Hôm nay,  
Việt Báo Online

Cõi Tâm Hương

27/09/200600:00:00(Xem: 3331)
Cõi Tâm Hương

Kinh Duy Ma Cật có một chương giới thiệu quốc độ của Đức Phật Hương Tích. Quốc độ đó có tên là Chúng Hương, nơi đó không có hàng Thanh Văn, Duyên Giác, hay Bích Chi mà chỉ có chúng Đại Bồ Tát ngồi thanh tịnh dưới những cội cây hương, nghe đức Hương Tích Như Lai giảng pháp bằng hương thơm chứ không bằng ngôn tự. Mỗi vị Bồ Tát, tự cảm nhận sự vi diệu của làn hương mà chứng Tam Muội Nhất Thiết Đức Tạng.

Ngoài đức Hương Tích Như Lai ra, tất cả chúng Đại Bồ Tát ở quốc độ ngát thơm này chưa từng biết đến những cõi nước ô nhiễm khổ đau, chẳng hạn như cõi Ta Bà mà Đức Thích Ca Mâu Ni đang có mặt để giáo hóa chúng sinh. Chỉ đến khi một vị Bồ Tát hóa hiện từ cõi Ta Bà, vượt qua bốn mươi hai hằng hà sa cõi Phật, đến quốc độ Chúng Hương với nhiệm vụ xin thỉnh cơm dư từ cõi nước này, mang về pháp hội Yêm La, thành Tỳ-Da-Ly để đại chúng đang nghe pháp tại đó được thọ dụng, chúng Đại Bồ Tát cõi nước Chúng Hương xin tháp tùng theo để đảnh lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì những Chư Bồ Tát đó mới biết rằng ngoài cõi nước tuyệt đối thanh tịnh, thơm tho như Chúng Hương, còn có những cõi nước tràn ngập khổ đau và uế nhiễm.

Các vị Bồ Tát đó đã ngạc nhiên khi biết đức Thích Ca Mâu Ni không giảng pháp bằng hương thơm mà bằng ngôn tự. Không những thế, ngôn tự Ngài dùng là những lời nghiêm nghị về bao sự thật phũ phàng, cốt nhắc nhở chúng sinh cẩn trọng tránh né:

“Đây là địa ngục. Đây là súc sinh. Đây là ngã quỷ. Đây là nơi tái sinh cho kẻ ngu muội. Đây là tà hành của thân; đây là quả báo cho tà hành của thân. Đây là tà hành của miệng; đây là quả báo cho tà hành của miệng. Đây là tà hành của ý; đây là quả báo cho tà hành của ý. Đây là sát sinh; đây là quả báo của sát sinh. Đây là tham lam; đây là quả báo của sự tham lam. Đây là thù hận; đây là quả báo của sự thù hận. Đây là trì giới, đây là phạm giới. Đây là hữu lậu, đây là vô lậu. Đây là tà đạo, đây là chánh đạo. Đây là thế gian, đây là Niết Bàn …v…v…Vì tâm tính người khó chuyển nên phải bằng nhiều phương cách giáo hóa để điều phục họ” (*)

Nghe như thế, các vị Bồ Tát từ cõi nước Chúng Hương đều sửng sốt trước Tâm Đại Bi của đức Thích Ca Mâu Ni vì Ngài tự nguyện ở lại cõi Ta Bà ngũ trược này để giáo hóa chúng sinh vô minh nơi đây. Bỗng nhiên, theo lòng ngưỡng phục đức Thích Ca Mâu Ni, bao uế nhiễm khi vừa nhìn thấy cõi Ta Bà chợt biến thành hoa sen. Chư Bồ Tát cõi Chúng Hương nhận ra ngay, lời Trưởng giả Duy Ma Cật nói về Mười Pháp Thiện ở cõi Ta Bà mà không cõi Tịnh Độ nào khác có, là hoàn toàn đúng. Mười Pháp Thiện đó là:

1- Lấy huệ thí đối trị bần cùng.

2- Lấy trì giới đối trị phạm giới.

3- Lấy nhẫn nhục đối trị sân nhuế.

