Hôm nay,  
Việt Báo Online

Cõi Tâm Hương

27/09/200600:00:00(Xem: 3299)
Cõi Tâm Hương

Kinh Duy Ma Cật có một chương giới thiệu quốc độ của Đức Phật Hương Tích. Quốc độ đó có tên là Chúng Hương, nơi đó không có hàng Thanh Văn, Duyên Giác, hay Bích Chi mà chỉ có chúng Đại Bồ Tát ngồi thanh tịnh dưới những cội cây hương, nghe đức Hương Tích Như Lai giảng pháp bằng hương thơm chứ không bằng ngôn tự. Mỗi vị Bồ Tát, tự cảm nhận sự vi diệu của làn hương mà chứng Tam Muội Nhất Thiết Đức Tạng.

Ngoài đức Hương Tích Như Lai ra, tất cả chúng Đại Bồ Tát ở quốc độ ngát thơm này chưa từng biết đến những cõi nước ô nhiễm khổ đau, chẳng hạn như cõi Ta Bà mà Đức Thích Ca Mâu Ni đang có mặt để giáo hóa chúng sinh. Chỉ đến khi một vị Bồ Tát hóa hiện từ cõi Ta Bà, vượt qua bốn mươi hai hằng hà sa cõi Phật, đến quốc độ Chúng Hương với nhiệm vụ xin thỉnh cơm dư từ cõi nước này, mang về pháp hội Yêm La, thành Tỳ-Da-Ly để đại chúng đang nghe pháp tại đó được thọ dụng, chúng Đại Bồ Tát cõi nước Chúng Hương xin tháp tùng theo để đảnh lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì những Chư Bồ Tát đó mới biết rằng ngoài cõi nước tuyệt đối thanh tịnh, thơm tho như Chúng Hương, còn có những cõi nước tràn ngập khổ đau và uế nhiễm.

Các vị Bồ Tát đó đã ngạc nhiên khi biết đức Thích Ca Mâu Ni không giảng pháp bằng hương thơm mà bằng ngôn tự. Không những thế, ngôn tự Ngài dùng là những lời nghiêm nghị về bao sự thật phũ phàng, cốt nhắc nhở chúng sinh cẩn trọng tránh né:

“Đây là địa ngục. Đây là súc sinh. Đây là ngã quỷ. Đây là nơi tái sinh cho kẻ ngu muội. Đây là tà hành của thân; đây là quả báo cho tà hành của thân. Đây là tà hành của miệng; đây là quả báo cho tà hành của miệng. Đây là tà hành của ý; đây là quả báo cho tà hành của ý. Đây là sát sinh; đây là quả báo của sát sinh. Đây là tham lam; đây là quả báo của sự tham lam. Đây là thù hận; đây là quả báo của sự thù hận. Đây là trì giới, đây là phạm giới. Đây là hữu lậu, đây là vô lậu. Đây là tà đạo, đây là chánh đạo. Đây là thế gian, đây là Niết Bàn …v…v…Vì tâm tính người khó chuyển nên phải bằng nhiều phương cách giáo hóa để điều phục họ” (*)

Nghe như thế, các vị Bồ Tát từ cõi nước Chúng Hương đều sửng sốt trước Tâm Đại Bi của đức Thích Ca Mâu Ni vì Ngài tự nguyện ở lại cõi Ta Bà ngũ trược này để giáo hóa chúng sinh vô minh nơi đây. Bỗng nhiên, theo lòng ngưỡng phục đức Thích Ca Mâu Ni, bao uế nhiễm khi vừa nhìn thấy cõi Ta Bà chợt biến thành hoa sen. Chư Bồ Tát cõi Chúng Hương nhận ra ngay, lời Trưởng giả Duy Ma Cật nói về Mười Pháp Thiện ở cõi Ta Bà mà không cõi Tịnh Độ nào khác có, là hoàn toàn đúng. Mười Pháp Thiện đó là:

1- Lấy huệ thí đối trị bần cùng.

2- Lấy trì giới đối trị phạm giới.

3- Lấy nhẫn nhục đối trị sân nhuế.

4- Lấy tinh tấn đối trị giải đãi.

5- Lấy thiền định khắc phục loạn ý.

6- Lấy trí huệ dẹp tan vô minh.

