Hôm nay,  

Các Chi Phí Giáo Dục Và Tín Thuế

11/10/200500:00:00(Xem: 1932)
- Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC (Tiếp theo)

6. Loại chi phí giáo dục nào thích hợp với các tín thuế dành cho sinh viên đại học"
Các chi phí thích hợp để khai miễn giảm thuế theo tiêu chuẩn tín thuế giáo dục là các khoản học phí và lệ phí quý vị đóng khi ghi danh theo học ở các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề hay các cơ sở giáo dục khác dành cho các học sinh đã học xong bậc trung học. Các trường chuyên nghiệp này phải do Bộ Giáo Dục quản lý và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên qua các chương trình học.
Các chi phí được trừ thuế theo tiêu chuẩn tín thuế không bao gồm tiền sách vở, phòng ốc, nhà trọ, các sinh hoạt sinh viên, các lớp huấn luyện thể lực và thể thao (ngoại trừ trường hợp các khóa học này thuộc chương trình giáo dục bắt buộc), các chi phí bảo hiểm, dụng cụ học tập, vé tàu xe trả cho phương tiện đi lại của sinh viên, các chi phí cá nhân hoặc gia đình tương tự như các sinh hoạt vừa kể. Các chi phí sách vở và dụng cụ học tập thường không được xem là các chi phí được trừ thuế theo tiêu chuẩn tín thuế bởi vì các học viện và các cơ sở giáo dục thường không yêu học sinh phải đóng tiền sách vở và dụng cụ cho trường khi họ ghi danh theo học ở trường và không sử dụng điều này như một điều kiện bắt buộc các sinh viên phải tuân theo.
7. Trường hợp học phí của sinh viên trả bằng tiền vay do chính phủ bảo trợ (a government subsidized loan), người này có thể vẫn nhận được tiền giảm thuế khi khai nhận tín thuế Hope hoặc Life time learning không"
Nếu quý vị vay tiền để trả cho các chi phí giáo dục ở bậc đại học và phải hoàn lại khoản tiền vay sau này, quý vị có thể hội đủ điều kiện để khai trừ thuế theo tiêu chuẩn của mỗi loại tín thuế. Quý vị khai để nhận khoản tiền thuế giảm cho năm các chi phí phát sinh (in the year in which the expenses are paid), không đợi đến khi quý vị trả hết khoản tiền vay (not in the year in which the loan is paid).
8. Tiền thuế giảm từ các tín thuế giáo dục được tính như thế nào"
Số tiền thuế được giảm cho các chi phí giáo dục căn cứ trên các khoản học phí và các chi phí học tập đủ tiêu chuẩn khai nhận tín thuế khác thích hợp với mỗi sinh viên hội đủ điều kiện nhận tín thuế và tổng thu nhập sau khi điều chỉnh (AGI) của người đứng đơn khai thuế (cha mẹ hay chính sinh viên nếu không phải là người sống phụ thuộc).
9. Các giới hạn về việc khai giảm thuế trên tiền lãi vay để đi học là gì"
Mức lãi vay được trừ thuế cao nhất là $2,500 trên mỗi hồ sơ thuế. Nếu quý vị là người đứng đơn khai thuế với cương vị là người kết hôn khai chung thuế với vợ hay chồng, quý vị có thể nhận được khoản tiền thuế được trừ lên đến $2,500 chỉ khi tổng thu nhập sau khi điều chỉnh lại (Modified Adjusted Gross Income - MAGI) của quý vị không quá $100,000. Trường hợp MAGI của quý vị ở trong khoảng từ $100,000 đến $130,000, tiền thuế được trừ trên số tiền lãi vay để đi học sẽ giảm đi. Các sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khai thuế 1040 sẽ giúp quý vị tính ra khoản tiền thuế được trừ. Nếu MAGI của quý vị từ $130,000 trở lên, quý vị không thể nhận bất cứ loại miễn giảm nào dành cho giáo dục.
Người khai thuế với cương vị độc thân, người chủ gia đình, hoặc người góa bụa có con nhỏ phải nuôi dưỡng sẽ nhận được trọn số tiền thuế giảm ($2,500) nếu MAGI (lợi tức sau khi điều chỉnh) của họ bằng hoặc thấp hơn $50,000 cho năm 2005. Những người có nguồn thu nhập sau khi điều chỉnh nằm trong khoảng từ $50,000 đến $65,000 vẫn có thể được khai giảm thuế cho các khoản chi phí lãi vay đi học nhưng số tiền được giảm sẽ ít hơn theo một tỉ lệ nghịch với mức MAGI của họ.
Hướng dẫn tính tiền thuế giảm cho các khoản chi phí giáo dục được nêu trong sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khai thuế 1040.
Trường hợp MAGI của quý vị cao hơn $65,000, quý vị sẽ không nhận được các khoản miễn giảm cho tiền lãi từ các món nợ vay để đi học.
Nếu quý vị là người kết hôn nhưng khai riêng hồ sơ thuế, hoặc người khác đã khai quý vị là người sống phụ thuộc vào họ, hoặc nếu quý vị vay tiền từ một quỹ hưu do chủ cơ quan mở cho con cái hay cho chính quý vị và vợ/chồng đi học, hay quý vị vay tiền của người thân thuộc, quý vị không thể khai để trừ thuế các khoản lãi đã trả. Để biết thêm chi tiết về vấn đề này, xin tham khảo thêm tài liệu từ ấn bản 970 về quyền lợi thuế vụ dành cho việc giáo dục (Publication 970 - Tax Benefits for Education) và các chủ đề thuế vụ số 505 và 513 (Tax Topic 505 - Interest Expenses; Tax Topic 513 - Educational Expenses) từ mạng thông tin của IRS.


