Hôm nay,  

Mua Xương Ngựa

01/11/200400:00:00(Xem: 5719)
Tề vương một hôm nằm mộng. Thấy mình đi săn trong rừng, bất chợt gặp một con nai, bèn phi ngựa theo mà dzớt. Nào dè ngựa sẩy chân rơi xuống núi, lại nằm ngay đất của nước Yên, bèn giật mình thức giấc, mà tự nhủ rằng:
- Đi săn ở đất Tề, lại rơi nhằm nước Yên, thì hậu vận mai sau ắt có ngày thay đổi!
Bèn cho triệu Cửu Lưu, là một danh y có tài giải mộng, mới đem giấc mơ kể hết ngọn ngành, cho tỏ bạch đầu đuôi, rồi lo lắng phán:
- Ngày xưa vua Kiệt yêu nàng Muội Hỉ đến nỗi nhà Hạ mất. Vua Trụ yêu nàng Đắc Kỷ đến nỗi nhà Thương mất. Nay ta chưa yêu nàng nào, mà chỉ mê đường… săn bắn. Lẽ nào lại chung xuồng như dzậy mà tin được hay sao"
Cửu Lưu vội dập đầu binh binh mấy cái. Khẩn thiết tâu:
- Kẻ hạ thần năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, đội ơn nhà vua thương đến, kể chuyện… mộng mơ, khiến chốn tâm can cứ lao xao như thời còn trai tráng. Thần liều mình trộm nghĩ: Bệ hạ đang ở đất Tề, lại té ở đất Yên, thì rõ ra đất Yên ở trong Tề đó vậy!
Tề vương mặt mày khoái trá, bụng đánh lô tô, nhưng cũng ráng nén chút… kiêu sa mà nói này nói nọ:
- Ta xem vua nước Yên là người kiến thức hẹp hòi mà lại hay tự đắc, nên nhân tâm có bề không thuận. Ta muốn nhân chuyến này biến mộng thành thực. Có đặng hay chăng"
Cửu Lưu hoảng hồn đáp:
- Kẻ hạ thần chỉ biết bắt mạch bốc thuốc, chớ không rành chuyện nước non, nên không thể trả lời cho xuôi được.
Tề vương liền sai người triệu Quản Trọng đến, mà phán rằng:
- Ta nằm mộng lấy được đất Yên. Làm sao tính nó"
Quản Trọng vội vòng tay lại. Kính cẩn tâu:
- Đến bây giờ bệ hạ mới tính chuyện lấy đất Yên, thì so với Thiên cơ đã trễ hơi nhiều đó vậy!
Tề vương hớn hở mặt mày. Khoan khoái phán:
- Ngươi nói vậy nghĩa là làm sao"
Quản Trọng đáp:
- Vua nước Yên vô đạo, nên Trời ban… hạn hán tả tơi, khiến bá tánh nơi nơi thảy đều méo mặt. Ta nên thừa cơ ấy, mà dấy động binh đao, thì giang san ấy sẽ về ta tất cả!
Tề vương nghe thế bỗng mát ruột mát gan, nhưng cũng cố lấy chút… lương tâm mà nói điều nhân nghĩa:
- Người có đủ lễ nghĩa trí tín, thì không thừa cơ lúc người ta nguy cấp mà cầu lợi cho mình. Nay ta nhắm mắt làm vậy. Há là người quân tử đặng hay sao"
Quản Trọng nghe Tề vương nói thế, biết là màu mè che phủ nỗi khát khao, nên cũng ráng lấy sức hơi nói cho vừa lòng thiên tử:
- Ngộ biến tùng quyền. Nay vua Yên đã tào lao như rứa, thì bệ hạ chơi luôn, hầu giúp cho bá tánh ra ngoài vòng khổ cực, thì công ơn ấy mới đi vào xanh sử. Mút tận thiên thu, hầu hậu duệ mai sau biết đàng ghi nhớ vậy…
Ngày nọ, Yên vương đang lâm triều. Chợt quân tình khẩn cấp, báo quân Tề đã vượt quá biên cương, bèn rúng động tâm can mà phán này phán nọ:
- Nước Tề sang đánh ta. Vậy ta có nên theo cách của dòng họ Mộ Dung mà liều thân đánh nó"
Các quan cúi mặt nhìn xuống đất. Thảy đều im lặng, thậm chí con ruồi bay qua cũng còn nghe tiếng… cánh. Yên vương thấy vậy, mới bực dọc nói tràn:
- Dưới cái ổ lộn nhào. Còn quả trứng nào toàn vẹn được hay chăng" Nay quân giặc đã tràn qua xâm chiếm, mà quần thần lại lặng tiếng im hơi, thì lộc nước ta ban đã sai người đó vậy!
