Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Thêm Một Cuốn Sách

07/04/200900:00:00(Xem: 3508)

Theâm Moät Cuoán Saùch

<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Traàn Khaûi

Chuùng ta baét ñaàu vaøo thaùng tö, vaø laïi baét ñaàu nhöõng ngaøy töôûng nhôù tôùi thôøi ñieåm taøn moät cuoäc chieán. Trong khi nhaø nöùôc Haø Noäi seõ aàm ó theo kieåu loa keøn thöôøøng nhaät, vaø ngöôøi daân bình thöôøng seõ coù caùc giaây phuùt traàm laéng ñau khoå theo kieåu rieâng töøng ngöôøi, töøng nhaø, caùc hoïc giaû Myõ laïi tranh luaän.

Ñieàu haïnh phuùc nhaát cuûa ngöôøi daân taïi Hoa Kyø, ñaëc bieät vôí caùc hoïc giaû, laø ñöôïc tranh luaän töï do. Nôi ñoù, hoï coù quyeàn chæ trích baát cöù ai treân ñôøi naøy, keå caû caùc vò Toång Thoáng hay ngay caû caùc vò giaoù chuû khaép theá giôùi. Tinh thaàn ñoù, thöïc ra chuùng ta ñaõ thaáy taïi Saøi Goøn nhöõng ngayø tröùôc 30-4-1975, khi ngay caû caùc nhaø baùo bình thöôøng cuõng coù quyeàn xuoáng phoá bieåu tình, hoâ caùc khaåu hieäu choáng vò Toång Thoáng ñöông nhieäm laø oâng Nguyeãn Vaên Thieäu.

Taøn cuoäc chieán VN roài, ngöôøi ta khoâng coøn caùc töï do ñoù nöõa. Vaø caùc hoïc giaû bò baét buoäc phaûi laäp laïi quan ñieåm chính thoáng cuûa Haø Noäi. Khoâng ai coù quyeàn töï do nöõa, cho duø laø baïn coù muoán ra ñöùng tröùôc Laêng OÂng Hoà ôû Ba Ñình vaø hoâ khaåu hieäu “Hoan Hoâ Baùc Hoà,” baïn seõ vaãn bò baét nhö thöôøng, y heät caùc daân oan tröùôc giôø, vì seõ bò nhìn nhö laø mæa mai. Ñaâu coøn ai laøm töï yù nhö theá ñaâu, neáu chöa coù chæ thò cuûa ñaûng CSVN.

Ñieàu kinh ngaïc, moät soá hoïc giaû Myõ vaãn coá yù boùp meùo nhieàu söï kieän veà Cuoäc Chieán VN. Laøm sao hoï coá yù bòt maét tröùôc caùc söï thaät ñaõ hieån loä sau Cuoäc Chieán, ñaõ loà loä hieän ra tröùôc maét moïi ngöôøi sau khi Baéc Quaân chieám toaøn Mieàn <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam.

Moät cuoán saùch döï kieán phaùt haønh vaøo cuoái thaùng nayø, chính xaùc laø seõ phaùt haønh ngaøy 21-4-2009, cuûa ngöôøi hoaït ñoäng thieân taû John  Prados, nhan ñeà “Vietnam: The History of an Unwinnable War, 1945-1975” ñaõ laäp laò caùc quan ñieåm phe taû, vaø ñaõ tung hoâ OÂng Hoà vaø tung hoâ cuoäc chieán chieám toaøn Mieàn Nam cuûa quaân Haø Noäi.

Vaäy ñoù, khoâng maéc côõ gì heát, baát keå bao nhieâu söï thaät ñaõ hieån loä.

Nhaø bình luaän Arthur Herman treân baùo Wall Street Journal hoâm 6-4-2009 vôùi baøi vieát nhan ñeà “A Time of War” (Moät Thôøi Cuoäc Chieán) ñaõ phaân tích veà caùc nguïy bieän cuûa Prados.

Herman noùi raèng, cuoäc chieán VN keát thuùc 34 naêm tröùôc, vaø coù 2 tröôøng phaùi suy nghó veà cuoäc chieán naøy. Tröôøng phaí ñaàu tieân ñang daïy ôû nhieàu ñaò hoïc Myõ noùi raèng Myõ ñaõ tham döï moät cuoäc chieán nhaàm luùc, nhaàm nôi, vaø nhaàm cuoäc chieán. -- vaø raèng Myõ ñaõ vaoø moät cuoäc chieán khoâng theå thaéng noåi.  Tröôøng phaí suy nghó thöù nhì xuaát hieän gaàn ñaây hôn, nhôø caùc taøi lieäu giaæ maät, cho thaáy coù nhieàu chöùng côù ôû chieán tröôøng, vaø caùc lôøi khai töø chính ngöøôi mieàn Baéc, cho thaáyù quaân löïc Myõ ñaõ thaéng nhieàu hôn laø ngöôøi ta ñaõ bieát.

