Hôm nay,  

15 Năm Đánh Trống Bỏ Dùi

01/10/201000:00:00(Xem: 5411)

15 Năm Đánh Trống Bỏ Dùi 

Phạm Trần
Các Cụ nhà ta thường đuổi khéo với những người chai lì: Đứng lâu phải biết mỏi chân. Nhưng nếu có ai cứ ì ra đấy thì các Cụ lại mắng vốn: Ngồi mãi không biết thối thây à "
Nếu đem cả hai trường hợp này áp dụng cho những lời hứa làm tốt hơn của  Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trong 15 năm qua, kề từ Đại hội tòan quốc lần VIII (28/6 - 1/7/1996) qua Đại hội đảng IX  (19/4 - 22/4/2001 đến Đại hội đảng X ( 18/4 - 25/4/2006) thì qủa nhiên người CSVN vẫn còn dậm chân tại chỗ để đánh trống bỏ dùi, hay nói mà không làm.
CHUYỆN KINH TẾ
Bằng chứng về Kinh tế, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Khóa đảng X  (Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh) vừa được phổ biến ngày 15-09-2010 để lấy ý kiến của người dân và trong đảng viết : "  Kinh tế phát triển chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, cơ hội và yêu cầu phát triển của đất nước; một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch.
Tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng; các cân đối vĩ mô chưa thật vững chắc; bội chi ngân sách cao, nhập siêu lớn, kéo dài; các cân đối tiền tệ, tín dụng, xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán quốc tế chưa ổn định. Công nghiệp chế tạo phát triển chậm, gia công, lắp ráp còn chiếm tỷ trọng lớn. Đầu tư vẫn dàn trải. Hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư còn thấp, nhất là nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển chậm, thiếu đồng bộ. Trình độ phát triển giữa các vùng cách biệt lớn và có xu hướng mở rộng. Các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và chuyển dịch cơ cấu kinh tế không đạt kế hoạch do Đại hội X đề ra."
Vậy báo cáo về tình hình Kinh tế của Khóa đảng IX  (Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh) tại Đại hội X năm 2006 đã viết gì "
Mọi người hãy đọc : "Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn kém; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm.
Các cân đối vĩ mô trong nền kinh tế chưa thật vững chắc, dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động từ bên ngoài. Trình độ khoa học, công nghệ, năng suất lao động thấp; giá thành nhiều sản phẩm còn cao so với khu vực và thế giới. Nhiều nguồn lực và tiềm năng trong nước chưa được huy động và khai thác tốt. Đầu tư của Nhà nước dàn trải, hiệu quả chưa cao, thất thoát nhiều. Lãng phí trong chi tiêu ngân sách nhà nước và tiêu dùng xã hội còn nghiêm trọng. Môi trường tự nhiên ở nhiều nơi bị huỷ hoại, ô nhiễm nặng.
Lĩnh vực dịch vụ phát triển chậm. Nội dung và các biện pháp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn chưa cụ thể. Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, nhất là cổ phần hoá, còn nhiều vướng mắc. Chất lượng nguồn nhân lực thấp, lao động chưa qua đào tạo vẫn là phổ biến, lao động nông nghiệp còn chiếm tỉ lệ cao. Hoạt động kinh tế đối ngoại còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp chưa đủ sức vượt qua những khó khăn về cạnh tranh và thị trường...."
Trước  Mạnh là Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu của khóa đảng VIII cũng đã báo cáo tại Đại hội đảng IX : "Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế 5 năm qua chậm dần, năm 2000 đã tăng trở lại nhưng vẫn chưa đạt mức tăng trưởng cao như những năm giữa thập niên 90. Nhịp độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) và GDP bình quân đầu người, nhịp độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu... không đạt chỉ tiêu do Đại hội VIII đề ra. Nhìn chung, năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm chưa tốt, giá thành cao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp thiếu thị trường tiêu thụ cả ở trong nước và nước ngoài, một phần do thiếu sức cạnh tranh. Rừng và tài nguyên khác bị xâm hại nghiêm trọng. Nạn buôn lậu, làm hàng giả, gian lận thương mại tác động xấu đến tình hình kinh tế - xã hội. Hệ thống tài chính - ngân hàng còn yếu kém và thiếu lành mạnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý; đầu tư còn phân tán, lãng phí và thất thoát nhiều. Nhịp độ thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài giảm, công tác quản lý, điều hành lĩnh vực này còn nhiều vướng mắc và thiếu sót. Quan hệ sản xuất trên một số mặt chưa phù hợp. Kinh tế nhà nước chưa được củng cố tương xứng với vai trò chủ đạo, chưa có chuyển biến đáng kể trong việc sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước. Kinh tế tập thể chưa mạnh."
