Hôm nay,  

Ham Cầm Quyền Quên Giữ Nước

10/12/201000:00:00(Xem: 7635)

Ham Cầm Quyền Quên Giữ Nước; Đã Có Nằm Vùng Của Bắc Kinh Trong Đảng"

Phạm Trần
Trong 80 năm hiện diện trên đất Việt Nam, chưa bao giờ đảng Cộng sản phải lo giữ quyền bằng thời gian tổ chức Đại hội đảng XI diễn ra vào tháng Giêng năm 2011, nhưng càng ham nắm quyền  đảng càng quên giữ nước khỏi rơi vào tay Trung Cộng.
Từ xưa đến nay, đảng CSVN thường rêu trao "đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", nhưng dân chỉ có thể làm chủ được bản thân mình.
Hãy đọc Nguyễn Văn An, nguuyên Chủ tịch Quốc hội viết về vần đề này: "Tư tưởng của Bác Hồ là tư tưởng lấy dân là gốc, dân là chủ. Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận (Tổ quốc), đòi hỏi dân phải thừa nhận quyền lãnh đạo của mình mà phải qua hoạt động thực tiễn, phải được Mặt trận và nhân dân suy tôn, lựa chọn. Lựa chọn đây là lựa chọn Cương lĩnh và người đứng đầu đất nước thông qua tổng tuyển cử.
Dân suy tôn và lựa chọn bằng cách nào. Dân suy tôn và lựa chọn Cương lĩnh phát triển của Đảng, lựa chọn người đứng đầu Đảng trở thành người đứng đầu đất nước thông qua tổng tuyển cử. Bây giờ Cương lĩnh của Đảng chưa được dân lựa chọn, chưa được dân bỏ phiếu, người đứng đầu Đảng chưa sang ứng cử chức danh người đứng đầu đất nước. Dân chưa được lựa chọn như vậy cho nên dân chưa được làm chủ thật sự.
Nếu Đảng coi mình đương nhiên là lực lượng lãnh đạo thì chẳng khác gì nhà vua cha truyền con nối. Từ một nhà vua cá nhân thời quân chủ, nay trở thành một nhà vua tập thể thời cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Như vậy là Đảng chủ chứ không phải dân chủ." (Báo Tuần Việt Nam, 6-12-010)
Tuy ông An chưa đòi đảng phải rút lui, nhưng nguyên việc đòi người đứng đầu nước phải được dân bầu lên mới là dân chủ cũng rất mới so với thời ông An còn làm Chủ tịch Quốc hội từ ngày 27 tháng 6 năm 2001 đến ngày 26 tháng 6 năm 2006.
Nhưng nếu ông An chỉ muốn dân chủ trong đảng mà không đòi cho dân được làm chủ đất nước, tự quyết định lấy thể chế chính trị cho mình và để nguyên đảng lãnh đạo độc quyền như hiện nay thì cũng bằng không.
Như vậy, phải chăng ông An muốn cứu đảng đang tứ đầu thọ địch từ ngay trong lòng chế độ thay vì từ các "thế lực thù địch" và "diễn biến hòa bình" của đế quốc như đảng đang tuyên truyền và ra sức phản công trên mặt trận tư tưởng"
ĐẢNG LÃNH ĐẠO AI "
Đáng chú ý là bài viết của ông An, coi như vượt ra ngòai chiếc vòng kiềm tỏa của đảng, được phổ biến vào lúc có nhiều "chuyên viên tư tưởng, tuyên truyền" của đảng và quân đội được sử dụng viết bài bảo vệ quyền lãnh đạo cho đảng.
Chẳng hạn như ông Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đã viết Bài "Bối cảnh xác lập vai trò và vị trí lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam" trong Báo Điện tử của đảng ngày 29-11-2010.
Phúc viết: "Đường lối đổi mới và Cương lĩnh 1991 của Đảng đã đưa sự nghiệp đổi mới - cuộc canh tân vĩ đại trong lịch sử dân tộc không ngừng phát triển, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa thể hiện trách nhiệm lớn lao trước dân tộc và lịch sử.
