Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Giai Cấp Công Nhân Ăn Gì?; Mác Còn Sống Cũng Không Nín Được Cười

30/05/200800:00:00(Xem: 9741)
Hoa Thịnh Đốn.- Đảng Cộng sản Việt Nam có truyền thống nói những điều không có và làm những việc lợi cho dân thì ít mà tốt cho đảng thì nhiều.

Bằng chứng gần  nhất xẩy ra vào ngày 28-5 (2008) khi Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) tập trung vào các lĩnh vực :  Xây dựng giai cấp công nhân; Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Ba Nghị quyết Trung ương 6, thông qua sau 9 ngày họp từ 14 đến 22-1-08, nhằm nâng cao trình độ và khả năng chuyên môn cho công nhân  để giúp đảng thực hiện tốt chủ trương kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ tốt, trung thành với đảng và thực hiên mạnh mẽ chủ trương trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, thể chế hoá cán bộ.

Tuy nội dung thảo luận Hội nghị kéo dài  hai ngày  của Ban Tuyên giáo không có gì mới hơn các Hội nghị đã được tổ chức trong cả nước, nhưng khi lớp cán bộ đứng đầu ngành tuyên truyền bảo vệ chế độ mà còn  phải học tập  3 Nghị quyết thì hẳn là  Ban này  có vấn đề.

Ngoài ra  cán bộ dự Hội nghị còn phải  “nghiên cứu, quán triệt hai chuyên đề về “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.  (Báo Điện tử đảng)

Báo đảng viết : “Ngày thứ nhất 28/5, Hội nghị tập trung nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân là vấn đề sống còn của cách mạng Việt Nam, là việc làm quan trọng cấp bách của toàn Đảng, toàn dân.”

Nghe đảng nói như thế thì người công nhân nào của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  chẳng sướng lỗ tai, mát lòng mát ruột muốn tuột cả ra"  Bởi vì đảng đã bảo : “Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam”  chứ có tầm thường đâu "

Nhưng thực tế lịch sử đã cho thấy  từ Hồ Chí Minh trở xuống, trong hơn 60 năm đảng Cộng sản nắm quyền cai trị qua nhiều giai đoạn từ 1945,  có thời kỳ nào quyền Lãnh đạo  đất nước được trao cho nông dân chân lấm tay bùn hay công nhân lao động "

Cho nên khi Nghị quyết 6 tâng bốc :”Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam”  là đảng đã cho dân uống nước đường có chất độc.
BởI vì nếu  giai cấp công nhân mà có quyền “lãnh đạo cách mạng”  thì cần gì phải “thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam” "

 Nghị quyết 6 còn tô son, điểm phấn cho đội ngũ công nhân là : “Giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.”
Nói cách dễ hiểu thì  dù có được đảng cho khoác áo mầu gì chăng nữa thì trong chế độ Cộng sản họ vẫn phải chịu “ sự lãnh đạo của Đảng” để lao động nuôi đảng và để cho cán bộ đảng tham ô, bóc lột.

Vậy mà trong số trí thức Cộng sản, vẫn có người như  Nguyễn Quốc Phẩm, Phó Giáo sư  của  Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trâng tráo viết : “ KỶ niệm 190 năm Ngày sinh Các Mác (5-5-1818 - 5-5-2008), giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam tiếp tục khẳng định giá trị, sức sống bền vững của những nguyên lý của chủ nghĩa Mác nói chung, về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân nói riêng. Mặt khác, càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện mới.” (Báo Điện tử đảng, “Các Mác - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân loại cần lao”)

Phẩm nhắc lại tinh thần Nghị quyết của Hội nghị 6 để viết đãi môi : “Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.”

Vẫn theo Phẩm thì : “Quan điểm này đã thể hiện sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác về giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, cần được phổ biến, quán triệt, thực hiện trong toàn thể giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.”

Đáng chú ý là những điều Phẩm viết đã được  lấy ra từ Nghị quyết 6 mà  vẫn tự coi như của mình và không ai dám lên tiếng thì đủ biết sự sợ hãi, ươn hèn của đội ngũ trí thức Cộng sản bây giờ đã xuống thấp  đến chừng nào !

Cán bộ Tuyến giáo Nhật Tân cũng huyênh hoang trong Tạp chí Cộng sản (Số 9 (153) năm 2008) : “Học thuyết Mác là hệ tư tưởng biểu hiện lập trường của giai cấp công nhân, là học thuyết bắt nguồn từ cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản; là hệ thống lý luận soi đường cho cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản và nhân dân lao động chống áp bức bóc lột; giải phóng con người khỏi chế độ làm thuê, xoá bỏ chế độ tư hữu tư nhân về tư liệu sản xuất - nguồn gốc sinh ra áp bức bóc lột, bất công… Thời đại ngày nay có nhiều thay đổi so với thời mà C.Mác, Ph.Ăng-ghen, V.I.Lê-nin còn sống, nhưng những thay đổi đó chưa hề xoá bỏ được tình trạng phân chia giai cấp, phân chia giàu nghèo trong xã hội; cũng như tình trạng áp đặt, áp bức dân tộc, chỉ có điều, sự thống trị, áp đặt được ẩn chứa tinh vi hơn.”