Nếu so sánh giữa 3 kỳ Đại hội đảng với tổng cộng 15 năm  thì nền kinh tế  được gọi là "thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" do nhà nước chủ qủan vẫn "chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp" của khóa VIII, lên "chưa tương xứng với khả năng... của nền kinh tế còn sức cạnh tranh kém " của Khóa IX rồi lại lùi xuống  "chưa bền vững"  của khóa X.
GIÁO DỤC BẰNG GIẢ
Trong lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo, Báo cáo của khóa X sẽ trình cho Đại hội XI vào tháng 1/2011 viết: "Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hoá, xã hội, môi trường còn nhiều hạn chế, yếu kém, gây bức xúc xã hội
Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, chưa giải quyết tốt mới quan hệ giữa tăng số lượng, quy mô với nâng cao chất lượng, giữa dạy chữ và dạy người. Chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học lạc hậu, đổi mới chậm; cơ cấu giáo dục không hợp lý giữa các lĩnh vực, ngành nghề đào tạo; chất lượng giáo dục toàn diện giảm sút, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Quản lý nhà nước về giáo dục còn lúng túng. Chưa có biện pháp khắc phục xu hướng thương mại hoá và sa sút về đạo đức trong giáo dục.
Tình trạng thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn còn cao. Chính sách tiền lương, thu nhập không động viên được cán bộ, công chức người lao động gắn bó, tận tâm với công việc. Đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Xoá đói, giảm nghèo chưa bền vững, tình trạng tái nghèo cao. Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo còn lớn và ngày càng doãng ra. Chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Chất lượng cuộc sống của nhân dân giảm sút trên một số mặt."
Tuyệt nhiên không thấy nói đến tệ nạn mua bán bằng cấp, chạy điểm, người thật bằng gỉa hay người gỉa bằng thật.
 Trong khi ấy báo cáo tại khóa đảng X cũng băn khoăn, nhức nhối : "Cơ chế, chính sách về văn hoá - xã hội chậm đổi mới; nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt
Kết quả xoá đói giảm nghèo chưa thật vững chắc, nguy cơ tái nghèo còn lớn. Khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa các tầng lớp nhân dân, giữa các vùng có xu hướng doãng ra. Nhu cầu về việc làm ở thành thị và nông thôn chưa được đáp ứng tốt.
Chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp. Khoa học và công nghệ chưa đáp ứng kịp yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong một bộ phận báo chí, xuất bản, văn hoá, nghệ thuật, xu hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, chạy theo lợi ích vật chất đơn thuần chưa được khắc phục. Quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực trong giáo dục, y tế, thể dục thể thao còn yếu kém."
Vậy ở Đại hội đảng IX, Lê Khả Phiêu  của Khóa VIII đã nói với mọi người những gì.
Xin hãy  đọc : " Một số vấn đề văn hoá - xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn còn ở mức cao, đang là một trong những vấn đề nổi cộm nhất của xã hội. Chất lượng giáo dục và đào tạo thấp so với yêu cầu. Mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, sách giáo khoa, thi cử, cơ cấu đào tạo, trình độ quản lý có nhiều thiếu sót; trong giáo dục và đào tạo có những hiện tượng tiêu cực đáng lo ngại. Đào tạo chưa gắn với sử dụng, gây lãng phí. Chi phí học tập cao so với khả năng thu nhập của dân, nhất là của người nghèo. Giáo dục và đào tạo ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn..."
