Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trọn Nghĩa Phu Thê

05/04/200400:00:00(Xem: 4774)
Nước Tấn có biến. Con của vua Tấn là Trùng Nhĩ trong lòng kinh sợ. Chưa biết tính sao. Chợt có Tử Phạm là một trung thần, vội vào bẩm báo:
- Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nay quốc gia có biến, mà công tử cứ lần lựa không thông, thì e chỉ ít hôm khó lòng canh cãi được!
Trùng Nhĩ mệt mõi đáp:
- Làm dân trong một nước, mà không được ở trên quê hương mình, thì còn nói đến trượng phu làm chi nữa!
Tử Phạm vội quỳ xuống, tha thiết tâu:
- Tùy ngộ nhi an. Tùy cơ ứng biến, mới là đấng nam nhi vẫy vùng trong bốn bể. Nay công tử mới gặp chuyện khó khăn - mà đã rủn tâm nản chí - thì giang sơn ni cầm chắc là… đi đời rồi vậy!
Đoạn, nhìn thẳng vào mắt của Trùng Nhĩ, cương quyết nói:
- Xây dựng mới khó, chớ đập đổ thì quá dễ. Xưa kia phụ vương của công tử oai hùng thiên hạ, nên mới thu phục đặng nhân tâm, mà hoàn thành nghiệp cả. Chớ giả như tiên vương mà khiếp nhược như vầy - thì sử sách mai này - còn lưu lại hay sao"
Trùng Nhĩ nghe Tử Phạm nói vậy, bèn rúng động tâm can, mà buột miệng nói rằng:
- Ta có thể chạy qua Sở, trú tạm được hay chăng"
Tử Phạm vội vàng đáp:
- Hà cớ chi công tử lại muốn nhờ đất Sở"
Trùng Nhĩ thở ra một cái, rồi thủng thẳng nói rằng:
- Vua Sở thích chơi gà chọi. Ta đã sai người đem tặng một đôi con, thì có thể qua đó mà nương nhờ núp bóng…
Tử Phạm lắc đầu, thưa:
- Vua Sở thích chơi gà chọi, là có… đỏ đen chảy đầy trong huyết quản. Hạng người này, không thể nói chuyện nghĩa khí, mà chỉ lợi hay không lợi mà thôi. Nay công tử quốc phá gia vong, thì chắc chắn sẽ gặp chuyện không may nơi hạng người đó vậy…
Trùng Nhĩ bối rối cùng cực, đến độ thay đổi cả… sắc màu, lớn tiếng than:
- Đi cũng dỡ, ở cũng hổng xong. Chẳng lẽ mạng ta đến đây đà đứt bóng"
Tử Phạm liền nắm tay của Trùng Nhĩ, chậm rãi thưa:
- Vua Hoàn Công nước Tề nổi tiếng là người nhân hậu. Mấy năm liền mưa thuận gió hòa. Lòng dân vui sướng, thì đúng là nơi mà công tử nương mình đó vậy!
Thế là Trùng Nhĩ cùng một số quan lại thân tín lên đường sang đất Tề. Khi đến nơi, được vua Tề mời ở nhà quốc khách, tiếp đãi tận tâm như chưa bao giờ có được. Trùng Nhĩ thấy vậy, mới ghé vào tai Tử Phạm, hốt hoảng nói rằng:
- Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nay vua Tề đối xử với ta như vầy. Há lại chẳng tính toán điều chi trong sớm tối"
Tử Phạm lắc đầu, đáp:
- Công tử đừng lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Nay mình lâm vào cảnh sa cơ thất thế, mà người ta vẫn… chịu chơi, thì đừng nghi nọ nghi kia mà mất đi thâm tình đang có được.
