Hôm nay,  

Việt Nam: Đội Đào Mồ Chôn Mình

07/04/200600:00:00(Xem: 5307)
-Hữu Nguyên bảo đảng: “Chúng ta cần phải tỉnh táo và không được đánh đồng lợi ích của một nhóm với lợi ích của toàn thể dân tộc.“

Hoa Thịnh Đốn.- Cuộc phản công cùn nhạt của cán bộ lý luận trong đảng Cộng sản Việt Nam về “những ý kiến trái chiều” không đồng hành với chủ trương xây dựng đất nước dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và chống một đảng cầm quyền đã cho thấy tình trạng khô cạn não trạng của những con người không còn phân biệt được ánh sáng và bóng tối.

Truớc tiên, hãy nghe cái đầu đất sét Tô Bửu Giám viết: “ Trong quá trình đổi mới, Đảng ta kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam vượt qua những thử thách hiểm nghèo giành được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Như vậy, qua kiểm nghiệm trong thực tế đấu tranh cách mạng, những nguyên lý cơ bản của học thuyết Mác - Lê-nin vẫn đúng. Nếu vận dụng sáng tạo, cách mạng sẽ tiến lên, nếu vận dụng sai, cách mạng sẽ gặp khó khăn thậm chí có nguy cơ sụp đổ.

Vấn đề đặt ra là: cùng với sự khẳng định, nắm chắc tư tưởng khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phải kịp thời bổ sung những điểm mới đã được đúc kết trong thực tiễn cách mạng, làm cho nó phong phú hơn chứ không phải là vứt bỏ nó; không thể "chê đất lệch vì người múa vụng". (Báo Nhân Dân,30-3-2006)

Nói như thế thì trước khi có chủ trương Đổi mới làm kinh tế thị trường theo Tư bản Chủ nghĩa năm 1986,đảng CSVN đã xây dựng đất nước theo học thuyết của chủ nghĩa nào mà đất nước đã táng gia bại sản, người người chết đói đến nỗi Trường Chinh, Tổng Bí thư khóa V phải thốt lên “Đổi mới hay là chết”"

Tô Bữu Giám hãy gióng tai lên mà nghe ông Thái Duy (Mặt trận Tổ quốc) nói: “Nhà nước ta tồn tại đã hơn 60 năm, hai lần coi nhẹ truyền thống đoàn kết muôn người như một của ông cha, hai lần phải trả giá quá đắt và hậu quả rất nặng nề đến ngày nay vẫn chưa khắc phục được:

1. Mấy năm 1953, 1954, 1955, cải cách ruộng đất kèm theo đấu tố, nhục hình.

2. Sau Đại thắng Mùa xuân 1975, ta quyết định xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình của Liên Xô. Kinh tế tư nhân và đội ngũ doanh nhân bị loại bỏ, vì cho là tầng lớp bóc lột không còn được là thành viên của Mặt trận Tổ quốc.

Liên hiệp xã các ngành, nghề tiểu thủ công chỉ còn là thành viên Mặt trận rất hình thức vì đã bị quốc hữu hóa, do một thứ trưởng phụ trách, một tổ chức kinh tế xã hội của quần chúng, những người thợ thủ công chung vốn tự nguyện lập ra nhưng từ Trung ương đến địa phương cán bộ phụ trách lại do Chính phủ chỉ định, những người thợ thủ công không được bầu người của mình. Ta vẫn nói liên minh công nông nhưng Hội nông dân Việt Nam ra đời từ năm 1930 mãi đến năm 1987 vẫn chưa được tổ chức Đại hội lần đầu tiên. Hơn nửa thế kỷ, lãnh đạo Hội vẫn do Đảng chỉ định chứ nông dân chưa được bầu người của mình. Mỗi lần bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, những người trúng cử chủ yếu vẫn là do "Đảng cử dân bầu". Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể bị "Đảng hóa, Nhà nước hóa".

“Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đối lập với dân chủ, đất nước đã được giải phóng, nhân dân chưa được giải phóng. Sau Cách mạng tháng 8, đổi mới là một cuộc cách mạng sâu rộng lôi cuốn đồng bào cả nước, đổi mới cũng cực kỳ cấp bách như Cách mạng tháng 8, nhiều người đã nói "đổi mới hay là chết". 20 năm đổi mới, đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là ở đô thị đã được cải thiện rõ rệt, bộ mặt của đất nước đã thay đổi mặc dù đổi mới còn nửa vời. Đổi mới là giải phóng sức dân, ta vẫn nói "cởi trói" nhưng "cởi trói" còn rất gian nan, nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực, "cởi trói" mới là nới lỏng sợi dây trói vì vẫn còn những chính sách, luật lệ, quy định xa rời cuộc sống, ngăn cản nhân dân làm ăn. Ở đâu lãnh đạo tài kém, đức kém ở đó rất khó bàn đến "cởi trói" vì phải "trói chặt" thì lãnh đạo mới giữ được "ghế".