Vị trí và vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng xuất phát từ tính tổ chức, kỷ luật của Đảng ở tính tiên phong, gương mẫu, đạo đức cách mạng được rèn luyện ngay từ khi bước vào sự nghiệp cách mạng của cán bộ, đảng viên, ở sự gắn bó mật thiết với dân tộc và nhân dân."
"Canh tân vĩ đại ở chỗ nào" trong Cương lĩnh  xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), gọi tắt là Cương lĩnh 1991 ra đời tại Đại hội đảng khóa VII, đưa Đỗ Mười lên làm Tổng Bí thư đảng "
Nếu Phúc còn nhớ thì khi ấy Tổng bí thư đảng khóa VI là Nguyễn Văn Linh đã nói câu để đời "Đổi mới hay là chết" để mô tả hòan cảnh sắp chết của Việt Nam vào năm 1986 khi đảng phải quyết định  bỏ mô hình kinh tế tập trung, bao cấp của Liên Sô để "đổi mới', mở cửa  cho ngọai quốc vào đầu tư làm kinh tế thị trường của Tư bản để cứu đảng khỏi tan.
Do đó, không ai có thể bị mê hoặc bởi những lời Phúc tự biên tự chế để khoe khoang như : " Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng vẫn không ngừng được củng cố, phát triển từ trong bản chất cách mạng, khoa học và tư tưởng, lý luận của Đảng, từ sự đúng đắn và không ngừng hoàn thiện Cương lĩnh, đường lối chính trị, từ sự không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, từ sự rèn luyện, không ngừng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vị trí lãnh đạo duy nhất của Đảng không bao giờ thay đổi vì ngoài lợi ích của giai cấp, dân tộc và nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác."
Nhưng "giai cấp, dân tộc và nhân dân" nào đã ủy nhiệm cho  đảng lãnh đạo đất nước " Nếu đảng cho rằng mình là đại biểu của "giai cấp công nhân và nhân dân lao động"  là một ngụy biện vì cả hai giai cấp này đã, đang và sẽ tiếp tục bị đảng bạc đãi và bóc lột đến tận xương tủy như đã thấy từ khi có bóng dáng đảng trên đất nước.
Do đó khi nghe Phúc nói Cương lĩnh đã phản ảnh quyết tâm  "không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng"  thì chẳng ai tin, vì Phúc đã nói những điều ngược lại với nội dung của văn kiện này.
Việc  này đã được chứng minh trong các ý kiến của nhiều tầng lớp nhân dân  sau  47 ngày bản Cương lĩnh được đem ra lấy ý kiến (kết thúc ngày 31-10-2010).
Nhiều người trong nước, kể cả  một số Trí thức hàng đầu  và cựu lãnh đạo, đảng viên cao cấp đã chỉ trích Cương lĩnh vẫn giữ nguyên  lối mòn tư duy bảo thủ, phản dân chủ, xưa cũ, chậm tiến,  lạc hậu, mơ hồ, mị dân, không tưởng và là  lực cản tiến bộ của dân tộc cần phải  bỏ đi hay viết lại.
DÂN CHỦ HAY ĐẢNG CHỦ "
Để bênh vực cho chính sách độc tài ngụy trang trong " tập trung dân chủ ",  anh Thiếu tá, Thạc Sỹ Trần Văn Huyên, Phòng Nhà trường, Cục Tuyên huấn, Tổng cục chính trị đã phét lác trong Báo điện tử đảng qua  bài  "Một số vấn đề về bản chất nguyên tắc tập trung dân chủ và đấu tranh với các quan điểm sai trái hiện nay".
Huyên đã lý luận "Tập trung dân chủ" như thế này : "Tập trung trên cơ sở dân chủ, điều này làm cho tập trung khác biệt về bản chất so với chuyên chế, chuyên quyền. Nội dung của nguyên tắc chỉ rõ: Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Đó là tập trung. Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Nghị quyết là sự tập trung cao trí tuệ, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Để có sự chấp hành nghị quyết một cách nghiêm chỉnh, vô điều kiện, thì điều kiện tiên quyết là nghị quyết đó phải được xây dựng trên cơ sở dân chủ." (Bài viết ngày 3/12/2010)
Đây là lập luận đảng đang cổ võ cho điều được gọi là dân chủ phải có kỷ luật, không dân chủ bừa bãi để gây hỗn loạn xã hội, nhưng đồng thời cũng để chống đòi đảng phải thi hành dân chủ thật sự  bằng cách từ bỏ độc quyền lãnh đạo và chấp nhận đa nguyên đa đảng chính trị.                 