Tröôøng phaùi sau naøy noùi raèng khoâng chæ laø cuoäc chieán coù theå thaéng, maø thöïc ra Mieàn Nam ñaõ thaéng phaàn lôùn vaøo thaùng 1-1973, khi Hieäp Öôùc Paris ñöôïc kyù keát, buoäc Baéc VN coâng nhaän Nam VN vaø phaæ toân troïng bieân giôùi hai mieàn -- ñieàu maø phía Baéc Quaân töùc khaéc vi phaïm. Tuy nhieân, Herman vieát, luùc ñoù Quoác Hoäi Myõ khoâng chòu hoã trôï Nam Quaân nöõa, vaø Hoa Kyø ñaõ ñöùng beân leà khi cuoäc chieán keát thuùc vôùi 2 trieäu ngöôøi ñaõ cheát, vaø phe CS ñaõ thaéng.

Cuioán saùch cuûa Prados ñaõ haâm noùng laò tröôøng phaí ñaàu tieân, vaø töï nhaän trong saùch raèng oâng laø moät ngöôøi phaûn chieán thôøi Cuoäc Chieán VN, vaø baây giôø vaãn moâ taû cuoäc chieán VN theo kieåu nhìn raèng Myõ phaæ thua ôû VN vì “khoâng hieåu ñöôïc caùch maïng VN” maø tay thieân taû naøy goïi laø tieáp noái cuoäc chieán dai daúng choáng chuû nghóa thuoäc ñòa. Trôøi aï, giôø nayø maø coøn noùi theá. Tôùi ngay nhö coâ ñaøo Jane Fonda cuõng ñoåi gioïng roài, maø coøn coù hoïc giaû thieân taû ñoå toäi cho Mieàn Nam VN.

Herman keå raèng, taùc giaû Prados nhìn oâng Hoà nhö moät ngöôøi daân toäc chuû nghóa, vaø ñoù laø lyù do Myõ khoâng neân tham chieán. Prados cuõng boû qua nhieàu söï kieän, trong ñoù khoâng heà noùi tôùi chuyeän xaûy ra ôû Mieàn Baéc sau khi oâng Hoà vaø Ñaûng CSVN chieám toaøn mieàn Baéc naêm 1954, khi ñoù CSVN taøn saùt caùc ñaûng khaùc vaø khuûng boá noâng daân y heät nhö kieåu sau naøy Khmer Ñoû laøm vôùi daân toäc Cam Boát hai möôi naêm sau.

Prados cuõng khoâng chòu nhìn nhaän raèng Traän Teáât Maäu Thaân thaùng 1-1968 laø CSVN ñaõ thua ñaäm, trong ñoù phía du kích Mieàn Nam keå nhö xoùa soå hoaøn toaøn, buoäc Baéc Quaân lui veà hang oå ôû Laøo vaø Cam Boát.

Cuoán saùch naøy, theo Herman, Pardos khoâng thaáy chính phuû Myõ vaø chính phuû Saøi Goøn coù gì laø ñuùng, vaø ngöôïc laò Prados cuõng thaáy chính phuû Haø Noäi khoâng coù gì laø sai. Ñuùng laø kieåu thieân taû boùp meùo voâ soá chuyeän.

Cuoán saùch Prados moâ taû lính Myõ nhö laø moät keû saùt nhaân thoâ baïo... Thöû noùi vôùi daân chuùng Mieàn Namxem, coù phaûi theá khoâng. Laøm sao maø bòa chuyeän tôùi nhö theá ñöôïc.

Roài  naêm 1975, khi Baéc Quaân traøn vaoø Saøi Goøn, hieäp ñònh Parisbò chaø ñaïp khoâng thöông tieác, khoâng maéc côõ... Herman vieát, “Baây giôø chuùng ta bieát roõ hôn roài. Chuùng ta bieát laø coù 65,000 ngöôøi Nam VN bò thuû tieâu khi Haø Noâäi chieám Mieàn Nam, vaø nhieàu ngaøn thuyeàn nhaân cheát khi chaïy trôùân cheá ñoä CSVN vaø coù theå laø khoaûng 250,000 ngöôøi ñaõ cheát trong caùc traïi caûi taïo. Nhöng oâng Prados chæ keát thuùc quyeàn saùch cuaû oâng ñôn giaûn baèng moät böùc maøn phuû leân veà ñieàu keát thuùc khi Myõ rôøi VN vaø khi CSVN chieám caû VN.”

Herman keát thuùc baøì vieát:

“Ñaây laø söï kieän cho thaáy phe taû cöù thöôøng xuyeân choáng laïi, vaø baây giôø thì ai cuõng bieát: lính Myõ ñaõ chieán ñaáu vaø cheát taïi VN vì töï do, y heät nhö chuùng ta ñang chieán ñaáu ôû Iraqvaø Afghanistanbaây giôø. Baát keå caùc sai laàm maø caùc töôùng laõnh vaø ngöôøi soaïn chính saùch ñaõ laøm trong caùc cuoäc chieán cuõng khoâng theå laøm môøø ñi söï thaät coát tuûy ñoù -- ñieàu neân laø moät phaàn cuûa baát kyø saùch söû khaû tín naøo.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.