Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đảng Không Phải Của Dân

26/03/201000:00:00(Xem: 3809)

Đảng Không Phải Của Dân

Phạm Trần
Đọc diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 12 Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản ngày 22/3 (2010) của Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư  rồi đem những điều Mạnh nói so với  những gì đang xây ra trong đời sống  và tình hình đất nước thì mọi người sẽ tìm ra kết luận: cái đảng này không phải là của dân.
Theo lời Mạnh, Hội nghị Trung ương lần này sẽ thảo luận và thông qua 3 nhóm văn kiện để trình cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2011 gồm:
 1- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ( bổ sung, phát triển năm 2011)
 - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;
- Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.
2- Thảo luận về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
3- Quyết định về số lượng và định hướng phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; và một số vấn đề khác.”
Mạnh nói : “ Hội nghị Trung ương lần này có nhiệm vụ thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng để công bố lấy ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến của nhân dân.  Đây là một khâu rất quan trọng trong xây dựng Đảng về chính trị - vấn đề cốt tử của Đảng và là nhiệm vụ hàng đầu trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.
Bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, xây dựng Báo cáo chính trị là những nội dung thuộc đường lối chính trị của Đảng với yêu cầu cốt lõi là xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của cách mạng nước ta trong cả một thời kỳ dài và trong từng giai đoạn nhất định.
Đường lối chính trị đó phải thể hiện đúng bản chất của Đảng và là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ, động viên quần chúng làm cách mạng. Đây thực sự là vấn đề quyết định vận mệnh của Đảng và của dân tộc. Quá trình xây dựng đường lối chính trị của Đảng phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, trước hết là của Ban Chấp hành Trung ương.”
Mạnh cũng cho biết thêm rằng : “ Đây là những văn kiện đã được bổ sung, chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của Trung ương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ, của cán bộ chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy, của một số cán bộ lãnh đạo và quản lý lâu năm trong các lĩnh vực và của một số nhà khoa học trong Hội đồng Lý luận Trung ương và trong các chương trình khoa học cấp Nhà nước.”
Tuy nhiên, Mạnh tiết lộ : “Nhiều nội dung văn kiện đã đạt được sự nhất trí cao, song cũng còn một số ý kiến cần được Hội nghị chúng ta nghiên cứu, thảo luận để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh….Đối với dự thảo Cương lĩnh ( bổ sung, phát triển năm 2011) và dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011-2020, do đã được thảo luận qua 2 kỳ Hội nghị Trung ương, nên ý kiến khác nhau không nhiều, nhưng lại rất quan trọng, đòi hỏi phải có sự thống nhất cao.”
Những yêu cầu và tiết lộ của Mạnh đã đặt ra 2 nghi vấn then chốt:
1)Liệu những ý kiến của “đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến của nhân dân”  có được đảng tôn trọng và chấp nhận không " Bởi vì kinh nghiệm lần lấy ý kiến, lần đầu tiên trong kỳ Tổ chức Hội nghị đảng X năm 2006, tuy om xòm , nhưng cuối cùng Bộ Chính trị đã vứt vào sọt rác tất cả những ý kiến  đóng góp, kể cả nhưng đóngb góp rất chân thành và hữu ích  của các vị được gọi là “lão thành Cách mạng”. Đo đó khi nghe Nông Đức Mạnh lại rao bán món hàng cũ rich là đem các Văn kiện chuẩn bị Đại hội XI lấy ý kiến nhân dân và  các cấp đảng địa phương, cơ sở thì mọi người phải nghi ngờ cái trò “dân chủ gỉa hiệu và bôi bác” này của đảng.
2)Đối với “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”, hay còn được gọi bằng cái tên ngắn là “Cương lĩnh năm 1991” cho dễ nhớ vì nó ra đời năm 1991 tại Đại hội Đảng kỳ VII đưa Đỗ Mười lên làm Tổng Bí thư thay Nguyễn Văn Linhh thì xem ra còn nhiều bất đồng ý, mặc dù Ban Chấp hành Trưng ương đã họp và thảo luận 2 lần trong năm 2009 mà vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về 2 vân đề  chính.


