Hôm nay,  
Việt Báo Online

Việt Nam: Giai Cấp Công Nhân Ăn Gì?; Mác Còn Sống Cũng Không Nín Được Cười

30/05/200800:00:00(Xem: 9025)
Việt Nam: Giai Cấp Công Nhân Ăn Gì?; Mác Còn Sống Cũng Không Nín Được Cười
Hoa Thịnh Đốn.- Đảng Cộng sản Việt Nam có truyền thống nói những điều không có và làm những việc lợi cho dân thì ít mà tốt cho đảng thì nhiều.

Bằng chứng gần  nhất xẩy ra vào ngày 28-5 (2008) khi Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) tập trung vào các lĩnh vực :  Xây dựng giai cấp công nhân; Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Ba Nghị quyết Trung ương 6, thông qua sau 9 ngày họp từ 14 đến 22-1-08, nhằm nâng cao trình độ và khả năng chuyên môn cho công nhân  để giúp đảng thực hiện tốt chủ trương kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ tốt, trung thành với đảng và thực hiên mạnh mẽ chủ trương trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, thể chế hoá cán bộ.

Tuy nội dung thảo luận Hội nghị kéo dài  hai ngày  của Ban Tuyên giáo không có gì mới hơn các Hội nghị đã được tổ chức trong cả nước, nhưng khi lớp cán bộ đứng đầu ngành tuyên truyền bảo vệ chế độ mà còn  phải học tập  3 Nghị quyết thì hẳn là  Ban này  có vấn đề.

Ngoài ra  cán bộ dự Hội nghị còn phải  “nghiên cứu, quán triệt hai chuyên đề về “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.  (Báo Điện tử đảng)

Báo đảng viết : “Ngày thứ nhất 28/5, Hội nghị tập trung nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân là vấn đề sống còn của cách mạng Việt Nam, là việc làm quan trọng cấp bách của toàn Đảng, toàn dân.”

Nghe đảng nói như thế thì người công nhân nào của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  chẳng sướng lỗ tai, mát lòng mát ruột muốn tuột cả ra"  Bởi vì đảng đã bảo : “Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam”  chứ có tầm thường đâu "

Nhưng thực tế lịch sử đã cho thấy  từ Hồ Chí Minh trở xuống, trong hơn 60 năm đảng Cộng sản nắm quyền cai trị qua nhiều giai đoạn từ 1945,  có thời kỳ nào quyền Lãnh đạo  đất nước được trao cho nông dân chân lấm tay bùn hay công nhân lao động "

Cho nên khi Nghị quyết 6 tâng bốc :”Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam”  là đảng đã cho dân uống nước đường có chất độc.
BởI vì nếu  giai cấp công nhân mà có quyền “lãnh đạo cách mạng”  thì cần gì phải “thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam” "

 Nghị quyết 6 còn tô son, điểm phấn cho đội ngũ công nhân là : “Giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.”
Nói cách dễ hiểu thì  dù có được đảng cho khoác áo mầu gì chăng nữa thì trong chế độ Cộng sản họ vẫn phải chịu “ sự lãnh đạo của Đảng” để lao động nuôi đảng và để cho cán bộ đảng tham ô, bóc lột.

Vậy mà trong số trí thức Cộng sản, vẫn có người như  Nguyễn Quốc Phẩm, Phó Giáo sư  của  Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trâng tráo viết : “ KỶ niệm 190 năm Ngày sinh Các Mác (5-5-1818 - 5-5-2008), giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam tiếp tục khẳng định giá trị, sức sống bền vững của những nguyên lý của chủ nghĩa Mác nói chung, về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân nói riêng. Mặt khác, càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện mới.” (Báo Điện tử đảng, “Các Mác - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân loại cần lao”)

Phẩm nhắc lại tinh thần Nghị quyết của Hội nghị 6 để viết đãi môi : “Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.”

Vẫn theo Phẩm thì : “Quan điểm này đã thể hiện sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác về giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, cần được phổ biến, quán triệt, thực hiện trong toàn thể giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.”