10. Chi phí trả cho các trường trung học tư thục (expenses to attend private high school) có thể khai để trừ thuế hay không"
Không được. Các khoản phí tổn trả cho các trường trung học tư thục không được trừ thuế theo tiêu chuẩn tín thuế bởi vì các trường trung học không phải là các học viện đủ tiêu chuẩn để trừ thuế. Một cơ sở giáo dục hay một học viện đủ tiêu chuẩn thường là một trường cao đẳng (college), đại học (university), trường hướng nghiệp (vocational school), hay một cơ sở giáo dục giúp học sinh sau khi tốt nghiệp trung học nhận được chương trình hỗ trợ giáo dục do Sở Giáo dục bảo trợ. Một cơ sở giáo dục đủ tiêu chuẩn hầu như bao gồm tất cả các trường học chính quy (accredited school), trường tư thục (private school) hay công lập (public school), trường hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận (nonprofit school), và các trường do tư nhân làm chủ hoạt động như một cơ sở kinh doanh sinh lợi (privately owned profit making school).
11. Nếu tôi trả tiền học và các khoản lệ phí của trường bằng tiền học bổng tôi nhận được, tôi có thể khai để trừ thuế cho các chi phí giáo dục theo tiêu chuẩn tín thuế bằng mẫu đơn 8863 hay không"
Không được. Quý vị không thể khai để nhận tín thuế giáo dục cho các khoản chi phí ở trường đại học bằng tiền học bổng được miễn thuế quý vị đã nhận được.
12. Trường hợp các phí tổn giáo dục trong năm học nhiều hơn số tiền tôi nhận được từ học bổng, tôi có thể sử dụng mẫu đơn 8863 để khai các chi phí tôi phải tự trả này không" Nếu không được do tôi có học bổng, xin cho biết tôi cần phải làm gì để khai trừ thuế cho các chi phí giáo dục này"
Trước hết, quý vị phải trừ các chi phí đủ tiêu chuẩn bằng tiền học bổng. Không trừ các chi phí này bằng các khoản tiền sinh viên kiếm được trong năm, tiền họ vay để đi học, quà hay tiền học do người thân thuộc dành riêng cho việc học của quý vị cũng như các khoản tiết kiệm cá nhân. Đồng thời, quý vị cũng không trừ các chi phí giáo dục này bằng các khoản học bổng phải khai thuế lợi tức hoặc các khoản học bổng không đặc biệt dành cho học phí và các chi phí đủ tiêu chuẩn. (Có nhiều khoản trợ cấp - học bổng - không dành cho học phí và sách vở hay phòng ốc, mà có thể là các khoản tiền giúp sinh viên trả các chi phí khác trong thời gian họ theo học). Các chi phí giáo dục quý vị phải trả sau khi thanh toán bằng tiền học bổng đủ tiêu chuẩn có thể khai để được trừ thuế qua sử dụng mẫu 8863 và nộp chung trong hồ sơ thuế của năm.
13. Số tiền $2,500 là mức cao nhất có thể nhận được khi khai giảm thuế trên tiền lãi vay để đi học là số tiền giảm quy định dành cho mỗi sinh viên hay cho mỗi hồ sơ khai thuế" Tôi và chồng tôi cùng đi học và phải trả số tiền lãi đủ tiêu chuẩn để trừ thuế cho các khoản vay để chi phí cho việc học cả thảy hơn $5,000. Như vậy mức cao nhất chúng tôi có thể khai để được trừ thuế là $5,000 ($2,500/một người) hay chỉ có $2,500 cho một hồ sơ thuế khai chung của chúng tôi"
Kể từ năm 2001 đến nay, mức giới hạn $2,500 quy định cho mỗi hồ sơ thuế được khai để nhận tiền miễn giảm trên các khoản lãi vay để đi học. Nếu quý vị là người kết hôn nhưng khai riêng hồ sơ thuế, quý vị sẽ không nhận được tiền miễn giảm thuế dành cho giáo dục. Xin đọc thêm tài liệu về vấn đề này trên ấn bản 970 (Publication 970 - Tax Benefits for Education), và chủ đề thuế số 505 (Tax Topic 505 - Interest Expenses).
14. Chủ của tôi đã gộp chung các khoản tiền họ trả cho chương trình cao học của tôi vào tiền lương hằng năm (W-2). Như vậy làm sao tôi có thể khai giảm thuế cho các chi phí giáo dục trên hồ sơ khai thuế của tôi"
Nếu học phí của chương trình cao học của quý vị được trừ thuế và các khoản bù lỗ tiền học của chủ nhân (reimbursements) được gộp chung vào tiền lương như một khoản lợi tức, quý vị có thể khai các chi phí giáo dục này trên mẫu Schedule A, dòng 20, thuộc bộ đơn thuế 1040 như một loại chí phí liệt kê để trừ thuế. Quý vị có thể phải kèm theo mẫu đơn 2106 chung với hồ sơ thuế của quý vị. Xin tham khảo thêm các tài liệu sau đây: Ấn bản 970 về các quyền lợi thuế vụ trên các chi phí giáo dục (Publication 97- Tax Benefits Education); Chủ đề thuế vụ số 513 (Tax Topic 513 - Educational Expenses) và mẫu đơn 2106 cùng sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn này (Form 2106 - Employee Business Expenses).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.