"Môi trường đô thị, nơi công nghiệp tập trung và một số vùng nông thôn bị ô nhiễm ngày càng nặng. Công tác quản lý báo chí, văn hoá, xuất bản nhiều mặt buông nảy sinh những khuynh hướng không lành mạnh. Một số giá trị văn hoá và đạo đức xã hội suy giảm. Mê tín, hủ tục phát triển. Cơ sở vật chất của ngành y tế còn thiếu thốn và lạc hậu, nhất là ở tuyến huyện và xã. Việc khám và chữa bệnh cho nhân dân, nhất là cho đồng bào nghèo, còn phiền hà và tiêu cực."
THAM NHŨNG HẾT CHỖ NÓI
Thế còn Quốc nạn tham nhũng bây giờ ra sao, sau 15 năm "


Tại Đại hội đảng IX, Lê Khả Phiêu (Khóa VIII)  báo cáo: "Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. Nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy của hệ thống chính trị và trong nhiều tổ chức kinh tế là một nguy cơ lớn đe doạ sự sống còn của chế độ ta. Tình trạng lãng phí, quan liêu còn khá phổ biến."
Sau khi Lê Khả Phiêu không được bầu lại thì Nông Đức Mạnh lên thay. Tại Đại hội đảng X, Mạnh nói : " Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng. Tội phạm và một số tệ nạn xã hội có chiều hướng tăng."
Bây giờ, trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Khóa X, Mạnh cũng sẽ báo cáo với Đại hội XI rằng  : " Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt được yêu cầu đề ra. Quan liêu, tham nhũng, nhũng nhiễu, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi."
Như vậy thì Luật Phòng, chống Tham nhũng (55/2005/QH11) ra đời từ năm 2005 có hiệu lực gì không, hay đảng đã cúi đầu khuất phục đám cán bộ, đảng viên sâu mọt từ lâu rồi "
XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN CÁI GÌ "
Liên quan đến lĩnh vực đảng viên, đảng CSVN đã có chủ trương Xây dựng, chỉnh đốn đảng  để làm cho đảng trong sạch từ Khóa đảng VIII nhưng xem ra vẩn chỉ là chuyện nước đổ đầu vịt.
Hãy đọc báo cáo của Mạnh sẽ trình trước  Đại hội XI sắp tới: "Công tác xây dựng Đảng còn nhiều hạn chế, yếu kém, chậm được khắc phục
Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề về Đảng cầm quyền, về chủ nghiã xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng còn hạn chế; thiếu sắc bén trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn ''diễn biến hoà bình''. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhân dân và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; sự phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng; sự yếu kém làm chưa hết trách nhiệm trong quản lý của nhiều cấp, nhiều ngành, làm tăng thêm bức xúc trong nhân dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' chưa thực sự đi vào chiều sâu, ở một số nơi có biểu hiện hình thức. Những điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa nhiều.
Tổ chức của một số cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ chưa rõ ràng. Việc đổi mới công tác cán bộ còn chậm; thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và sử dụng người tài; chậm đổi mới, cơ chế, phương pháp và quy trình đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, huân chương chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Công tác cán bộ thiếu tầm nhìn xa. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thấp. Môi trường làm việc, chính sách cán bộ chưa tạo được động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ; chưa cổ vũ ý chí phấn đấu vươn lên, sự gắn bó, tận tụy của cán bộ đối với công việc.
Không ít cơ sở đảng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nền nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nạn, tự phê bình và phê bình yếu. Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn chậm, vai trò của tổ chức đảng ở đây mờ nhạt. Động cơ phấn đấu vào Đảng của một số người có biểu hiện lệch lạc, cơ hội."
Nhưng năm 2006, tại Đại hội đảng X, Mạnh đã báo cáo vấn đề này ra sao "
Mạnh nói: "Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu cầu . Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cơ sở đảng thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Công tác tư tưởng còn thiếu tính thuyết phục. Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi mới. Công tác tổ chức và cán bộ còn nhiều mặt yếu kém. Chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao...."
