Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tài Liệu Thi Nhập Tịch

29/03/201000:00:00(Xem: 5584)

Tài Liệu Thi Nhập Tịch-Exam Document For Citizenship Test

Vĩnh Đỗ
(Chủ Tịch Hội Cao Niên Á Châu - Oklahoma City, Oklahoma)

Ảnh chụp một buổi lễ tuyên thệ tại Tòa Án Oklahoma City: Thầy Phó tế Nguyễn Mạnh San Phụ tá Trưởng Phòng Tố Tụng đặc trách Luật Sư Đoàn và Nhập Tịch đang hướng dẫn nghi thức cho số người các nước ngoài Hoa kỳ sắp được tuyên thệ.

I-/  SƠ LƯỢC LÝ DO
 Hội phổ biến Tài Liệu Thi Nhập Tịch của Sở Di Trú Hoa Kỳ hiện hành, có phần ghi chú bằng tiếng Việt do Hội biên soạn trong nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng Thống đương nhiệm  thuộc Đảng Dân Chủ Barack Obama, tuy nhiên có nhiều câu hỏi/đáp ghi bằng nét chữ nghiêng đậm trong tài liệu thi nhập tịch này sẽ  thay đổi khi Hoa kỳ tổ chức bầu cử lại  nhiệm kỳ kế tiếp từ cấp trung ương Liên bang đến cấp địa phương Tiểu bang theo quy định 4 năm, 2 năm, bất thường để thay thế điền khuyết các chức vụ. Do đó quý vị nào khi nạp đơn thi Nhập tịch tại Sở Di Trú cần phải lưu ý các câu hỏi/đáp ghi bằng nét chữ nghiêng trong tài liệu liên quan đến tên những vị lãnh đạo của đảng đắc cử nhiệm kỳ thứ nhất hoặc đảng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Để được thông suốt  quý vị có thể theo dõi báo chí, cơ quan truyền thông internet, giới chức chính quyền địa phương, Sở Di Trú, Tòa Án (Thầy Sáu San DT.6095062) để được giúp đỡ hoàn chỉnh tài liệu. Thật ra kinh nghiệm qua các kỳ thi khảo hạch thông thường quý vị cần nghe được và trả lời được những câu tương đối dễ dàng. Đối với quý vị cao niên, viên chức sát hạch  thông cảm vì lý do sức khỏe, tuổi tác, trí nhớ học trước quên sau, sát hạch không chú trọng nhiều về tài liệu mà tập trung vào đời sống không ai bắt quý vị phải  trả lời khó khăn Ai là vị chủ tịch Tối Cao Pháp viện" hay tên của hai vị Chủ tịch thuộc đảng nào hiện giờ là trưởng khối đa số tại Hạ viện và Thượng viện"  Tuy nhiên học để biết tổng quát về lịch sử nước Mỹ Ai là vị Tổng thống đầu tiên" Ai là Thống Đốc Oklahoma hiện tại" Tại sao lá cờ Mỹ có 50 ngôi sao" v.v. Học để theo dõi thấu triệt tình hình chính trị của một quốc gia khi quý vị hãnh diện được trở thành một công dân của quốc gia ấy. Đó là lý do Hội đốc thúc quý vị: học.
II-/ NỘI DUNG
144 EXAM QUESTIONS AND ANSWERS HAVE BEEN NOTIFIED BY USCIS FOR CITIZENSHIP TEST.
144 CÂU HỎI ĐÁP THI DO SỞ QUỐC TỊCH VÀ DI TRU HOA KỲ THÔNG BÁO CHO KỲ THI NHẬP TỊCH.
EXAM QUESTIONS AND ANSWERS “A” (CÁC CÂU HỎI ĐÁP “A” HẠCH THI).
1-/ Name one important idea found in the Declaration of Independence" (Nêu một ý tưởng quan trọng trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập")
A/ People are born with natural right (Con người sinh ra vốn có sẵn các quyền tự nhiên).