Bởi lẽ  thực tế đã chứng minh nhân dân Việt Nam chưa hề có dân chủ, dù chỉ 1 ngày,  từ khi đảng Cộng sản nắm quyền cai trị ở miền Bắc năm 1954 và sau 1975 trên cả nước.
Thứ "dân chủ tập trung" đang được làm rùm beng  trước Đại hội đảng XI là thứ dân chủ hạn chế chỉ diễn ra trong nội bộ đảng mà thôi. Dân không có quyền đòi dân chủ mà phải do đảng ban cho ai thì người ấy được.
Do đó chủ trương này đã bị bóc trần, bị chỉ trích là độc tài, mị dân bởi nhiều Trí thức trong nước, kể cả một số đông cựu đảng viên và cựu lãnh đạo.
Để chống lại, Ban Tuyên giáo và Báo Quân đội Nhân dân đã tung ra nhiều bài viết xuyên tạc và chụp mũ  những người có lập trường đối lập với đảng
Chẳng hạn như  lập luận của Huyên : "Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc vô cùng quan trọng đảm bảo sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy, các thế lực thù địch đã chống phá quyết liệt bằng những quan điểm sai trái về bản chất của nguyên tắc tập trung dân chủ cả trên phương diện lý luận và thực tiễn. Về phương diện lý luận, đã có nhiều quan điểm hiểu không đúng hoặc cố tình xuyên tạc nội dung và bản chất của nguyên tắc này, thực chất là muốn xoá bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, làm suy yếu Đảng, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Lẽ dĩ nhiên, những quan điểm này không trực diện đòi xoá bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ mà núp dưới cái phương pháp "phân tích bản chất của nguyên tắc", bằng lập luận lập lờ, lái nhận thức của mọi người đi đến chỗ từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ."
Trước đó, Nguyễn Mạnh Hưởng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng cũng  huyênh hoang trên Tạp chí Cộng sản ngày 8/9/2010 :"Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiền phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua sự "sàng lọc" dữ dội của lịch sử những thập kỷ đầu thế kỷ XX, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người dẫn dắt mình đi đến tương lai hạnh phúc."
Người dân nào đã "lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam" để thay mình lãnh đạo đất nước, hay đảng này đã cướp mất của dân từ  "Cuộc Cách mạng" tháng 8/1945 "


Hưởng còn cả gan nói rằng: " Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời "tự do, hạnh phúc"."
Ai đã làm chủ cuộc sống của dân thì người Cộng sản biết rõ hơn ai hết nên điều được gọi là "tự do, hạnh phúc" cho đến nay, sau 64 năm "được"  sống  với chế độ (1954-2010),  người dân mới thấy mình bị đảng lừa, BỊ đảng cho ăn nhiều bánh vẽ qúa !
Vậy mà Nguyễn Mạnh Hưởng vẫn có thể trâng tráo dẻo mép: "Ở Việt Nam không thực hiện chế độ đa đảng không phải vì chúng ta bảo thủ, mất dân chủ như các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc, mà đó là yêu cầu khách quan, là vì sự ổn định và phát triển của đất nước, vì sự phát triển của nền dân chủ và hạnh phúc của nhân dân, để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."
Rằng: "Ở nước ta, thực hiện một đảng duy nhất lãnh đạo, mọi người dân đều có thể trực tiếp hay gián tiếp (thông qua người đại diện của mình) đề đạt nguyện vọng và đóng góp ý kiến cho các cơ quan công quyền. Các kênh bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng và hoạt động có hiệu quả. "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trở thành quy chế, thiết chế dân chủ trong các tổ chức chính trị - xã hội, trong các hoạt động của xã hội; là phương châm hành động của người dân trong xây dựng hệ thống chính trị; là yêu cầu ứng xử của cán bộ trong tiếp xúc, quan hệ với dân và chăm lo đến dân. Nhân dân lao động là chủ thể mọi quyền lực; quyền lợi và nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm, cống hiến và hưởng thụ luôn gắn bó chặt chẽ với nhau.
