Hôm nay,  

Quyền Lợi Của Người Thương Tật Và Của Người Săn Sóc Họ

09/11/200200:00:00(Xem: 2530)
Tất cả các loại thu nhập đều phải đóng thuế ngoại trừ trường hợp thu nhập được miễn thuế theo luật pháp. Một vài loại thu nhập, gồm loại phải đóng thuế và loại không phải đóng thuế, có liên quan đặc biệt người có thuyết tật và những người săn sóc họ.
Trợ Cấp Do Săn Sóc Người Sống Phụ Thuộc Vào Mình (Dependent Care Benefits)
Nếu bạn đang đi làm, bạn có thể không phải khai số tiền lên đến 5 ngàn mỹ kim ($5,000) nhận từ chương trình hỗ trợ săn sóc người sống lệ thuộc vào mình (employer"s qualified dependent care assistance plan) trong thu nhập hàng năm của bạn. Việc săn sóc phải dành cho người sống phụ thuộc vào bạn còn dưới 13 tuổi, hoặc vợ/chồng bạn, hoặc những người khác sống phụ thuộc vào bạn; họ là những người không thể tự săn sóc cho mình.
Để biết thêm chi tiết về các lợi ích được miễn trừ khai trên mẫu đơn thuế 1040, xin tham khảo mẫu đơn 2441 - Các Chi Phí Săn Sóc Con Nhỏ và Người Sống Phụ Thuộc Vào Mình (Form 2441 - Child and Dependent Care Expenses), và sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn này (instruction).
Thông tin về các loại lợi ích được miễn trừ khai trên mẫu đơn thuế 1040A được giải thích rõ trên mẫu tính toán 2 - Chi Phí Săn Sóc Con Nhỏ và Người Sống Phụ Thuộc Vào Mình Dành Cho Người Sử Dụng Mẫu Đơn Thuế 1040A (Schedule 2 - Child and Dependent Care Expenses for Form 1040A Filers).
Lợi Ích Từ Quỹ An Sinh Xã Hội và Quỹ Hưu Trí (Social Security and Equivalent Tier 1 Railroad Retirement Benefits)
Nếu bạn nhận tiền từ quỹ an sinh xã hội (Social Security benefit) hoặc từ quỹ hưu trí (Equivalent Tier 1 railroad retirement benefit) trong năm, một phần số tiền này có thể phải đóng thuế.
Phần nào trong số tiền nhận được từ hai loại thu nhập này phải đóng thuế"
Nếu nguồn thu nhập duy nhất bạn nhận được trong năm từ quỹ anh sinh xã hội hay quỹ hưu trí, số tiền này thường không phải đóng thuế, và bạn có thể không phải khai và nộp hồ sơ thuế.
Nếu ngoài loại thu nhập kể trên, bạn có các loại thu nhập khác nữa, một phần của thu nhập từ quỹ an sinh và/hoặc thu nhập từ quỹ hưu trí sẽ phải đóng thuế.
Cách tính mức thuế cho số tiền nhận từ quỹ an sinh hoặc quỹ hưu trí:
1. Tổng thu nhập từ các nguồn khác, gồm tiền lãi được miễn thuế (như tiền lãi từ các loại công khố phiếu của tiểu bang - State bonds)
2. Một nửa số thu nhập từ quỹ an sinh xã hội hoặc từ quỹ hưu trí.
3. Cộng chung hai số tiền này. Nếu số tiền này lớn hơn số tiền quy định cho tình trạng khai thuế của bạn (độc thân, có gia đình v.v.) một phần của nguồn lợi tức phải đóng thuế:
§ $25,000 (trường hợp bạn sống độc thân, hay là người chủ gia đình có con nhỏ, hoặc là người góa bụa có con nhỏ).
§ $25,000 (nếu bạn kết hôn nhưng khai riêng hồ sơ thuế và không chung sống với vợ/chồng mình trong cả năm).
§ $32,000 (nếu bạn có gia đình và khai chung hồ sơ thuế) hoặc
§ $0.00 (nếu bạn có gia đình và sống chung với vợ/chồng mình bất cứ thời gian nào trong năm).
Để biết thêm chi tiết về cách tính số tiền thuế phải đóng cho loại thu nhập kể trên, xin đọc thêm tài liệu trong sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn 1040 và 1040A, và ấn bản 915 - Lợi Ích Từ Quỹ An Sinh Xã Hội và Quỹ Hưu Trí (Publication 915 - Social Security and Equivalent Railroad Retirement Benefits).
Trợ Cấp Xã Hội (SSI)
Tiền nhận từ quỹ an sinh xã hội (Social Security Benefits) không bao gồm và không phải là tiền trợ cấp xã hội (Supplemental Security Income Payments). Bạn không phải đóng thuế trên tiền trợ cấp xã hội; vì vậy loại thu nhập này không được bao gồm trong thu nhập của bạn.
Trợ Cấp do Thương Tật (Disability Pensions)
Thông thường, bạn phải khai số tiền nhận được từ chương trình bảo hiểm y tế, hay tai nạn như một loại thu nhập của bạn mặc dù chủ nhân hay chủ cơ quan mua loại bảo hiểm này cho bạn . Nếu cả bạn và chủ cùng mua chương trình bảo hiểm này, bạn chỉ phả khai số tiền bạn nhận cho sự thương tật của mình do chủ trả. Chủ của bạn phải có trách nhiệm báo cho bạn biết các chi tiết về chương trình trợ cấp này cùng số tiền bạn phải đóng cho trợ cấp thương tật của mình.