Riêng lĩnh vực tư tưởng có liên quan đến tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một số không nhỏ cán bộ, đảng viên hết còn  tin vào đảng , Mạnh nói: "Công tác tư tưởng, công tác lý luận, công tác tổ chức, cán bộ có nhiều yếu kém, bất cập. Công tác tư tưởng thiếu sắc bén, tính chiến đấu không cao, phương pháp tiến hành chưa linh hoạt, chưa tạo được nhận thức đúng và sự nhất trí cao đối với đường lối, quan điểm của Đảng; chưa thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chưa phê phán mạnh và đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái, khuynh hướng "thương mại hoá", lai căng, chạy theo thị hiếu tầm thường trên báo chí, phát thanh, truyền hình, trong văn hoá, văn nghệ và xuất bản. Công tác tư tưởng chưa gắn với công tác tổ chức, xây dựng cơ chế, chính sách. Nhiều tổ chức đảng chưa thật sự lãnh đạo công tác tư tưởng...."
Như vậy, sau 15 năm mà đảng vẫn chưa làm được những điều đã  ghi trong các Nghị quyết Đại hội đảng thì vào tháng 1 năm 2011, đảng có dám hứa thêm điều gì nữa không "
XIN LỖI CHUYÊN NGHIỆP
Nhưng không sao vì đảng đã quen "xin lỗi chuyên nghiệp" rồi. Từ bao nhiêu năm nay tại mỗi kỳ Đại hội đảng là dịp để các Ban Chấp hành  cũ xin lỗi không làm được hay chưa làm hết  những điều đã cam kết trước đảng và nhân dân.
Tập quán này không mới mẻ gì nên có làm lại cũng là chuyện đương nhiên, không xấu hổ gì hết. Vì vậy Lãnh đạo  mỗi Khóa cứ xin lỗi để khóa sổ  sách rồi lại sang trang tiếp tục đánh trống bỏ dùi.
Bằng chứng Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư đảng Khoá VIII đã nói trước Đại hội đảng 9 năm 2001: " Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm nhưng đã nghiêm túc tự phê bình, tích cực sửa chữa và rút ra những bài học quý báu."
Sau đó đến lượt Nông Đức Mạnh của Khoá IX  cũng theo gót Phiêu  xin lỗi tiếp  tại Đại hội đảng X năm 2006: "Những khuyết điểm nói trên, trước hết thuộc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là của Bộ Chính trị. Ban Chấp hành Trung ương xin tự phê bình nghiêm túc về những khuyết điểm của mình trước Đại hội và trước nhân dân."
Tưởng chỉ xin lỗi một lần rồi thôi, nào ngờ sau khi được tiếp tục ngồi thêm nhiệm kỳ 5 năm nữa, Mạnh lại không ngần ngại xin lỗi cả nước tiếp trong Dự thảo Báo cáo Chính trị sẽ trình trước Đại hội đảng XI vào tháng 1/2011 như thế này: "Ban Chấp hành Trung ương xin tự phê bình trước Đại hội và trước nhân dân về những khuyết điểm, yếu kém đã làm hạn chế những thành tựu lẽ ra có thể đạt được nhiều hơn."
Như vậy, nếu đem  hàng trăm  ngàn việc  thất bại đã gây thiệt hại  không biết bao nhiêu  thời giờ và tiền bạc cho nhân dân và đất nước trong thời gian 15 năm  của 3 Khoá đảng VIII, IX và X thì mấy dòng xin lỗi  đãi môi ngắn ngủi quen thuộc này của các  Tổng Bí thư  có đền bù được gì  không, hay chỉ làm cho dân khổ thêm "
Đấy là chưa vội nói đến vấn đề  "dân chủ" mà đảng đang qủang cáo  nhưng  lại  "cố tình quên" không cho dân biết dân chủ đây chỉ là "dân chủ trong đảng" thôi chứ chưa có dân chủ trong nhân dân.
Một số viên chức cao cấp đã về hưu, trong số này có hai ông Nguyễn Đình Lộc, cựu Bộ trưởng Tư  Pháp và Bùi Đức Lại, cựu chuyên viên cao cấp trong Ban Tổ chức đảng đã yêu cầu đảng nên thực hành bầu cử dân chủ trong nội bộ đảng.
Hai ông muốn đảng  để cho nhiều người có quyền tự do  ra tranh cử, kể cả tranh chức  Tổng Bí thư đảng.  Họ cũng đề nghị để cho mọi đảng viên được quyền ứng cử và đề cử trong các cuộc bầu cử trong nội  bộ.
Họ lý luận rằng việc dành độc quyền cho Mặt trận Tổ quốc chọn ứng cử viên và chọn địa điểm ra ứng cử là vi phạm dân chủ.