Thực tế trên chưa phải là đầy đủ, nhưng đã cho thấy tính ưu việt của chế độ một đảng ở Việt Nam; không thể vì những khó khăn, phức tạp nào đó mà xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ của nước ta, đòi thực hiện đa đảng, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam."
Qủa thật chỉ có những cái đầu mất óc mới có thể bù lu bù loa những "thành qủa vĩ đại" của đảng CSVN và tính ưu việt của chế độ như Hưởng đã bịa ra. Ngay CẢ khẩu hiệu "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đã tự nó làm nhục chế độ khi trong thực tế người dân không có quyền gì cả.
Vì  nếu người dân có quyền "kiểm tra" thì có lẽ Việt Nam  không còn quốc nạn tham nhũng như hiện nay.
Đến phiên Trần Quang Nhiếp, Phó Giáo sư, Tiến sỹ cũmng a dua viết bài "Đảng với việc thay đổi lịch sử dân tộc" trên Báo điện tử của đảng ngày 15-11-2010 rằng  : " Đảng thực sự là của dân, vì dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ."
Để biện hộ cho quan điểm này, Nhiếp nói rằng : "Ngay trong máu lửa, Đảng ra đời là vì sự nghiệp giải phóng, cứu vớt nhân dân, Đảng thực sự được nhân dân tin, dân kỳ vọng là người cứu vớt, người đem lại hạnh phúc cho mình. Các thế hệ đảng viên, cán bộ của Đảng đã thật sự vì nhân dân mà hy sinh phấn đấu, không vì lợi ích cá nhân. Nhân dân tìm thấy ở Đảng là người dẫn dắt mình đi tới tương lai. Đồng thời Đảng ta đã là của dân, Đảng dựa vào nhân dân, tạo thành lực lượng cách mạng có sức mạnh vật chất và tinh thần vô tận, mạnh như thác lũ. Nhân dân che chở, bảo vệ, nuôi dưỡng Đảng trong mọi hoàn cảnh. Đảng đã thiết lập mối quan hệ máu thịt, quan hệ cá nước giữa Đảng với nhân dân. Đảng thực sự là của dân, Đảng không có mục đích tự thân."
Nếu dân đã liên hệ "máu thịt" với đảng như thế thì tại sao bây giờ đã có những người quay lưng lại với đảng.  Điều này cũng đã được Nhiếp chứng minh khi viết rằng: "Những thái độ trên đây khác hẳn với thái độ của những kẻ dụng ý xấu xa, tâm địa độc ác một cách có bài bản hòng xóa bỏ Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng ra sức lôi kéo, làm chuyển biến nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân đi đến hoài nghi, từ bỏ Đảng. Bằng nhiều thủ đoạn kinh tế, chính trị, văn hóa… chúng làm cho cán bộ, đảng viên tự diễn biến mất lòng tin, phai nhạt lý tưởng. Chúng bơm to, thổi phồng những yếu kém, sai lầm, thiếu sót nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng, bôi đen chế độ. Họ không những bác bỏ mọi công lao của Đảng suốt 80 năm qua, mà còn bịa đặt vu cáo trắng trợn cho Đảng về tội lỗi đối với dân tộc, đối với lịch sử. Chúng chia rẽ khối đoàn kết, kích động phái này, phái kia làm suy yếu Đảng… thực chất đây là những hành vi "Đục nước, béo cò", phá hoại Đảng, kích động tâm lý ly khai Đảng để mưu cầu mục tiêu đen tối của chúng."
ĐÃ CÓ NẰM VÙNG CỦA BẮC KINH "
Nhưng Nhiếp có biết  tại sao bây giờ đã có những người thù ghét đảng đến đỗi không cón muốn nhìn mặt đảng nữa không "
Tại vì đảng, vì quyền lợi thiển cận mà đã đẩy đất nước vào tay Tầu Bắc Kinh qua các dịch vụ hợp tác khai thác Bauxite ở Tây Nguyên; cho thuê  đất rừng trong thời hạn 50 năm ở ít nhất 10 tỉnh đầu nguồn có vị trị chiến lược quốc phòng; để cho hàng chục ngàn công nhân Tầu vào làm ăn ngay trong lãnh thổ Việt Nam qua các vụ trúng thầu xây dựng các Nhà máy điện, Xi Măng v.v… được Chính phủ Bắc Kinh bù đậy, che chở.
