Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Việt Nam: Giai Cấp Công Nhân Ăn Gì?; Mác Còn Sống Cũng Không Nín Được Cười

30/05/200800:00:00(Xem: 10317)
Hoa Thịnh Đốn.- Đảng Cộng sản Việt Nam có truyền thống nói những điều không có và làm những việc lợi cho dân thì ít mà tốt cho đảng thì nhiều.

Bằng chứng gần  nhất xẩy ra vào ngày 28-5 (2008) khi Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) tập trung vào các lĩnh vực :  Xây dựng giai cấp công nhân; Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Ba Nghị quyết Trung ương 6, thông qua sau 9 ngày họp từ 14 đến 22-1-08, nhằm nâng cao trình độ và khả năng chuyên môn cho công nhân  để giúp đảng thực hiện tốt chủ trương kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ tốt, trung thành với đảng và thực hiên mạnh mẽ chủ trương trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, thể chế hoá cán bộ.

Tuy nội dung thảo luận Hội nghị kéo dài  hai ngày  của Ban Tuyên giáo không có gì mới hơn các Hội nghị đã được tổ chức trong cả nước, nhưng khi lớp cán bộ đứng đầu ngành tuyên truyền bảo vệ chế độ mà còn  phải học tập  3 Nghị quyết thì hẳn là  Ban này  có vấn đề.

Ngoài ra  cán bộ dự Hội nghị còn phải  “nghiên cứu, quán triệt hai chuyên đề về “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.  (Báo Điện tử đảng)

Báo đảng viết : “Ngày thứ nhất 28/5, Hội nghị tập trung nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân là vấn đề sống còn của cách mạng Việt Nam, là việc làm quan trọng cấp bách của toàn Đảng, toàn dân.”

Nghe đảng nói như thế thì người công nhân nào của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  chẳng sướng lỗ tai, mát lòng mát ruột muốn tuột cả ra"  Bởi vì đảng đã bảo : “Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam”  chứ có tầm thường đâu "

Nhưng thực tế lịch sử đã cho thấy  từ Hồ Chí Minh trở xuống, trong hơn 60 năm đảng Cộng sản nắm quyền cai trị qua nhiều giai đoạn từ 1945,  có thời kỳ nào quyền Lãnh đạo  đất nước được trao cho nông dân chân lấm tay bùn hay công nhân lao động "

Cho nên khi Nghị quyết 6 tâng bốc :”Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam”  là đảng đã cho dân uống nước đường có chất độc.
BởI vì nếu  giai cấp công nhân mà có quyền “lãnh đạo cách mạng”  thì cần gì phải “thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam” "

 Nghị quyết 6 còn tô son, điểm phấn cho đội ngũ công nhân là : “Giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.”
Nói cách dễ hiểu thì  dù có được đảng cho khoác áo mầu gì chăng nữa thì trong chế độ Cộng sản họ vẫn phải chịu “ sự lãnh đạo của Đảng” để lao động nuôi đảng và để cho cán bộ đảng tham ô, bóc lột.

Vậy mà trong số trí thức Cộng sản, vẫn có người như  Nguyễn Quốc Phẩm, Phó Giáo sư  của  Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trâng tráo viết : “ KỶ niệm 190 năm Ngày sinh Các Mác (5-5-1818 - 5-5-2008), giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam tiếp tục khẳng định giá trị, sức sống bền vững của những nguyên lý của chủ nghĩa Mác nói chung, về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân nói riêng. Mặt khác, càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện mới.” (Báo Điện tử đảng, “Các Mác - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân loại cần lao”)

Phẩm nhắc lại tinh thần Nghị quyết của Hội nghị 6 để viết đãi môi : “Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.”

Vẫn theo Phẩm thì : “Quan điểm này đã thể hiện sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác về giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, cần được phổ biến, quán triệt, thực hiện trong toàn thể giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.”

Đáng chú ý là những điều Phẩm viết đã được  lấy ra từ Nghị quyết 6 mà  vẫn tự coi như của mình và không ai dám lên tiếng thì đủ biết sự sợ hãi, ươn hèn của đội ngũ trí thức Cộng sản bây giờ đã xuống thấp  đến chừng nào !

Cán bộ Tuyến giáo Nhật Tân cũng huyênh hoang trong Tạp chí Cộng sản (Số 9 (153) năm 2008) : “Học thuyết Mác là hệ tư tưởng biểu hiện lập trường của giai cấp công nhân, là học thuyết bắt nguồn từ cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản; là hệ thống lý luận soi đường cho cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản và nhân dân lao động chống áp bức bóc lột; giải phóng con người khỏi chế độ làm thuê, xoá bỏ chế độ tư hữu tư nhân về tư liệu sản xuất - nguồn gốc sinh ra áp bức bóc lột, bất công… Thời đại ngày nay có nhiều thay đổi so với thời mà C.Mác, Ph.Ăng-ghen, V.I.Lê-nin còn sống, nhưng những thay đổi đó chưa hề xoá bỏ được tình trạng phân chia giai cấp, phân chia giàu nghèo trong xã hội; cũng như tình trạng áp đặt, áp bức dân tộc, chỉ có điều, sự thống trị, áp đặt được ẩn chứa tinh vi hơn.”

