Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giảm Trách Nhiệm Đóng Thuế Nợ Chung Của Spouse ‘vô Tội’

10/05/200300:00:00(Xem: 2094)
Trách Nhiệm Đóng Thuế Riêng và Công Bằng của Mỗi Người Khi Khai Chung Hồ Sơ Thuế

Nhiều cặp vợ chồng chọn khai thuế chung vì khi khai chung hồ sơ thuế họ được hưởng một số các quyền lợi đặc biệt. Khi khai chung hồ sơ thuế, cá nhân mỗi người sẽ chịu trách nhiệm chung về tiền thuế hai vợ chồng phải đóng, cùng một số các loại thuế khác, tiền lời từ quỹ tiết kiệm hoặc tiền phạt phát sinh trong thời gian chung sống với nhau mà cả hai người cùng chia hoặc cùng hưởng. Cho dù sau này hai vợ chồng ly dị họ vẫn phải chịu chung trách nhiệm về tất cả các loại quyền lợi và trách nhiệm trong thời gian họ chung sống và khai chung hồ sơ thuế. Điều này hoàn toàn đúng và vẫn đúng ngay cả khi tờ ly dị của hai người ghi rõ người vợ hay chồng trước sẽ chịu trách nhiệm đối với bất cứ số tiền nào họ còn nợ trong thời gian chung sống với nhau. Một trong hai người đều có thể phải chịu trách nhiệm cho tất cả số tiền thuế chưa đóng ngay cả khi người vợ/chồng này không làm ra tiền, hoặc khi họ khai và các loại miễn giảm thuế không phù hợp với tình trạng thực của họ. Trong một vài trường hợp người vợ hay chồng có thể nhận được sự bảo đảm về việc không phải chịu chung trách nhiệm tài chính do khai chung hồ sơ thuế.
Ba trường hợp đặc biệt người vợ hay chồng có thể nhận được sự bảo đảm cá nhân về trách nhiệm trên hồ sơ khai thuế chung là:
1. Innocent spouse relief - Đây là hình thức giảm nhẹ gánh nặng trách nhiệm đóng thuế của người dân khi người vợ/chồng hiện thời hoặc trước kia không khai đúng lợi tức họ kiếm được hoặc khai và nhận các loại miễn giảm thuế không thích hợp với lợi tức thật của mình.
2. Separation of liabiltiy - Hình thức giảm nhẹ này giúp xác định số thuế cần phải đóng thêm của mỗi người, vợ chồng hiện vẫn sống với nhau hay với người phối ngẫu trước đây, do những sai sót hoặc không chính xác trong hồ sơ khai thuế chung. Số tiền thuế cần phải đóng thêm được quy định cho mỗi người thường là số tiền họ phải đóng.
3. Equitable Relief - Sự trợ giúp này có thể được áp dụng khi người vợ hay chồng không đủ tiêu chuẩn để xin cứu xét như một người vợ/chồng "vô tội" không ý thức được đầy đủ trách nhiệm đóng thuế khi khai chung hồ sơ thuế với chồng/vợ mình (innocent spouse) và cũng không thể xin được tách riêng trách nhiệm đóng thuế do những sai sót khi khai thuế chung với người phối ngẫu. Người khai thuế cũng có thể nộp đơn để nhận loại trợ giúp này (equitable relief) nếu số thuế nợ khai trên hồ sơ khai thuế chung không chính xác và số tiền này vẫn chưa được đóng đầy đủ.
Để được giảm nhẹ trách nhiệm về số thuế nợ như một người vợ/chồng vô tội (innocent spouse relief), người khai thuế cần phải hội đủ những điều kiện sau đây:
§ Quý vị đã khai và nộp hồ sơ thuế chung với chồng/vợ mình; số thuế cần phải đóng nêu trên hồ sơ thuế này thấp hơn số thuế thực hai người phải đóng do những sai sót từ các nguồn thu nhập của chồng hay vợ mình. Bất cứ nguồn thu nhập nào bị bỏ sót hay không khai trong hồ sơ thuế đều được kế là những số liệu sai sót. Do đó, những số tiền được miễn giảm, hay miễn giảm thuế đặc biệt do khai không đầy đủ sẽ được điều chỉnh lại.
§ Quý vị phải công nhận rằng khi ký chung hồ sơ thuế quý vị không biết đã có những sai sót như vậy và không biết rằng tiền thuế phải đóng đáng lẽ cao hơn số liệu khai trên hồ sơ thuế.
§ Khi hồ sơ thuế được xem lại và số tiền thuế phải đóng thêm là trách nhiệm chung và đồng đều giữa hai vợ chồng là điều không công bằng cho quý vị.
§ Quý vị có quyền yêu cầu nhận được sự giải tỏa trách nhiệm này trong thời gian hai năm sau ngày nhận được thông báo IRS cho biết số thuế còn nợ của hai vợ chồng và buộc hai người phải đóng số thuế nợ này.
Để nhận được sự giảm nhẹ về trách nhiệm đóng thuế riêng của mỗi người (separation of liability), vợ hoặc chồng, quý vị phải là người đã khai chung hồ sơ thuế và hiện thuộc một trong những tình trạng sau đây:
§ Quý vị đã ly dị hay chính thức ly thân với người chồng/vợ mà quý vị đã khai chung hồ sơ thuế trước đây, và quý vị nộp đơn xin được giảm nhẹ trách nhiệm đóng số tiền thuế còn thiếu trên hồ sơ thuế này.
§ Người vợ/chồng của quý vị đã qua đời, hoặc