Đó là :
1) Tại sao đảng cứ mãi muốn duy trì chủ nghĩa Cộng sản, và nhằm mục đích gì " Bởi vì nếu Chủ nghĩa Cộng sản tốt đẹp thì  Tại sao nhân dân các nước Cộng sản Đông Âu và Liên Bang Sô Viết đã tự ý đứng lên xóa bỏ các Chính phủ Cộng sản từ 1989 đến 1991"
2) Chủ trương  kinh tế được những người CSVN gọi là “Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”  đã và đang bị chỉ trích là mơ hồ, phản khoa học vì nó mâu thuẫn với đường lối kinh tế bao cấp, trung ương tập quyền của Chủ nghĩa Xã hội.  Do đó nếu nói là “theo định hướng xã hội chủ nghĩa ” thì “chủ nghĩa xã hội” nào "
3) Người CSVN vẫn tự bào chữa cho chủ trương làm kinh tế mở cửa nửa vời của họ là mới trong giai đọan thăm dò để “qúa độ lên xã hội chủ nghĩa” cho nên nếu chưa thành công hay thất bại là  vì từ trước đến nay chưa có nước nào làm như thế hay  “chưa có tiền lệ” !
Thật ra thì chủ trương kiểm soát kinh tế hay  nhà nước phải qủan lý tất cả là do đảng không muốn  ai chia phần với mình, nếu để cho tự do cạnh tranh có công bằng và minh bạch theo luật pháp thì làm gì có chuyện hàng trăm Doanh nghiệp Nhà nước dù  đã bị thua lỗ mà vẫn tồn tại " Làm gì có tình trạng tham nhũng, thối nát trong các cấp cao như núi "
Do đó mới có chuyện  mà Mạnh bảo  : dù “đã được thảo luận qua 2 kỳ Hội nghị Trung ương, nên ý kiến khác nhau không nhiều, nhưng lại rất quan trọng, đòi hỏi phải có sự thống nhất cao” đồi với  vấn đề bổ sung Cương lĩnh năm 1991.
Tuy nhiên, căn cứ vào lời tuyên bố của Mạnh trong ngày khai mạc (22/3/2010) thì viễn ảnh một nước Việt Nam từ bỏ Chủ nghĩa Cộng sản vẫn còn xa vời.
Mạnh nói : “ Tại Hội nghị lần này, chúng ta sẽ đi sâu thảo luận Báo cáo Tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa X và xem xét, quyết nghị những nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng để lấy ý kiến đại hội các cấp trước khi trình Đại hội XI của Đảng. Đây là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng Đảng về tổ chức. Trong quá trình nghiên cứu, thảo luận vấn đề này, chúng ta phải quán triệt và vận dụng đúng đắn các quan điểm chỉ đạo, kiên định các nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng trên cơ sở chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.”
Như thế thì rõ ràng Nông Đức Mạnh và những phần tử bảo thủ, cực đoan trong đảng vẫn còn cố bám trụ để phản dân chủ, độc tài, độc đảng và không thèm biết đến nhu cầu khẩn trường của người dân bây giờ là  dân chủ và  tự do để có cơm no, áo ấm, được tự do học hành, ăn nói, thờ phượng mà không sợ bị dòm ngó hay bỏ tù "
Kinh nghiệm hậu Cộng sản tại Nga, các nước Đông Âu và Liên bang Xô Viết đã chứng minh  : chỉ có dân chủ và tự do thật sự mới đem lại cơm no, áo ấm và hạnh phúc cho người dân. Do đó, chừng nào đảng CSVN còn độc tài, còn chà đạp lên Hiến pháp và Luật pháp do chính mình làm ra thì  đại đa số nhân dân vẫn  còn là một lũ nô lệ và suốt đời cơm không đủ ăn, áo khôngh đủ mặc.
Chỉ có một thiểu số lãnh đạo và những kẻ chịu cúi đầu làm tay sai cho chế độ mới  được hưởng mọi thứ mà  đa số người dân chỉ dám mơ ước từ đời này qua đời khác. Tình trạng cán bộ, đảng viên có quyền không làm theo  luật và không ai dám buộc  họ phải tuân thủ những điều  trong Hiến pháp không còn là chuyện hiếm hoi trong guồng máy cai trị hiện nay. 
Ngay đến thành phần có chức, có quyền trong đảng  cũng đã vô cảm trước  những nỗi thống khổ của người dân và  còn mù quáng không nhìn thấy  đe dọa xâm lăng chiếm lãnh thổ của Trung Quốc đang diễn ra  ngay trên  đất liền và ngòai  Biển Đông.