Viết như thế mà Nhật Tân không sợ bị nhân dân lao động, lớp người đang bị đảng và tầng lớp Tư Bản Đỏ bóc lột, nhổ cho vài bãi nước bọt"

Nếu bảo Học thuyết Mác đã giúp tạo nên các Nhà nước Xã hội chủ nghĩa để chống Tư bản Tư sản bóc lột nhân dân lao động thì tại sao người dân Việt Nam ngày nay còn bị bóc lột gấp trăm lần hơn thời Thực dân, Phong kiến "

Tệ nạn tham nhũng, cán bộ áp bức dân, cá lớn nuốt cá bé, tình trạng giầu-nghèo cách biệt trong nhân dân bây giờ ở Việt Nam  do Tư Bản nào tạo ra mà lan tràn khắp nơi, khắp chốn " 

Các khuyết tật của Nhà nước tự xưng có pháp quyền mà bất công vẫn đầy rẫy, nhân dân khiếu kiện khắp làng trên xóm dưới là do các “Thế lực thù nghịch” hay “Diễn biến hòa bình”  của Tư bản nào đem vào để “đánh phá” đảng CSVN, hay Đảng đã đẻ ra và nuôi dưỡng  "

Vì vậy khi đảng CSVN tìm cách xây dựng “giai cấp công nhân” chẳng qua cũng chỉ để giúp cho đảng làm giầu để tồn tại mà đảng vẫn được tiếng lúc nào cũng đứng về phía nhân dân lao động và tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của  người dân bị bóc lột.

Chỉ tiếc một điều là, sau hơn 20 năm đổi mới, hàng ngũ Lãnh đạo đảng CSVN, , vẫn chưa biết  phân biệt “bóc lột” của Tư Bản Chủ Nghĩa có khác với “bóc lột” của Xã hội Chủ nhĩa không "

Giá Mác còn sống thì thế nào ông cũng đến Việt Nam để mua ít trận cười cho bớt giận. -/-

