Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Đảng Đi Một Đàng, Dân Đi Một Nẻo

07/09/200700:00:00(Xem: 6751)

Hoa Thịnh Đốn.- “Rối rắm, lung tung beng” là những chữ rất chính xác để mô tả về nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, sau 20 năm  đổi mới.

Tình hình này đã phản ảnh trong Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) của Trung ương đảng về "Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới"  hồi tháng 7 (2007), nhưng đến nay mới được Tô Huy Rưá, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương nói ra.

Rứa nói trên Báo Nhân Dân, Cơ quan ngôn luận của đảng rằng sau 5 năm phát huy vai trò của “công tác tư tưởng, lý luận, báo chí”, nhiệm vụ này vẫn còn “bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm cần khắc phục.” (Nhân Dân, 3-9-07)

Vậy yếu kém ở các lĩnh vực nào và tại sao lại yếu kém"  Rứa vạch ra 5  vùng, có “nguy cơ tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị - xã hội của đất nước”, đó là:

1) Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, tính chiến đấu còn hạn chế, chưa sát thực tiễn, chưa triển khai tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái, thiếu quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống.

2) Phạm vi tác động, ảnh hưởng của công tác tư tưởng có dấu hiệu bị thu hẹp. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn bị động, hiệu quả thấp. Nội dung, phương pháp công tác tư tưởng chậm đổi mới.

3) Công tác lý luận còn lạc hậu trên một số mặt, chưa giải đáp được nhiều vấn đề do thực tiễn đất nước đặt ra, chưa làm tốt chức năng định hướng cho hoạt động thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị chậm đổi mới, chưa theo kịp trình độ phát triển và yêu cầu của xã hội.

4) Về hoạt động báo chí, một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin không trung thực, sa đà vào việc đưa  tin tiêu cực và tệ nạn xã hội.  Khuynh hướng tư nhân hóa, thương mại hóa báo chí, tư nhân núp bóng để kinh doanh báo chí ngày càng tăng.

5) Các cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, Nhà nước chậm đổi mới, nội dung và hình thức thiếu hấp dẫn, chất lượng tuyên truyền không cao, chưa có khả năng làm chủ, chi phối thông tin và định hướng dư luận xã hội.

Rứa nói: “DDó là những yếu kém, khuyết điểm chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận, báo chí được Hội nghị T.Ư 5 chỉ ra và yêu cầu phải cương quyết, kiên trì khắc phục, vượt qua, nhằm vươn lên, nâng cao tầm nhìn, tầm trí tuệ, tiếp tục đổi mới sâu sắc và toàn diện đáp ứng những yêu cầu mới trong thời kỳ mới của cách mạng nước ta.”

GIỮ ĐẢNG HAY GIỮ NƯỚC"

Nhưng nếu “ddổi mới” được cách làm mà  không “ddổi mới” được con người  thì có ích gì không"

Bằng chứng sau 20 năm đối mới, Việt Nam chỉ không còn bị cô lập với thế giới bên ngòai; biết làm kinh tế theo đường lối của Tư bản chủ nghĩa để tồn tại, nhưng  vẫn duy trì độc quyền lãnh đạo; chống các nỗ lực dân chủ hóa chế độ và tiếp tục không cho dân dược hưởng  các quyền tự do đã ghi trong Hiến pháp quốc gia.

Tư duy của người Cộng sản Việt Nam vẫn là bảo thủ, giáo điều.  Họ  vẫn khư khư bám lấy Chủ nghĩa phá sản Mác-Lênin và tư tưởng cộng sản Hồ Chí Minh để sống trong ảo tưởng trước sau gì nhân loại cũng sẽ từ bỏ Chủ nghĩa Tư bản để bước sang Xã hội Chủ nghĩa!

Quan niệm này phù hợp với  bài viết vừa phổ biến trên báo Nhân Dân của Nguyễn Đức Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Bình nói: “Về lý thuyết mà nói, chủ nghĩa tư bản giai đoạn toàn cầu hóa tưởng như có thêm sức sống, nhưng dứt khoát không thể kéo dài mãi vận mệnh của nó như có người nghĩ; trái lại, càng tích lũy thêm nhiều mâu thuẫn mỗi ngày trên phạm vi toàn cầu cho tới khi mâu thuẫn tích tụ tới đỉnh điểm, phép biện chứng "vật cực tắc phản" tất sẽ đưa chủ nghĩa tư bản đến chỗ tan rã.”

Bình còn tỏ ra hào sảng, lạc quan khi viết: “Có thể đến ngày nào đó, giả thuyết của Mác về khả năng thắng lợi đồng thời của chủ nghĩa xã hội trong hàng loạt nước sẽ có cơ hội dễ hình dung hơn. Đồng thời, với hệ thống thế giới toàn cầu hóa phát triển rất không đều và đầy rẫy những bất bình đẳng, bất công và bất trắc, lý thuyết Lê-nin về khả năng bùng nổ cách mạng trước hết ở những "khâu yếu trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc" càng rất có cơ sở. Tình hình phái "tả" đang nổi lên ở các nước Mỹ la-tinh là một điển hình tiêu biểu đánh thức nhiều người, và chắc chắn sẽ còn diễn ra nay chỗ này mai chỗ khác.”