“Cách mạng tháng 8 đã phát huy sức mạnh toàn dân tộc đến hết mức, đã tập trung cao độ nhân tài, sức người sức của vì đã dựa vào khối đại đoàn kết muôn người như một, không phân biệt trong và ngoài Đảng, đức tài trọn vẹn đều được trao các trọng trách tương xứng. Đảng viên chỉ có hơn 5000 nhưng đã lãnh đạo rất sâu sát, tạo mọi điều kiện để các tầng lớp nhân dân thực sự đứng lên làm chủ đời sống kinh tế. Dân làm, dân nuôi dân, dân nuôi Nhà nước còn Nhà nước ra sức phục vụ dân làm ăn.

Đại hội Đảng lần thứ IX, nay đến Đại hội Đảng lần thứ X, vẫn coi "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc" là mục tiêu hàng đầu nhưng rõ ràng khoảng cách còn rất xa mới đạt mục tiêu này. Đảng viên rất đông, gần 2 triệu rưỡi, bộ máy Nhà nước cồng kềnh, chồng chéo, nhiều khi là lực cản, gây đủ mọi khó khăn cho dân, hành chính dân quen gọi là "hành dân là chính". Cần đổi mới mạnh mẽ, triệt để và thực hiện đến nơi đến chốn quyền tự do làm ăn của nhân dân, khắc phục chỗ yếu nhất hiện nay là nhiều người trong và ngoài Đảng có thực tài, được dân tin cậy lại chưa được trọng dụng.” (trích trong “Muôn người như một”, báo Đại Đoàn Kết của Mặt trận Tổ quốc”, 28-3-2006)

Mục tiêu của một chính quyền chỉ để “hành dân là chính” thì nó là của ai, do ai và vì ai" Và thứ Chủ nghĩa xã hội mà cái guồng máy cai trị này lấy làm kim chỉ nam để hành động không có nghĩa nào khác hơn là Chủ nghĩa phản dân hại nước"

BẢN SẮC CỦA AI"

Vậy mà Tô Bữu Giám vẫn ngụy biện: “Ở Việt Nam, sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng ta lựa chọn con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường của cách mạng Việt Nam được Bác Hồ chọn ngay từ khi thành lập Đảng. Thực tế lịch sử cho thấy, đây là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất của cách mạng Việt Nam, giành độc lập dân tộc, kháng chiến thắng lợi và xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

“…Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng sẽ có nội dung xã hội chủ nghĩa nhưng đậm đà bản sắc Việt Nam, kết hợp, phản ánh đầy đủ những nhu cầu cấp thiết của nhân dân, phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống yêu nước, cách mạng của nhân dân ta. Hiện nay, nước ta đang còn trong thời kỳ quá độ, tiến lên xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội chứ chưa phải là đã có chủ nghĩa xã hội như có người lầm tưởng. Chúng ta đã, đang và sẽ xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình đã được phác thảo trong "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội".

Vậy ra kể cả khi Hồ Chí Minh còn sống, thứ Chủ nghĩa xã hội mà đảng của ông áp dụng ở miền Bắc từ 1954 cho đến ngày ông qua đời năm 1969 và sau đó đến 1986 trên cả nước không có chút gì là “đậm đàn bản sắc Việt Nam” thì nó là bản sắc của ai mà đói rách đến thế" Có phải vì nó mang bản sắc lai căng Nga xô nên nhân dân ta mới đói nghèo mạt rệp, thập tử nhất sinh hơn nửa thế kỷ" Cho nên đem “bản sắc Việt Nam” để tô son điểm phấn cho chủ nghĩa Mác-Lênin là ngụy biện không thuyết phục được ai.