Hãy đọc Bài viết của Tác gỉa Cầm Văn Kình trên  Báo Tuổi Trẻ ngày 28-03-2009 : "Ngày 27-3, Tổng hội Xây dựng VN tổ chức buổi tọa đàm về kích cầu trong xây dựng. Thực trạng lớn nhất được đưa ra tại buổi tọa đàm là rất nhiều dự án lớn đã triển khai nhưng hàng hóa VN không thể tiêu thụ được vì trúng thầu là các nhà thầu ngoại, chủ yếu là Trung Quốc.
Chủ trương kích cầu xây dựng là đúng, nhưng ông Trần Ngọc Hùng - chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN - khẳng định các nhà thầu VN đang rất lo vì thực tế cho thấy các dự án lớn khi đem ra đấu thầu hầu như đều rơi vào tay các nhà thầu nước ngoài. Ông Hùng cho biết các nhà thầu Trung Quốc đang thắng thầu rất nhiều công trình trọng điểm về điện, ximăng, hóa chất... "Đáng quan tâm là các nhà thầu Trung Quốc thường đem theo hàng ngàn công nhân và đem cả thiết bị của họ sang, trong khi những thiết bị đó VN hoàn toàn có thể sản xuất được".
Vừa đi cùng Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đến thăm một công trình xây dựng nhiệt điện ở Quảng Ninh, ông Nguyễn Công Lục - vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ - công nhận "một công trình nhưng công nhân Trung Quốc sang tới hơn 2.000 người". Trong khi đó, ông Trần Văn Huynh - chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng VN - cho biết không chỉ một mà hơn 10 công trình xây dựng nhà máy ximăng, nhiều dự án nhà máy điện lớn ở VN đều đang được các nhà thầu Trung Quốc làm.
Đặc trưng của nhà thầu Trung Quốc, theo ông Huynh, là họ không thuê nhân công VN mà đem người sang, có thể bằng cả đường du lịch rồi ở lại. "Một số loại vật liệu Trung Quốc được đem qua Thái Lan rồi vòng vào VN. Máy móc thiết bị không nhập riêng được thì họ lắp sẵn rồi đem cả sang. Tôi có thăm một nhà máy ximăng do nhà thầu Trung Quốc làm, đến cái bệ xổm toilet họ cũng không dùng hàng VN mà mua hàng Trung Quốc", ông Huynh nói.
Ông Trần Hồng Mai - viện phó Viện Kinh tế xây dựng - góp thêm một thực trạng khi cho biết có thể các nhà thầu Trung Quốc nhận được nhiều hỗ trợ từ phía nước họ, kể cả chính sách thuế, nên giảm mạnh giá bỏ thầu. Vì vậy, họ thường nắm phần thắng khi đấu thầu. Nên các công trình lớn như Đạm Cà Mau, nhà máy điện ở Hải Phòng, khi xây dựng lúc nào cũng có hàng ngàn công nhân Trung Quốc.
Cùng lo ngại như ông Trần Văn Huynh "nếu các công trình lớn đều vào các nhà thầu ngoại sẽ dần triệt tiêu nội lực", nhiều chuyên gia đề nghị nên có chính sách cụ thể để giúp các doanh nghiệp xây dựng trong nước. Ông Huynh phân tích: "Giá thầu rẻ nhưng chất lượng không cao chưa chắc đã là rẻ, không nên tư duy cứ giá thấp là trúng thầu". Ông Trần Hồng Mai viện dẫn Luật đấu thầu đã quy định phải ưu tiên doanh nghiệp VN nhưng nhiều chủ đầu tư VN lại "quên" điều này. Ông Mai cho rằng Nhà nước cần có chính sách để "nhắc" các chủ đầu tư."