A/ The power of government comes from the people (Quyền lực của Chính phủ xuất phát từ người dân).
A/ The people can change their government if it hurts their natural rights (Người dân có thể thay đổi Chính phủ nếu Chính phủ vi phạm những quyền tự nhiên của họ).
A/ All people are created equal (Mọi người dân sinh ra đều bình đẳng như nhau)
2-/ What is the supreme law of the land" (Luật tối thượng đất nước là gì").
A/ The Constitution (Bản Hiến pháp).
3-/ What does the Constitution do" (Bản Hiến pháp thi hành những công việc gì")
A/ It sets up the government (Thiết lập Chính phủ).
A/ It protects basic rights of Americans (Bảo vệ căn bản những quyền lợi người Mỹ).
4-/ What does “We the People” mean in the Constitution"  (Trong Bản Hiến pháp “We the Poeple” (Chúng ta là Dân) nghĩa là gì").
A/ The power of government comes from the poeple (Quyền lợi  của Chính phủ xuất phát từ người dân).
5-/ What do we call changes to the Constitution" (Chúng ta gọi những sửa đổi của bản Hiến pháp là gì")
A/ Amendments (Các tu chính án).
6-/ What is an amendment" (Một tu chính án là gì")
A/ It is a change to the Constitution (Đó là một sự thay đổi của bản Hiến Pháp).
7-/  What do we call the first ten amendments to the Constitution" (Chúng ta gọi 10 tu chính án đầu tiên của bản Hiến pháp là gì")
A/The Bill of Rights (Tuyên Ngôn Nhân Quyền).
8-/ Name one right or freedom from the First Amendment" (Nêu tên một quyền hoặc quyền tự do trong tu chính án thứ nhất")
A/ Speech (Ngôn luận)
A/ Religion (Tôn giáo)
A/ Assembly (Hội họp)
A/ Press (Báo chí)
A/ Petition the government (Khiếu kiện Chính phủ)
9-/ How many amendments does the Constitution have" (Bản Hiến pháp có bao nhiêu tu chính án")
A/ Twenty seven (27) (Hai mươi bảy) (27)
10-/ What did the Declaration of Independence do" (Bản Tuyên Ngôn Độc Lập đã làm gì")
A/ Announce the independence of the United States from Great Britain (Nói rằng Hoa Kỳ tách khỏi Anh Quốc)
11-/ What does freedom of religion mean" (Tự do Tôn giáo nghĩa là gì")
A/ You can practice any religion you want, or not practice at all (Bạn có thể theo bất cứ tôn giáo nào bạn thích, hoặc bạn không thích theo tôn giáo nào cả.)
12-/ What type of economic system does the U.S. have" (Hoa Kỳ theo loại chế độ kinh tế nào")
A/ Capitalist economy (Kinh tế tư bản)
A/ Free market (Thị trường tư do)
A/ Market economy (kinh tế thị trường)
13-/ What are the three branches or parts of the government" (Ba ngành hoặc thành phần của Chính phủ là gì")
A/  Executive,legislative and judicial (Hành pháp,Lập pháp và Tư pháp)
A/Congress,the President, the Courts  (Quốc Hội, Tổng Thống, Các Tòa Án)
14-/ Name one branch or part of the government" (Nêu tên một ngành hoặc thành phần của Chính phủ")
A/ Congress (Quốc Hội)
A/ Legislative (Lập pháp)
A/ President (Tổng Thống)
A/ Executive (Hành pháp)
A/ The Courts (Các Tòa án)
A/ Judicial (Tư Pháp)
15-/ Who is in charge of the executive branch" (Ai phụ trách ngành Hành pháp")
A/ The President (Tổng Thống)
16-/ Who makes federal laws" (Ai làm ra luật lệ Liên Bang")
A/ Congress (Quốc Hội)
A/ The Senate and House (of Representatives) (Thượng viện và Hạ viện) (của Dân biểu)