§ Quý vị không còn sống chung một nhà với người vợ/chồng mà quý vị đã khai chung hồ sơ thuế trong suốt 12 tháng vừa qua, tính ngược lại từ ngày quý vị nộp mẫu đơn 8857 là mẫu đơn yêu cầu được giảm nhẹ trách nhiệm thuế như một người vợ/chồng vô tình không biết về số thuế nợ này. Đồng thời, quý vị cũng phải yêu cầu sự giải toả trách nhiệm thuế trong vòng 2 năm kể từ ngày IRS muốn thu hồi số thuế nợ bạn có trách nhiệm phải trả.
Quý vị có thể đủ điều kiện nhận loại hỗ trợ làm giảm nhẹ trách nhiệm đóng số thuế còn nợ một cách công bằng cho quý vị (equitable relief) khi quý vị không đủ điều kiện để xin hỗ trợ như một người vợ vô tội hoặc xin được đóng số thuế nợ tương ứng với mức thu nhập của mình do đã có những sai sót trong khi khai hồ sơ thuế, hoặc khi hồ sơ khai thuế của quý vị hoàn toàn chính xác, nhưng quý vị đã không đóng số thuế còn nợ. Để đủ điều kiện nhận được sự giảm nhẹ loại này quý vị phải nhìn nhận rằng nếu quý vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về số tiền thuế cả hai vợ chồng chưa đóng thì không công bằng cho quý vị. Đồng thời quý vị cũng phải hội đủ tất cả các yêu cầu khác liệt kê trên ấn bản 971. Quý vị phải nộp đơn yêu cầu được đóng số thuế nợ căn cứ trên các nguồn lợi tức do quý vị kiếm được trong vòng 2 năm kể từ ngày quý vị nhận được thông báo thu hồi số thuế quý vị và người phối ngẫu còn thiếu.
Khi nộp mẫu đơn 8857 - Yêu Cầu Được Giảm Nhẹ Trách Nhiệm Đóng Thuế Nợ Như Một Người Vợ/Chồng Vô Tội, hoặc một tờ tường trình có cùng nội dung yêu cầu như mẫu đơn 8856 người khai phải ký nhận với lời hứa hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp có man trá của người khai để được cứu xét một trong ba trường hợp giảm nhẹ trách nhiệm đóng số thuế còn nợ do khai chung hồ sơ thuế với người phối ngẫu. Quý vị cũng có thể tham khảo thêm ấn bản 971 - Giảm Nhẹ Số Thuế Nợ Cho Người Vợ hay Chồng Vô Tội (Publication 971 - Innocent Spouse Relief ) để biết thêm chi tiết về vấn đề này. Trường hợp quý vị yêu cầu được hỗ trợ để giảm nhẹ trách nhiệm đóng thuế chung với người phối ngẫu, Sở Thuế Vụ sẽ buộc phải thông báo cho người vợ hay chồng quý vị đã khai chung hồ sơ thuế về đơn yêu cầu của quý vị và đồng ý để người này cung cấp các thông tin để xem xét hồ sơ xin giảm nhẹ trách nhiệm đóng thuế của quý vị.
Ghi chú: Nếu quý vị sinh sống ở các tiểu bang nơi Bộ Luật về Tài Sản Chung (community property state) được áp dụng, và quý vị khai riêng hồ sơ thuế với chồng hay vợ mình, quý vị vẫn có thể nhận được sự giải toả trách nhiệm thuế. Các tiểu bang thi hành luật Tài Sản Chung là các bang: Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington, và Wisconsin. Chi tiết về vấn đề này có thể tham khảo trong ấn bản 971.
Quý vị không nên nhầm lẫn giữa vấn đề "Giảm nhẹ trách nhiệm thuế cá nhân hay vợ chồng khai chung hồ sơ thuế" và việc "đòi hỏi quyền lợi của một người vợ/chồng bị thương tổn trong vấn đề chịu trách nhiệm đóng thuế khi người này khai chung hồ sơ thuế dẫn đến quyền được hưởng một phần hay toàn bộ số tiền refund người này được hoặc sẽ được hưởng có thể ảnh hưởng đến số thuế còn nợ của chính phủ liên bang, bổn phận trợ cấp nuôi con, hay các món tiền vay không phải đóng thuế liên bang của người vợ/chồng hiện thời hoặc trước kia. Nếu quý vị là người vợ/chồng bị thương tổn do hậu quả của những việc kể trên, quý vị có thể được hưởng quyền thu hồi phần tiền thuế đóng dư của mình (tiền refund). Xin tham khảo thêmbài báo "Nếu Bạn Đã Không Gởi Trợ Cấp Nuôi Con, Không Đóng Thuế Thu Nhập Tiểu Bang và Không Thực Hiện Đầy Đủ Các Món Nợ Vay Miễn Thuế Liên Bang" và mẫu đơn 8379 - Đòi Hỏi Của Người Vợ hay Chồng Bị Thiệt Hại và Phần Tiền Họ Được Hưởng (Form 8379 - Injured Spouse Claim and Allocation) để biết thêm chi tiết về vấn đề này.
Kể từ số báo này, nếu quý bạn đọc có những thắc mắc hay ở trong những tình huống liên quan đến bài báo đăng ở trên, quý vị có thể gởi thư yêu cầu giải đáp đến cho:
Thúy Chi
IRS - SPEC
1220 SW Third Ave.
M/S 0180
Portland, Oregon 97204
Chúng tôi sẽ lần lượt trả lời hoặc giải đáp các thắc mắc của quý vị dưới hình thức hỏi đáp hoặc bài báo có nội dung liên quan đến các câu hỏi của quý vị.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc
Hôm thứ Hai (18/01/2021), ông Trump đã duyệt gỡ bỏ lệnh cấm đi lại từ Anh, Châu Âu và Brazil vào Mỹ, quyết định dự kiến có hiệu lực từ ngày 26/01/2021.
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.