Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Quyền Lợi Của Người Thương Tật Và Của Người Săn Sóc Họ

09/11/200200:00:00(Xem: 1756)
Tất cả các loại thu nhập đều phải đóng thuế ngoại trừ trường hợp thu nhập được miễn thuế theo luật pháp. Một vài loại thu nhập, gồm loại phải đóng thuế và loại không phải đóng thuế, có liên quan đặc biệt người có thuyết tật và những người săn sóc họ.
Trợ Cấp Do Săn Sóc Người Sống Phụ Thuộc Vào Mình (Dependent Care Benefits)
Nếu bạn đang đi làm, bạn có thể không phải khai số tiền lên đến 5 ngàn mỹ kim ($5,000) nhận từ chương trình hỗ trợ săn sóc người sống lệ thuộc vào mình (employer"s qualified dependent care assistance plan) trong thu nhập hàng năm của bạn. Việc săn sóc phải dành cho người sống phụ thuộc vào bạn còn dưới 13 tuổi, hoặc vợ/chồng bạn, hoặc những người khác sống phụ thuộc vào bạn; họ là những người không thể tự săn sóc cho mình.
Để biết thêm chi tiết về các lợi ích được miễn trừ khai trên mẫu đơn thuế 1040, xin tham khảo mẫu đơn 2441 - Các Chi Phí Săn Sóc Con Nhỏ và Người Sống Phụ Thuộc Vào Mình (Form 2441 - Child and Dependent Care Expenses), và sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn này (instruction).
Thông tin về các loại lợi ích được miễn trừ khai trên mẫu đơn thuế 1040A được giải thích rõ trên mẫu tính toán 2 - Chi Phí Săn Sóc Con Nhỏ và Người Sống Phụ Thuộc Vào Mình Dành Cho Người Sử Dụng Mẫu Đơn Thuế 1040A (Schedule 2 - Child and Dependent Care Expenses for Form 1040A Filers).
Lợi Ích Từ Quỹ An Sinh Xã Hội và Quỹ Hưu Trí (Social Security and Equivalent Tier 1 Railroad Retirement Benefits)
Nếu bạn nhận tiền từ quỹ an sinh xã hội (Social Security benefit) hoặc từ quỹ hưu trí (Equivalent Tier 1 railroad retirement benefit) trong năm, một phần số tiền này có thể phải đóng thuế.
Phần nào trong số tiền nhận được từ hai loại thu nhập này phải đóng thuế"
Nếu nguồn thu nhập duy nhất bạn nhận được trong năm từ quỹ anh sinh xã hội hay quỹ hưu trí, số tiền này thường không phải đóng thuế, và bạn có thể không phải khai và nộp hồ sơ thuế.
Nếu ngoài loại thu nhập kể trên, bạn có các loại thu nhập khác nữa, một phần của thu nhập từ quỹ an sinh và/hoặc thu nhập từ quỹ hưu trí sẽ phải đóng thuế.
Cách tính mức thuế cho số tiền nhận từ quỹ an sinh hoặc quỹ hưu trí:
1. Tổng thu nhập từ các nguồn khác, gồm tiền lãi được miễn thuế (như tiền lãi từ các loại công khố phiếu của tiểu bang - State bonds)
2. Một nửa số thu nhập từ quỹ an sinh xã hội hoặc từ quỹ hưu trí.
3. Cộng chung hai số tiền này. Nếu số tiền này lớn hơn số tiền quy định cho tình trạng khai thuế của bạn (độc thân, có gia đình v.v.) một phần của nguồn lợi tức phải đóng thuế:
§ $25,000 (trường hợp bạn sống độc thân, hay là người chủ gia đình có con nhỏ, hoặc là người góa bụa có con nhỏ).
§ $25,000 (nếu bạn kết hôn nhưng khai riêng hồ sơ thuế và không chung sống với vợ/chồng mình trong cả năm).
§ $32,000 (nếu bạn có gia đình và khai chung hồ sơ thuế) hoặc
§ $0.00 (nếu bạn có gia đình và sống chung với vợ/chồng mình bất cứ thời gian nào trong năm).
Để biết thêm chi tiết về cách tính số tiền thuế phải đóng cho loại thu nhập kể trên, xin đọc thêm tài liệu trong sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn 1040 và 1040A, và ấn bản 915 - Lợi Ích Từ Quỹ An Sinh Xã Hội và Quỹ Hưu Trí (Publication 915 - Social Security and Equivalent Railroad Retirement Benefits).
Trợ Cấp Xã Hội (SSI)
Tiền nhận từ quỹ an sinh xã hội (Social Security Benefits) không bao gồm và không phải là tiền trợ cấp xã hội (Supplemental Security Income Payments). Bạn không phải đóng thuế trên tiền trợ cấp xã hội; vì vậy loại thu nhập này không được bao gồm trong thu nhập của bạn.
Trợ Cấp do Thương Tật (Disability Pensions)
Thông thường, bạn phải khai số tiền nhận được từ chương trình bảo hiểm y tế, hay tai nạn như một loại thu nhập của bạn mặc dù chủ nhân hay chủ cơ quan mua loại bảo hiểm này cho bạn . Nếu cả bạn và chủ cùng mua chương trình bảo hiểm này, bạn chỉ phả khai số tiền bạn nhận cho sự thương tật của mình do chủ trả. Chủ của bạn phải có trách nhiệm báo cho bạn biết các chi tiết về chương trình trợ cấp này cùng số tiền bạn phải đóng cho trợ cấp thương tật của mình.