Đáng chú ý là những điều Phẩm viết đã được  lấy ra từ Nghị quyết 6 mà  vẫn tự coi như của mình và không ai dám lên tiếng thì đủ biết sự sợ hãi, ươn hèn của đội ngũ trí thức Cộng sản bây giờ đã xuống thấp  đến chừng nào !

Cán bộ Tuyến giáo Nhật Tân cũng huyênh hoang trong Tạp chí Cộng sản (Số 9 (153) năm 2008) : “Học thuyết Mác là hệ tư tưởng biểu hiện lập trường của giai cấp công nhân, là học thuyết bắt nguồn từ cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản; là hệ thống lý luận soi đường cho cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản và nhân dân lao động chống áp bức bóc lột; giải phóng con người khỏi chế độ làm thuê, xoá bỏ chế độ tư hữu tư nhân về tư liệu sản xuất - nguồn gốc sinh ra áp bức bóc lột, bất công… Thời đại ngày nay có nhiều thay đổi so với thời mà C.Mác, Ph.Ăng-ghen, V.I.Lê-nin còn sống, nhưng những thay đổi đó chưa hề xoá bỏ được tình trạng phân chia giai cấp, phân chia giàu nghèo trong xã hội; cũng như tình trạng áp đặt, áp bức dân tộc, chỉ có điều, sự thống trị, áp đặt được ẩn chứa tinh vi hơn.”

Viết như thế mà Nhật Tân không sợ bị nhân dân lao động, lớp người đang bị đảng và tầng lớp Tư Bản Đỏ bóc lột, nhổ cho vài bãi nước bọt"

Nếu bảo Học thuyết Mác đã giúp tạo nên các Nhà nước Xã hội chủ nghĩa để chống Tư bản Tư sản bóc lột nhân dân lao động thì tại sao người dân Việt Nam ngày nay còn bị bóc lột gấp trăm lần hơn thời Thực dân, Phong kiến "

Tệ nạn tham nhũng, cán bộ áp bức dân, cá lớn nuốt cá bé, tình trạng giầu-nghèo cách biệt trong nhân dân bây giờ ở Việt Nam  do Tư Bản nào tạo ra mà lan tràn khắp nơi, khắp chốn " 

Các khuyết tật của Nhà nước tự xưng có pháp quyền mà bất công vẫn đầy rẫy, nhân dân khiếu kiện khắp làng trên xóm dưới là do các “Thế lực thù nghịch” hay “Diễn biến hòa bình”  của Tư bản nào đem vào để “đánh phá” đảng CSVN, hay Đảng đã đẻ ra và nuôi dưỡng  "

Vì vậy khi đảng CSVN tìm cách xây dựng “giai cấp công nhân” chẳng qua cũng chỉ để giúp cho đảng làm giầu để tồn tại mà đảng vẫn được tiếng lúc nào cũng đứng về phía nhân dân lao động và tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của  người dân bị bóc lột.

Chỉ tiếc một điều là, sau hơn 20 năm đổi mới, hàng ngũ Lãnh đạo đảng CSVN, , vẫn chưa biết  phân biệt “bóc lột” của Tư Bản Chủ Nghĩa có khác với “bóc lột” của Xã hội Chủ nhĩa không "

Giá Mác còn sống thì thế nào ông cũng đến Việt Nam để mua ít trận cười cho bớt giận. -/-

Phạm Trần
(05/08)