 Sau khi dẫn lời Hồ Chí Minh viết vào năm 1927 rằng “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắc nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin", Bình kết luận : “ Đó là hệ tư tưởng và con đường cách mạng trước sau như một của Đảng ta và nhân dân ta - con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là tư tưởng cơ bản xuyên suốt Cương lĩnh của Đảng năm 1930, năm 1991, đường hướng cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta hiện nay và mãi vẫn như thế. Giai đoạn hiện nay phải rất kiên định và sáng tạo hơn bao giờ hết trên đường hướng đó.” (Nhân Dân, 5-9-2007)

Chính vì có những cái đầu “ddá sỏi” như Bình trong đảng CSVN nên cho đến Thế Kỷ 21 mà Việt Nam vẫn còn lạc hậu, nhân dân vẫn đói nghèo và chậm tiến hơn  các dân tộc láng giềng  trong khu vực Đông Nam Á.

Đó là lý do tại sao đã có  sự mờ nhạt ngày một gia tăng trong đường lối lãnh đạo của đảng và thái độ không tích cực trong công tác của đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền, kể cả báo chí.   Quan trọng hơn là sự thờ ơ và thái độ phủ nhận các hình thức tuyên truyền của đảng khi người dân  thấy khẩu hiệu “nói và làm” chỉ còn là hình thức  trong công tác chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và cải tổ hành chính.

Sự liên hệ giữa dân và đảng  cũng không còn là “máu thịt” như đảng mong muốn vì dân đã bị đảng lấy đi quyền làm chủ đất nước. Trong khi phần đông trong số trên 30 triệu con người  phải sống trong xã hội giàu-nghèo cách biệt hay kẻ ăn không hết người lần không ra.

Nhưng điều mà người Cộng sản Việt Nam lo sợ nhất hiện nay là sự “tự động” từ bỏ Chủ nghĩa Cộng sản của  cán bộ, đảng viên.  Do đó, theo lời Rứa, Hội nghị 5 đã quyết định phải làm cho bằng được  ba mục tiêu:

1) Củng cố, tăng  cường sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị, tinh thần trong nhân dân; giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí phấn đấu thực hiện thành công, sự nghiệp đổi mới, CNH, HDDH (Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá), hội nhập kinh tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

2) Góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong mục tiêu này có chỉ ra chỉ tiêu phấn đấu, từ nay đến Đại hội XI của Đảng ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, khắc phục một bước quan trọng tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

3) Yêu cầu công tác tư tưởng, lý luận phải vượt qua tình trạng lạc hậu, yếu kém, công tác báo chí phải khắc phục được những khuyết điểm, yếu kém kéo dài, đồng thời phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần củng cố tư tưởng, phát triển trình độ lý luận chính trị, tri thức của Đảng và hệ thống chính trị, khẳng định vai trò tiên phong của Đảng.

Nhưng tại sao cho đến bây giờ, sau 77 năm có mặt ở Việt Nam,  mà đảng CSVN vẫn còn phải lo công tác “bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh”"

Và phải chăng, lời kêu gọi kiên định Chủ nghĩa Cộng sản của Nguyễn Đức Bình trên báo Nhân Dân cũng đã báo động một hiện tượng “rút lui chủ nghĩa” trong đảng"

Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng thi hành từ khoá VIII thời Lê Khả Phiêu cũng vẫn chưa xong vì cán bộ, đảng viên, theo lời Rứa còn  đang tiếp tục “suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống”.

Tình trạng này nghiêm trọng đến nỗi đảng phải tổ chức riêng một hội nghị như Hội nghị 5 để bàn về công tác chỉnh đốn tư tưởng đảng viên.

Rứa nói: “Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận,  trí tuệ, văn hóa và đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Công tác này, Rứa nói, còn phải: "Đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa…”

Rứa cũng khẳng định: “Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân; báo chí đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; phải bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng.”

Nhưng các thứ tính “tư tưởng, chân thật, nhân dân,  chiến đấu và  đa dạng” ở đây chỉ có nghĩa phải làm theo lệnh đảng, viết những gì đảng muốn và đảng làm để tuyên truyền trong nhân dân.

Bằng chứng như việc Rứa tiết lộ  sắp tới “Bộ Chính trị sẽ ra một nghị quyết riêng về lĩnh vực” Văn học-Nghệ thuật để “tạo ra những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật”.

Từ ít lâu nay, mỗi khi có cuộc thảo luận về Văn học, đảng thường chỉ trích giới Văn-Nghệ-Sỹ chưa biết viết ra những tác phẩm có tầm vóc được gọi là “ddỉnh cao” để ca tụng công lao của đảng CSVN. Đảng cũng chỉ trích những ai có ý định chất vấn về vai trò của Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc và thắc mắc về công, tội của đảng CSVN đối với dân tộc.

Trung ương đảng cón  chỉ thị cho đội ngũ tuyên truyền và báo chí phải: “Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.”

Hội nghị 5 còn: “Xác định các nhiệm vụ và giải pháp của công tác thông tin đối ngoại như củng cố tổ chức, tăng cường cán bộ, phương tiện hoạt động và mở rộng phạm vi, nâng cao hiệu quả của lĩnh vực công tác rất quan trọng này”.

Công tác “thông tin đối ngọai” này, không ngoài mục đích chính là nhắm vào cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như đã nói trong Nghị quyết 36  "Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài" của đảng Cộng sản Việt Nam.

Cho đến nay, Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương đã không thực hiện được chủ trương sử dụng các phương tiện báo chí, truyền thông để tuyên truyền trong các công đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là đối với người Việt ra đi từ miền Nam trước và sau năm 1975.

Việc đại đa số trong 3 triệu người Việt ở nước ngoài đang đi ngược chiều với đảng CSVN là điều dễ hiểu, nhưng qua những tiết lộ của Rứa với báo Nhân Dân thì rõ ràng là cán bộ, đảng viên và người dân trong nước cũng  không đồng hành với đảng trong mặt trận tư tưởng.

Và đó chính là nỗi lo sợ  nhất hiện nay của đảng CSVN. -/-

(09/07)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.