Dân Chủ Xã Hội Là Cái Chi Chi?

08/10/201000:00:00(Xem: 4788)

Dân Chủ Xã Hội Là Cái Chi Chi"

Phạm Trần
Xen lẫn với Lễ hội 1.000 năm Thăng Long diễn ra tại Hà Nội từ ngày 1 đến 10 tháng 10 năm nay (2010) là vật giá leo thang vô tội vạ; cấm nhiều đường lưu thông gây phiền tóai cho dân; phung phí ngót nghét 6 tỷ Dollars tiền mồ hôi nước mắt của cả nước vào những cuộc liên hoan làm nghèo thêm Tổ quốc và những trận pháo miệng thi đua yêu ước để tung hô nền "dân chủ XHCN" và "nhà nước pháp quyền XHCN" trá hình.
Nếu đem tất cả những thứ lăng nhăng này trộn với cuộc thảo luận ồn ào góp ý vào 3 Văn kiện Đảng (Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa Xtại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, và  Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020) thì ta sẽ thấy hiện ra trước mắt một món ăn hổ lốn không ai muốn đụng đũa.
Nhưng thế nào là nền "dân chủ Xã hội Chủ nghĩa" "
Dự thảo Cương lĩnh bổ xung định nghĩa mơ hồ: "Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực thông qua hoạt động của Nhà nước do nhân dân bầu ra và các hình thức dân chủ trực tiếp. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hoá bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm."
Khi đã nói "tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân" thì nhân dân phải có quyền thành lập  và điều hành nhà nước này chứ tại sao đảng lại tự tổ chức lấy nhà nước để cướp quyền của dân "
Hãy nhìn lại lịch sử  từ  năm 1946  đến nay xem có khi nào  đảng  hỏi ý dân  khi lập chính phủ chưa mà lúc nào cũng nói là "của dân, do dân và vì dân""
Hành động như thế thì phải chăng cả đảng đã quên lời Hồ Chí Minh từng nói: " Dân chủ là thế nào". Là dân làm chủ. Dân làm chủ thì chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, ủy viên này khác là làm gì". Làm đầy tớ. Làm đầy tớ cho nhân dân chứ không phải làm quan cách mạng".
Vậy từ bao lâu nay, có cán bộ, đảng viên nào làm theo  lời dậy của họ Hồ chưa hay đã tự cho mình quyền "làm chủ nhân dân" để tự do tác oai tác quái, bắt nạt, dọa dẫm, đè đầu bóp cổ dân để lấy tiền, cướp của rồi đạp dân xuống tận bùn đen như đã và đang xẩy ra"
Khi nói về tính thượng tôn pháp luật của nhà nước, Dự thảo Cương lĩnh bổ sung 2011 viết : " Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thể hiện và thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân, trên cơ sở liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhà nước định ra luật pháp và tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân. Không ngừng hoàn thiện hệ thống tổ chức nhà nước."
Tại sao lại tréo cẳng ngỗng như thế nhỉ " Khi đã bảo Nhà nước là "của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân"  mà lại do đảng lãnh đạo thì có khác gì bảo "cái nhà là của dân, do dân làm ra và vì dân mà có" nhưng đảng lại nắm giấy văn tự của căn nhà thì có ngửi được không "
Cương lĩnh còn nói những điều không thật rằng : " Nhà nước gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lộng quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân."
Nói như thế mà không biết ngượng à" Đảng hãy sờ lên gáy hay soi mặt vào gương xem đã làm được như vậy chưa "
Nếu dân đã có các "quyền dân chủ" thì tại sao họ lại chưa dược tự do ra ứng cử mà không cần phải qua các tổ chức đảng và "hiệp thương" của Mặt trận Tổ Quốc như bấy lâu nay " Quyền này cũng chỉ có tiếng mà không có miếng khi hết thảy 493 Đại biểu Quốc hội Khóa XII là đảng viên hay cảm tình viên của đảng "