7- Nói pháp trừ nạn để vượt qua tám nạn.

8- Dạy pháp Đại Thừa cho người còn chấp pháp Tiểu Thừa.

9- Lấy các thiện căn giúp người vô đức.

10-Thường dùng bốn nhiếp pháp để thành tựu chúng sinh.(*)

Trước chặng đường giáo hóa cực kỳ gian nan đó, chư Bồ Tát cõi Chúng Hương không thể không hỏi Trưởng giả Duy Ma Cật là Chư Bồ Tát trong cõi Ta Bà này phải thành tựu bao nhiêu pháp để đường tu hành của quý Ngài không bị chướng ngại"

Trưởng giả Duy Ma Cật giãi bầy rằng, quý Ngài phải thành tựu tám pháp. Đó là:

1- Làm lợi ích chúng sinh không cầu báo đáp.

2- Chịu thay chúng sinh hết thảy khổ não, và hồi hướng công đức đã làm cho chúng sinh.

3- Tâm bình đẳng với chúng sinh, khiêm hạ, vô ngại.

4- Tôn kính Chư Bồ Tát như đối với Chư Phật.

5- Khi nghe kinh chưa từng nghe cũng không khởi nghi hoặc.

6- Không đối nghịch với pháp của hàng Thanh Văn.

7- Không ganh tỵ vì người được cúng dường, không tự cao lợi đắc của mình, trái lại, ở đó tự chế ngự tâm mình.

8- Thường tự xét lỗi mình, không tranh tụng sở đoản của người, nhất tâm cầu thành tựu mọi công đức. Đó chính là Tâm Pháp” (*)

Không biết rằng, sau khi viếng cõi nước Ta Bà, đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, Chư Bồ Tát có còn an lạc khi trở về cõi nước Chúng Hương, ngồi dưới cội cây thơm thanh tịnh và nghe pháp bằng hương thơm trong tịch tĩnh hay không"

Tôi trộm nghĩ, với tấm lòng từ bi, với trí tuệ của những bậc đại trí, Chư Bồ Tát cõi nước tuyệt hảo đó sẽ không còn an nhiên tận hưởng hương vị diệu hỷ nữa sau khi quý ngài đã biết rằng, ngoài kia, còn những quốc độ mà chúng sinh nơi đó đang chìm đắm trong khổ đau, cần nhiều vị Phật như đức Phật Thích Ca Mâu Ni để giáo hóa thêm đông đảo hàng Bồ Tát, thực hiện được Mười Pháp Thiện và Tám Pháp Nguyện mới cứu độ được phần nào chúng sinh trong mười phương ba cõi!

Tôi lại trộm nghĩ, thế nào cũng có rất nhiều Bồ Tát cõi Chúng Hương, quỳ gối đê đầu trước đức Hương Tích Như Lai để xin tạm rời cõi Chúng Hương mà về cõi Ta Bà chập chùng uế trược, hầu hiệp lực cùng chư Bồ Tát nơi đây, cùng đi vào khổ não chúng sinh mới mong cứu chúng sinh ra khỏi khổ não. Chỉ khi nào cùng đói ta mới thực sự hiểu cái khổ của đói mà cứu đói, cùng bệnh ta mới thực sự hiểu cái đau của bệnh mà cứu bệnh. Nói cách khác, Bồ Tát cõi Ta Bà phải đi vào Tử để cứu Sinh, đi vào Tận để mở ra Vô Tận, đi vào Địa Ngục để dẫn lối Niết Bàn.

Muốn thế, Bồ Tát cõi Ta Bà phải tùy duyên hóa hiện.

 Trộm nghĩ tới đây, tôi sửng sốt, bàng hoàng!

Tôi có thể đã thấy nhiều Bồ Tát quá!

Không chỉ Bồ Tát do đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa mà còn Chư Bồ Tát đến từ cõi nước Chúng Hương!

Thưa quý đạo hữu,

Quý đạo hữu thử nhiếp tâm nhìn kỹ xem.