Nói rồi, miệng mồm đắng nghét, khiến phải ngồi ì ra đó mà thở. Lúc ấy, có Điền Lỗ là Gián nghị đại quan, mới quỳ xuống mà tâu rằng:
- Nước Tề có núi Thái sơn, biển Bột hải là nơi hiểm trở. Có đất Long gia, Tức mặc, là chỗ phì nhiêu, mà ta thì nước nhỏ người cô thế yếu, thế là một điều không bằng. Nước Tề có Quản Di Ngô và Bảo Thúc Nha sửa sang chính trị, mà ta trong triều chỉ rặt phường mãi quốc cầu vinh, thế là hai điều không bằng. Tề Hoàn Công đánh đông dẹp bắc, oai danh lừng lẫy, trong khi bệ hạ chỉ thích những điều bói toán, cá ngựa đánh… đuôi, thế là ba điều không bằng. Con gái nước Tề nổi danh là người chung thủy, khoái… hóa đá vọng phu, nên quân lính yên tâm mà đánh giặc, thế là bốn điều không bằng. Người nước Tề có tâm hồn bay nhảy, thích hoạt động mới vui, nên đón chuyện chiến chinh như là sở thích của mình vậy, thế là năm điều không bằng. Có năm điều không bằng ấy. Bệ hạ giữ mình còn chẳng nổi. Sức đâu mà đánh"
Yên vương bỗng lặng người mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới nhỏ nhẹ phán rằng:
- Vậy ta phải làm sao"
Điền Lỗ vội dập đầu binh binh mấy cái, rồi cẩn trọng tâu:
- Xin Bệ hạ nhường ngôi cho Thái tử để tránh họa binh đao, thì ơn ích ấy sẽ to nhiều lắm vậy!
Yên vương không biết làm thế nào, đành gật đầu ưng chịu. Thái tử lên ngôi, tức là vua Chiêu vương, lập tức sai sứ giả đem mười xe vàng bạc đến gặp Tề vương, xin được làm chư hầu, hàng năm triều cống, quyết chẳng bao giờ sai phạm. Tề vương khoan khoái đáp:

- Được! Về nói với chủ của ngươi cứ làm theo như thế!
Đoạn, mở tiệc ăn mừng rồi lui quân trở về cố quốc. Phần Chiêu vương, khi biết tin chinh chiến đã qua, bèn triệu tập các quan đến, mà nói rằng:


- Nước ta đất nhỏ người thưa, tài nguyên chẳng có, dân chúng lại khổ sở vì chuyện binh đao. Nay ta muốn sửa sang lại việc nước, thì phải làm thế nào"
Quách Ngỗi là vị quan lo về chuyện… cơm nước của nhà vua, bước ra tâu:
- Nước ta dư người… thường mà thiếu người hiền. Vậy trước hết là phải đăng báo tìm người hiền cái đã!
Chiêu vương gật gù đáp:
- Có lý! Có lý! Ta biết rõ ràng nước ta nhỏ. Dân ta yếu, khó lòng mà báo thù. Song nếu được những người giỏi cùng lo toan việc nước, hổng chừng lại rửa sạch được sự sỉ nhục của tiên vương. Chí nguyện của ta là vậy. Nếu ngươi biết ai là người hiền, thì chỉ cho ta, để cùng nhau lo toan việc nước, thì công khó của ngươi sẽ ngon lành đó vậy!
Quách Ngỗi bỗng mĩm cười một phát, rồi thủng thẳng tâu:
- Xưa có một ông vua đưa ngàn lạng vàng cho quan nội thị, để tìm mua một con tuấn mã có thể chạy ngày nghìn dặm. Khi quan nội thị tìm ra, thì con tuấn mã ấy đã chết. Quan bèn bỏ ra năm trăm lạng mà mua bộ xương ấy về. Vua thấy thế giận lắm, hỏi: " Vàng ta đưa cho ngươi là vàng sống. Ngươi lại mua ngựa chết, là cớ làm sao"". Quan nội thị thưa: " Ngựa chết mà còn… chi như vậy. Huống gì ngựa sống, thì còn đã biết bao. Hạ thần thiển nghĩ: Thế nào nay mai cũng có người đem ngựa hay đến bán cho nhà vua.". Quả nhiên không đầy một năm, mà người ta đem ngựa hay đến bán không còn chỗ… nhốt. Nay bệ hạ muốn được người giỏi, thì trước hãy dùng hạ thần. Người giỏi hơn hạ thần thấy thế ắt phải nhào dzô kiếm chác. Chừng ấy, bệ hạ đi đâu cũng đụng người hiền. Thậm chí đi câu cũng đụng người hiền đang ngồi chơi nơi đó - thì chuyện báo thù - Lẽ nào lại trôi tuột hay sao"