Viết như thế mà Nhật Tân không sợ bị nhân dân lao động, lớp người đang bị đảng và tầng lớp Tư Bản Đỏ bóc lột, nhổ cho vài bãi nước bọt"

Nếu bảo Học thuyết Mác đã giúp tạo nên các Nhà nước Xã hội chủ nghĩa để chống Tư bản Tư sản bóc lột nhân dân lao động thì tại sao người dân Việt Nam ngày nay còn bị bóc lột gấp trăm lần hơn thời Thực dân, Phong kiến "

Tệ nạn tham nhũng, cán bộ áp bức dân, cá lớn nuốt cá bé, tình trạng giầu-nghèo cách biệt trong nhân dân bây giờ ở Việt Nam  do Tư Bản nào tạo ra mà lan tràn khắp nơi, khắp chốn " 

Các khuyết tật của Nhà nước tự xưng có pháp quyền mà bất công vẫn đầy rẫy, nhân dân khiếu kiện khắp làng trên xóm dưới là do các “Thế lực thù nghịch” hay “Diễn biến hòa bình”  của Tư bản nào đem vào để “đánh phá” đảng CSVN, hay Đảng đã đẻ ra và nuôi dưỡng  "

Vì vậy khi đảng CSVN tìm cách xây dựng “giai cấp công nhân” chẳng qua cũng chỉ để giúp cho đảng làm giầu để tồn tại mà đảng vẫn được tiếng lúc nào cũng đứng về phía nhân dân lao động và tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của  người dân bị bóc lột.

Chỉ tiếc một điều là, sau hơn 20 năm đổi mới, hàng ngũ Lãnh đạo đảng CSVN, , vẫn chưa biết  phân biệt “bóc lột” của Tư Bản Chủ Nghĩa có khác với “bóc lột” của Xã hội Chủ nhĩa không "

Giá Mác còn sống thì thế nào ông cũng đến Việt Nam để mua ít trận cười cho bớt giận. -/-