Kìa,

Ai khoan thai ngồi xuống, tự châm lửa, thay tiếng nói cho muôn người bị áp bức mà không thể nói"

Ai thanh thản đứng trước vành móng ngựa bạo quyền và im lặng mỉm cười từ ái"

Ai an nhiên nhận bản án Tử để trở thành Bất Tử vì quyết làm những điều đáng làm"

Ai thiền định nhận đòn thù, xả báo thân mà lòng không thù hận"

Ai lặng lẽ giữ vững chánh pháp mà tâm không lay động vì hăm dọa, vì lợi danh"

Ai thể hiện hạnh vô úy từ chính bản thân mình để làm nơi nương tựa cho môn đồ tứ chúng giữa thời mạt pháp"

Nhiều lắm! nhiều lắm! kể sao cho hết, phải không, quý đạo hữu"

Trước gương sáng của Chư Bồ Tát đã xả báo thân hay còn hiện tiền, hàng Phật tử sơ cơ như tôi mà còn cảm thấy rất rõ, là tôi vô cùng hạnh phúc được có mặt nơi cõi Ta Bà uế trược, vì nơi đây tôi được thấy tận mắt những Bồ Tát hóa thân, đã và đang mang Cõi Tâm Hương xông ướp uế độ này, làm nở những đóa sen tưởng không bao giờ được đón ánh mặt trời.

Tôi đã thấy, nào cần vượt bốn mươi hai hằng hà sa cõi Phật mới nếm được hương vị chén cơm Vi Diệu Pháp!

Cho nên học kinh, chúng ta thường được nhắc nhở là phải “giữ ý, buông lời” là vậy.

NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT MA HA TÁT

Diệu Trân

(Như-Thị-Am, tháng chín, 2006)

(*) Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Thích Tuệ Sỹ Việt dịch.   