Nhưng “qúa độ” là cái gì vậy" Theo Từ điển của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam thì “qúa độ” là “chuyển từ trạng thái này này sang trạng thái khác”, nhưng đảng CSVN đã “qúa độ” mất 30 năm rồi mà tại sao đất nước vẫn chưa nhích lên được một ly và còn nằm trong danh sách các nuớc nghèo nhất thế giới" Cán bộ, đảng viên thì anh nào cũng thi đua “anh hùng” tham nhũng thối nát qua mặt nhiều nước trên thế giới"

Nếu cứ theo cái đà “qúa độ” mỗi ngày một tụt hậu như hiện nay để “tiến lên xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội chứ chưa phải là đã có chủ nghĩa xã hội” thì cửa thiên đàng của Địa ngục XHCN còn xa lắm, nhân dân chưa ngóc đầu lên được!

Phản bác về chỉ trích chủ trương nửa giăng nửa đèn “làm theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Tô Bửu Giám viết: “Xin nói ngay, đây là sự sáng tạo với tinh thần độc lập tự chủ của chúng ta, không theo cơ chế thị trường tư bản chủ nghĩa mà phát triển kinh tế thị trường chịu sự chi phối của các quy luật: quy luật giá trị, quy luật cung cầu và phải trải qua cạnh tranh lành mạnh, theo pháp luật của Nhà nước, không dung túng những việc làm phi pháp: đầu cơ, tích trữ, buôn lậu, dùng tiền và các thế lực đen tối chèn ép những người sản xuất nhỏ hoặc các tổ chức làm ăn chân chính.

Theo định hướng xã hội chủ nghĩa, còn có nghĩa là các nhà kinh doanh được phép làm giàu theo khả năng có thể của mình nhưng trong khuôn khổ luật pháp, phục vụ lợi ích của đất nước, của nhân dân, phải chăm sóc đến đời sống của những người lao động, làm giảm bớt sự cách biệt giữa người giàu với người nghèo, góp phần xóa đói, giảm nghèo trong xã hội….”

Khi nói hăng như thế, Tô Bửu Giám đã không sờ lên gáy xem cái nền “kinh tế thị trường” theo cách “sáng tạo” của đảng CSVN đã đem lại phúc lợi gì cho dân cho nước khi nó tạo ra sự chênh lệch giàu nghèo đã đến mức hết chịu đựng nổi của người dân" Chế độ công bằng xã hội thì chỉ dành cho các đảng viên có chức có quyền làm giàu phi pháp trên sức lao động bằng mồ hôi và nước mắt của đồng bào. Tình trạng cán bộ lãng phí của công, đục khóet, ăn bớt ăn xén trong các chương trình Xây dựng cơ bản, Qũy Viện trợ của nước ngoài như “trái bom thối” đã nổ tung ra tại Ban quản lý các dự án (Project Management Unit 18, PMU18) thuộc Bộ Giáo thông Vận tải khiến Ngân hàng Thế giới phải theo dõi xem tiền viện trợ của các nước đã bị ăn cắp mất bao nhiêu triệu Mỹ kim!

Còn buôn lậu, hàng giả ư " Tô Bửu Giám đang sống nhưng chân không chạm đất nên mới cường điệu như thế. Nếu người này sống thật để nói thật thì hãy làm một chuyến du hành tới các cửa khẩu ở Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đường số 9 xuống tận biên giới Miên-Việt để chứng kiến cảnh tấp nập buôn lậu, nhiều khi có tiếp tay của Lực lượng biên phòng, mà kiểm điểm sự hiểu biết nông cạn của mình về tình trạng bán buôn bất hợp pháp không chỉ bằng đường bộ mà còn ở ngoài khơi nữa.

CHUYỆN ĐẢNG – VIỆC NƯỚC

Bàn về một đảng cầm quyền như đảng Cộng sản hiện nay, Tô Bửu Giám nói: “Cũng xuất hiện một số ý kiến quy kết mọi xấu xa trong xã hội là hậu quả của chế độ một Đảng cầm quyền. Họ cho rằng, kinh tế đã chấp nhận có nhiều thành phần, thì chính trị cũng phải có đa đảng, cạnh tranh nhau trong việc lãnh đạo đất nước(!).”

“Nước ta hiện nay đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để làm tròn nhiệm vụ nặng nề này, đưa Tổ quốc ta tiến lên nhanh và vững chắc, vấn đề đặt ra không phải là thay một Đảng có lịch sử 76 năm nay, đã có nhiều thành tích, kinh nghiệm trong lãnh đạo nhân dân, được nhân dân tín nhiệm bằng một đảng mới hay thêm nhiều đảng mới, mà là chỉnh đốn lại Đảng như Bác Hồ đã dạy trong Di chúc của Người, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Đảng bằng việc củng cố lại nhận thức, đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, gắn bó chặt chẽ, máu thịt hơn nữa với nhân dân.”

