Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thêm Một Cuốn Sách

07/04/200900:00:00(Xem: 3423)

Theâm Moät Cuoán Saùch

<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Traàn Khaûi

Chuùng ta baét ñaàu vaøo thaùng tö, vaø laïi baét ñaàu nhöõng ngaøy töôûng nhôù tôùi thôøi ñieåm taøn moät cuoäc chieán. Trong khi nhaø nöùôc Haø Noäi seõ aàm ó theo kieåu loa keøn thöôøøng nhaät, vaø ngöôøi daân bình thöôøng seõ coù caùc giaây phuùt traàm laéng ñau khoå theo kieåu rieâng töøng ngöôøi, töøng nhaø, caùc hoïc giaû Myõ laïi tranh luaän.

Ñieàu haïnh phuùc nhaát cuûa ngöôøi daân taïi Hoa Kyø, ñaëc bieät vôí caùc hoïc giaû, laø ñöôïc tranh luaän töï do. Nôi ñoù, hoï coù quyeàn chæ trích baát cöù ai treân ñôøi naøy, keå caû caùc vò Toång Thoáng hay ngay caû caùc vò giaoù chuû khaép theá giôùi. Tinh thaàn ñoù, thöïc ra chuùng ta ñaõ thaáy taïi Saøi Goøn nhöõng ngayø tröùôc 30-4-1975, khi ngay caû caùc nhaø baùo bình thöôøng cuõng coù quyeàn xuoáng phoá bieåu tình, hoâ caùc khaåu hieäu choáng vò Toång Thoáng ñöông nhieäm laø oâng Nguyeãn Vaên Thieäu.

Taøn cuoäc chieán VN roài, ngöôøi ta khoâng coøn caùc töï do ñoù nöõa. Vaø caùc hoïc giaû bò baét buoäc phaûi laäp laïi quan ñieåm chính thoáng cuûa Haø Noäi. Khoâng ai coù quyeàn töï do nöõa, cho duø laø baïn coù muoán ra ñöùng tröùôc Laêng OÂng Hoà ôû Ba Ñình vaø hoâ khaåu hieäu “Hoan Hoâ Baùc Hoà,” baïn seõ vaãn bò baét nhö thöôøng, y heät caùc daân oan tröùôc giôø, vì seõ bò nhìn nhö laø mæa mai. Ñaâu coøn ai laøm töï yù nhö theá ñaâu, neáu chöa coù chæ thò cuûa ñaûng CSVN.

Ñieàu kinh ngaïc, moät soá hoïc giaû Myõ vaãn coá yù boùp meùo nhieàu söï kieän veà Cuoäc Chieán VN. Laøm sao hoï coá yù bòt maét tröùôc caùc söï thaät ñaõ hieån loä sau Cuoäc Chieán, ñaõ loà loä hieän ra tröùôc maét moïi ngöôøi sau khi Baéc Quaân chieám toaøn Mieàn <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam.

Moät cuoán saùch döï kieán phaùt haønh vaøo cuoái thaùng nayø, chính xaùc laø seõ phaùt haønh ngaøy 21-4-2009, cuûa ngöôøi hoaït ñoäng thieân taû John  Prados, nhan ñeà “Vietnam: The History of an Unwinnable War, 1945-1975” ñaõ laäp laò caùc quan ñieåm phe taû, vaø ñaõ tung hoâ OÂng Hoà vaø tung hoâ cuoäc chieán chieám toaøn Mieàn Nam cuûa quaân Haø Noäi.

Vaäy ñoù, khoâng maéc côõ gì heát, baát keå bao nhieâu söï thaät ñaõ hieån loä.

Nhaø bình luaän Arthur Herman treân baùo Wall Street Journal hoâm 6-4-2009 vôùi baøi vieát nhan ñeà “A Time of War” (Moät Thôøi Cuoäc Chieán) ñaõ phaân tích veà caùc nguïy bieän cuûa Prados.

Herman noùi raèng, cuoäc chieán VN keát thuùc 34 naêm tröùôc, vaø coù 2 tröôøng phaùi suy nghó veà cuoäc chieán naøy. Tröôøng phaí ñaàu tieân ñang daïy ôû nhieàu ñaò hoïc Myõ noùi raèng Myõ ñaõ tham döï moät cuoäc chieán nhaàm luùc, nhaàm nôi, vaø nhaàm cuoäc chieán. -- vaø raèng Myõ ñaõ vaoø moät cuoäc chieán khoâng theå thaéng noåi.  Tröôøng phaí suy nghó thöù nhì xuaát hieän gaàn ñaây hôn, nhôø caùc taøi lieäu giaæ maät, cho thaáy coù nhieàu chöùng côù ôû chieán tröôøng, vaø caùc lôøi khai töø chính ngöøôi mieàn Baéc, cho thaáyù quaân löïc Myõ ñaõ thaéng nhieàu hôn laø ngöôøi ta ñaõ bieát.