Như thế thì đảng CSVN có còn tư cách gì để nhận mình là đảng của nhân dân, do dân và vì  dân"
Phạm Trần
(03/010)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
Tôi tình cờ tìm được ấn bản Lá Thư Về Làng của nhạc sỹ Thanh Bình, do nxb Lúa Mới phát hành, năm 1956. Vào thời điểm đó, tuy chưa đủ tuổi để cắp sách đến trường nhưng tôi cũng đã thuộc lời của nhạc phẩm này rồi vì nghe mấy bà chị và radio hay hát
Thới gian vẫn không ngừng trôi, hết xuân lại hạ, ngày tháng dần qua như nước chảy mây bay, sóng sau đè sóng trước, từng thế hệ lần lượt nối tiếp nhau. Ba chẳng mấy chốc giờ đã lên nội, ngoại. Tóc ba đã bạc trắng mái đầu, mỏi gối chồn chân… Thương ba nhưng đành chịu thôi, quy luật sinh – lão – bệnh – tử có chừa ai đâu!
Khi vừa nhận chức, Tổng thống Joe Biden đã phát biểu rằng dân chúng Mỹ sẽ có thể tụ họp ăn mừng Lễ Độc lập 4/7 trong hè sắp tới. Điều đó chắc sẽ xảy ra vì còn một tháng nữa là đến ngày 4/7, trong khi tiểu bang California là nơi đã có những giới hạn khắc khe nhất nước trong việc phòng chống Covid thì cũng đang mở cửa ra. Nhiều trường phổ thông và đại học đang tổ chức lễ tốt nghiệp, trong giãn cách xã hội và giới hạn khách tham dự là dấu hiệu đáng mừng cho sinh viên học sinh. Giờ N sắp điểm với Covid-19 ở California. Chiến thắng cơn đại dịch trên nước Mỹ cũng đã thật gần.
Nhưng ngặt nổi, cả 3 Văn kiện Cương lĩnh, Điều lệ đảng và Hiến pháp đều tập trung vào một mục tiêu là bảo vệ tuyệt đối quyền cai trị độc tôn và độc tài cho đảng. Cho nên, khi tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ đảng vẫn “tưng bừng hoa lá cành” đe dọa vị trí cầm quyền của đảng và sự sống còn của chế độ thì “bảo vệ nội bộ” cũng chính là giữ cho đảng khỏi vỡ từ trong lòng Chế độ.
Tuần này đã mang đến một sự thay đổi đầy ngạc nhiên trong cuộc tranh luận về dịch Covid. Tổng thống Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp ra lệnh cho giới tình báo Hoa Kỳ tái xét cuộc điều tra về nguồn gốc của virus. Lệnh xảy ra sau khi Avril Haines, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, thừa nhận là chúng ta không kết luận được căn bệnh khởi phát như thế nào.
Một số người cho rằng việc điều tra hình sự tổ chức Trump Organization là một vụ án chính trị hay để trả thù thì có thể biết thêm rằng, thủ tục tố tụng hay Đại Bồi Thẩm Đoàn theo hiến định nói riêng là nhằm để bảo vệ cho người dân được đối xử công bằng, không bị tấn công vì mục đích riêng tư hay chính trị. Vì trong quá trình điều tra và xem xét hồ sơ do các công tố viên cung cấp, Đại BTĐ cũng có thể đưa ra quyết định là không đủ bằng chứng thuyết phục để truy tố.
Chả phải vô cớ mà tiếng nói của Nguyên Ngọc bỗng trở nên tiếng cú: “Chế độ này thế nào cũng sụp đổ. Nhưng không biết nó sẽ sụp đổ theo kịch bản nào?” Kịch bản nào cũng được vì ngày nào mà cái chính thể hiện hành còn tồn tại thì cả nước Việt sẽ không có lối ra, chứ chả riêng chi vùng cao nguyên Đồng Văn – Mèo Vạc.
Tháng 6 năm 1983 tôi rời Hoa Kỳ lên đường qua Togo dạy học. Sau ba tháng huấn luyện tại chỗ, tôi và các bạn được chính thức tuyên thệ trở thành Tình nguyện viên Peace Corps, trước khi về nơi công tác nhận nhiệm sở. Trong nhóm 20 giáo viên toán lý hoá và sư phạm, có bạn lên tận vùng Dapaong, sát biên giới phía bắc Togo với Upper Volta (bây giờ là Burkina Faso), có bạn về Tsévie cách thủ đô chừng 30 cây số. Hai bạn thân là giảng viên sư phạm Anh ngữ làm việc ngay tại thủ đô Lomé.
Trong hai tháng qua, những vụ dùng súng giết người ở trong gia đình, kể cả ở trường học đã liên tiếp xảy ra. Người ta sau đó cầu nguyện rồi lại cầu nguyện và không có một biện pháp nào để cứu chữa. Những thảm họa về súng đạn, dù kinh hoàng cách mấy rồi cũng chìm đắm vào dòng thác lũ của những biến cố về chính trị
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.