Hôm nay,  

Dân Chủ Xã Hội Là Cái Chi Chi?

08/10/201000:00:00(Xem: 5175)

Dân Chủ Xã Hội Là Cái Chi Chi"

Phạm Trần
Xen lẫn với Lễ hội 1.000 năm Thăng Long diễn ra tại Hà Nội từ ngày 1 đến 10 tháng 10 năm nay (2010) là vật giá leo thang vô tội vạ; cấm nhiều đường lưu thông gây phiền tóai cho dân; phung phí ngót nghét 6 tỷ Dollars tiền mồ hôi nước mắt của cả nước vào những cuộc liên hoan làm nghèo thêm Tổ quốc và những trận pháo miệng thi đua yêu ước để tung hô nền "dân chủ XHCN" và "nhà nước pháp quyền XHCN" trá hình.
Nếu đem tất cả những thứ lăng nhăng này trộn với cuộc thảo luận ồn ào góp ý vào 3 Văn kiện Đảng (Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa Xtại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, và  Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020) thì ta sẽ thấy hiện ra trước mắt một món ăn hổ lốn không ai muốn đụng đũa.
Nhưng thế nào là nền "dân chủ Xã hội Chủ nghĩa" "
Dự thảo Cương lĩnh bổ xung định nghĩa mơ hồ: "Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực thông qua hoạt động của Nhà nước do nhân dân bầu ra và các hình thức dân chủ trực tiếp. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hoá bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm."
Khi đã nói "tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân" thì nhân dân phải có quyền thành lập  và điều hành nhà nước này chứ tại sao đảng lại tự tổ chức lấy nhà nước để cướp quyền của dân "
Hãy nhìn lại lịch sử  từ  năm 1946  đến nay xem có khi nào  đảng  hỏi ý dân  khi lập chính phủ chưa mà lúc nào cũng nói là "của dân, do dân và vì dân""
Hành động như thế thì phải chăng cả đảng đã quên lời Hồ Chí Minh từng nói: " Dân chủ là thế nào". Là dân làm chủ. Dân làm chủ thì chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, ủy viên này khác là làm gì". Làm đầy tớ. Làm đầy tớ cho nhân dân chứ không phải làm quan cách mạng".
Vậy từ bao lâu nay, có cán bộ, đảng viên nào làm theo  lời dậy của họ Hồ chưa hay đã tự cho mình quyền "làm chủ nhân dân" để tự do tác oai tác quái, bắt nạt, dọa dẫm, đè đầu bóp cổ dân để lấy tiền, cướp của rồi đạp dân xuống tận bùn đen như đã và đang xẩy ra"
Khi nói về tính thượng tôn pháp luật của nhà nước, Dự thảo Cương lĩnh bổ sung 2011 viết : " Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thể hiện và thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân, trên cơ sở liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhà nước định ra luật pháp và tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân. Không ngừng hoàn thiện hệ thống tổ chức nhà nước."
Tại sao lại tréo cẳng ngỗng như thế nhỉ " Khi đã bảo Nhà nước là "của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân"  mà lại do đảng lãnh đạo thì có khác gì bảo "cái nhà là của dân, do dân làm ra và vì dân mà có" nhưng đảng lại nắm giấy văn tự của căn nhà thì có ngửi được không "
Cương lĩnh còn nói những điều không thật rằng : " Nhà nước gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lộng quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân."
Nói như thế mà không biết ngượng à" Đảng hãy sờ lên gáy hay soi mặt vào gương xem đã làm được như vậy chưa "
Nếu dân đã có các "quyền dân chủ" thì tại sao họ lại chưa dược tự do ra ứng cử mà không cần phải qua các tổ chức đảng và "hiệp thương" của Mặt trận Tổ Quốc như bấy lâu nay " Quyền này cũng chỉ có tiếng mà không có miếng khi hết thảy 493 Đại biểu Quốc hội Khóa XII là đảng viên hay cảm tình viên của đảng "