Tröôøng phaùi sau naøy noùi raèng khoâng chæ laø cuoäc chieán coù theå thaéng, maø thöïc ra Mieàn Nam ñaõ thaéng phaàn lôùn vaøo thaùng 1-1973, khi Hieäp Öôùc Paris ñöôïc kyù keát, buoäc Baéc VN coâng nhaän Nam VN vaø phaæ toân troïng bieân giôùi hai mieàn -- ñieàu maø phía Baéc Quaân töùc khaéc vi phaïm. Tuy nhieân, Herman vieát, luùc ñoù Quoác Hoäi Myõ khoâng chòu hoã trôï Nam Quaân nöõa, vaø Hoa Kyø ñaõ ñöùng beân leà khi cuoäc chieán keát thuùc vôùi 2 trieäu ngöôøi ñaõ cheát, vaø phe CS ñaõ thaéng.

Cuioán saùch cuûa Prados ñaõ haâm noùng laò tröôøng phaí ñaàu tieân, vaø töï nhaän trong saùch raèng oâng laø moät ngöôøi phaûn chieán thôøi Cuoäc Chieán VN, vaø baây giôø vaãn moâ taû cuoäc chieán VN theo kieåu nhìn raèng Myõ phaæ thua ôû VN vì “khoâng hieåu ñöôïc caùch maïng VN” maø tay thieân taû naøy goïi laø tieáp noái cuoäc chieán dai daúng choáng chuû nghóa thuoäc ñòa. Trôøi aï, giôø nayø maø coøn noùi theá. Tôùi ngay nhö coâ ñaøo Jane Fonda cuõng ñoåi gioïng roài, maø coøn coù hoïc giaû thieân taû ñoå toäi cho Mieàn Nam VN.

Herman keå raèng, taùc giaû Prados nhìn oâng Hoà nhö moät ngöôøi daân toäc chuû nghóa, vaø ñoù laø lyù do Myõ khoâng neân tham chieán. Prados cuõng boû qua nhieàu söï kieän, trong ñoù khoâng heà noùi tôùi chuyeän xaûy ra ôû Mieàn Baéc sau khi oâng Hoà vaø Ñaûng CSVN chieám toaøn mieàn Baéc naêm 1954, khi ñoù CSVN taøn saùt caùc ñaûng khaùc vaø khuûng boá noâng daân y heät nhö kieåu sau naøy Khmer Ñoû laøm vôùi daân toäc Cam Boát hai möôi naêm sau.

Prados cuõng khoâng chòu nhìn nhaän raèng Traän Teáât Maäu Thaân thaùng 1-1968 laø CSVN ñaõ thua ñaäm, trong ñoù phía du kích Mieàn Nam keå nhö xoùa soå hoaøn toaøn, buoäc Baéc Quaân lui veà hang oå ôû Laøo vaø Cam Boát.

Cuoán saùch naøy, theo Herman, Pardos khoâng thaáy chính phuû Myõ vaø chính phuû Saøi Goøn coù gì laø ñuùng, vaø ngöôïc laò Prados cuõng thaáy chính phuû Haø Noäi khoâng coù gì laø sai. Ñuùng laø kieåu thieân taû boùp meùo voâ soá chuyeän.

Cuoán saùch Prados moâ taû lính Myõ nhö laø moät keû saùt nhaân thoâ baïo... Thöû noùi vôùi daân chuùng Mieàn Namxem, coù phaûi theá khoâng. Laøm sao maø bòa chuyeän tôùi nhö theá ñöôïc.

Roài  naêm 1975, khi Baéc Quaân traøn vaoø Saøi Goøn, hieäp ñònh Parisbò chaø ñaïp khoâng thöông tieác, khoâng maéc côõ... Herman vieát, “Baây giôø chuùng ta bieát roõ hôn roài. Chuùng ta bieát laø coù 65,000 ngöôøi Nam VN bò thuû tieâu khi Haø Noâäi chieám Mieàn Nam, vaø nhieàu ngaøn thuyeàn nhaân cheát khi chaïy trôùân cheá ñoä CSVN vaø coù theå laø khoaûng 250,000 ngöôøi ñaõ cheát trong caùc traïi caûi taïo. Nhöng oâng Prados chæ keát thuùc quyeàn saùch cuaû oâng ñôn giaûn baèng moät böùc maøn phuû leân veà ñieàu keát thuùc khi Myõ rôøi VN vaø khi CSVN chieám caû VN.”

Herman keát thuùc baøì vieát:

“Ñaây laø söï kieän cho thaáy phe taû cöù thöôøng xuyeân choáng laïi, vaø baây giôø thì ai cuõng bieát: lính Myõ ñaõ chieán ñaáu vaø cheát taïi VN vì töï do, y heät nhö chuùng ta ñang chieán ñaáu ôû Iraqvaø Afghanistanbaây giôø. Baát keå caùc sai laàm maø caùc töôùng laõnh vaø ngöôøi soaïn chính saùch ñaõ laøm trong caùc cuoäc chieán cuõng khoâng theå laøm môøø ñi söï thaät coát tuûy ñoù -- ñieàu neân laø moät phaàn cuûa baát kyø saùch söû khaû tín naøo.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.