A/ The (U.S. or national) legislature (Cơ quan lập pháp) (Hoa kỳ hoặc quốc gia)
17-/ What are the two parts of the United States Congress" (Hai thành phần của Quốc Hội Hoa kỳ là gì")
A/ The Senate and House (of Representatives) (Thượng viên và Hạ viện) (của Dân biểu)
18-/ How many United States Senators are there" (Có bao nhiêu Thượng nghị Sĩ Hoa kỳ")
A/ 100 (một trăm)
19-/ We elect a U.S. Senator for how many years" (Chúng ta bầu một Thượng nghị sĩ  Hoa Kỳ bao nhiêu năm")
A/ Six (Sáu năm)
20-/ Name your state’s two U.S. Senators" ( Nêu tên 2 Thượng nghị sĩ của Tiểu Bang bạn")
A/ Oklahoma State’s two U.S. Senators Jim Inhofe, Tom Coburn ( Tiểu bang Oklahoma có 2 Thượng nghị sĩ Jim Inhofe và Tom Coburn)
21-/ How many U.S. Senators does each state have" (Mỗi Tiểu bang có bao nhiêu Thượng nghị sĩ Hoa kỳ")
A/ Two (2) (Hai Thượng nghị sĩ)
22-/ The House of Representative has many voting members" (Hạ viện có bao nhiêu Dân biểu được bầu")
A/ 435 (Bốn trăm ba mươi lăm)
23-/ We elect a U.S. Representative for how many years" (Chúng ta bầu một dân biểu Hoa kỳ cho bao nhiêu năm")
A/ Two (2) (Hai năm)
24-/ Name your U.S. Representative" (Nêu tên dân biểu Liên bang Hoa kỳ của bạn")
A/ Mary Fallin U.S.Representative (Bà Mary Fallin dân biểu Liên bang Hoa kỳ, Oklahoma)
25-/ Who does a U.S. Senator represent" (Một Thượng nghị sĩ Hoa kỳ đại diện cho ai")
A/ All citizens in that Senator’s state (Mọi công dân  trong Tiểu bang của vị Thượng nghị sĩ đó)
26-/ Who does a U.S. Representative represent" (Một dân biểu Hoa  kỳ đại diện cho ai")
A/All citizens in that Representative’s district (each state is divided into districts) (Mọi công dân trong quận của dân biểu đó (Mỗi tiểu bang được chia thành nhiều quận))
27-/ What decides each state’s number of U.S. Representatives" (Điều gì quyết định con số dân biểu Hoa kỳ của mỗi tiểu bang")
A/ The state’s population (Dân số của Tiểu bang)
28-/ How is each state’s number of Representatives decides" (Con số dân biểu của mỗi Tiểu bang được quyết định như thế nào")
A/ The state’s population ( Dân số của Tiểu bang)
29-/ Why do we have three branches of government" (Tại sao chúng ta có 3 ngành Chính phủ")
A/ So no branch is too powerful (Để không có ngành nào quá mạnh)
30-/ Name one example of  checks and balances" (Nêu một thí dụ về những sự kiểm soát và cân bằng")
A/ The President vetoes a Bill (Tổng Thống phủ quyết một dự luật)
A/ Congress can confirm or not confirm a President’s nomination (Quốc Hội có thể xác nhận hoặc không xác nhận một chức vụ do Tổng Thống đề cử)
A/ The Supreme Court strikes down a law (Tối Cao Pháp Viện bác bỏ một đạo luật)
31-/ We elect a President for how many years" (Chúng ta bầu Tổng Thống cho bao nhiêu năm")
A/ Four (4) years (Bốn năm)
32-/ How old must a President be" (Một Tổng Thống phải bao nhiêu tuổi")
A/ Thirty five (35) or older (Ba mươi lăm tuổi hoặc lớn hơn ba mươi lăm tuổi)
A/ At least thirty five (35) (Ít nhất đúng ba mươi lăm tuổi)
A/ More than thirty-five (Quá hơn ba mươi lăm tuổi)
33-/ The President must be born in what country" (Tổng Thống phải sinh ra ở nước nào")