4- Lấy tinh tấn đối trị giải đãi.

5- Lấy thiền định khắc phục loạn ý.

6- Lấy trí huệ dẹp tan vô minh.

7- Nói pháp trừ nạn để vượt qua tám nạn.

8- Dạy pháp Đại Thừa cho người còn chấp pháp Tiểu Thừa.

9- Lấy các thiện căn giúp người vô đức.

10-Thường dùng bốn nhiếp pháp để thành tựu chúng sinh.(*)

Trước chặng đường giáo hóa cực kỳ gian nan đó, chư Bồ Tát cõi Chúng Hương không thể không hỏi Trưởng giả Duy Ma Cật là Chư Bồ Tát trong cõi Ta Bà này phải thành tựu bao nhiêu pháp để đường tu hành của quý Ngài không bị chướng ngại"

Trưởng giả Duy Ma Cật giãi bầy rằng, quý Ngài phải thành tựu tám pháp. Đó là:

1- Làm lợi ích chúng sinh không cầu báo đáp.

2- Chịu thay chúng sinh hết thảy khổ não, và hồi hướng công đức đã làm cho chúng sinh.

3- Tâm bình đẳng với chúng sinh, khiêm hạ, vô ngại.

4- Tôn kính Chư Bồ Tát như đối với Chư Phật.

5- Khi nghe kinh chưa từng nghe cũng không khởi nghi hoặc.

6- Không đối nghịch với pháp của hàng Thanh Văn.

7- Không ganh tỵ vì người được cúng dường, không tự cao lợi đắc của mình, trái lại, ở đó tự chế ngự tâm mình.

8- Thường tự xét lỗi mình, không tranh tụng sở đoản của người, nhất tâm cầu thành tựu mọi công đức. Đó chính là Tâm Pháp” (*)

Không biết rằng, sau khi viếng cõi nước Ta Bà, đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, Chư Bồ Tát có còn an lạc khi trở về cõi nước Chúng Hương, ngồi dưới cội cây thơm thanh tịnh và nghe pháp bằng hương thơm trong tịch tĩnh hay không"

Tôi trộm nghĩ, với tấm lòng từ bi, với trí tuệ của những bậc đại trí, Chư Bồ Tát cõi nước tuyệt hảo đó sẽ không còn an nhiên tận hưởng hương vị diệu hỷ nữa sau khi quý ngài đã biết rằng, ngoài kia, còn những quốc độ mà chúng sinh nơi đó đang chìm đắm trong khổ đau, cần nhiều vị Phật như đức Phật Thích Ca Mâu Ni để giáo hóa thêm đông đảo hàng Bồ Tát, thực hiện được Mười Pháp Thiện và Tám Pháp Nguyện mới cứu độ được phần nào chúng sinh trong mười phương ba cõi!

Tôi lại trộm nghĩ, thế nào cũng có rất nhiều Bồ Tát cõi Chúng Hương, quỳ gối đê đầu trước đức Hương Tích Như Lai để xin tạm rời cõi Chúng Hương mà về cõi Ta Bà chập chùng uế trược, hầu hiệp lực cùng chư Bồ Tát nơi đây, cùng đi vào khổ não chúng sinh mới mong cứu chúng sinh ra khỏi khổ não. Chỉ khi nào cùng đói ta mới thực sự hiểu cái khổ của đói mà cứu đói, cùng bệnh ta mới thực sự hiểu cái đau của bệnh mà cứu bệnh. Nói cách khác, Bồ Tát cõi Ta Bà phải đi vào Tử để cứu Sinh, đi vào Tận để mở ra Vô Tận, đi vào Địa Ngục để dẫn lối Niết Bàn.

Muốn thế, Bồ Tát cõi Ta Bà phải tùy duyên hóa hiện.

 Trộm nghĩ tới đây, tôi sửng sốt, bàng hoàng!

Tôi có thể đã thấy nhiều Bồ Tát quá!

Không chỉ Bồ Tát do đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa mà còn Chư Bồ Tát đến từ cõi nước Chúng Hương!

Thưa quý đạo hữu,

Quý đạo hữu thử nhiếp tâm nhìn kỹ xem.