Phạm Trần
(05/08)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Dư âm cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập năm 2010 ở Trung Đông, Bắc Phi châu và sự tan rã của Thế giới Cộng sản ở Nga năm 1992, đang là mối lo hàng đầu của đảng CSVN, sau hơn 35 năm đổi mới. Dưới lăng kính bảo vệ an ninh quốc gia, nhà nước Cộng sản Việt Nam (CSVN) coi mọi phản ứng của dân trong cuộc sống, kể cả các hoạt động đòi dân chủ, tự do và nhân quyền v.v… đều là “diễn biến hòa bình” nhằm phát triển “cách mạng mầu” để lật đổ đảng CSVN...
Cuộc chiến hiện nay tại Ukraine, chẳng cần nói nhiều, đã là một bài học rất lớn cho Hoa Kỳ, và có lẽ nó sẽ được dùng làm chuẩn mực cho những xung đột trong tương lai giữa Hoa Kỳ và các thế lực thù địch trên thế giới...
Vậy bằng cách nào mà cuốn tạp chí BK, số cuối cùng (phát hành vào ngày 20 tháng 4 năm 1975) đã không bị ném vào mồi lửa, không trở thành giấy gói xôi, không bị thu hồi, tịch thu, tiêu hủy” và vẫn có thể xuất hiện “nguyên con” trên trang web của Tạp Chí Thế Kỷ 21 vào ngày 2 tháng 4 năm 2017? Đây là câu hỏi mà qúi vị lãnh đạo của chính phủ hiện hành ... cần “suy ngẫm” để có thể ban hành những nghị quyết, hay nghị định đỡ ngớ ngẩn (và lạc hậu) hơn chút xíu...
✱ Reuters: Nga đang hy vọng rằng đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội - Chính quyền Biden sẽ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy Quốc hội thông qua các chương trình viện trợ cho Kyiv. ✱ Military: Các nhà vận động hành lang làm việc cho các nhà thầu quốc phòng, đã từng làm việc cho chính phủ liên bang trước đây - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã từng làm việc văn phòng quan hệ chính phủ của Raytheon. ✱ Al Jazeera: Nhiều dự luật trong quá khứ, đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua trong nhiều thập kỷ mà không bị thất bại. ✱ Bilderbergmeetings Co. UK: Chính quyền Biden đã coi Nga và Trung Quốc là đối tác trong thách thức đối với “trật tự thế giới”- Sự cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc đang trở thành một nguyên tắc trong các chính sách kinh tế, đối ngoại và an ninh của Hoa Kỳ...
Nhiều người nghĩ ngay đến con số 18 tỷ kiều hối USD chuyển về Việt Nam năm 2021. Đó thật ra không phải là điều nên mất thời gian bàn tính vì đó là một thực thể không thay đổi được. Những người gởi có những lý do riêng không ai lay chuyển được và người Việt trong nước đều muốn nhận những đồng tiền gởi về. Nhưng còn những món tiền khổng lồ khác từ những chương trình viện trợ đủ mọi kiểu cho dân VN từ những chính phủ Âu-Mỹ mà người dân không hay biết, những nguồn tài trợ đã từ lâu bị thất thoát, hoặc cả biến mất mà không ai đặt câu hỏi. Đây là một địa hạt cần soi giọi.
* Cựu Tổng Thống Trump tuyên bố tái tranh cử để tránh bị truy tố nhưng vô hiệu quả. * Trump sẽ bị truy tố trước hoặc sau mùa lễ 2022. * Việc đề cử ông Jack Smith làm cố vấn đặc biệt để giám sát cuộc điều tra hình sự cựu Tổng Thống Trump chỉ làm chậm trễ một vài tuần là cùng. Trường hợp này khác với việc đề cử Robert Muller. * Trump sẽ bị truy tố về vụ lưu trữ bất hợp pháp tài liệu mật quốc gia và vụ bạo loạn 6/1. * Truy tố ăn cắp tài liệu mật dễ dàng như truy tố buôn bán ma túy. Trường hợp bạo loạn 6/1 phức tạp hơn. * Phiên tòa sẽ kéo dài 12 – 24 tháng và kết thúc trước nhiệm kỳ của Tổng Thống Biden chấm dứt. * Việc truy tố Trump của cố vấn đặc biệt không ảnh hưởng đến việc tái tranh cử của cựu tổng thống ngoại trừ Tu Chánh Án 14 được mang ra xét xử.
✱ The Guardian, Uk: Donald Trump tuyên bố ứng cử chắc chắn sẽ không làm cho việc truy tố ông ta trở nên bất khả thi - chẳng qua chỉ là một nỗ lực nhằm đánh lừa mọi người, và nó không làm thay đổi mức độ tội ác của ông ta đã phạm - nhiều khả năng khiến Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải vào tù. ✱ NY Post: Cựu Bộ Trưởng Tư pháp Bill Barr cho rằng chính phủ liên bang có đủ bằng chứng để buộc tội cựu Tổng thống Donald Trump - ông ta đã thất bại với tư cách tổng thống trước đây, thời không nên tìm kiếm một nhiệm kỳ khác ✱ Yahoo News/Ms Evans: Donald Trump không thể cứu nước Mỹ - Ông ta thậm chí không thể tự cứu được mình - Ông ấy đã lợi dụng chúng tôi để giành được Tòa Bạch Ốc. ✱ Brookings Edu: Cựu tổng thống phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của ông ta đã phạm ở Georgia. Chúng tôi kết luận rằng Trump có nguy cơ cao sẽ bị truy tố hình sự ở Fulton County.
Họ sống thêm được bao lâu nữa thì chỉ có Trời mới biết. Và chắc ngay cả đến Trời cũng không thể trả lời câu hỏi (thượng dẫn) của nhà văn Thận Nhiên: Sao sau bao nhiêu xương máu đổ xuống nơi này mà người dân Q.B vẫn phải lặn hụp mò ốc (dưới ao) cứ như thể là họ vẫn còn đang sống trong cảnh tối tăm, giữa Đêm Trường Trung Cổ vậy?
Tại Bangkok, Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2022 đã kết thúc và 21 quốc gia thành viên đã đồng thuận đưa ra một Bản Tuyên bố chung với nội dung lên án Nga về cuộc chiến tranh xâm lược tại Ukraine. Tuy nhiên, Bản Tuyên bố có nêu rõ giới hạn dè dặt là nhìn chung vẫn còn có "những quan điểm và đánh giá khác nhau về tình hình và các biện pháp trừng phạt.”
Vào ngày 15-11-2022 tại tư dinh Mar-a-Lago, Florida cựu Tổng thống bị thất sủng Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Ngay ngày hôm sau Dân Biểu Hoa Kỳ Gerry Connolly (Dân Chủ, Virginia) cho biết rằng các Dân Biểu Dân Chủ sẽ đưa ra một nghị quyết trong tuần này để đảm bảo rằng Trump không bao giờ có thể giữ chức vụ tổng thống nữa bằng cách viện dẫn Tu Chính Án Thứ 14. Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định rằng những người tham gia những cuộc phản loạn (insurrection) bị cấm giữ các chức vụ liên bang và ông Connolly cam kết đảm bảo các hành động của Trump vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 không bị lãng quên...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.