Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Giai Cấp Công Nhân Ăn Gì?; Mác Còn Sống Cũng Không Nín Được Cười

30/05/200800:00:00(Xem: 9468)
Hoa Thịnh Đốn.- Đảng Cộng sản Việt Nam có truyền thống nói những điều không có và làm những việc lợi cho dân thì ít mà tốt cho đảng thì nhiều.

Bằng chứng gần  nhất xẩy ra vào ngày 28-5 (2008) khi Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) tập trung vào các lĩnh vực :  Xây dựng giai cấp công nhân; Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Ba Nghị quyết Trung ương 6, thông qua sau 9 ngày họp từ 14 đến 22-1-08, nhằm nâng cao trình độ và khả năng chuyên môn cho công nhân  để giúp đảng thực hiện tốt chủ trương kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ tốt, trung thành với đảng và thực hiên mạnh mẽ chủ trương trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, thể chế hoá cán bộ.

Tuy nội dung thảo luận Hội nghị kéo dài  hai ngày  của Ban Tuyên giáo không có gì mới hơn các Hội nghị đã được tổ chức trong cả nước, nhưng khi lớp cán bộ đứng đầu ngành tuyên truyền bảo vệ chế độ mà còn  phải học tập  3 Nghị quyết thì hẳn là  Ban này  có vấn đề.

Ngoài ra  cán bộ dự Hội nghị còn phải  “nghiên cứu, quán triệt hai chuyên đề về “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.  (Báo Điện tử đảng)

Báo đảng viết : “Ngày thứ nhất 28/5, Hội nghị tập trung nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân là vấn đề sống còn của cách mạng Việt Nam, là việc làm quan trọng cấp bách của toàn Đảng, toàn dân.”

Nghe đảng nói như thế thì người công nhân nào của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  chẳng sướng lỗ tai, mát lòng mát ruột muốn tuột cả ra"  Bởi vì đảng đã bảo : “Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam”  chứ có tầm thường đâu "

Nhưng thực tế lịch sử đã cho thấy  từ Hồ Chí Minh trở xuống, trong hơn 60 năm đảng Cộng sản nắm quyền cai trị qua nhiều giai đoạn từ 1945,  có thời kỳ nào quyền Lãnh đạo  đất nước được trao cho nông dân chân lấm tay bùn hay công nhân lao động "

Cho nên khi Nghị quyết 6 tâng bốc :”Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam”  là đảng đã cho dân uống nước đường có chất độc.
BởI vì nếu  giai cấp công nhân mà có quyền “lãnh đạo cách mạng”  thì cần gì phải “thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam” "

 Nghị quyết 6 còn tô son, điểm phấn cho đội ngũ công nhân là : “Giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.”
Nói cách dễ hiểu thì  dù có được đảng cho khoác áo mầu gì chăng nữa thì trong chế độ Cộng sản họ vẫn phải chịu “ sự lãnh đạo của Đảng” để lao động nuôi đảng và để cho cán bộ đảng tham ô, bóc lột.

Vậy mà trong số trí thức Cộng sản, vẫn có người như  Nguyễn Quốc Phẩm, Phó Giáo sư  của  Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trâng tráo viết : “ KỶ niệm 190 năm Ngày sinh Các Mác (5-5-1818 - 5-5-2008), giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam tiếp tục khẳng định giá trị, sức sống bền vững của những nguyên lý của chủ nghĩa Mác nói chung, về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân nói riêng. Mặt khác, càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện mới.” (Báo Điện tử đảng, “Các Mác - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân loại cần lao”)

Phẩm nhắc lại tinh thần Nghị quyết của Hội nghị 6 để viết đãi môi : “Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.”

Vẫn theo Phẩm thì : “Quan điểm này đã thể hiện sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác về giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, cần được phổ biến, quán triệt, thực hiện trong toàn thể giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.”

Đáng chú ý là những điều Phẩm viết đã được  lấy ra từ Nghị quyết 6 mà  vẫn tự coi như của mình và không ai dám lên tiếng thì đủ biết sự sợ hãi, ươn hèn của đội ngũ trí thức Cộng sản bây giờ đã xuống thấp  đến chừng nào !

Cán bộ Tuyến giáo Nhật Tân cũng huyênh hoang trong Tạp chí Cộng sản (Số 9 (153) năm 2008) : “Học thuyết Mác là hệ tư tưởng biểu hiện lập trường của giai cấp công nhân, là học thuyết bắt nguồn từ cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản; là hệ thống lý luận soi đường cho cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản và nhân dân lao động chống áp bức bóc lột; giải phóng con người khỏi chế độ làm thuê, xoá bỏ chế độ tư hữu tư nhân về tư liệu sản xuất - nguồn gốc sinh ra áp bức bóc lột, bất công… Thời đại ngày nay có nhiều thay đổi so với thời mà C.Mác, Ph.Ăng-ghen, V.I.Lê-nin còn sống, nhưng những thay đổi đó chưa hề xoá bỏ được tình trạng phân chia giai cấp, phân chia giàu nghèo trong xã hội; cũng như tình trạng áp đặt, áp bức dân tộc, chỉ có điều, sự thống trị, áp đặt được ẩn chứa tinh vi hơn.”

