Hôm nay,  

Ai chọn Đảng Cộng sản lãnh đạo?

17/10/202309:11:00(Xem: 843)
Chính luận

vn court

Đố ai chứng minh được ”Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta”  như đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền? Càng mơ hồ hơn khi nghe nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” Cả Cương lĩnh “xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội” (Bổ sung, phát triển năm 2011), và Hiến pháp của Việt Nam Cộng sản đã viết như thế để hợp pháp hóa vai trò “tự biên, tự diễn” lãnh đạo của mình.
    Cũng từ những thứ “trên Trời rơi xuống” này, mọi người lại phải nghe: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” (Điều 4 Hiến pháp 2013).
    Từ khi đảng CSVN có mặt trên đất nước năm 1930, chưa có cuộc bầu cử nào được tổ chức để trao quyền lãnh đạo  cho đảng. Kể cả việc đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh làm nền tảng xây dựng đất nước cũng do đảng tự tung tự tác. Tuyệt đối không có ý kiến của dân.
    Như vậy rõ ràng đảng đã áp đạt thể chế chính trị lên đầu dân để cai trị theo ý muốn của mình. Đó là độc tài và độc đảng.
    Ấy thế mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nghênh ngang viết: “Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.” (Trích bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam", ngày 16/05/2021). Với câu viết này, ông Trọng muốn lấy lý tưởng  “Chủ nghĩa Xã hội” của đảng gán cho nhân dân để đồng hóa đảng với dân.
    Đó là lý do tại sao ông Trọng đã múa bút tiếp: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.”
    Mấy chữ “phấn đấu xây dựng” nên được hiểu bắt đầu từ chủ trương “đổi mới” năm 1986 thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đến năm 2023, tổng cộng là 37 năm, mà những điều ông Trọng viết vẫn còn ở phương trời đất lạ nào đó.
    Trong thưc tế, người dân vẫn không được tự do ứng cử và bầu cử; không có tự do tư tưởng, ngôn luận, lập hội, đình công và biểu tình như quy định trong Điều 25 Hiến pháp năm 2013 dưới đây:
    “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
    Trong thực tế, đảng cấm không cho tư nhân ra báo và lập đảng chính trị. Đảng độc quyền dư luận và kiểm soát tư tưởng. Đảng bỏ tù những ai dám đòi dân chủ và tự do. Tuy đảng không cấm tôn giáo, tín ngưỡng nhưng dùng mọi biện pháp và luật lệ để kiểm soát người theo đạo và hành đạo. Đảng cũng kỳ thị, chèn ép và gây khó khăn cho các Tổ chức tôn giáo không nằm trong hệ thống của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị ngoại vi của đảng.
    Bằng chứng như trường hợp  của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tên quen thuộc là Phật giáo Ấn Quang dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, đã bị cấm hoạt động, lãnh đạo bị bỏ tù, trong khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam do đảng thành lập lại được bảo vệ và giúp phát triển.

NHÂN QUYỀN TỒI TỆ

Trong khi đó, tình hình nhân quyền tiếp tục tồi tệ ở Việt Nam trong năm 2022, theo đánh giá của Tổ chức Human Rights Watch (HRW). Báo cáo phổ biến ngày 12/01/2022 của HRW viết: “Chính quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp tới các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước. Tình trạng đàn áp một cách có hệ thống các quyền tự do biểu đạt, lập hội, nhóm họp ôn hòa, tự do đi lại và tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn không hề thuyên giảm.
    Năm 2022, chính quyền Việt Nam đàn áp mạnh tay hơn đối với các nhà hoạt động. Các tòa án Việt Nam đã xử nhà báo Mai Phan Lợi, luật sư môi trường Đặng Đình Bách, nhà hoạt động truyền thông về môi trường Bạch Hùng Dương và nhà bảo vệ môi trường Ngụy Thị Khanh với các cáo buộc mang động cơ chính trị có tội trốn thuế và áp đặt các án tù nặng nề. Năm 2018, Ngụy Thị Khanh đã được trao giải thưởng quốc tế uy tín về môi trường Goldman Environmental Prize, vinh danh các nhà hoạt động môi trường cấp cộng đồng cơ sở.”

    Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói: “Năm 2022 chính sách đàn áp triệt để các nhà hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến của chính quyền Việt Nam đã lan tới cả các nhà lãnh đạo môi trường dòng chính và các tổ chức quốc tế,” nói. “Các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế của Việt Nam cần lên tiếng phản đối các hành xử vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam.”
    Việt Nam luôn luôn cho rằng tố cáo của cá nhân và các Tổ chức Quốc tế  là “âm mưu “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, chống phá Đảng và chế độ, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.” Hay là: “Ở Việt Nam không có tù nhân chính trị mà chỉ có những người vi phạm luật pháp bị giam giữ”.

THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ

Từ tư duy tự cho mình quyền cai trị, bất kể đòi hỏi dân chủ của dân, đảng CSVN khi nào cũng gán cho dân “khát vọng”  của đảng như ông Nguyễn Phú Trọng viết: “Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), chúng ta một lần nữa khẳng định: "Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử". (Bài viết ngày 16/05/2021).
    Ông Trọng là người nổi tiếng bảo thủ, giáo điều và là đệ tử trung thành của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Do đó, ông viết: “Đảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.”
    Vậy “tập trung dân chủ” là gì?
    Theo giải thích của đảng thì: “Tập trung dân chủ là tự do trong thảo luận nhưng thống nhất trong hành động.” Nói cách khác là “có thể bất đồng ý kiến khi thảo luận, nhưng khi đã biểu quyết thì thiểu số phải phục tùng đa số”.  Suy rộng ra, có thể có bất đồng ý trong phòng họp, nhưng ra khỏi phòng họp mọi người phải làm theo quyết định chung. Do đó, ông Trọng mới khẳng định: “Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.”
    Tuy nhiên “công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, phát động từ khi ông Trọng lên cầm quyền năm 2011, không đạt mục tiêu.  Ngược lại tình trạng “suy thoái tư tưởng chính trị đảng và đạo đức lối sống” của đảng viên đã tới mức báo động, đe dọa sự sống còn của đảng và cả hệ thống chính trị. Số đảng viên “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong đảng không  xẩy ra ở phạm vi hẹp mà đã lan sang Quân đội và lực lượng Công an.
    Nguyên do, dưới mắt đảng, là “do những thiếu sót trong công tác cán bộ  khi tuyển chọn, bổ nhiệm và các mặt trái của nền kinh tế thị trường” đã tạo cơ hội cho đảng viên tham nhũng, thoái hóa. Vậy mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tự hào khoe: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” (Bài viết ngày 16/05/2021).
    Ông Trọng nói vậy mà “không phải vậy” vì tình trạng “tiêu cực”, gốc của tham nhũng, đã ăn sâu bám rễ trong những “lãnh đạo chủ chốt” khiến tình hình “mỗi ngày một phức tạp và tinh vi”. Số đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức lối sống đã từ “một số” đã  tăng lên “một số không nhỏ” trong tổng số hơn 5 triệu đảng viên. Tuy nhiên, là người đứng đầu nhưng chưa bao giờ ông Trọng chịu trách nhiệm trước đảng và trước nhân dân về những thất bại của đảng do ông lãnh đạo.
    Bằng chứng của tính chây lỳ ngồi lại, sau khi đã làm xong 2 nhiệm kỳ, xẩy ra  ngày 01/02/2021 khi ông Nguyễn Phú Trọng được yêu cầu tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là trường hợp ngoại lệ vì Điều lệ đảng chỉ cho phép Tổng Bí thư giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ 10 năm.
    Nhưng vấn đề là không ai đã cho phép đảng tự tung tự tác như thế để cai trị mà không có ý kiến dân. Vị trí lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng cũng vậy. Người dân không bầu ông lãnh đạo họ. Ngược lại ông chỉ được bầu bởi 200 Ủy viên Trung ương đảng. Như vậy, nói rằng ông là “lãnh đạo của khối ngót 100 triệu dân” là điều sai trái.

