Hôm nay,  

Ai chọn Đảng Cộng sản lãnh đạo?

17/10/202309:11:00(Xem: 1263)
Chính luận

vn court

Đố ai chứng minh được ”Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta”  như đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền? Càng mơ hồ hơn khi nghe nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” Cả Cương lĩnh “xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội” (Bổ sung, phát triển năm 2011), và Hiến pháp của Việt Nam Cộng sản đã viết như thế để hợp pháp hóa vai trò “tự biên, tự diễn” lãnh đạo của mình.
    Cũng từ những thứ “trên Trời rơi xuống” này, mọi người lại phải nghe: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” (Điều 4 Hiến pháp 2013).
    Từ khi đảng CSVN có mặt trên đất nước năm 1930, chưa có cuộc bầu cử nào được tổ chức để trao quyền lãnh đạo  cho đảng. Kể cả việc đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh làm nền tảng xây dựng đất nước cũng do đảng tự tung tự tác. Tuyệt đối không có ý kiến của dân.
    Như vậy rõ ràng đảng đã áp đạt thể chế chính trị lên đầu dân để cai trị theo ý muốn của mình. Đó là độc tài và độc đảng.
    Ấy thế mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nghênh ngang viết: “Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.” (Trích bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam", ngày 16/05/2021). Với câu viết này, ông Trọng muốn lấy lý tưởng  “Chủ nghĩa Xã hội” của đảng gán cho nhân dân để đồng hóa đảng với dân.
    Đó là lý do tại sao ông Trọng đã múa bút tiếp: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.”
    Mấy chữ “phấn đấu xây dựng” nên được hiểu bắt đầu từ chủ trương “đổi mới” năm 1986 thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đến năm 2023, tổng cộng là 37 năm, mà những điều ông Trọng viết vẫn còn ở phương trời đất lạ nào đó.
    Trong thưc tế, người dân vẫn không được tự do ứng cử và bầu cử; không có tự do tư tưởng, ngôn luận, lập hội, đình công và biểu tình như quy định trong Điều 25 Hiến pháp năm 2013 dưới đây:
    “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
    Trong thực tế, đảng cấm không cho tư nhân ra báo và lập đảng chính trị. Đảng độc quyền dư luận và kiểm soát tư tưởng. Đảng bỏ tù những ai dám đòi dân chủ và tự do. Tuy đảng không cấm tôn giáo, tín ngưỡng nhưng dùng mọi biện pháp và luật lệ để kiểm soát người theo đạo và hành đạo. Đảng cũng kỳ thị, chèn ép và gây khó khăn cho các Tổ chức tôn giáo không nằm trong hệ thống của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị ngoại vi của đảng.
    Bằng chứng như trường hợp  của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tên quen thuộc là Phật giáo Ấn Quang dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, đã bị cấm hoạt động, lãnh đạo bị bỏ tù, trong khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam do đảng thành lập lại được bảo vệ và giúp phát triển.

NHÂN QUYỀN TỒI TỆ

Trong khi đó, tình hình nhân quyền tiếp tục tồi tệ ở Việt Nam trong năm 2022, theo đánh giá của Tổ chức Human Rights Watch (HRW). Báo cáo phổ biến ngày 12/01/2022 của HRW viết: “Chính quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp tới các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước. Tình trạng đàn áp một cách có hệ thống các quyền tự do biểu đạt, lập hội, nhóm họp ôn hòa, tự do đi lại và tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn không hề thuyên giảm.
    Năm 2022, chính quyền Việt Nam đàn áp mạnh tay hơn đối với các nhà hoạt động. Các tòa án Việt Nam đã xử nhà báo Mai Phan Lợi, luật sư môi trường Đặng Đình Bách, nhà hoạt động truyền thông về môi trường Bạch Hùng Dương và nhà bảo vệ môi trường Ngụy Thị Khanh với các cáo buộc mang động cơ chính trị có tội trốn thuế và áp đặt các án tù nặng nề. Năm 2018, Ngụy Thị Khanh đã được trao giải thưởng quốc tế uy tín về môi trường Goldman Environmental Prize, vinh danh các nhà hoạt động môi trường cấp cộng đồng cơ sở.”

    Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói: “Năm 2022 chính sách đàn áp triệt để các nhà hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến của chính quyền Việt Nam đã lan tới cả các nhà lãnh đạo môi trường dòng chính và các tổ chức quốc tế,” nói. “Các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế của Việt Nam cần lên tiếng phản đối các hành xử vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam.”
    Việt Nam luôn luôn cho rằng tố cáo của cá nhân và các Tổ chức Quốc tế  là “âm mưu “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, chống phá Đảng và chế độ, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.” Hay là: “Ở Việt Nam không có tù nhân chính trị mà chỉ có những người vi phạm luật pháp bị giam giữ”.

THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ

Từ tư duy tự cho mình quyền cai trị, bất kể đòi hỏi dân chủ của dân, đảng CSVN khi nào cũng gán cho dân “khát vọng”  của đảng như ông Nguyễn Phú Trọng viết: “Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), chúng ta một lần nữa khẳng định: "Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử". (Bài viết ngày 16/05/2021).
    Ông Trọng là người nổi tiếng bảo thủ, giáo điều và là đệ tử trung thành của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Do đó, ông viết: “Đảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.”
    Vậy “tập trung dân chủ” là gì?
    Theo giải thích của đảng thì: “Tập trung dân chủ là tự do trong thảo luận nhưng thống nhất trong hành động.” Nói cách khác là “có thể bất đồng ý kiến khi thảo luận, nhưng khi đã biểu quyết thì thiểu số phải phục tùng đa số”.  Suy rộng ra, có thể có bất đồng ý trong phòng họp, nhưng ra khỏi phòng họp mọi người phải làm theo quyết định chung. Do đó, ông Trọng mới khẳng định: “Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.”
    Tuy nhiên “công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, phát động từ khi ông Trọng lên cầm quyền năm 2011, không đạt mục tiêu.  Ngược lại tình trạng “suy thoái tư tưởng chính trị đảng và đạo đức lối sống” của đảng viên đã tới mức báo động, đe dọa sự sống còn của đảng và cả hệ thống chính trị. Số đảng viên “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong đảng không  xẩy ra ở phạm vi hẹp mà đã lan sang Quân đội và lực lượng Công an.
    Nguyên do, dưới mắt đảng, là “do những thiếu sót trong công tác cán bộ  khi tuyển chọn, bổ nhiệm và các mặt trái của nền kinh tế thị trường” đã tạo cơ hội cho đảng viên tham nhũng, thoái hóa. Vậy mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tự hào khoe: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” (Bài viết ngày 16/05/2021).
    Ông Trọng nói vậy mà “không phải vậy” vì tình trạng “tiêu cực”, gốc của tham nhũng, đã ăn sâu bám rễ trong những “lãnh đạo chủ chốt” khiến tình hình “mỗi ngày một phức tạp và tinh vi”. Số đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức lối sống đã từ “một số” đã  tăng lên “một số không nhỏ” trong tổng số hơn 5 triệu đảng viên. Tuy nhiên, là người đứng đầu nhưng chưa bao giờ ông Trọng chịu trách nhiệm trước đảng và trước nhân dân về những thất bại của đảng do ông lãnh đạo.
    Bằng chứng của tính chây lỳ ngồi lại, sau khi đã làm xong 2 nhiệm kỳ, xẩy ra  ngày 01/02/2021 khi ông Nguyễn Phú Trọng được yêu cầu tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là trường hợp ngoại lệ vì Điều lệ đảng chỉ cho phép Tổng Bí thư giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ 10 năm.
    Nhưng vấn đề là không ai đã cho phép đảng tự tung tự tác như thế để cai trị mà không có ý kiến dân. Vị trí lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng cũng vậy. Người dân không bầu ông lãnh đạo họ. Ngược lại ông chỉ được bầu bởi 200 Ủy viên Trung ương đảng. Như vậy, nói rằng ông là “lãnh đạo của khối ngót 100 triệu dân” là điều sai trái.