Và nếu đảng đã biết lắng nghe ý kiến của dân và tôn trọng quyền giám sát của dân thỉ làm gì còn "Quốc nạn" tham nhũng như bây giờ "
Ngay cả Mặt trận Tổ Quốc, một Tổ chức chính trị ngọai vi của đảng còn chưa giám sát  được ai, phản biện thì không ai thèm nghe huống chi người dân mà Cương lĩnh viết hoang như thế "
Nhưng  Cương lĩnh vẫn coi trời bằng vung để khoe khống  rằng Nhà nước còn có  cả cơ chế  để gọi là "ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lộng quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân." "
Xin hỏi  đảng và nhà nước từ khi có Luật Phòng, chống Tham nhũng năm 2005 đến nay đã 5 năm rồi mà đảng đã bỏ tù được bao nhiều phần trăm cán bộ, đảng viên tham nhũng -- nhất là những kẻ có chức có quyền --, hay chỉ mới bắt được mấy con muỗi, con giun, con dế "
Lý do duy nhất đảng  không chống được tham nhũng vì đảng vừa đá bóng vừa thổi còi thì làm sao bắt được kẻ tham nhũng "
Vì vậy, muốn có dân chủ thật sự thì trước hết chế độ phải  có những con người dân chủ để thực thi dân chủ. Nhưng muốn dân có dân chủ thật sự thì đảng phải từ bỏ độc quyền lãnh đạo đất nước.
Đằng này, theo Hà Đăng, một trong những cán bộ Tuyên giáo viết trên Tạp chí Cộng sản Số 18 (210) năm 2010, ngày 29/9/2010 thì : " Chế độ dân chủ của ta không phải là chế độ đa nguyên, đa đảng. Đó là chế độ do nhân dân làm chủ, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Nhà nước của ta không phải nhà nước của một nhóm lợi ích riêng lẻ nào mà là nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đảng Cộng sản cầm quyền nhưng không độc quyền, không biến mình thành chính quyền và làm thay nhà nước, lãnh đạo nhưng không đứng trên mà đứng trong nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân."
Lý luận con vẹt này của Hà Đăng cũng chỉ để lập lại quan điểm cố hữu của đảng từ xưa đến nay được Đông Quan lập lại trên báo Quân đội Nhân dân ngày  26 tháng 9 năm 2010 như thế này : "Lại nói về Điều 4 của Hiến pháp 1992. Có người cho rằng cần bỏ điều 4 Hiến pháp, lập ra chế độ đa đảng, Việt Nam mới có dân chủ, nhân quyền. Trước hết phải nói rằng, ở Việt Nam chưa bao giờ có cơ chế đa đảng, theo đúng nghĩa của nó.  Điều 4, Hiến pháp 1992, chỉ là sự khẳng định lại vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được người dân thừa nhận trong suốt quá trình lịch sử cách mạng từ 1930 đến nay mà thôi. Và chính Đảng Cộng sản đang lãnh đạo nhân dân ta xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh", phấn đấu thực thi tốt nhất dân chủ và các quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Đó là một sự thật hiển nhiên."
Luận cứ này là thứ cãi cối cãi chầy  chứ làm gì có chuyện tự nhiên đảng CSVN lại được  "người dân thừa nhận"  vai trò lãnh đạo đất nước từ năm 1930 đến nay "
Nếu người Cộng sản không tin thì cứ việc mở các tài liệu lịch sử đảng mà coi  xem có  khi nào đảng CSVN được dân bỏ phiếu trao quyền cho lãnh đạo đất nước chưa, hay đảng đã tự phong cho mình  quyền  này rồi tròng  bảng "bị cai trị" vào cổ dân "
Ngoài ra cũng cần lưu ý  đảng CSVN  rằng  chính các anh đã vi phạm 2 Điều 53 và 54 của Hiến pháp năm 1992  khi tước hết  các quyền Hiến định của dân, theo đó:
1) "Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân." (Điều 53)
2) "Công dân, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật." (Điều 54)
Như vậy thì đảng CSVN  có còn dám tiếp tục phủ nhận là đảng chưa làm được những điều mình viết trong Cương lĩnh và Hiến pháp trong hai lĩnh vực "dân chủ" và "pháp quyền", hay muốn để bị vạch áo thêm nhiều lần nữa cho người xem lưng "
Phạm Trần
(10/010)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.