Nếu bạn đóng trọn các chi phí của chương trình bảo hiểm, bạn không phải khai báo số tiền nhận được khi bị thương tật như nguồn thu nhập của bạn. Ấn bản 525 - Thu Nhập Phải Đóng Thuế và Không Phải Đóng Thuế (Publication 525 - Taxable and Nontaxable Income) giải thích rõ về vấn đề này.
Trợ Cấp Thương Tật Từ Các Chương Trình Của Chính Phủ và Quân Đội (Military and Government Disability Pensions)
Bạn thường phải khai các loại trợ cấp do bị thương tật, nhưng bạn không phải khai một số các loại trợ cấp do thương tật của Chính phủ và quân đội. Xin tham khảo thêm chi tiết cần thiết về vấn đề này trong ấn bản 525 (publication 525).
Trợ Cấp Thương Tật Cựu Chiến Binh (VA Disability benefits)
Bạn không phải khai tiền trợ cấp thương tật nhận được từ Bộ Cựu Chiến Binh (Department of Veterans Affairs - VA) là thu nhập trong năm của bạn. Nếu bạn là quân nhân đã về hưu và không nhận được trợ cấp do bị thương tật từ bộ này, bạn cũng không phải khai lợi tức do bị thương tật (số tiền này cũng tương đương với lợi tức do bị thương tật của cựu chiến binh) vào thu nhập hàng năm của mình.
Bạn không phải bao gồm các loại lợi tức cựu quân nhân trả cho bạn dưới bất cứ điều luật, quy định và luật lệ hành chính nào do Bộ Cựu Chiến Binh ban hành. Các loại lợi tức này bao gồm:
· Tiền trợ cấp đi học, huấn luyện hay trợ cấp vật giá đắt đỏ.
· Tiền trợ cấp và bồi thường do bị thương tật trả cho chính cựu chiến binh hay gia đình họ.
· Tiền trả cho chi phí về việc sửa hay thiết kế nhà lại cho cựu chiến binh sử dụng xe lăn.
· Tiền trả cho mua sắm xe gắn động cơ cho cựu chiến binh bị mù hoặc mất tay chân.
· Tiền thu được từ bảo hiểm của người cựu chiến binh hay tiền lãi cổ phần trả cho người thụ hưởng của họ hay chính họ, bao gồm tiền thu được từ một loại bảo hiểm nhân thọ đặc biệt trả trước khi người cựu chiến binh này qua đời.
· Tiền lời từ lãi cổ phần bảo hiểm từ tiền ký gởi ở Bộ Cựu Chiến Binh.
Các món tiền khác (Other Income)
Bạn có thể nhận được các loại tiền khác có liên quan đến sự thương tật của mình. Các món tiền liệt kê dưới đây không phải đóng thuế:
§ Trợ cấp nhận được từ quỹ phúc lợi của chính phủ (a public welfare fund) như tiền trợ cấp khiếm thị hay bị mù lòa.
§ Tiền bồi thường cho công nhân bị bịnh hay bị thương tật phát sinh do nghề nghiệp nếu trả cho công nhân theo luật bồi thường (a workers"compensation act) hay do một bộ luật tương tự khác.
§ Bồi thường thiệt hại cho người bị thương hay bệnh tật nhưng không nguy ngập.
§ Lợi tức do bị thương tật do điều khoản bảo hiểm tai nạn lưu thông đặc biệt "không phải lỗi tại ai" và người bị nạn bị thiệt hại do không đi làm hoặc không kiếm được tiền vì hậu quả của tai nạn.
§ Tiền bồi thường do mất vĩnh viễn hay mất khả năng điều khiển một vài bộ phận chức năng trong cơ thể, hoặc do sự biến dạng hoàn toàn các cơ quan này.
1) Bảo Hiểm Săn Sóc Dài Hạn (Long-Term Care)
Các hợp đồng bảo hiểm săn sóc dài hạn thường được xem như các hợp đồng bảo hiểm về sức khỏe và tai nạn. Các món tiền bạn nhận được từ các hợp đồng bảo hiểm này (loại này không giống như tiền lãi được chia cho người có cổ phần, hay phí bảo hiểm trả lại) thường không bao gồm trong thu nhập như tiền nhận được từ tình trạng đau ốm hay thương tật. Xin tham khảo thêm ấn bản 525 để biết rõ hơn các chi tiết.
2) Lợi Tức Trả Trước Cho Người Sắp Qua Đời (Accelerated Death Benefits)
Bạn không phải bao gồm trong thu nhập của mình tiền bảo hiểm nhân mạng trả trước cho người sắp qua đời (loại bảo hiểm nhân mạng này đòi hỏi một số các điều kiện đặc biệt). Lợi tức trả trước cho người sắp qua đời là số tiền nhận được từ hợp đồng bảo hiểm nhân mạng; loại lợi tức này bao gồm các món tiền nhận được do bán hay chỉ định hợp đồng qua cá nhân hay cơ quan cung cấp trước một số tiền tương đương cho người thụ hưởng sắp qua đời. Sự ngoại lệ này chỉ được áp dụng trong trường hợp người được bảo hiểm bệnh nặng sắp qua đời. Xin tham khảo thêm chi tiết trong ấn bản 525.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.