Viết như thế mà Nhật Tân không sợ bị nhân dân lao động, lớp người đang bị đảng và tầng lớp Tư Bản Đỏ bóc lột, nhổ cho vài bãi nước bọt"

Nếu bảo Học thuyết Mác đã giúp tạo nên các Nhà nước Xã hội chủ nghĩa để chống Tư bản Tư sản bóc lột nhân dân lao động thì tại sao người dân Việt Nam ngày nay còn bị bóc lột gấp trăm lần hơn thời Thực dân, Phong kiến "

Tệ nạn tham nhũng, cán bộ áp bức dân, cá lớn nuốt cá bé, tình trạng giầu-nghèo cách biệt trong nhân dân bây giờ ở Việt Nam  do Tư Bản nào tạo ra mà lan tràn khắp nơi, khắp chốn " 

Các khuyết tật của Nhà nước tự xưng có pháp quyền mà bất công vẫn đầy rẫy, nhân dân khiếu kiện khắp làng trên xóm dưới là do các “Thế lực thù nghịch” hay “Diễn biến hòa bình”  của Tư bản nào đem vào để “đánh phá” đảng CSVN, hay Đảng đã đẻ ra và nuôi dưỡng  "

Vì vậy khi đảng CSVN tìm cách xây dựng “giai cấp công nhân” chẳng qua cũng chỉ để giúp cho đảng làm giầu để tồn tại mà đảng vẫn được tiếng lúc nào cũng đứng về phía nhân dân lao động và tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của  người dân bị bóc lột.

Chỉ tiếc một điều là, sau hơn 20 năm đổi mới, hàng ngũ Lãnh đạo đảng CSVN, , vẫn chưa biết  phân biệt “bóc lột” của Tư Bản Chủ Nghĩa có khác với “bóc lột” của Xã hội Chủ nhĩa không "

Giá Mác còn sống thì thế nào ông cũng đến Việt Nam để mua ít trận cười cho bớt giận. -/-

Phạm Trần
(05/08)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Khác với quan điểm của tác giả, dịch giả cho rằng bài diễn văn của Tập Cận Bình tại Davos là một sự sĩ nhục nặng nề cho chính giới các nước phương Tây tham dự, vì không ai can đảm lên tiếng cáo buộc Trung Quốc vi phạm luật thương mại quốc tế và các tham vọng lãnh thổ. Tập cũng không có tư cách để thuyết giảng các kinh nghiệm về giá trị cao đẹp của nền kinh tế thị trường, tinh thần trọng pháp và hợp tác quốc tế.
Phong trào bài Lenin, Stalin không phải dễ dàng, nó kéo dài qua nhiều thập niên tại Liên Xô hay nước Nga sau này. Hiện tượng Donald Trump chắc chắn sẽ còn là một đề tài phân tích sâu hơn cho những nhà lịch sử và xã hội học trong tương lai.
Thương người, đây là giá trị tinh thần quan trọng lắm. Thương người không phải chỉ cho họ thức ăn. Ở đây thức ăn nhiều quá, ai cũng sợ ăn nhiều rồi mập. Mập thì dễ sinh bệnh, cao mỡ, cao máu, cao đường. Thương người nên cho họ những gì thuộc về tinh thần: một lời cầu nguyện chân thành, những nụ cười hiền lành, tiếng cười giòn tan.
Nghệ An vừa bắn pháo hoa, vừa tổ chức đủ thứ lễ lạc/tiệc tùng, vừa lái những chiếc “ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng,” và vừa xin cứu đói. Nghệ An ngày nay, nói nào ngay, chỉ là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ. Em ơi, từ phương xa, làm sao chúng ta biết được “bi chừ bên nớ ra răng!”.
Giới khoa học QT, cũng như nhà cầm quyền TQ, đều ngầm biết rằng, tìm thấy nguồn gốc vi rút SARS-CoV-2 cũng là cơ hội để tìm ra manh mối có bàn tay người nhúng vào nguồn gốc thảm trạng hay không.
Bình trà cạn rồi mà chưa nghĩ ra được điều gì đáng đồng tiền bát gạo về hạnh phúc nhưng mình cảm thấy một điều rằng: Hạnh phúc là suối nguồn chung hưởng. Hạnh phúc đâu phải chỉ là khi đạt được điều mong muốn một mình.
Tiêu biểu cho chính sách đàn áp không chối cãi được là Đảng đã bức tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (Phật giáo Ấn Quang), từ sau ngày 30/4/1975, cho đến ngày Đức Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ qua đời ngày 22/2/2020. Lý do Giáo hội này bị cho vào sổ đen, bị kiểm soát và bị ngăn cấm hoạt động vì các Tu sỹ Lãnh đạo nhất quyết không giải thể để gia nhập Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước.
Thời Pháp thuộc, ở Nam kỳ nhiều người đều nghe danh Đơn Hùng Tính. Người cho là anh hùng hảo hớn, kẻ nguyền rủa đó là tên cướp tàn bạo, ác ôn. Những người biết chuyện lại liệt anh ta vào hàng “Đại ca” của giới giang hồ. Mà thật vì Đơn Hùng Tính là tay Anh Chị có dưới tay một số đàn em trung thành, chết sống có nhau, cùng nhau đi đánh người cướp của.
Như trong cuộc Hội luận sáng hôm nay, Thầy Thích Như Điển cũng như các diễn giả cùng phân tích và thảo luận rằng, khi tham khảo và phân tích những nhận định của Thầy Tuệ Sỹ trong Thư Chúc Tết, đường bay của Phật giáo là phương trời cao rộng của con chim đại bàng có đôi cánh: Cánh xuất gia và cánh tại gia. Nên dẫu bay tới phương trời nào và trong hoàn cảnh ra sao cũng không lo cánh mềm, lạc hướng.
Không tính đại dịch Covid-19, bão tuyết tại Texas là thiên tai đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của TT Joe Biden, người cần chứng tỏ là một cấp lãnh đạo quốc gia như thế nào trong tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đây là cơ hội và một phép thử để người dân thấy được ông quan tâm đến họ ra sao, cũng như khả năng đối phó của ông và nội các thế nào.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.