A/ The United States (Hợp Chủng Quốc)
A/ America (Hoa kỳ)
34-/ Who is the President now" (Tổng Thống hiện giờ là ai")


A/ (Current President) as of January 20, 2009 Barack H. Obama (Barack Obama) (Tổng Thống hiện giờ nhiệm kỳ từ 20 tháng 1, 2009 Barack H. Obama) (Barack Obama)
35-/ What is the name of the President of the United States" (Tên của Tổng Thống Hoa kỳ là gì")
A/ (Current President) as of January 20, 2009 is Barack H. Obama (Tổng Thống  hiện giờ nhiệm kỳ từ 20 tháng 1, 2009 là Barack H, Obama)
A/ (President) Barack H. Obama  (Tổng Thống) Barack H. Obama)
A/ Barack Obama (Barack Obama)
A/ Obama (Obama)
 36-/ Who is the Vice President now" (Ai hiện giờ là Phó Tổng Thống")
A/ (Current Vice President) as of January 20, 2009 Joe Biden (Phó Tổng Thống hiện giờ từ 20 tháng 1, 2009 là Joe Biden)
A/ Joe Biden (Joe Biden)
A/ Biden (Biden)
37-/  What is the name of the Vice President of the United States" (Phó Tổng Thống Hoa kỳ tên gì")
A/ (Current Vice President) as of January 20, 2009 Joe Biden (Phó Tổng Thống hiện giờ từ 20 tháng 1, 2009 tên là Joe Biden)
A/ Joe Biden (Joe Biden)
A/ Biden (Biden)
38-/ If the President can no longer serve, who becomes President" (Nếu Tổng Thống không thể phục vụ được, ai sẽ trở thành Tổng Thống")
A/ The Vice President (Phó Tổng Thống)
39-/ Who becomes President if both the President and the Vice President can no longer serve" (Ai trở thành Tổng Thống nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không thể phục vụ được nữa")
A/ The Speaker of the House (Chủ tịch của Hạ Viện)
40-/  Who is the Commander in Chief of the military" (Ai làTổng Tư Lệnh Quân Đội")
A/ The President (Tổng Thống)
41-/ How many full terms can a President serve" (Một Tổng Thống có thể phục vụ bao nhiêu nhiệm kỳ")
A/ Two (2) (Hai Nhiệm kỳ)
42=/Who signs bill to become laws" (Ai ký các dự luật để trở thành luật)
A/ The President (Tổng Thống)
43-/ Who vetoes bills" (Ai phủ quyết các dự luật")
A/ The President (Tổng Thống)
44-/ What is a veto" (Một phủ quyết là gì")
A/ The President refuses to sign a bill passed by Congress (Tổng Thống từ chối ký một dự luật đã được Quốc Hội thông qua)
A/ The President says “no” to a bill (Tổng Thống nói “không” đối với một dự luât)
A/ The President rejects a bill (Tổng Thống bác bỏ một dự luật)
45-/ What does the President’s Cabinet do" (Nội Các của Tổng Thống làm công việc gì")
A/ Advises the President (Cố vấn cho Tổng Thống)
46-/ Name two Cabinet level positions" (Nêu tên hai chức vụ cấp Nội Các")
A/ Secretary of Agriculture (Bộ Trưởng Nông Nghiệp)
A/  Secretary of Commerce ( Bộ Trưởng Thương Mãi)
A/ Secretary of Defense (Bộ Trưởng Quốc Phòng)
A/ Secretary of Education (Bộ Trưởng Giáo Dục)
A/  Secretary of Energy (Bộ Trưởng Năng Lượng)
A/ Secretary of Health and Human Services (Bộ Trưởng dịch vụ Y tế và Nhân Sự)
A/  Secretary of Homeland Security (Bộ Trưởng An Ninh Nội Địa)
A/ Secretary of Housing and Urban Development (Bộ Trưởng Gia Cư và Phát Triển Đô Thị)
A/ Secretary of Interior (Bộ Trưởng Nội Vụ)
A/ Secretary of State (Bộ Trưởng Ngoại Giao)
A/ Secretary of Transportation (Bộ Trưởng Vận Tải)