Riêng ông Bùi Đức Lại còn đề nghị để cho người ngòai đảng được  quyền ra ứng cử tự do. Nhưng cả hai ông Nguyễn Đình Lộc và Bùi Đức Lại chưa dám đề nghị tổ chức các cuộc bầu cử tự do theo thể thức phổ thông đầu phiếu  như tại  các nước tự do dân chủ Tây phương.
Hãy chờ xem đảng CSVN có dám tổ chức tranh cử tự do chức vụ Tổng Bí thư đảng trong kỳ Đại hội XI hay không.  Nhưng dù có tranh mà vẫn đánh trống bỏ dùi những điều mình hứa thì thà đừng hứa còn hơn. -/-
Phạm Trần
(09-010)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài được ngụy trang bằng một chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi hơn đã dẫn tới việc bất ngờ sa thải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kết quả của cuộc đấu tranh này sẽ khiến những người vẫn còn hy vọng rằng Việt Nam có thể tham gia một "Liên minh chống Trung Quốc" phải suy nghĩ lại. Mặc dù cuộc tranh giành quyền lực này không liên quan đến chính sách đối ngoại nhưng nó sẽ khiến Việt Nam gần gũi hơn với Trung Quốc và xa rời phương Tây.
Những năm gần đây, chúng ta thường thấy trên mạng xã hội, nhiều trường hợp rơi nước mắt trong giới lao động tại Việt Nam, khi những người dân nghèo vướng phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, không có bảo hiểm y tế hay tiền bạc để chữa trị, chiến đấu chiếu lệ với tử thần, qua đời trong cảnh thương tâm. Hầu như căn bệnh ung thư lan tỏa khắp nơi, nhất là vây hãm giới lao động trong các xóm nghèo...
30.04.2024 lọt ra tin kêu cứu từ trại giam số 6 tỉnh Nghệ An nên thời gian lúc này phải dành cho việc khẩn cấp là viết thư báo động cho các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế và các tòa đại sứ tại Hà Nội, nhờ can thiệp về vấn đề một số tù nhân lương tâm đang bị nhốt tại Việt Nam trong những phòng giam chật hẹp...
Lý do Việt Nam còn chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác chân thành trong dân chủ và tự do...
Với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh trước mắt là sự khủng hoảng cơ cấu và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác...
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
Có 6 loại cán bộ, đảng viên sẽ bị loại khỏi thành phần Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIV, nhưng tiêu chuẩn người được chọn “vẫn cũ như trái đất”...
Ông Bill Burns, Trùm CIA, hôm 19/04/24, cảnh báo « Ukraine có thể thua cuộc chiến sanh tử với Poutine từ đây tới cuối năm ». Lời tuyên bố đưa ra trước hôm Hạ viện Huê kỳ biểu quyết có nên tháo khoán 61 tỷ USD để giúp Ukraine hay không? Nay thì Ukraine có 61 tỷ, và còn thêm phần viện trợ của Otan nữa, để tăng cường khả năng quân sự và cả kinh tế để đối đầu với Poutine. Vậy tới cuối năm, chiến tranh Ukraine sẽ kết thúc và thắng lợi sẽ ngả về phía Ukraine?
Thời gian còn làm Trung Sĩ Thông Dịch Viên trong Bộ Tư Lệnh Lục Quân Hoa Kỳ ở căn cứ Long Bình, Việt Nam vào năm 1969, trước khi tôi được chuyển sang phục vụ trong ngành phi hành của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi có dịp tháp tùng phái đoàn Dân Sự Vụ (Civic Action) Lữ Đoàn 18 Quân Cảnh Hoa Kỳ (U.S. 18th Military Police Brigade) đi công tác ở Nhật Bản. Cũng trong chuyến công du này tôi đã phát hiện ra rằng, Nhật Bản là một quốc gia thực thi được chính sách phát triển kinh tế làm thịnh vượng cho toàn thể xã hội, và xóa bỏ được nhiều điều bất công...
Trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào, cần phải phân loại, xác định rõ ràng các loại “địch” để tìm cách đối phó hoặc vận động gây cảm tình làm đồng minh, tùy loại địch. Mọi người thường nói, “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” là vậy.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.