Nếu bạn đóng trọn các chi phí của chương trình bảo hiểm, bạn không phải khai báo số tiền nhận được khi bị thương tật như nguồn thu nhập của bạn. Ấn bản 525 - Thu Nhập Phải Đóng Thuế và Không Phải Đóng Thuế (Publication 525 - Taxable and Nontaxable Income) giải thích rõ về vấn đề này.
Trợ Cấp Thương Tật Từ Các Chương Trình Của Chính Phủ và Quân Đội (Military and Government Disability Pensions)
Bạn thường phải khai các loại trợ cấp do bị thương tật, nhưng bạn không phải khai một số các loại trợ cấp do thương tật của Chính phủ và quân đội. Xin tham khảo thêm chi tiết cần thiết về vấn đề này trong ấn bản 525 (publication 525).
Trợ Cấp Thương Tật Cựu Chiến Binh (VA Disability benefits)
Bạn không phải khai tiền trợ cấp thương tật nhận được từ Bộ Cựu Chiến Binh (Department of Veterans Affairs - VA) là thu nhập trong năm của bạn. Nếu bạn là quân nhân đã về hưu và không nhận được trợ cấp do bị thương tật từ bộ này, bạn cũng không phải khai lợi tức do bị thương tật (số tiền này cũng tương đương với lợi tức do bị thương tật của cựu chiến binh) vào thu nhập hàng năm của mình.
Bạn không phải bao gồm các loại lợi tức cựu quân nhân trả cho bạn dưới bất cứ điều luật, quy định và luật lệ hành chính nào do Bộ Cựu Chiến Binh ban hành. Các loại lợi tức này bao gồm:
· Tiền trợ cấp đi học, huấn luyện hay trợ cấp vật giá đắt đỏ.
· Tiền trợ cấp và bồi thường do bị thương tật trả cho chính cựu chiến binh hay gia đình họ.
· Tiền trả cho chi phí về việc sửa hay thiết kế nhà lại cho cựu chiến binh sử dụng xe lăn.
· Tiền trả cho mua sắm xe gắn động cơ cho cựu chiến binh bị mù hoặc mất tay chân.
· Tiền thu được từ bảo hiểm của người cựu chiến binh hay tiền lãi cổ phần trả cho người thụ hưởng của họ hay chính họ, bao gồm tiền thu được từ một loại bảo hiểm nhân thọ đặc biệt trả trước khi người cựu chiến binh này qua đời.
· Tiền lời từ lãi cổ phần bảo hiểm từ tiền ký gởi ở Bộ Cựu Chiến Binh.
Các món tiền khác (Other Income)
Bạn có thể nhận được các loại tiền khác có liên quan đến sự thương tật của mình. Các món tiền liệt kê dưới đây không phải đóng thuế:
§ Trợ cấp nhận được từ quỹ phúc lợi của chính phủ (a public welfare fund) như tiền trợ cấp khiếm thị hay bị mù lòa.
§ Tiền bồi thường cho công nhân bị bịnh hay bị thương tật phát sinh do nghề nghiệp nếu trả cho công nhân theo luật bồi thường (a workers"compensation act) hay do một bộ luật tương tự khác.
§ Bồi thường thiệt hại cho người bị thương hay bệnh tật nhưng không nguy ngập.
§ Lợi tức do bị thương tật do điều khoản bảo hiểm tai nạn lưu thông đặc biệt "không phải lỗi tại ai" và người bị nạn bị thiệt hại do không đi làm hoặc không kiếm được tiền vì hậu quả của tai nạn.
§ Tiền bồi thường do mất vĩnh viễn hay mất khả năng điều khiển một vài bộ phận chức năng trong cơ thể, hoặc do sự biến dạng hoàn toàn các cơ quan này.
1) Bảo Hiểm Săn Sóc Dài Hạn (Long-Term Care)
Các hợp đồng bảo hiểm săn sóc dài hạn thường được xem như các hợp đồng bảo hiểm về sức khỏe và tai nạn. Các món tiền bạn nhận được từ các hợp đồng bảo hiểm này (loại này không giống như tiền lãi được chia cho người có cổ phần, hay phí bảo hiểm trả lại) thường không bao gồm trong thu nhập như tiền nhận được từ tình trạng đau ốm hay thương tật. Xin tham khảo thêm ấn bản 525 để biết rõ hơn các chi tiết.
2) Lợi Tức Trả Trước Cho Người Sắp Qua Đời (Accelerated Death Benefits)
Bạn không phải bao gồm trong thu nhập của mình tiền bảo hiểm nhân mạng trả trước cho người sắp qua đời (loại bảo hiểm nhân mạng này đòi hỏi một số các điều kiện đặc biệt). Lợi tức trả trước cho người sắp qua đời là số tiền nhận được từ hợp đồng bảo hiểm nhân mạng; loại lợi tức này bao gồm các món tiền nhận được do bán hay chỉ định hợp đồng qua cá nhân hay cơ quan cung cấp trước một số tiền tương đương cho người thụ hưởng sắp qua đời. Sự ngoại lệ này chỉ được áp dụng trong trường hợp người được bảo hiểm bệnh nặng sắp qua đời. Xin tham khảo thêm chi tiết trong ấn bản 525.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc
Hôm thứ Hai (18/01/2021), ông Trump đã duyệt gỡ bỏ lệnh cấm đi lại từ Anh, Châu Âu và Brazil vào Mỹ, quyết định dự kiến có hiệu lực từ ngày 26/01/2021.
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.