– Phạm Trần

(10/023)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Tham nhũng kinh tế” ở Việt Nam đã trở thành “quốc nạn”, nhưng “tham nhũng quyền lực” do chính đảng viên gây ra để thu tóm quyền cai trị mới khiến Đảng lo sợ. Đó là nội dung đang được phổ biến học tập để đề phòng và bảo vệ chế độ do Ban Nội chính Trung ương công bố...
“Trong năm 2023 còn nhiều vấn đề đáng lo ngại, gây bất an cho xã hội. Các tội phạm trên các lĩnh vực tiếp tục gia tăng toàn quốc xảy ra 48.100 vụ phạm tội và trật tự xã hội tăng 18%.”
Việt Nam đang thương lượng mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ để tăng cường bảo vệ an ninh trước đe dọa ngày một lên cao của Trung Quốc ở Biển Đông. Tin này được truyền miệng ở Hoa Thịnh Đốn, tiếp theo sau chuyến thăm Việt Nam 2 ngày 10-11 tháng 9/2023 của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, các viên chức thẩm quyền của đôi bên không tiết lộ số lượng F-16 mà Việt Nam có thể mua với giá 30 triệu dollars một chiếc...
Số năm tháng tôi nằm trong tù chắc ít hơn thời gian mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ngồi trong nhà mét (W.C) và có lẽ cũng chỉ bằng thời gian ngủ trưa của nhà văn Vũ Thư Hiên, ở trại Bất Bạt, Sơn Tây. Bởi vậy, sau khi đọc tác phẩm Hỏa Lò và Đêm Giữa Ban Ngày của hai ông (rồi đọc thêm Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, Thung Lũng Tử Thần của Vũ Ánh, và Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp) thì tôi tự hứa là không bao giờ viết lách gì vể chuyện nhà tù, trại tù hay người tù nào cả.
Càng gần đến Đại hội đảng toàn quốc khóa XIV (2026-2031), đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) càng ra sức kiên định 4 nguyên tắc được coi là “có ý nghĩa sống còn đối với chế độ.”
Trời mưa thì buồn. Trời nắng thì vui. Mưa nhiều quá gây lụt lội, trở thành thảm cảnh. Nắng quá độ gây khô hạn, cháy mùa màng, gây đói khổ. Gọi là thiên tai. Có nghĩa thảm họa do trời gây ra. Hoặc chữ “thiên” đại diện cho thiên nhiên. Nhưng gần đây, vấn nạn khí hậu biến đổi, gây ra nhiều “thiên tai” có thể gọi lại là “thiên nhân tai,” vì con người góp phần lớn tạo ra khốn khổ cho nhau. “Thiên nhân tai,” nghe lạ mà có đúng không? Nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu là hiệu ứng nhà kính. Một số loại khí trong bầu khí quyển bao quanh trái đất hoạt động hơi giống như gương kính trong nhà kính, giữ nhiệt của mặt trời và ngăn nó trở lại không gian, gây ra hiện tượng nóng lên cho toàn cầu. Nhiều loại khí nhà kính này xuất hiện một cách tự nhiên, nhưng các hoạt động của con người đang làm tăng nồng độ của một số loại khí này trong khí quyển, cụ thể là: Cacbon dioxit (CO2), khí mê-tan, nitơ oxit, khí florua
Tuy lịch sử không nói đến, nhưng nếu chịu khó lục lọi đây đó, người ta sẽ tìm ra một giai thoại khá thú vị về việc bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam được Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc trong buổi lễ trước công chúng tại vườn hoa Ba Đình (nay là Quảng trường Ba Đình) ngày 2 tháng 9 năm 1945. Theo tường thuật của nhà báo Hồng Hà trên báo Cứu Quốc của Việt Minh, ông Nguyễn Hữu Đang là người đọc chương trình buổi lễ và giới thiệu Chính phủ Lâm thời cùng chủ tịch Chính phủ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Ông Nguyễn Hữu Đang là Trưởng ban Tổ chức Lễ đài, ông chính là người đứng trước micro giới thiệu: “Thưa đồng bào... Đây là Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Hồ Chí Minh.” Nói xong, ông lùi lại, nhường micro cho Hồ Chí Minh.
Quán bún bò 199 là chỗ dựa tài chính vững chắc giúp ông Lâm Kim Hùng (66 tuổi, Đồng Nai) nuôi hàng chục sinh viên nghèo hiếu học. Quán của ông vừa là nơi ăn ở miễn phí vừa là nơi tạo công ăn việc làm cho các bạn kiếm thêm thu nhập…May mắn trong việc kinh doanh, quán bún bò mang lại nguồn thu nhập ổn định. Thế nhưng, vì sống một mình, nên khoảng lợi nhuận ấy quá dư giả so với cuộc sống bình thường của ông. Nhận thấy cứ để dành tiền mãi cũng chẳng được gì nên ông quyết định giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Đảng CSVN đang rối beng lên về tình trạng cán bộ tham nhũng quyền lực, nhưng lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau khiến dân te tua. Tình trạng này được báo của Trung ương đảng “vạch áo cho người xem lưng” cả trong hai lĩnh vực...
Số lượng người nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ cao kỷ lục đang khiến cho hệ thống nhập cư vốn đã quá tải càng thêm phần căng thẳng. Dữ liệu mới đây của chính phủ cho thấy các viên chức biên phòng đã thực hiện 2.05 triệu vụ bắt giữ trong năm tài chánh kết thúc vào tháng 9. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà số vụ bắt giữ như vậy cao hơn 2 triệu. Trong quá khứ, các con số tăng và giảm dựa trên những thay đổi quan trọng về kinh tế và chính sách, như các đợt suy thoái kinh tế và siết chặt biên giới trong thời kỳ đại dịch. Nhưng chưa bao giờ số vụ bắt giữ vượt quá 1.7 triệu, và cũng chưa bao giờ duy trì ở mức cao như vậy trong mấy năm liên tục.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.