Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mở Một Quỹ Hưu Trí Cá Nhân

02/10/200400:00:00(Xem: 1390)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Quý vị có thể mở một quỹ hưu truyền thống cho mình vào bất cứ thời điểm nào trong năm, tuy nhiên, việc bỏ tiền vào quỹ hưu cho từng năm lại có giới hạn. Kỳ hạn cuối cùng để bỏ tiền vào quỹ hưu mỗi năm là ngày 15 tháng 4 của năm tiếp theo, chẳng hạn, đối với năm 2004, quý vị có thể bỏ tiền vào quỹ hưu IRA của mình bất cứ lúc nào trong năm 2004 cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2005.
Quý vị có thể mở các loại quỹ hưu trí khác nhau với các cơ quan khác nhau. Quý vị có thể mở một quỹ hưu cá nhân IRA tại ngân hàng hay tại một cơ quan chuyên về tài chính nào khác; quý vị cũng có thể một quỹ hưu với một quỹ hỗ trợ tài chính (mutual fund), hoặc với một công ty bảo hiểm. Ngoài ra, quý vị cũng có thể yêu cầu cơ quan tài chính trung gian mở một quỹ hưu IRA cho quý vị. Dù quỹ vị mở quỹ hưu với cơ quan nào, quỹ hưu đó đều phải hội đủ tiêu chuẩn về loại quỹ hưu IRA của Sở Thuế Vụ. Các yêu cầu để mở một quỹ hưu sẽ được bàn đến dưới đây.
1) Quỹ hưu trí cá nhân (IRA - Individual Retirement Account)
Quỹ hưu cá nhân là một loại quỹ tín dụng ủy thác được thành lập ở Hoa Kỳ đặc biệt dành riêng cho quý vị và những người thừa hưởng quỹ hưu của quý vị. Khi quý vị mở một quỹ hưu IRA, quý vị và người ủy thác của mình sẽ phải đồng ý với nhau trên văn bản tất cả những điều sau đây:
1. Người ủy thác hay người quản thủ quỹ tín dụng của quý vị phải là một ngân hàng, công đoàn tín dụng được chính phủ Liêng bang bảo trợ, liên hiệp tiết kiệm và cho vay, hoặc một tổ chức làm đại diện quỹ ủy thác cho quý vị với sự đồng ý của Sở Thuế Vụ.
2. Cơ quan hay người đại diện quỹ ủy thác thường sẽ không nhận các khoản tiền bỏ vào quỹ nhiều hơn $3,000 mỗi năm. Khi quý vị đến tuổi 50 hay cao hơn, mỗi năm quý vị có thể bỏ tiền vào quỹ ủy thác của mình $3,500. Tuy nhiên, người hay cơ quan ủy thác quỹ hưu có thể nhận các khoản tiền tiết kiệm chuyển vào quỹ từ một quỹ hưu khác, hay do chủ cơ quan nơi quý vị làm việc bỏ vào quỹ hưu SEP của quý vị những khoản tiền nhiều hơn mức quy định hằng năm. (Quỹ hưu SEP (Simplified Employee Pension) là quỹ hưu của nhân viên do chủ cơ quan trực tiếp trích từ lương của quý vị để bỏ vào quỹ).
3. Các khoản đóng góp vào quỹ phải bằng tiền mặt, ngoại trừ số tiền chuyển khoản.
4. Bất cứ lúc nào quý vị cũng phải có toàn quyền sở hữu số tiền trong quỹ.
5. Quý vị không thể sử dụng tiền trong quỹ để mua bảo hiểm nhân mạng.
6. Tài sản tích lũy trong quỹ này không thể sát nhập vào tài sản khác, ngoại trừ trường hợp quý vị có thể tính chung trị giá tài sản với một quỹ ủy thác chung (common trust fund) hay quỹ đầu tư chung (common investment fund).

7. Quý vị phải bắt đầu nhận tiền phân phối từ quỹ hưu trí cá nhân truyền thống vào hoặc trước ngày 1 tháng 4 của năm ngay sau năm quý vị được 70 tuổi rưỡi.
2. Quỹ phân phối lợi tức cá nhân hằng năm (Individual Retirement Annuity)
Quý vị có thể mở một quỹ phân phối lợi tức cá nhân hằng năm cho mình khi quý vị mua một hợp đồng phân phối lợi tức hằng năm (annuity contract) hay một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (endowment contract) của một công ty bảo hiểm để thân nhân quý vị có thể nhận được một số tiền vào một ngày nhất định trong trường hợp quý vị qua đời trước ngày này.
Quỹ phân phối lợi tức hằng năm phải do quý vị đứng tên làm chủ, và chỉ có chính quý vị hay người thừa hưởng quỹ này do quý vị quyết định được quyền nhận tiền phân phối trong lúc sinh tiền.
Một quỹ phân phối lợi tức cá nhân phải hội đủ những điều kiện sau đây:
1. Toàn bộ số tiền lời phát sinh từ hợp đồng phân phối lợi tức phải là của quý vị.
2. Hợp đồng phân phối lợi tức cá nhân phải ghi rõ quý vị không trể chuyển bất cứ phần nào số tiền trong quỹ cho người khác ngoài người phân phối tiền cho quý vị.
3. Đối với những hợp đồng phân phối lợi tức hằng năm được thành lập sau ngày 6 tháng 11 năm 1978, phí bảo hiểm không bắt buộc phải cố định (flexible premiums) và có thể thay đổi nếu nguồn thu nhập của quý vị thay đổi.