Cổ nhân đã bảo “Chiếc áo không làm nên thầy tu” hay “rượu mới mà bình cũ” thì cũng chỉ là chuyện đánh bùn sang ao có hay ho gì đâu" Nhưng “chỉnh đốn” cái gì và chỗ nào để “nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Đảng”"

Và nhận thức của đảng viên bây giờ ra sao mà phải “củng cố”" Có phải đã có rất nhiều cán bộ, đảng viên đã tự ý “chệch hướng tư tưởng” để đi đường khác thênh thang hơn con đường Xã hội chủ nghĩa theo Mác-Lênin"

Bi thảm hơn, vô số đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, cũng ít ai còn muốn bàn hay nghe nói về Chủ nghĩa này thì còn gì để “củng cố” "

Đến chuyện “đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo” bây giờ cũng chỉ là chuyện kẻ mù đi sờ voi. Bằng chứng trong suốt 30 năm qua, giới lãnh đạo Việt Nam đã nhét vào tai dân không biết bao nhiêu từ “đổi mới” chỉ để làm cho tình trạng bi đát them. Đảng hứa cải tổ hành chính, thi hành chính sách “một cửa” đề bớt gây phiền hà cho dân thì cán bộ lại tự do hành dân nhiều hơn, tha hồ hà hiếp kẻ cô thân, người yếu thế thì làm sao mà đội ngũ “hữu thực, vô tài” này có thể “máu thịt hơn nữa với nhân dân”"

Một đảng mà chỉ biết nói chuyện “phúc lợi” bằng nước bọt thì người dân chưa có cách gì thoát được đói nghèo, lạc hậu. Vì vậy mà Ông IL Houng Lee, Trưởng Đại diện IMF tại VN mới nói cứ cái đà phát triển rùa bò bằng tri thức chổi cùn như hiện nay thì Việt Nam cần phải mất 197 năm mới đuổi kịp Tân Gia Ba, mất 18 năm để đuổi kịp Indonesia, 34 năm với Thái Lan.

Đây là một dự đoán báo động khẩn cấp cho cả nước về khả năng lãnh đạo của đảng CSVN.

Vì vậy mà ông Hữu Nguyên mới viết trong báo Đại Đoàn Kết (Mặt trận Tổ quốc) ngày 21-3-2006: “Gần đây nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X của Đảng đã đặt lên bàn thảo luận những vấn đề then chốt như "Chúng ta có nên tiếp tục con đường XHCN nữa hay không" Có con đường nào khác để mau chóng đạt được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" hay không""

Bất kỳ ai, bất kỳ quốc gia nào, tổ chức nào giúp chúng ta đạt được mục tiêu này đều được hoan nghênh. Ngược lại, bất kỳ cản trở nào cũng đều phải bị gạt bỏ. Chúng ta cần phải tỉnh táo và không được đánh đồng lợi ích của một nhóm với lợi ích của toàn thể dân tộc. Và chỉ có thể bảo đảm nguyên tắc đó khi Nhà nước hạn chế tham gia trực tiếp vào cuộc chơi như một cầu thủ mà chỉ giữ vai trò tạo ra luật chơi và giám sát cuộc chơi một cách công bằng, minh bạch, dân chủ cho mọi thành phần. Nhà nước thực hiện chức năng này bằng các công cụ hành pháp và tư pháp để đạt kết quả là môi trường kinh tế - chính trị ổn định, môi trường kinh doanh lành mạnh.”

Nhưng “một nhóm” người mà ông Hữu Nguyên nói trong bài báo là những kẻ nào mà ghê gớm đến có thể đánh ngã cả dân tộc" Chúng có thế lực nào đứng sau lưng không mà có thể biến thành lực cản chận đường đi lên của đất nước. Hay chúng chỉ là một thiểu số mà có quyền ban phát ơn huệ, phân phát miếng cơm manh áo cho kẻ dưới quyền nên đã thao túng, lộng quyền"

Nếu đề nghị xây dựng của Hữu Nguyên còn bị đảng bỏ ngoài tai, như đã “giả vờ nghe rồi bỏ” những góp ý chân tình, thẳng thắn của dân cho Dự thảo Báo cáo Chính trị, quả thực đội ngũ tuyên truyền của đảng đã tự đào mồ chôn mình. -/-

Phạm Trần (04/06)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.