20/11/2019(Xem: 133)
Thứ Bảy ngày 16/11/2019 tại Toà Thị Chính, thành phố Asolo, một buổi lễ kỷ niệm 40 năm người Việt tỵ nạn tại Ý được diễn ra do hội đoàn (Pro Loco) và chính quyền địạ phương tổ chức, cùng với sự hợp tác của hội Đông Sơn - Cộng Đồng Người Việt tại Ý.
20/11/2019(Xem: 320)
Việc đàn hặc tại Hoa Kỳ cũng như trong các nước dân chủ là tiến trình dân chủ bảo vệ quyền của người dân trong việc quản trị đất nước. Quyền này được ghi trong hiến pháp Hoa kỳ và được tôn trọng do sự hiện diện của hai đảng tạo sự quân bình quyền lực mà không đưa đến độc tài, độc quyền.
20/11/2019(Xem: 726)
Miền Nam trước đây gọi nhạc vàng là tân nhạc để phân biệt với cổ nhạc. Sau chiến tranh, bên thắng cuộc mở “mặt trận” tấn công vào nền văn hóa miền Nam, cả tân nhạc lẫn cổ nhạc đều bị nghiêm cấm và bị hủy diệt.
20/11/2019(Xem: 824)
Hình ảnh cảnh sát Hong Kong tràn vào đại học đàn áp đánh đập sinh viên Hong Kong ngày 19-11-2019 lan truyền khắp thế giới gây xúc động nhiều người. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc vừa viết xong ca khúc mới nhất Cám Ơn Hong Kong, đàn hát, quay video bằng Iphone và đưa lên Youtube.
20/11/2019(Xem: 443)
Lại thêm một Danh từ mơi nữa được khai sinh ra sau khi 39 Nam Nữ công dân Việt Nam đã chết tức tưởi trong thùng xe đông lạnh tại Anh quốc qua đường dây buôn người của nhà nước CSVN:
20/11/2019(Xem: 252)
Từ phương Nam xa xôi dòng âm thanh thánh thót vang lên, bọn nữ nhạc dừng tay lắng nghe, đám ma nữ ngẩn ngơ thôi nô đùa:
20/11/2019(Xem: 199)
Ông Shinzo Abe có thể sẽ trở thành vị Thủ tướng cầm quyền lâu nhất của Nhật Bản, nhưng ông cũng có thể chứng kiến nền kinh tế đất nước rơi vào một cuộc suy thoái mà chiến lược chấn hưng tăng trưởng Abenomics của ông khó lòng xoay chuyển được tình thế.
19/11/2019(Xem: 308)
Sự học cần thiết cho cả đời sống tinh thần lẫn đời sống vật chật. Mục đích của giáo dục chẵng những để đào luyện con người trở nên giỏi dang về kỹ năng (skill) mà còn tạo cho tâm hồn con người trở nên cao thượng hơn.
19/11/2019(Xem: 659)
Cho nên khi đến viếng phòng tranh của sáu (6) "Nghệ Sĩ Lão Thành" đang mở triễn lãm tại góc đường Bolsa & Brookhurst ngày 17 tháng 11 năm 2019, thì một ý tưởng ngộ nghĩnh bỗng chợt len vào hồn thơ thẩn của kẻ viết bài nầy.
19/11/2019(Xem: 655)
Mặt trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh tháp, từ bốn phương nhìn lên đồi cứ ngỡ một đài gương khổng lồ vậy. Ánh trăng bàng bạc như sữa loang khằp sơn hà, laị như tơ óng ả giăng mắc khắp đất trời. Làng Lộc Thọ dường như đã chìm sâu trong giấc ngủ, tiếng côn trùng rả rích như khúc hoà tấu của giàn giao hưởng tự nhiên.
19/11/2019(Xem: 687)
Hiện nay China xem như là làm ‘bá chủ võ lâm’ trên thế giới về việc sở hữu đất hiếm, ta thử xem chất nầy là gì và tầm quan trọng của nó như thế nào.
19/11/2019(Xem: 449)
Người ta nói Xing An là thành phố Tần Thủy Hoàng. Nó là tên của một quận lỵ rất cổ xưa, nằm ở phía Đông Bắc của khu tự trị người Choang Tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Xing An là một phần của thành phố Quế Lâm.
17/11/2019(Xem: 2284)