4. Hợp đồng phân phối lợi tức bảo hiểm cá nhân cũng cần phải nêu rõ số tiền đóng góp vào quỹ hằng năm không quá $3,000 ($3,500 nếu quý vị 50 hay già hơn); đồng thời, quý vị được quyền sử dụng khoản lệ phí đóng dư để trả cho phí bảo hiểm của những năm sắp tới, hoặc dùng số lệ phí còn dư này trước ngày cuối cùng của năm ngay sau năm quý vị nhận được tiền lệ phí đóng dư trả lại cho quý vị để mua thêm các loại bảo hiểm khác có lợi khác.
5. Tiền phân phối phải được gởi đến cho quý vị trước ngày 1 tháng 4 của năm ngay sau năm quý vị được 70 tuổi rưỡi.
3. Trái phiếu hưu trí cá nhân (Individual Retirement Bonds)
Đây là loại trái phiếu do chính phủ Liên bang bán cho cá nhân như một hình thức lợi tức hưu trí. Loại trái phiếu này đã không còn bán ra kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1982, nhưng những người sở hữu trái phiếu và có thể những người thừa hưởng trái phiếu của người khác vẫn nhận được lợi tức như quy định. Các khoản quy định của loại trái phiếu hưu trí này gồm:
1. Khi người sở hữu trái phiếu sẽ không nhận được lợi tức phân phối từ trái phiếu họ sở hữu khi họ đủ 70 tuổi rưỡi. Trường hợp người này qua đời, lợi tức trả cho người thừa kế sẽ chấm dứt 5 năm sau năm người chủ trái phiếu qua đời, hoặc vào ngày người chủ quá cố đủ 70 tuổi rưỡi, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước.
2. Người chủ sở hữu trái phiếu không được chuyển nhượng quyền sở hữu cho người khác.
Nếu quý vị, người sở hữu trái phiếu, bán trái phiếu trước khi quý vị đủ 59 tuổi rưỡi, quý vị có thể phải đóng thêm 10% tiền thuế phạt. Quý vị có thể chuyển khoản số tiền sẽ được nhận vào các quỹ hưu trí cá nhân khác (roll over redemption proceeds into IRAs)
4. Quỹ hưu trí của nhân viên được giản tiện hóa (Simplified Employe Pension - SEP)
Loại quỹ hưu này được đặt tên quỹ hưu trí của nhân viên đã được đơn giản hoá vì chủ nhân hay chủ cơ quan của công nhân cũng có thể bỏ tiền vào quỹ cho nhân viên của họ trong thời gian người này còn làm việc. Quỹ này là một văn bản ghi các sắp xếp đã được thoả thuận giữa chủ và thợ cho phép chủ nhân đóng góp phần tiền được trích trực tiếp từ lương của nhân viên để bỏ vào một quỹ hưu cá nhân truyền thống cho họ. Do đó, quỹ này còn có tên gọi là SEP-IRA. Thông thường, các khoản tiền được phân phối từ quỹ hưu SEP-IRA cũng phải đóng thuế tạm thu và các thứ thuế khác như đối với một quỹ hưu trí cá nhân truyền thống. Xin tham khảo thêm ấn bản 560 để biết thêm các chi tiết về loại quỹ hưu SEP.
5. Các tài khoản tín dụng chung của chủ và thợ (Employer and Employee Association Trust Accounts
Chủ cơ quan hay chủ nhân và công đoàn lao động của quý vị, hoặc các hiệp hội công nhân khác có thể mở một tài khoản tín dụng để cung cấp cho nhân viên (hay các thành viên trong tổ chức công đoàn và hiệp hội) các chương trình hưu trí cá nhân. Các quỹ hưu trí này cũng phải tuân theo các quy định như của quỹ hưu truyền thống.
Vấn đề cung cấp các thông tin cá nhân theo quy định
Cơ quan hay người ủy tác quỹ hưu cá nhân của quý vị (đôi khi còn được gọi là người bảo trợ) thường sẽ phải đưa cho quý vị bản khai các thông tin cá nhân ít nhất 7 ngày trước khi quý vị mở quỹ hưu IRA cho quý vị. Tuy vậy, người bảo trợ không nhất thiết phải đưa cho quý vị bản khai trước ngày quý vị mở hoặc mua hợp đồng để nhận được tiền trợ cấp hưu IRA, trừ khi họ yêu cầu quý vị phải quyết định mở hay thu hồi hợp đồng đã ký trong vòng 7 ngày.
Bản khai các thông tin cá nhân phải giải thích một số các điều khoản ghi trên đó dưới hình thức dễ hiểu và đơn giản. Chẳng hạn, bản khai phải giải thích khi nào và làm thế nào quý vị có thể hủy bỏ một hợp đồng IRA, đồng thời cung cấp cho quý vị biết tên, địa chỉ, cùng số điện thoại của người nhận thông báo hủy hợp đồng. Đoạn văn giải thích này phải được ghi ở phần đầu bản khai các thông tin cá nhân.
Trường hợp quý vị hủy bỏ một quỹ hưu trí cá nhân trong thời gian cho phép hủy bỏ, người bảo trợ phải hoàn lại cho quý vị toàn bộ số tiền quý vị đã gởi vào quỹ. Người bảo trợ cũng phải tường trình phần đóng góp của quý vị và phần tiền quý vị được phân phối trên những mẫu đơn thích hợp của IRS, trừ khi tiền đóng góp của quý vị được chuyển vào quỹ từ một người hay cơ quan ủy thác khác. Những người bảo trợ cho các quỹ hưu phải tuân theo tất cả các quy định này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.