A/ Secretary of Treasury (Bộ Trưởng Ngân Khố)
A/ Secretary of Veterans Affairs (Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh)
A/ Attorney General (Quan Chưởng Lý đảm trách một Bộ tức Bộ Tư Pháp)
A/ Secretary of Labor (Bộ Trưởng Lao Động)
47-/ What Cabinet level agency advises the President on Foreign policy" (Cơ quan cấp Nội Các nào cố vấn cho Tổng Thống về chính sách ngoại giao")
A/ The State Department (Bộ Ngoại Giao)
48-/ What does the judicial branch do" (Ngành tư pháp làm những công việc gì")
A/ Reviews and explains laws (Duyệt xét lại và giải thích luật lệ)
A/ Resolves disputes between parties (Giải quyết những tranh chấp giữa các bên Đảng)
A/ Decides if a law goes against the Constitution" (Quyết định xem một đạo luật có vi phạm bản Hiến Pháp không")
49-/ Who confirms Supreme Court justices" (Ai xác nhận các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện")
A/ The Senate (Thượng viện)
50-/ Who is the Chief Justice of the United States" (Ai là Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ")
A/ John Roberts (John G. Roberts, Jr) (Ông John Roberts) (John G. Roberts Jr)
51-/ How many justices are on the Supreme Court" (có bao nhiêu thẩm phán Tối Cao Pháp Viện")
A/ Nine (9) (Chín vị Thẩm Phán)
52-/ Who nominates justices to the Supreme Court" (Ai đề cử các thẩm phán vào Tối Cao Pháp Viện")
A/ The President (Tổng Thống)
53-/ Name one thing only the federal government can do" (Nêu tên một việc mà chỉ chính phủ Liên Bang mới có thể làm")
A/ Print money (In tiền)
A/ Declare war (Tuyên chiến)
A/ Create an Army (Thiết lập một Quân đội)
A/ Make treaties (Ký các hiệp ước)
54-/ What is one thing only a state government can do" (Một điều gì mà chính phủ Tiểu bang mới có thể làm")
A/ Provide schooling and education (Cung cấp việc học hành và giáo dục)
A/ Provide protection (police) (Cung cấp sự bảo vệ) (Cảnh sát)
A/ Provide safety (fire departments) (Cung cấp sự an toàn) (Các cơ sở Cứu hỏa)
A/ Give a driver license (Cấp bằng lái xe)
A/ Approve zoning and land use (Chấp thuận việc khoanh vùng và sử dụng đất đai)
55-/ What does it mean that the U.S. Constitution is a constitution of limited powers" (Nói rằng Hiến pháp Hoa kỳ là một Hiến pháp nhằm giới hạn quyền hành nghĩa là gì")
A/ The federal government has only the powers that the Constitution states that it has (Chính phủ Liên bang chỉ có những quyền  mà Hiến pháp nói chính phủ có quyền)
A/ The states have all powers that the federal government does not (Các Tiểu bang có mọi quyền mà chính phủ Liên bang không có)
56-/ Who is the Governor of your state" (Ai là Thống Đốc của Tiểu bang bạn")
A/ Brad Henry (Oklahoma) (Thống Đốc Brad Henry)  (Tiểu bang Oklahoma)
57-/ What is the Capital (or capital city) of your state" (Thủ phủ Tiểu bang bạn tên gì")
A/ Oklahoma City (Oklahoma City)
58-/ What are the two major political parties in the U.S. today" (Hai Đảng chính trị lớn ở Hoa kỳ ngày nay là hai đảng nào")
A/ Democrats and Republicans (Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa)
59/What is the highest Court in the U.S." (Tòa Án cao cấp nhất ở Hoa kỳ là tòa gì")