19/10/2018(Xem: 72)
Khoảng giữa tháng 10/2018, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple có thể sẽ chuyển từ chip Intel sang bộ vi xử lý dựa trên ARM cho máy tính Mac vào năm 2020 hoặc 2021.
19/10/2018(Xem: 80)
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Facebook đang bị cáo buộc cố ý làm sai lệch thời lượng xem video quảng cáo có trả phí được đăng tải trên mạng xã hội, khiến các nhà làm quảng cáo bị lừa rằng video của họ được nhiều người quan tâm, rằng quảng cáo trên Facebook là hiệu quả và tiếp tục chi tiền, nhưng thực tế là không mấy ai coi quảng cáo video trên Facebook.
19/10/2018(Xem: 84)
Stanton, Nam California (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Dimond Seafood Palace, 8058 Lampson Ave, Thành phố Stanton, Nam California vào trưa Chủ Nhật ngày 14 tháng 10 năm 2018, Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang đã tổ chức Đại Hội Đồng Đế Hội Ngộ 2018 với chủ đề: “Đồng Đế Hẹn Ngày Ta Về”...
19/10/2018(Xem: 71)
Ban Phục Vụ Cộng Đồng Thành Phố Garden Grove xin giới thiệu đến cộng đồng và các em nhỏ chương trình ‘Jack O’Lantern Jamboree’ nhân mùa Halloween năm nay. Chương trình này sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018 từ 1:00 giờ trưa - 4:00 chiều tại Atlantic Play Center, địa chỉ là 13630 Atlantis Way, phía sau Garden Grove Park.
19/10/2018(Xem: 105)
Tổng Bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng nhận thêm chức Chủ tịch nước từ chiều ngày 23/10/2018, sau cuộc bỏ phiếu kín của Quốc hội nhưng liệu tam đầu chế gồm ông, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 14 Ủy viên Bộ Chính trị có dám công bố bản kê khai tài sản cho dân kiểm tra để làm gương, hay vì, như lời ông nói: “khó, nhạy cảm và phức tạp” nên cứ im đi cho đẹp lòng nhau?
19/10/2018(Xem: 72)
Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com , tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ và Facebook.com/rmiodp
19/10/2018(Xem: 199)
Tin báo Pháp Le Figaro mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập cận Bình «đang tìm cách loại bỏ hoàn toàn một phe cánh bị coi là nguy hiểm». Chủ Tịch Bình bất chấp tai tiếng xấu trên quốc tế, cho bắt nhốt lãnh đạo Interpol Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei) vì Ông ấy là cựu thứ trưởng bộ Công An vào năm 2004, tay chân của cựu lãnh đạo bị hạ bệ Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) là đối thủ của Chủ Tịch Bình. Trước đó Tổng Trọng đồ đệ của Chủ Tịch Bình cũng cho mật vụ qua thủ đô Đức bắt cóc Trịnh xuân Thanh tay chân của Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng đem về CSVN kêu án tù mọt gông; việc này khiến Đức phẫn nộ, suýt gián đoạn ngoại giao với CSVN. Cả hai Chủ Tịch Tập cận Bình và Tổng bí Thư Trọng đều dùng chiêu bài bài trừ tham nhũng để triệt hạ phe đảng đối thủ để thâu tóm quyền hành, nhất thể hoá Đảng Nhà Nước vào tay một mình.
19/10/2018(Xem: 103)
Australia -- Một bác sĩ gốc Việt bị cáo buộc là đã khai gian để lấy tiền 13,465 hồ sơ Medicare -- tổng cộng tới 834,188.20 Úc Kim.
19/10/2018(Xem: 118)
KABUL - 3 công dân Mỹ bị thương trong vụ nổ súng hôm Thứ Năm tại Dinh của tỉnh trưởng Kandahar (miền nam Afghanistan) – thủ phạm là nội tuyến xâm nhập, theo xác nhận của Taleban, nổ súng tại hội nghị đang diễn ra trong Dinh tỉnh trưởng.
19/10/2018(Xem: 97)
Ngoài ra, sau gần 1 giờ thuyết trình TT, ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố “chính quyền Riyadh sẽ hoàn tất cuộc điều tra về trường hợp Khashoggi trong vài ngày”.
19/10/2018(Xem: 82)
PARIS - Một cuộc nghiên cứu mới nhận thấy tuổi thọ của người Tây Ban Nha cao hơn người Nhật, sẽ đứng đầu thế giới vào năm 2040 – Hoa Kỳ tuột nhiều hạng.
19/10/2018(Xem: 75)
ISLAMABAD - Số phận của 1 phụ nữ Pakistan theo đạo Thiên chúa bị đề nghị án tử hình đang chờ quyết định tối hậu từ tòa tối cao.
19/10/2018(Xem: 124)
LOS ANGELES - Khi chuông điện thoại reo vang, có lẽ bạn không nên nhấc máy vội – vì tin nhắn tự động bằng điện thoại (hay robocall) dưới mọi hình thức, đã trở thành đại dịch ngày càng tệ hại hơn.
19/10/2018(Xem: 93)
TALLAHASSEE - Ứng viên DC tranh ghế thống đốc tiểu bang Florida vừa nhận được 2 triệu MK tài trợ của tỉ phú Tom Steyer – ông Steyer đã chọn ứng viên ưa thích để đầu tư trong kỳ bầu cử này, thông qua tổ chức của ông là “Need to Impeach”.
Tin công nghệ