Ngoài ra đảng và Nhà nước cũng đã khuất phục trước đe dọa của Tầu ở Biển Đông, bất lực trước các vụ Ngư dân Việt Nam bị Tầu bắt, đánh đập, đâm thuyền chết chìm dưới lòng biển.
Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang đã lên tiếng báo động từ trong nước hôm 1/12/2010 : " Có người cho rằng không chỉ có "Vũ Ngọc Nhạ" trong đầu não Đảng, Quốc hội mà nhan nhản đó đây những tình báo nước ngoài nằm tại các phường, xã của ta. (Chẳng thế mà hacker Tần Thủy Hoàng đâu từ Trung Quốc cũng tích cực tham gia đánh phá các trang web dân chủ tiếng Việt).
Xin hãy tỉnh táo. Việc hệ trọng hàng đầu hiện nay là ngăn chặn nguy cơ chui vào rọ ngoại bang đã, để rồi mới còn có thể tiếp tục bàn luận với nhau về những con đường tối ưu tiến tới dân chủ hóa đất nước."
Cũng nên biết  Vũ Ngọc Nhạ,  bí danh Hai Long, Ông Cố vấn là cán bộ tình báo chiến lược của Quân đội Cộng sản miền Bắc  được gài vào Dinh Độc lập từ thời Để nhất Việt Nam Cộng Hòa và chỉ bị phát giác trong Cụm tình báo của Cộng sản A.22 vào trung tuần tháng 7 năm 1969 thời  Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Nhạ là một trong số 42 cán bộ tình báo nguy hiểm đã bị bắt cùng với Hùynh Văn Trọng, Lê Hữu Thúy (tức Thắng), Vũ Hữu Ruật, Nguyễn Xuân Hòe, Nguyễn Xuân Đồng v.v…
Vũ Ngọc Nhạ chết năm 2002 với quân hàm Thiếu tướng.
Như vậy thì có phải đảng CSVN đã ham cầm quyền mà quên mất bổn phận giữ nước, hay trong số Lãnh đạo đảng và Chính phủ  cũng đã có  khối  kẻ  nằm vùng cho Trung Cộng như  Vũ Ngọc  Nhạ "
Phạm Trần
(12/010)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi may mắn được bằng hữu gửi cho cuốn băng ghi âm buổi nói chuyện (“Định Hướng Tương Lai Với Thế Hệ Tăng Sĩ Trẻ Ngày Nay”) của Thích Tuệ Sỹ, tại chùa Từ Hiếu. Khi đề cập đến sự “căng thẳng” giữa quý vị sư tăng bên Viện Hóa Đạo và nhà đương cuộc Hà Nội, về quyết định khai sinh ra Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh – vào năm 1981 – Hòa Thượng có nhắc lại lời phát ngôn (rất độc đáo và thú vị) của một vị tướng lãnh trong của lực lượng công an
Nỗi buồn tận huyệt của những đầu óc cải cách lớn nhất của dân tộc cũng giống như nỗi lòng của người mẹ khi thấy đàn con ngày càng suy kiệt. Mà những thách thức họ từng đối phó cũng chính là chướng ngại của người mẹ vì sự nhỏ nhen, ghen tuông của những thứ “cha/dượng” nhỏ nhen, thậm chí chỉ đơn thuần là thứ tiểu nhân mơ làm cha, làm dượng.
Nhà báo thạo tin nội bộ đảng CSVN. Huy Đức (Trương Huy San, Osin Huy Đức) và Luật sư Trần Đình Triển, chuyên bênh vực Dân oan bị bắt tạm giam, theo tin chính thức của nhà nước CSVN ngày 07/06/2024...
Quý vị nghĩ sao nếu có người nói với quý vị rằng chính phủ và giới truyền thông Hoa Kỳ đang bị kiểm soát bởi một băng nhóm bí mật, nhóm người này tôn thờ ma quỷ và đứng sau hàng loạt các vụ bắt cóc trẻ em? Theo một cuộc khảo sát gần đây, 17% người dân Hoa Kỳ tin rằng thuyết âm mưu này là có thật.
Ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn ở New York kết luận, cựu Tống thống Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ, khi lần đầu tiên một cựu tổng thống bị tuyên án nhiều tội đại hình trong một vụ án hình sự. Ông Trump bị kết tội làm làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản khoản thanh toán tiền bịt miệng cho cựu ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, nhằm mục đích ém nhẹm các thông tin bất lợi trước cuộc bầu cử năm 2016, để cử tri bỏ phiếu cho ông ta.