Chiêu vương nghe đến đâu mát lòng theo đến đó. Chợt hoảng hốt la:
- Ngươi xưa nay lo chuyện uống ăn. Nay bỗng đổi dời sang việc nước. Có đặng hay chăng"
Quách Ngỗi dập đầu xuống. Mạnh dạn tâu:
- Kẻ trượng phu nên lập chí để đi vào kim cổ. Có đâu lại khư khư ôm… nồi thau bát chén, mà không nghĩ đến cơ nghiệp to tát của mình. Há còn là quân tử được hay sao"
Chiêu vương lập tức dùng Quách Ngỗi, kính trọng như thầy, khiến bá quan ai nầy đều ngẩn mặt ra mà ước. Lúc ấy, có Thương Tín là thủ hạ của Điền Lỗ, nhân lúc bãi triều, mới chạy đến bên Điền Lỗ. Uất ức nói:
- Đại quan là Gián nghị, mà không chịu can gián, để cho Quách Ngỗi chăm lo việc nước, là cớ làm sao"
Điền Lỗ nhíu mày, đáp:
- Chúa công mới lên ngôi. Ta chưa hiểu tính nết, mà buông lời tầm bậy, thì chẳng những không có đầu đội nón, mà hổng chừng lại ảnh hưởng bọn… thê nhi, thì lỗi to ấy làm sao mà cứu đặng"
Thương Tín lắc đầu, thưa:
- Ăn cơm vua hưởng lộc nước, thì phải làm cho vua giàu dân mạnh, mới có… lộc dài dài. Nay đại quan chỉ lo lộc đừng bay mất, mà bỏ phế tha nhân, thì lẽ được thua đã bày ra trước mắt!
Rồi mặt xụ xuống một đống. Điền Lỗ thấy vậy, mới nhỏ giọng nói rằng:
- Có bỏ năm trăm lạng vàng ra mua bộ xương ngựa, sau mới có ngựa hay mà cỡi. Có dùng Quách Ngỗi là người ở gần trước, sau mới có người tài ở xa tìm đến. Cái lối ấy là quyền mưu trí thuật của chúa công, để quyết chớp nhân tài trong thiên hạ. Ngươi đã hiểu chưa"
Tối ấy Quách Ngỗi về nhà, mặt mày sảng khoái, khiến vợ là Hàn thị đang ngồi đổ bánh xèo bỗng nghệch mặt ra, ngơ ngác hỏi rằng:
- Không ai nở xuống tay với kẻ đang tươi cười được, nhưng với chàng. Chẳng lẽ im lìm mà coi đặng hay sao"
Quách Ngỗi hớn hở đáp:
- Ta từ chỗ nấu ăn lại được cùng vua chăm lo việc nước. Thiệt là quá đã!
Hàn thị như không tin vào tai của mình, bèn lấy tay thọc ngay vào chảo, thì rõ là đau, bèn rúng động tâm can mà thì thào bảo dạ:
- Phàm những con người không biết sợ sệt, thường tự cho mình là anh hùng. Thực ra, những người đó chỉ là những kẻ không nhiều suy nghĩ. Họ chỉ biết liều lĩnh chớ có phải can đảm cái… mụ nội gì đâu! Chồng ta. Từ nào tới giờ, chỉ vui chơi cùng dao đĩa, cá rau. Sao lại có chuyện… tế thế kinh bang ly kỳ như thế được"
Đoạn, lấy chiếc bánh xèo để lên dĩa, rồi gọi chồng đến mà nói rằng:
- Để làm được cái bánh xèo này, thiếp phải cần đủ đồ gia vị. Có phải vậy chăng"
Quách Ngỗi đáp:
- Đúng!
Hàn thị lại tiếp:
- Thiếp từ ngày về làm vợ của chàng đến nay, một tay thu xếp việc nhà. Trăm đường lo liệu, để chàng yên tâm mà… nấu ăn cho người khác, đặng tạo dựng công danh, cho tên vàng chói lọi. Nay trăm họ lâm vòng khổ cực. Đói kém mất mùa - mà chàng lại đưa đầu ra gánh vác - thì có khác chi mua vòng đợi… cổ. Chẳng bậy lắm ư"
Quách Ngỗi liền đưa tay bịt miệng Hàn thị lại, cẩn thận nói:
- Tai vách mạch rừng. Nàng còn lạng quạng như vầy e có ngày bay mất… ót. Phần ta, dẫu biết mình khả năng không nhiều, nhưng cờ tay ta nắm. Lẽ nào không phất mà là quân tử đặng hay sao"
Hàn thị nghe chồng nói vậy, bỗng cháy cả ruột gan rồi thì thào tự nhủ:
- Người đàn ông này dám hy sinh đại cuộc để làm… sáng danh mình, thì ly dị ly thân ắt sẽ về trong sớm tối!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.