Kể từ khi mới bước vào Tòa Bạch Ốc để nhậm chức tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Tổng Thống Trump đã phải đối phó với sự tấn công liên tục từ phe Dân Chủ đi tìm dấu vết liên hệ của ông với người Nga qua cuộc bầu cử tổng thống cuối năm 2016.
16/11/2019(Xem: 2798)
Không biết đã bao lần tôi suýt đầu hàng sức quyến rũ muốn trở thành người “da trắng” để hòa nhập vào xã hội chung quanh tôi. .. Mùa Tết, tôi không chịu mặc chiếc áo dài ưng ý nhất đi học vì sợ bị chê cười.
16/11/2019(Xem: 2079)
Năm đó, khi chỉ còn hai tuần là bắt đầu vào năm học cuối của chương-trình tiểu học của tôi thì cha mẹ tôi chuyển nhà. Nhà cha mẹ tôi ở thuộc vùng Nam thành-phố Paris, nay cha mẹ tôi phải dọn nhà về vùng Bắc Paris.
Tin công nghệ
Môi trường không trọng lực ngoài vũ trụ có thể gây ra những tác động kỳ lạ và đáng sợ lên cơ thể con người. Một trong số đó là hiện tượng máu chảy ngược.
Ngôi nhà nơi Adolf Hitler sinh ra ở Braunau được biến thành đồn cảnh sát để ngăn nó trở thành điểm đến cho những người ủng hộ phát xít.
Khoảng giữa tháng 11/2019, trong buổi hội thảo Universe Developer, GitHub đã công bố chương trình lưu trữ toàn bộ cơ sở dữ liệu của mình cho thế hệ tương lai.
So sánh với bàn phím butterfly được trang bị từ đời MacBook Pro 2016, thiết kế bàn phím scissors (gần giống hệt thiết kế cũ) trên MacBook Pro 16 inch vừa ra mắt không đẹp mắt bằng.
Khoảng giữa tháng 11/2019, trong lúc thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục mới, những người nông dân lại gặp rắc rối với việc thanh toán các hóa đơn.
Quan chức Mỹ, Hàn Quốc đối thoại chia sẻ gánh nặng quân sự sau khi Washington yêu cầu Seoul chi gần 5 tỷ USD cho việc triển khai lính Mỹ.
WHO (World Health Organization – Tổ chức Y tế Thế giới) thông báo đã bắt đầu 1 kế hoạch về việc sản xuất insulin đại trà để hạ giá thành của loại thuốc tối quan trọng cho những người bị căn bệnh tiểu đường.
Ông Shinzo Abe có thể sẽ trở thành vị Thủ tướng cầm quyền lâu nhất của Nhật Bản, nhưng ông cũng có thể chứng kiến nền kinh tế đất nước rơi vào một cuộc suy thoái mà chiến lược chấn hưng tăng trưởng Abenomics của ông khó lòng xoay chuyển được tình thế.
Khoảng giữa tháng 11/2019, ngoại trưởng Mỹ thông báo các lệnh miễn trừng phạt với nhà máy hạt nhân Fordow ở phía nam thủ đô Tehran, Iran sẽ chấm dứt từ ngày 15/12/2019.
Đồ in 3D thường là các mô hình cỡ nhỏ, để phục vụ mục đích nghiên cứu cấu trúc kiến trúc hay để trưng bày và làm đồ chơi, chúng thường mỏng manh dễ vỡ
Ông Putin yêu cầu điều tra và kết án các quan chức tham nhũng khiến dự án xây dựng Trung tâm Vũ trụ Vostochny thất thoát 172 triệu USD.
Theo các nhà nghiên cứu, Greenland được xem là nơi có trữ lượng nước ngọt lớn thứ 2 thế giới.
Công cụ tìm kiếm phổ biến của Google, Google Seach là xương sống trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Khoảng giữa tháng 11/2019, giám đốc thương mại của Airbus - Christian Scherer tại triển lãm Dubai Air Show khẳng định "không bên nào có lợi từ sự cố của 737 MAX."
Khoảng giữa tháng 11/2019, tổng thống Philippines chấm dứt nhiều dự án hạ tầng bị coi là không khả thi, gồm cả hệ thống đường sắt và xe buýt do Trung Quốc đầu tư.