Và nếu đảng đã biết lắng nghe ý kiến của dân và tôn trọng quyền giám sát của dân thỉ làm gì còn "Quốc nạn" tham nhũng như bây giờ "
Ngay cả Mặt trận Tổ Quốc, một Tổ chức chính trị ngọai vi của đảng còn chưa giám sát  được ai, phản biện thì không ai thèm nghe huống chi người dân mà Cương lĩnh viết hoang như thế "
Nhưng  Cương lĩnh vẫn coi trời bằng vung để khoe khống  rằng Nhà nước còn có  cả cơ chế  để gọi là "ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lộng quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân." "
Xin hỏi  đảng và nhà nước từ khi có Luật Phòng, chống Tham nhũng năm 2005 đến nay đã 5 năm rồi mà đảng đã bỏ tù được bao nhiều phần trăm cán bộ, đảng viên tham nhũng -- nhất là những kẻ có chức có quyền --, hay chỉ mới bắt được mấy con muỗi, con giun, con dế "
Lý do duy nhất đảng  không chống được tham nhũng vì đảng vừa đá bóng vừa thổi còi thì làm sao bắt được kẻ tham nhũng "
Vì vậy, muốn có dân chủ thật sự thì trước hết chế độ phải  có những con người dân chủ để thực thi dân chủ. Nhưng muốn dân có dân chủ thật sự thì đảng phải từ bỏ độc quyền lãnh đạo đất nước.
Đằng này, theo Hà Đăng, một trong những cán bộ Tuyên giáo viết trên Tạp chí Cộng sản Số 18 (210) năm 2010, ngày 29/9/2010 thì : " Chế độ dân chủ của ta không phải là chế độ đa nguyên, đa đảng. Đó là chế độ do nhân dân làm chủ, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Nhà nước của ta không phải nhà nước của một nhóm lợi ích riêng lẻ nào mà là nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đảng Cộng sản cầm quyền nhưng không độc quyền, không biến mình thành chính quyền và làm thay nhà nước, lãnh đạo nhưng không đứng trên mà đứng trong nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân."
Lý luận con vẹt này của Hà Đăng cũng chỉ để lập lại quan điểm cố hữu của đảng từ xưa đến nay được Đông Quan lập lại trên báo Quân đội Nhân dân ngày  26 tháng 9 năm 2010 như thế này : "Lại nói về Điều 4 của Hiến pháp 1992. Có người cho rằng cần bỏ điều 4 Hiến pháp, lập ra chế độ đa đảng, Việt Nam mới có dân chủ, nhân quyền. Trước hết phải nói rằng, ở Việt Nam chưa bao giờ có cơ chế đa đảng, theo đúng nghĩa của nó.  Điều 4, Hiến pháp 1992, chỉ là sự khẳng định lại vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được người dân thừa nhận trong suốt quá trình lịch sử cách mạng từ 1930 đến nay mà thôi. Và chính Đảng Cộng sản đang lãnh đạo nhân dân ta xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh", phấn đấu thực thi tốt nhất dân chủ và các quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Đó là một sự thật hiển nhiên."
Luận cứ này là thứ cãi cối cãi chầy  chứ làm gì có chuyện tự nhiên đảng CSVN lại được  "người dân thừa nhận"  vai trò lãnh đạo đất nước từ năm 1930 đến nay "
Nếu người Cộng sản không tin thì cứ việc mở các tài liệu lịch sử đảng mà coi  xem có  khi nào đảng CSVN được dân bỏ phiếu trao quyền cho lãnh đạo đất nước chưa, hay đảng đã tự phong cho mình  quyền  này rồi tròng  bảng "bị cai trị" vào cổ dân "
Ngoài ra cũng cần lưu ý  đảng CSVN  rằng  chính các anh đã vi phạm 2 Điều 53 và 54 của Hiến pháp năm 1992  khi tước hết  các quyền Hiến định của dân, theo đó:
1) "Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân." (Điều 53)
2) "Công dân, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật." (Điều 54)
Như vậy thì đảng CSVN  có còn dám tiếp tục phủ nhận là đảng chưa làm được những điều mình viết trong Cương lĩnh và Hiến pháp trong hai lĩnh vực "dân chủ" và "pháp quyền", hay muốn để bị vạch áo thêm nhiều lần nữa cho người xem lưng "
Phạm Trần
(10/010)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sau nhiều ngày, với nhiều “phương án cứu hộ” rất nặng phần trình diễn của nhà nước Việt Nam, chung cuộc, giới truyền thông của xứ sở này đã đồng loạt (và ái ngại) loan tin: “Bé Hạo Nam đã tử vong!”
Hôm đầu tháng Hai DL vừa qua, một chiếc khinh khí cầu kích thước bằng 3 chiếc xe buýt bay vào không phận Mỹ và đã đặt chính quyền Biden cũng như hệ thống phòng ngự Bắc Mỹ vào tình trạng báo động. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau người ta biết đích xác đó là khinh khí cầu do thám của Trung quốc, và ngay tức khắc, thông tin này tràn ngập TV, báo chí, mạng xã hội...
Đầu năm mới Qúy Mão không ai muốn nghe chuyện xui, nhưng dân gian và báo chí của đảng CSVN lại chỉ nói đến những nguy cơ tiềm ẩn đang đe dọa sự sống còn của chế độ...
✱ HĐ Tham Mưu Trưởng LQ/JCS: Tổng thống Kennedy và Johnson đều không tin tưởng vào các cố vấn quân sự của họ, vì cho rằng các tướng lĩnh và đô đốc thiếu sự tinh tế về mặt chính trị - Giới quân sự bất bình vì "coi lực lượng quân sự là công cụ để thương lượng về mặt ngoại giao". ✱ McNamara: Một khi bổ sung quân số sẽ tăng thêm chi phí về nhân sự, về chính trị và kinh tế do cuộc chiến gây ra, làm suy giảm khả năng của quốc gia một khi cuộc chiến kéo dài. ✱ JCS: McNamara chủ trương tìm kiếm một giải pháp hòa đàm về cuộc chiến - thúc giục Hà Nội đi đến bàn đàm phán hòa bình...
Cái thời bao cấp (thổ tả) ấy, may quá, đã xa như dĩ vãng. Sau khi Đảng dũng cảm nhìn vào sự thực, quyết tâm đổi mới toàn diện, và cương quyết bẻ lái con tầu tổ quốc (theo hướng kinh tế thị trường) thì bộ mặt của xã hội đã hoàn toàn thay đổi ...
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Tại sao rất ít người Việt đọc sách Việt? Tôi muốn nói đến sách văn chương, sách triết học, sách khoa học. Đây là ba nguồn kiến thức, tư tưởng lớn của nhân loại. Nếu lấy ra hết ba loại hiểu biết này, con người chỉ là đàn bò nhai lại và tranh cãi. Nếu một người không có hiểu biết nào từ ba nguồn cung cấp trên, người đó không thể khác hơn con bò. Tuy nhiên, việc này không bao giờ xảy ra.
Hôm thứ Sáu 13/1/2023 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp Thủ tướng Kishida Fumio của Nhật Bản tại phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia hẳn phải đề cập đến hiểm họa an ninh từ Trung quốc, mà cả hai quốc gia trong thời gian những năm gần đây đều đặt lên trọng tâm hàng đầu
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.