A/ The Supreme Court (Tối Cao Pháp Viện)
60-/ What is the majority political party in the House of Representatives now" (Đảng Chính trị chiếm đa số tại Hạ viện hiện giờ là Đảng nào")
A/ Democrats (Dân Chủ)
A/ Democratic Party (Đảng Dân Chủ)
61-/ What is the political party of the majority in the Senate now" (Đảng Chính trị của khối đa số tại Thượng viện hiện giờ là Đảng nào")
A/ Democrats (Dân Chủ)
A/ Democratic Party (Đảng Dân Chủ)
62-/ What is the political party of the President now" (Đảng Chính trị của Tổng Thống hiện giờ là Đảng nào")
A/ Democrats (Dân Chủ)
A/ Democratic Party (Đảng Dân Chủ)
63-/ Who is Speaker of the House of Representatives now"(Ai hiện giờ là Chủ tịch của Hạ viện")
A/ Nancy Pelosi (Bà Nancy Pelosi)
64-/ Who is the Senate Majority Leader now" (Ai hiện giờ là trưởng khối đa số tại Thượng viện")
A/ Harry Reid (Ông Harry Reid)
65-/ In what month are elections held in the United States" ( Những cuộc bầu cử tại Hoa kỳ được tổ chức vào tháng nào")
A/ November (Tháng mười một)
66-/ What is the current minimum wage in the U.S." (Giá mức lương/giờ  tối thiểu tại Hoa kỳ hiện giờ là bao nhiêu")
A/ $7.25 as of 3/26/2010 ( Bẩy dollars 25 cents mỗi giờ tính tới 26/3/2010)
67-/ When must all males register for the Selective Service" (Khi nào tất cả nam giới ở tuổi phải đăng ký với Sở Tuyển Quân")
A/ At age 18 (Khi ở tuổi 18)
A/ At 18 (Mười tám tuổi)
68-/ Who is the Secretary of  State now" (Bộ Trưởng Ngoại giao hiện giờ là ai")
A/ Hillary Rodham Clinton (Hillary Rodham Cliton)
A/ Hillary Clinton (Hillary Clinton)
A/ Clinton (Bà Clinton)
69-/ Who is the Attorney General now" (Bộ Trưởng Tư Pháp hiện giờ là ai")
A/ Eric Holder (Ông Eric Holder)
70-/ Is the President in his first or second term"Tổng Thống hiện giờ  đang ở nhiệm kỳ thứ nhất hay thứ nhì")
A/ First (Thứ Nhất)
71-/ What is self-government" (Chính phủ tự trị là gì")
A/ Powers come from the people (Quyền lực xuất phát từ dân)
A/ Government responds to the people (Chính phủ đáp ứng đối với người dân)
72-/ Who governs the people in a self-governed country" (Ai cai trị người dân trong một nước tự trị)
A/ The people govern themselves (Người dân cai trị chính họ)
A/ The government elected by the people (Chính phủ do dân bầu lên)
73-/ What is “the rule of law”" (“Qui tắc của luật pháp” là gì")
A/ Everyone must obey the law (Mọi người dân phải tuân theo luật pháp)
A/ Leaders must obey the law (Các nhà lãnh đạo phải tuân theo luật pháp)
A/ Government must obey the law (Chính phủ phải tuân theo luật pháp)
74-/ What are inalienable rights" (Những quyền không thể chuyển nhượng là gì)
A/ Individual rights that people are born with (Những quyền cá nhân của con người vốn có khi sinh ra)
75-/ There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them" (Có bốn tu chính án  của Hiến Pháp về quyền đi bầu.Mô tả một trong số đó")
A/ Any citizen over 18 can vote (Bất cứ công dân nào trên 18 tuổi có thể đi bầu)
A/ A citizen of any race can vote (Một công dân bất cứ chũng tộc nào cũng có thể đi bầu)
Vĩnh Đỗ
Chủ Tịch Hội Cao Niên Á Châu - Oklahoma City, Oklahoma.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.