Hôm rồi, cháu Út hỏi: Người mình hay nói “phải sống đàng hoàng tử tế”. Thế nào là “đàng hoàng”, hả bố ? Tôi lúng túng không biết trả lời sao cho gọn gàng và dễ hiểu nên đành phải kể lại cho con nghe mẩu chuyện ngăn ngắn, của một nhà báo lẫy lừng (Anh Ba Sàm) đọc được qua Thông Tấn Xã Vỉa Hè: “Sau 1975, có những thứ mà Sài Gòn, miền Nam làm cho hắn rất lạ và không thể quên. Một đêm, chạy xe máy về nhà (ông cậu), tới ngã tư đèn đỏ, ngó hai bên đường vắng hoe, hắn rồ ga tính vọt thẳng. Bất ngờ nghe bên tai tiếng thắng xe cái rẹc, liếc qua thấy ông lão với chiếc xích lô trống không. Quê quá, phải dừng theo!”
Nếu cái gì cũng có bước khởi đầu của nó thì -- ngoài công việc thường ngày là quan sát hành động của từng con người để có một phán xét cuối cùng vào thời điểm thích hợp -- đâu là việc làm đầu tiên của Thượng Đế? Câu trả lời, theo một câu chuyện chỉ để cười chơi, rất thích hợp với bộ máy chuyên tạo nên cảnh rối ren hỗn loạn trên đất nước chúng ta. Cái câu chuyện về một cảnh trà dư tửu hậu khi những nhà chức nghiệp cãi nhau rằng nghề của ai có trước, dựa trên những tín lý từ bộ kinh Cựu Uớc, đặc biệt là chương Sáng Thế Ký.
Đảng CSVN có nhiều chứng bệnh lây nhiễm trong thời kỳ “đổi mới” như tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và chia rẽ, nhưng 3 chứng “nhận vơ”, “lười lao động” và “lười làm việc” của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã khiến Đảng lo sợ.
Bất ngờ sáng 30/05/24, TT Biden tuyên bố bỏ giới hạn sử dụng võ khí của Huê Kỳ cung cấp cho Ukraine đánh Nga. Đồng thời, Âu châu đã thỏa thuận một quyết định mới quan trọng là bỏ giới hạn đỏ, gởi huấn luyện viên quân sự qua Ukraine giúp quân đội Ukraine, cho phép Ukraine sử dụng các loại võ khí mạnh và có tầm hoạt động xa tới lãnh thổ Nga nhằm những mục tiêu quân sự. Riêng Anh đã bước tới trước, một số quân đội Anh đang hoạt động tại Ukraine.
“Que Sera Sera,” ca khúc này luôn gắn bó với tâm tư của cậu bé bảy tuổi. Đi xem xi-nê với mẹ, sau này mới biết là phim The Man Who Knew Too Much, về nhà tôi nhớ mãi cái giai điệu vui tươi và đôi môi nhảy múa, khi nữ diễn viên hát đoạn que sera sera. “Chuyện gì đến sẽ đến,” một câu nói đầy thơ mộng đối với cậu bé, rồi dần dần lớn lên biến thành câu nói chấp nhận chuyện ngày mai ‘Life is a crazy ride, and nothing is guaranteed. (Đời là chuyến đi điên rồ, không có gì bảo đảm. ‘Eminem’.) Dường như, có một chút bất cần, không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến. Tưởng chỉ là như vậy, ai ngờ, câu nói bỗng đứng dựng lên, lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì đến sẽ đến là sao?” Đúng, “sẽ đến” thuộc về tương lai, thuộc về bí mật, nhưng “chuyện gì đến,” một phần đã bị khám phá, tìm thấy, công bố. Chúng ta, con người hiện tại, thế kỷ 21, may mắn có một khoa học khá trung thực và năng nổ, mở ra cho sự hiểu biết còn kém cỏi, nhiều nơi quá khứ còn tối tăm và nhiều nơi chờ ánh sánh rọi tới.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.