Kìa,

Ai khoan thai ngồi xuống, tự châm lửa, thay tiếng nói cho muôn người bị áp bức mà không thể nói"

Ai thanh thản đứng trước vành móng ngựa bạo quyền và im lặng mỉm cười từ ái"

Ai an nhiên nhận bản án Tử để trở thành Bất Tử vì quyết làm những điều đáng làm"

Ai thiền định nhận đòn thù, xả báo thân mà lòng không thù hận"

Ai lặng lẽ giữ vững chánh pháp mà tâm không lay động vì hăm dọa, vì lợi danh"

Ai thể hiện hạnh vô úy từ chính bản thân mình để làm nơi nương tựa cho môn đồ tứ chúng giữa thời mạt pháp"

Nhiều lắm! nhiều lắm! kể sao cho hết, phải không, quý đạo hữu"

Trước gương sáng của Chư Bồ Tát đã xả báo thân hay còn hiện tiền, hàng Phật tử sơ cơ như tôi mà còn cảm thấy rất rõ, là tôi vô cùng hạnh phúc được có mặt nơi cõi Ta Bà uế trược, vì nơi đây tôi được thấy tận mắt những Bồ Tát hóa thân, đã và đang mang Cõi Tâm Hương xông ướp uế độ này, làm nở những đóa sen tưởng không bao giờ được đón ánh mặt trời.

Tôi đã thấy, nào cần vượt bốn mươi hai hằng hà sa cõi Phật mới nếm được hương vị chén cơm Vi Diệu Pháp!

Cho nên học kinh, chúng ta thường được nhắc nhở là phải “giữ ý, buông lời” là vậy.

NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT MA HA TÁT

Diệu Trân

(Như-Thị-Am, tháng chín, 2006)

(*) Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Thích Tuệ Sỹ Việt dịch.   