Các tin vịt, tin định hướng sai là vấn đề khiến Facebook bị chỉ trích rất nhiều trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Khoảng giữa tháng 10/2018, gần đến kì bầu cử giữa kì sắp tới, Facebook quyết định lập hẳn một phòng "war room" để theo dõi, giám sát và xử lý nhanh các loại tin giả, tin sai. Trong căn phòng chứa được khoảng 24 người tại trụ sở chính của hãng tại Menlo Park, Facebook cho gắn 17 màn hình, mỗi cái sẽ theo dõi một luồng thông tin khác nhau.
Mọi người thường sử dụng kính sát tròng như một phương pháp thay thế các gọng kính cồng kềnh hoặc sử dụng chúng trong nhu cầu làm đẹp là chính. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 10/2018, các nhà khoa học tại đại học Đông Nam và đại học Dược Trung Quốc tại Nam Ninh đã phát triển một hệ kính sát tròng không chỉ có khả năng phóng thích thuốc qua đường mắt, mà còn có thể thông báo tình trạng phóng thích đã hết thuốc hay chưa
Những màn hình máy tính với viền siêu mỏng đã trở thành xu hướng của các nhà sản xuất phần cứng máy tính vài năm trở lại đây. Khoảng giữa tháng 10/2018, AOC giới thiệu series màn hình mới mang tên V2, với ba phiên bản với kích thước màn hình 22, 24 và 27 inch.
Khoảng giữa tháng 10/2018, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple có thể sẽ chuyển từ chip Intel sang bộ vi xử lý dựa trên ARM cho máy tính Mac vào năm 2020 hoặc 2021. Hồi tháng 04/2018, trang Bloomberg cũng dự đoán đến năm 2020, mọi người sẽ bắt đầu thấy những chiếc MacBook sử dụng vi xử lí dựa trên nhân ARM của Apple.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Facebook đang bị cáo buộc cố ý làm sai lệch thời lượng xem video quảng cáo có trả phí được đăng tải trên mạng xã hội, từ đó khiến các nhà làm quảng cáo bị lừa rằng video của họ được nhiều người quan tâm, quảng cáo trên Facebook là hiệu quả và tiếp tục chi tiền, nhưng thực tế là không mấy ai coi quảng cáo video trên Facebook.
Trong năm 2018, những công ty công nghệ lớn như Facebook và Google đã phải đối mặt với hàng loạt scandal rò rỉ dữ liệu của người dùng hay sử dụng sử liệu để nhắm mục tiêu vào quảng cáo.
Vào ngày 10 tháng 10, một kính viễn vọng mới phản chiếu ánh sáng khi mặt trời lặn. Trong ảnh chụp nhanh từ Đài quan sát Roque del Los Muchachos, với đường chân trời tối màu ở phía trên và sắc màu hoàng hôn ở bên dưới, mặt gương phân đoạn của kính đảo ngược hình ảnh bầu trời đang vào đêm tuyệt đẹp trên Đảo Canary của La Palma. Các mảnh gương bao phủ đường kính 23 mét và được đặt trong cấu trúc mở của Kính viễn vọng Large Scale Telescope 1, được tạo ra là thành phần đầu tiên của Kính viễn vọng Cherenkov (CTA - Cherenkov Telescope Array).
Khoảng giữa tháng 10/2018, thẩm phán Alison Nathan của tòa án Quận phía Nam New York, đã chính thức phê duyệt đơn thỏa thuận giữa CEO Tesla Elon Musk và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC về việc dàn xếp giữa 2 bên.
Trang CNBC cho biết, dữ liệu của khoảng 3 triệu người dùng Facebook ở Châu Âu đã bị ảnh hưởng trong vụ hacker tấn công mạng xã hội lớn nhất thế giới vào tháng 09/2018.
Khoảng giữa tháng 10/2018, Facebook đã ra mắt Portal, thiết bị gọi video có thể ra lệnh bằng giọng nói để cạnh tranh với Google Home Hub, Amazon Echo Show và Apple HomePod.
Khoảng giữa tháng 10/2018, các cửa hàng Apple Store đã bắt đầu bán ra một trong những chiếc drone 4 cánh quạt Quadcopters thú vị. Cụ thể, tại một số địa điểm nhất định, Apple sẽ mở bán sản phẩm drone cao cấp có tên là Skydio R1, có giá 1,999 USD, được thiết kế bởi một công ty do các cựu sinh viên MIT và cựu nhân viên Google thành lập.
Khoảng giữa tháng 10/2018, Toyota, nhà sản xuất xe Nhật Bản, đã hợp tác với công ty phân tích quảng cáo blockchain Lucidity, nhằm giảm bớt gian lận khi mua quảng cáo kỹ thuật số.
Khoảng giữa tháng 10/2018, Google đã lặng lẽ ra mắt chương trình beta cho YouTube. Những người dùng tham gia chương trình sẽ có cơ hội được thử nghiệm các tính năng mới của YouTube. Và nếu quá trình thử nghiệm diễn ra suôn sẻ, tính năng đó sẽ được phát hành cho mọi người.
Khoảng giữa tháng 10/2018, trả lời độc quyền TechCrunch, Facebook cho biết sẽ hiển thị ít liên kết trên bảng tin News Feed nếu có dấu hiệu về tính nguyên bản của nguồn tin hoặc dẫn đến các bài báo “giật tít câu view” hay những trang tràn ngập quảng cáo kém chất lượng. Quyết định được Facebook đưa ra sau khi khảo sát và phỏng vấn trực tiếp người dùng cho thấy họ ghét các nội dung ăn cắp.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Google đang thay đổi cách thức cấp phép bộ ứng dụng Android của hãng ở Châu Âu, sẽ lần đầu tiên tính phí cấp phép cho Google Play Store và các ứng dụng khác của công ty.