu, ý hay tâm, của chúng sanh. Do nhờ từ bi lực này chiếu đến đâu, cũng như tuyết rơi đến đó, làm trong sạch, làm mới lại thân tâm của chúng ta, cho nên như là được nhận sự trường thọ vậy. Điều quan trọng hơn nữa là, thân, khẩu, và ý trong sạch này, sẽ không rời xa Chư Phật, Chư Bồ Tát. Cũng có nghĩa là, từ giờ trở đi, khi chúng ta hạ thủ công phu tu tập, chúng ta thường nhận được sự từ bi gia hộ của Chư Phật và Chư Bồ Tát, để giải ác nghiệp, để ngăn chận ác lực, và hoá giải các ác duyên. Thật là không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì. Thế nên, đây là một cơ hội đầy đủ thiện duyên cho chúng ta phát Đại Nguyện, đi con đường của Bồ Tát, làm công việc của Bồ Tát. Công việc đó là, thường mang lợi lạc an vui đến mọi loài chúng sanh, thường nguyện cho tất cả chúng sanh sớm rời xa cảnh khổ sanh tử luân hồi, và thường cúng dường công đức thanh tịnh cầu cho tất cả pháp giới chúng sanh rốt ráo sẽ thành Phật.

Nói tóm lại, ở thời điểm này, chúng ta nên thường cầu nguyện Đức Phật Dược Sư cho căn bệnh khó trị, là tam độc, tham, sân, và si, để tự chữa bệnh, và cầu nguyện chữa bệnh tương tợ cho chúng sanh.

Quý vị Phật tử muốn nghe các bài giảng pháp tương tự, do Chư Tăng Tu Viện Gaden Shartse giảng, xin vân tập về chùa Gaden Shartse Thubten Dargye Ling, địa chỉ 3500 E. Fourth street, Long Beach, CA 90814, có thuyết pháp mỗi Chủ Nhật, từ 10:30 sáng tới 12:00 trưa, có thông dịch tiếng Việt. Số điện thoại: (562) 621-9865, hỏi cô Kimberly.

Lời kết cảm tạ

Phái đoàn Chư Tăng Tây Tạng Tu Viện Gaden Shartse Phukhang chân thành cảm tạ Hoà Thượng Viện Chủ cùng Chư Tăng chùa Bảo Quang đã hoan hỉ chấp thuận cho lễ Kiến Tạo và Giải Huyền Mandala Đức Phật Dược Sư, và cũng ưu ái cảm tạ lòng chân thành hổ trợ, giúp đỡ, và cúng dường, của tất cả quý Phật tử.

Nguyện cúng dường công đức tích tụ đến pháp giới chúng sanh, nguyện chúng sanh luôn được năng lực từ bi của Chư Phật, Chư Bồ Tát chữa lành mọi bệnh tật, và nương vào công đức thanh tịnh, nguyện tất cả pháp giới chúng sanh mãi mãi xa lìa cảnh khổ sinh tử luân hồi, và rốt ráo thành Bậc Giác Ngộ Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nguyện tất cả chúng sanh trong mọi cảnh giới, hội đủ duyên lành, nhận được một hạt cát Mandala Đức Phật Dược Sư từ bi vô lượng bất khả tư nghì này, hạt cát này luôn ở trên đảnh của chúng sanh, từ đời này qua nhiều đời khác, để tâm của chúng sanh không bao giờ rời tâm Chư Phật và Chư Bồ Tát, để chúng sanh, luôn được trưởng dưỡng và phát triển Tâm Bồ Đề, để luôn được huân tập Bồ Tát Hạnh, và để rốt ráo viên thành quả Giác Ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Từ Trí Lưu Kim Chi trân trọng ghi lại.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Tại sao rất ít người Việt đọc sách Việt? Tôi muốn nói đến sách văn chương, sách triết học, sách khoa học. Đây là ba nguồn kiến thức, tư tưởng lớn của nhân loại. Nếu lấy ra hết ba loại hiểu biết này, con người chỉ là đàn bò nhai lại và tranh cãi. Nếu một người không có hiểu biết nào từ ba nguồn cung cấp trên, người đó không thể khác hơn con bò. Tuy nhiên, việc này không bao giờ xảy ra.
Hôm thứ Sáu 13/1/2023 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp Thủ tướng Kishida Fumio của Nhật Bản tại phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia hẳn phải đề cập đến hiểm họa an ninh từ Trung quốc, mà cả hai quốc gia trong thời gian những năm gần đây đều đặt lên trọng tâm hàng đầu
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
✱ Lê Đức Thọ: Bây giờ về phần thỏa thuận chúng tôi đã đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? ✱ Kissinger: Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sẽ đánh máy lại từ tiếng Anh của chúng tôi và ông có một bản sao của bản văn. Chúng tôi sẽ nỗ lực tận tâm nhất để đảm bảo rằng mọi thứ chúng ta đã đồng ý đều được hợp nhất. ✱ TT Thiệu: Nếu chúng tôi không thể ký thỏa hiệp này trước cuộc bầu cử, thời liệu Hoa Kỳ có cần phải công bố cho người dân biết rằng họ vẫn có ý định ký kết thỏa hiệp này không? ✱ TT Nixon: Tôi phải có câu trả lời của ông (TT Thiệu) trước 1200 giờ Washington, ngày 21 tháng 1 năm 1973...
Sau 13 năm, cuối cùng thì Bác sĩ David Sinclair và các đồng nghiệp đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Điều gì thúc đẩy quá trình lão hóa? Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, Sinclair, giáo sư di truyền học và đồng giám đốc của Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research tại Trường Y Harvard (Harvard Medical School), đã phác họa ra một chiếc đồng hồ lão hóa, khi ta vặn chiều kim là có thể đẩy nhanh hoặc đảo ngược quá trình lão hóa của các tế bào.
Lời báo động muộn màng này cũng đã giúp tôi hiểu ra lý do mà sư Minh Trí – sau khi xuất gia, từ bỏ mọi hoạt động chính trị, đã hết lòng tận tụy chăm lo cho những lớp học Việt Ngữ, ở Kampuchea, cho đến… hơi thở cuối!
Trong bài viết sau đây, Henry Kissinger đã cảnh báo về một cuộc thế chiến mới có thể xảy ra và phương cách tốt nhất là tìm cách tạo cho Nga một cơ hội đàm phán trong danh dự. Ý kiến của Kissinger còn nhiều điểm chưa thuyết phục, cần được thảo luận sâu xa hơn...
Trong hơn ba năm - chính xác là 1,016 ngày - Trung Quốc đã đóng cửa với cả thế giới. Hầu hết sinh viên nước ngoài rời khỏi đất nước khi bắt đầu đại dịch. Khách du lịch đã ngừng đến tham quan. Các nhà khoa học Trung Quốc đã ngừng tham dự các hội nghị nước ngoài. Các giám đốc điều hành người nước ngoài bị cấm quay trở lại công việc kinh doanh của họ ở Trung Quốc. Vì vậy, khi Trung Quốc mở cửa biên giới vào ngày 8 tháng 1, từ bỏ những tàn tích cuối cùng của chính sách “không covid”, việc đổi mới tiếp xúc thương mại, trí tuệ và văn hóa sẽ có những hậu quả to lớn, mà phần nhiều là lành tính.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.