12/12/2018(Xem: 100)
-- Tự tánh quang minh A Di Đà trong mỗi chúng ta -- Pháp thân A Di Đà (Dharmakaya Amitabha) -- Chuyển di đến pháp thân (Dharmakaya Phowa)
12/12/2018(Xem: 172)
Khi chủ nghĩa dân túy phản đối việc nhập cư tràn ngập qua phương Tây, châu Á phải đối mặt với mối lo ngại tương tự về dòng người Trung Quốc.
12/12/2018(Xem: 211)
Đêm Hùng-Ca - Với Ban Ca Hoàng Hạc, Ban Văn Nghệ Liên Đoàn Hướng Việt, Đoàn Du Ca Nam California, Nhóm Ca Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California, Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
12/12/2018(Xem: 1565)
bốn nước chia sẻ về hệ thống tình báo là Mỹ, Anh, Úc, và Tân Tây Lan đã block không cho công ty Huawei vào được hệ thống 5G của họ. Nhật cũng chính thức cấm những hợp đồng chính thức với ZTE và Huawei
12/12/2018(Xem: 998)
Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Đối với Việt Cộng thì Trung Cộng vẫn là nước bạn láng giềng hữu hảo – một tấm gương để noi theo – trong tiến trình cùng đưa cả dân tộc đến chỗ diệt vong, lụn bại.
12/12/2018(Xem: 730)
TT Mỹ Donald Trump và Chủ Tịch TC Tập cận Bình hôm 02/12/2018 đã thoả thuận hưu chiến Chiến tranh Thương mại trong vòng 90 ngày, để đàm phán lại quan hệ mậu dịch song phương. Dĩ nhiên hai bên Mỹ và TC đều có lợi, ít hay nhiều.
12/12/2018(Xem: 853)
Khoảng giữa tháng 12/2018, theo báo cáo được đăng trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học ở Úc vừa có một bước tiến mới trong chẩn đoán ung thư, phát triển thành công
12/12/2018(Xem: 1238)
ZTE đã phải nộp khoản tiền lên tới 1.7 tỷ USD để thoát khỏi án phạt của Mỹ. Và sắp tới là Huawei sẽ phải nộp bao nhiêu tiền nếu lệnh cấm chính thức được ban hành.
12/12/2018(Xem: 399)
Bodhi M. Foundation là một tổ chức bất vụ lợi (Non-Profit) được sáng lập bởi những anh chị huynh trưởng GĐPT luôn nặng lòng với thế hệ đàn em. Những hoạt động của Bodhi M. Foundation
12/12/2018(Xem: 340)
Westminster (Bình Sa)- - Tại Tượng đài Đức Thánh Trần vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 9 tháng 12 năm 2018, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cùng các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng,
12/12/2018(Xem: 168)
SAN DIEGO, 12-5-2018 – Các ngày nghỉ lễ lẽ ra là khoảng thời gian thú vị với gia đình và bạn bè quây quần, ăn uống bên nhau, nhưng đó cũng là thời điểm rất căng thẳng khi phải vội vã di chuyển
12/12/2018(Xem: 229)
SANAA - Giới quan sát ghi hồ sơ gần 3000 tử vong khi liên minh Saudi tăng tốc độ không tập tại Yemen trước ngày các phe Yemen đi Thụy Điển dự hòa hội do LHQ bảo trợ.
12/12/2018(Xem: 345)
PARIS - Sau các đợt xuống đường quy mô chống bất công xã hội của phong trào “áo vàng” gây thiệt hại vật chất nhiều triệu euro, TT Macron nhượng bộ - ông loan báo qua làn sóng truyền hình
12/12/2018(Xem: 244)
LONDON - Sau khi quyết định hoãn cuộc biểu quyết để thông qua thỏa thuận Brexit gần 600 trang đã thương lượng với EU (vì thấy khó được chấp thuận), Thủ Tướng Theresa May đã lên đường vận động các nhà lãnh đạo châu Âu.
12/12/2018(Xem: 205)
MARRAKECH, Marocco - Hơn 150 quốc gia dự hội nghị quốc tế về di trú đã thỏa thuận văn bản về thực hành các biện pháp di trú an toàn, trật tự.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 12/2018, Sahad Nk, một chuyên gia săn lỗi tại Ấn Độ, đã phát hiện ra một tên miền phụ của Microsoft, “success.office.com”, không được thiết lập theo tiêu chuẩn cần thiết. Vì thế, Nk đã tìm ra cách chiếm được tên miền. Tiếp theo, Nk dùng một bản ghi CNAME, một bản ghi chính tắc được dùng để liên kết một tên miền với tên miền khác, nhằm trỏ tên miền “success.office.com” vào trường Azure của anh. Điều này giúp Nk kiểm soát tên miền phụ và bất kỳ dữ liệu nào được gửi tới nó.
Các công ty lớn luôn thu hút sự chú ý của mọi người, và Apple luôn nằm trong top đầu những công ty được chú ý nhiều nhất. Và ở vai trò của một công ty nghìn tỉ USD, Apple đang dần chuyển chiến lược từ việc làm sản phẩm đại chúng sang phân khúc cao cấp của các thị thường mà hãng có tham gia.