– Phạm Trần

(10/023)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong lúc đảng chuẩn bị các kỳ họp Trung ương để tìm nhân sự cho khóa đảng XIV thì rộ lên tuyên truyền về “dân chủ Xã hội Chủ nghĩa” ở Việt Nam. Đảng nói văng mạng rằng: “Đặc trưng của dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền dân chủ của công dân không ngừng được mở rộng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà nước, của xã hội mà cơ bản nhất là dân chủ về kinh tế.” Nhưng thực tế không phải như vậy. Tất cả mọi quyết định điều hành việc nước phải “do đảng, vì đảng và của đảng”.
Một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài được ngụy trang bằng một chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi hơn đã dẫn tới việc bất ngờ sa thải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kết quả của cuộc đấu tranh này sẽ khiến những người vẫn còn hy vọng rằng Việt Nam có thể tham gia một "Liên minh chống Trung Quốc" phải suy nghĩ lại. Mặc dù cuộc tranh giành quyền lực này không liên quan đến chính sách đối ngoại nhưng nó sẽ khiến Việt Nam gần gũi hơn với Trung Quốc và xa rời phương Tây.
Những năm gần đây, chúng ta thường thấy trên mạng xã hội, nhiều trường hợp rơi nước mắt trong giới lao động tại Việt Nam, khi những người dân nghèo vướng phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, không có bảo hiểm y tế hay tiền bạc để chữa trị, chiến đấu chiếu lệ với tử thần, qua đời trong cảnh thương tâm. Hầu như căn bệnh ung thư lan tỏa khắp nơi, nhất là vây hãm giới lao động trong các xóm nghèo...
30.04.2024 lọt ra tin kêu cứu từ trại giam số 6 tỉnh Nghệ An nên thời gian lúc này phải dành cho việc khẩn cấp là viết thư báo động cho các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế và các tòa đại sứ tại Hà Nội, nhờ can thiệp về vấn đề một số tù nhân lương tâm đang bị nhốt tại Việt Nam trong những phòng giam chật hẹp...
Lý do Việt Nam còn chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác chân thành trong dân chủ và tự do...
Với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh trước mắt là sự khủng hoảng cơ cấu và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác...
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
Có 6 loại cán bộ, đảng viên sẽ bị loại khỏi thành phần Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIV, nhưng tiêu chuẩn người được chọn “vẫn cũ như trái đất”...
Ông Bill Burns, Trùm CIA, hôm 19/04/24, cảnh báo « Ukraine có thể thua cuộc chiến sanh tử với Poutine từ đây tới cuối năm ». Lời tuyên bố đưa ra trước hôm Hạ viện Huê kỳ biểu quyết có nên tháo khoán 61 tỷ USD để giúp Ukraine hay không? Nay thì Ukraine có 61 tỷ, và còn thêm phần viện trợ của Otan nữa, để tăng cường khả năng quân sự và cả kinh tế để đối đầu với Poutine. Vậy tới cuối năm, chiến tranh Ukraine sẽ kết thúc và thắng lợi sẽ ngả về phía Ukraine?
Thời gian còn làm Trung Sĩ Thông Dịch Viên trong Bộ Tư Lệnh Lục Quân Hoa Kỳ ở căn cứ Long Bình, Việt Nam vào năm 1969, trước khi tôi được chuyển sang phục vụ trong ngành phi hành của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi có dịp tháp tùng phái đoàn Dân Sự Vụ (Civic Action) Lữ Đoàn 18 Quân Cảnh Hoa Kỳ (U.S. 18th Military Police Brigade) đi công tác ở Nhật Bản. Cũng trong chuyến công du này tôi đã phát hiện ra rằng, Nhật Bản là một quốc gia thực thi được chính sách phát triển kinh tế làm thịnh vượng cho toàn thể xã hội, và xóa bỏ được nhiều điều bất công...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.