Phạm Trần
(05/08)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
‘Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng …’ 40.000 đồng có giá trị như thế nào lúc này. Đó là giá của 2 bát phở, giá của 4 lít xăng, giá của hai xuất cơm trưa văn phòng, giá của một cuốc xe ôm trên đoạn đường 10km, giá của hơn một bao thuốc lá 555, giá của 3 ly cà phê… Tôi biết sẽ có rất nhiều người không thể tin rằng tổng thu nhập hàng tháng của một khẩu trong hầu hết những gia đình nông dân lại chỉ với một con số ‘kinh hoàng’ như thế.”
Các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa có thể tiếp tục than phiền về tình trạng kinh tế khó khăn và các chương trình của Biden có khuynh hướng xã hội, nhưng khi nhìn những thống kê về dư luận quần chúng thì rõ ràng quan điểm của Đảng Cộng Hòa không phản ảnh đúng với nhận thức của đa số dân Mỹ.
Nhạc Sĩ Tô Hải và Cựu Đại Tá Bùi Tín là hai nhân vật đã có dịp theo dõi và tham gia cuộc sống trong thời gian hai biến cố kể trên xảy ra, đã phục vụ chính quyền Cộng Sản trong Quân Đội Nhân Dân, trong văn nghệ và báo chí, sau đó đã đổi thái độ. Ngày 11/8/ 2018, hơn một tuần lễ trước ngày có thể coi là mở đầu cho định mệnh của hai ông, hai ông cùng qua đời, cùng ở tuổi 91. Câu hỏi được đặt ra là hai ông đã nhận định ra sao về ngày 19/8/1945 này? Người viết xin vắn tắt ghi lại sau đây để người đọc tiện theo dõi và hiểu rõ hơn quan điểm của hai ông, đồng thời cũng xin ghi thêm một vai chi tiết liên quan tới ngày 19/8/1945 ít được mọi người biết tới hay chỉ biết mơ hồ, trong đó có chuyện tấm ảnh của Tướng Cọp Bay Chennault ký tặng Hồ Chí Minh, chuyện Việt Minh lấy đồ trong cung vua đem ra chợ bán, chuyện bốn tấn bạc người Nhật trả lại cho Chính Phủ Việt Nam, chuyện Việt Minh tịch thu của cải của nhà giầu...
Tuy nhiên, khi Chính phủ áp dụng giãn cách nhà với nhà, người với người, cấm ra đường nếu “không có lý do chinh đáng”, khoanh vùng, lập chốt kiểm soát cho tới ban hành lệnh giới nghiêm tại Sài Gòn từ 6 giớ tối đến 6 giớ sáng thì tình hình kinh tế và xã hội xáo trộn rất nhanh. Đời sống người dân bị đảo lộn, gặp muôn vàn khó khăn do mất việc, giảm việc, cạn kiệt tài chính vì dù không có việc làm nhưng vẫn phải ăn để sống, vẫn phải trả tiền thuê nhà, điện nước v.v…
Tôi tha phương cầu thực đã lâu nên tiếng mẹ đẻ không khỏi có phần giới hạn. Bữa qua, đứng xếp hàng ở chợ chờ trả tiền thùng bia, chợt nghe loáng thoáng dăm câu đối thoại của mấy người đồng hương mà không khỏi có đôi chút băn khoăn: Vậy chớ chị thuộc diện gì? Nào có “thuộc diện” gì đâu. Mình chỉ là loại … ăn theo thôi mà! Về nhà, xem qua tự điển thì thấy Soha định nghĩa (“ăn theo”) thế này: Khẩu ngữ: Được hưởng hoặc có được nhờ dựa theo cái khác, người khác, không phải do tự bản thân có hoặc làm nên: “Nước lên cá đuối ăn theo, Lái buôn hết gạo bỏ neo cầm chừng.” (Cdao)
Lời người dịch: Các lý giải của Jude Blanchette và Richard McGregor về sự ra đi và kế vị của Tập Cận Bình trong tương lai là một đóng góp hữu ích cho độc giả quan tâm đến sự nghiệp chính trị của Nguyễn Phú Trọng và sự thống trị của ĐCSVN, vì không có sự khác biệt to lớn trong hệ thống chính trị của Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng hai tác giả không nêu lên một khía cạnh thời sự đang tác động cho tình thế là dịch bịnh COVID-19. Cả hai ĐCSTQ và ĐCSVN đều luôn tự hào về các thành tích kinh tế toả sáng mà không cần cải cách tự do chính trị và tự tuyên dương là “cường quốc chống dịch bịnh” hữu hiệu hơn các nước dân chủ phương Tây. Hiện nay, biến chuyển thảm khốc về dịch bịnh tại Việt Nam cho thấy một sự thật khác hẳn và giúp cho người dân có một cơ hội để nhận định đúng đắn hơn về sự lãnh đạo của ĐCSVN.
Ở độ cao hơn 46,000 feet tức là cao hơn 14 kilomets trên vùng sa mạc khô cằn của tiểu bang New Mexico, chiếc phi thuyền không gian màu trắng và bạc đã được hỏa tiễn phóng lên hướng về bầu khí quyển của Trái Đất, cỡi lên một chòm khói khí đốt và nhiên liệu cao su cứng đang cháy rực, theo ký giả Michael Greshko của báo National Geographic. Một vài phút sau, 2 phi công và 4 hành khách của phi thuyền, gồm tỉ phú Richard Branson, đã trôi trên bề mặt của hành tinh chúng ta hơn 53 dặm, tức hơn 85 cây số là độ cao đủ để nhìn thấy độ cong của Trái Đất và trượt qua mối ràng buộc của hấp lực, trong vòng ít nhất vài phút. Chiếc phi thuyền lấp lánh đó -- Virgin Galactic’s V.S.S. Unity – được phóng vào không trung từ một chiếc máy bay lớn hơn để đạt tới độ cao hơn 53 dặm trên bầu trời. Khi nó hoàn tất đường phóng lên, nó xoay cặp đuôi của nó lại, sắp xếp lại hình dạng chiếc phi thuyền để cho phép nó rơi trở lại thượng tầng khí quyển như một trái banh vũ cầu. 15 phút sau khi tách khỏi phi thuyền mẹ,
Câu chuyện của Giannis Antetokounmpo cũng là câu chuyện của những người di dân Mỹ. Bất kể đến từ đâu, bất kể màu da, bất kể chủng tộc, giá trị của người di dân chỉ có thể được đánh giá trên sự phấn đấu và những đóng góp của họ cho quê hương mới.
Như vậy, thì “mạng xã hội” đã lũng đoạn thành công và làm tha hóa đảng Cộng sản chưa, hay là, nói như lời để lại ngày 15/09/2017 của Cố Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ của CSVN tại Bắc Kinh (Trung Cộng) rằng: ”ĐCSVN nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa.”
Sóng radio, sóng ánh sáng lan tỏa trong không gian như thế nào ta đã biết. Chỉ còn một thắc mắc: Nguyên do nào khiến một vi phân tử, thí dụ như photon, “bay” nhanh đến thế – có thể nhanh nhất trong Vũ Trụ. Theo truyền thống, trước hết, thỉnh ý tiền nhân. Lên Gúc, tra cứu sách báo khoa học, không thấy các ngài – như Einstein, Newton – dạy bảo gì rõ ràng, dứt khoát về vụ này. Đành trông chờ ở các bậc cao minh của thời đại chúng ta.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.