Có một thác nước ở Orion chăng? Câu trả lời là Không, nhưng một số bụi trong M43 hiện diện cũng tương tự như một thác nước trên Trái Đất. M43 là một phần của Tổ hợp đám mây phân tử Orion, thường được chụp ảnh nhưng hiếm khi được nhắc đến. Hàng xóm của nó là M42 nổi tiếng hơn.
Khoảng giữa tháng 12/2018, một tòa nhà trong khuôn viên Menlo Park của Facebook, nơi làm việc của các nhân viên Instagram và Facebook, đã được sơ tán sau khi có tin nhắn đe dọa đánh bom tòa nhà
Khoảng giữa tháng 12/2018, trong một phiên điều trần của CEO Google Sundar Pichai trước Quốc hội Mỹ, nghị sĩ Steve King đã yêu cầu Pichai giải thích vì sao chiếc iPhone của cháu gái ông không hoạt động bình thường
Làn da là cơ quan có diện tích lớn nhất trên cơ thể, bao bọc và chở che cho chúng ta một cách hết sức kỳ diệu. Mỗi ngày, có khoảng 500 triệu tế bào da bị bong ra khỏi cơ thể, nhưng bởi cấu trúc tetrakaidecahedron mà da chúng ta sẽ không bao giờ bị thủng hay hở
Khoảng giữa tháng 12/2018, Samsung chính thức ra mắt Galaxy A8S, chiếc smartphone có màn hình đục lỗ đầu tiên trên thế giới. Thiết kế màn hình Infinity-O của Samsung cực kỳ ấn tượng, với màn hình sát cạnh và chỉ có một lỗ khoét nhỏ ở góc bên trái dành cho camera selfie.
Khoảng giữa tháng 12/2018, CEO Sundar Pichai của Google đang có phiên điều trần trước Quốc hội, và giữa nhiều câu hỏi về sự thống trị của Android, việc phải loại bớt kết quả tìm kiếm theo yêu cầu của Trung Quốc, quyền riêng tư... Google cũng nhận được câu hỏi liệu kết quả do Google trả về có bị thiên vị hay không.
ZTE đã phải nộp khoản tiền lên tới 1.7 tỷ USD để thoát khỏi án phạt của Mỹ. Và sắp tới là Huawei sẽ phải nộp bao nhiêu tiền nếu lệnh cấm chính thức được ban hành.
Khoảng giữa tháng 12/2018, theo báo cáo được đăng trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học ở Úc vừa có một bước tiến mới trong chẩn đoán ung thư, phát triển thành công giải pháp giúp phát hiện sự hiện diện của tế bào bệnh ở bất kỳ đâu trong cơ thể, chỉ với thời gian 10 phút. Tiến trình chẩn đoán mới được hình thành sau khi các nhà nghiên cứu tại Đại học Queensland nhận thấy sự xuất hiện của một cấu trúc DNA độc đáo khi đặt tế bào ung thư vào trong môi trường nước. Bằng cách xác định sự có mặt của cấu trúc, xét nghiệm mới có thể giúp phát hiện ung thư ở người sớm hơn rất nhiều so với các biện pháp đang được dùng hiện nay.
Tại sao thiên hà này có cái đuôi dài như vậy? Trong hình ảnh tuyệt đẹp, dựa trên dữ liệu hình ảnh từ Hubble Legacy Archive, các thiên hà ở cách xa nhau tạo thành một bối cảnh ấn tượng cho thiên hà xoắn ốc gián đoạn Arp 188, Thiên hà Nòng Nọc (Tadpole).
Khoảng giữa tháng 12/2018, Google+ tiếp tục liên quan đến một vụ rò rỉ dữ liệu thứ hai, và Google quyết định sẽ đóng cửa mạng xã hội của hãng vào tháng 04/2019 thay vì tháng 8 như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, toàn bộ API để các ứng dụng bên thứ ba truy xuất thông tin từ Google+ cũng sẽ đóng trong vòng 90 ngày tiếp theo.
Hợp tác với các nhà nghiên cứu đến từ Viện Công nghệ California, Mỹ, và Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA, Honda hiện đang phát triển một loại pin hóa học mới hứa hẹn sẽ mang đến những cải tiến đáng kể so với công nghệ pin hiện hành. Honda cho biết dự án của hãng sẽ mở đường cho sự ra đời của thế hệ pin với mật độ năng lượng cao hơn rất nhiều, đáp ứng nhu cầu lưu trữ năng lượng ngày càng gia tăng nhờ giải pháp khắc phục giới hạn về nhiệt độ của pin hiện nay.
Năm 1970, NASA đã phóng lên vũ trụ vài tấm bản đồ tiết lộ vị trí của Trái Đất trên tổng cộng 4 con tàu, để qua đó hy vọng rằng người ngoài hành tinh sẽ tìm được và liên lạc với chúng ta. Một trong số đó là Voyager 2, khởi hành từ năm 1977
Khoảng giữa tháng 12/2018, theo trang Reuters, Qualcomm đã giành phần thắng cuộc chiến pháp lý tại Trung Quốc trong vụ kiện Apple vi phạm bằng sáng chế. Kết quả là Apple đã bị cấm bán một số mẫu iPhone tại thị trường Trung Quốc.