Nay nói về Hoàn Công, liên tiếp mấy hôm đi tới đi lui trong vườn ngự uyển, mà thần sắc đượm nét âu lo khó lòng tan biến được. Vợ là Vương thị, thấy vậy, mới nấu vội chén sâm nhung, bưng ra, mà nói với Hoàn Công rằng:
- Chàng chăm lo việc nước. Thiếp chăm lo việc nhà. Vậy hai cái lo đó. Có thể nào san sẻ được hay chăng"
Hoàn Công chẳng nói gì. Chỉ dõi mắt vào hư vô mà thở dài liên tục, khiến Vương thị kềm lòng không đặng, ào ào phang tiếp:
- Thiếp là phận gái, nên hiểu được rằng: Cho dẫu có là vợ vua, cũng không nên tham dự việc triều chánh. Nay thần thiếp thấy chàng rầu rầu ủ dột - như bánh tráng gặp mưa - thì tránh đâu cho khỏi nỗi đớn đau nơi tình phu phụ"
Hoàn Công thở dài thêm một phát, rồi yếu ớt nói:
- Thấy người hoạn nạn mà không cứu, thì mất đi phần nhân nghĩa. Ta đã lỡ mang tiếng là người nhân nghĩa. Lẽ nào lại trớt quớt được hay sao"
Vương thị đực mặt ra, ngơ ngác hỏi rằng:
- Chàng nói gì" Thiếp thực tình không hiểu. Vậy có thể vì tình thân gắn bó, mà nói rõ được chăng"
Hoàn Công liền đưa mắt nhìn quanh một lát. Khi chắc chắn là chẳng có ai, mới nhỏ giọng trải phơi điều gan ruột:
- Thái tử nước Tấn là Trùng Nhĩ chạy qua nhờ ta giúp đỡ. Ta giúp thì sợ gây họa binh đao, mà không giúp lại hóa ra người thiếu nhân nghĩa…
Vương thị lặng người đi một chút, rồi phấn khởi nói rằng:
- Cơ Trời trao cho chàng, mà chàng lại nặng lo, là cớ làm sao"
Hoàn Công trố mắt ra nhìn. Chưa hiểu mô tê, chợt nghe Vương thị rào rào phang tới:
- Đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Nay Trùng Nhĩ là thái tử của một nước, thì dải giang sơn ấy sẽ giúp cho chàng nhiều lắm vậy…
Rồi bưng chén sâm nhung cho Hoàn Công chiêu một phát, dịu dàng nói:
- Bọn soán nghịch cướp ngôi, thường dựa vào uy quyền để trả thù thiên hạ, nên chỉ ít lâu sau, thì bá tánh lại hướng về chủ cũ. Lúc ấy, bệ hạ phái một đạo hùng binh. Giương cờ dóng trống, thì chắc chắn sẽ thu đất Tấn như móc đồ trong túi vậy…
Đoạn, ngưng một chút cho ý kia thấm đượm vào lòng, mới từ từ nói tiếp:
- Chàng hãy gọi Trùng Nhĩ đến, mà gã con gái cho, thì cái lợi mai sau khó lòng đong đếm được.

Hoàn Công sáng rỡ cả mặt mày, bèn bước tới hôn Vương thị vài phát. Mấy ngày sau, cho gọi Trùng Nhĩ tới nói chuyện xe duyên, cùng tặng tám con ngựa hay để làm sính lễ. Trùng Nhĩ thấy vậy, lấy làm khoan khoái, nên muốn suốt đời ở luôn đất Tề. Chớ chẳng nghĩ đến quốc phá gia vong gì nữa cả!
Từ ngày Trùng Nhĩ lấy được Khương thị, đêm ngày vui duyên thắm, nên chẳng để ý đến bọn quan lại đi theo sống chết thể nào. Tử Phạm thấy vậy, mới họp các quan lại, bàn chuyện đi nơi khác. Chẳng may có người đàn bà hái dâu nghe được, liền đến mách với Khương thị. Khương thị giật mình trộm nghĩ:
- Chim Hồng, chim Hộc, bay được cao là nhờ ở đôi cánh. Nay bọn quan lại này là… đôi cánh của chồng ta, thì không thể để cánh rơi giữa chừng như thế được!
Nghĩ vậy, bèn giả bộ gọi người đàn bà vào trong để ban thưởng, rồi ra lệnh giết đi, đoạn cho gọi Tử Phạm đến mà nói rằng:
- Người đàn bà này tố cáo các ngươi định trốn đi. Ta sợ nhiều người liên lụy, nên mạnh tay mà dzớt, để ngươi yên lòng lo xã tắc non sông, cho trọn điều ao ước.
Tử Phạm mặt cắt không còn hột máu. Chưa biết liệu sao. Chợt nghe Khương thị nhẹ nhàng nói tiếp:
- Chủ của ngươi, vì đắm vào chốn nhi nữ thường tình, đến độ mất cả chí nam nhi, thì thiệt là không phải. Ta muốn bàn bạc với ngươi, lén đưa Trùng Nhĩ về đất Tấn, để tạo cơ nghiệp về sau, hầu mang lại an vui cho bàn dân thiên hạ. Có đặng hay chăng"
Tử Phạm vội cúi đầu cảm tạ, sung sướng nói:
- Chúa công của tôi được người vợ như thế này, thì dẫu tạm thời phải bỏ nước mà đi, cũng cứ coi như phước đức nhiều lắm vậy.
Một hôm, nhân lúc Trùng Nhĩ đang uống rượu dưới trăng, Khương thị mới tựa ngay vào người, âu yếm nói:
- Phong lưu cạm bẫy trên đời. Hồng nhan đánh đổ con người tài hoa. Nay chàng là thái tử của một nước, lại có chí tứ phương. Sao lại đành lòng chôn mình nơi đất khách"
Trùng Nhĩ lắc đầu, đáp:
- Ta thật chẳng có chí tứ phương tứ phiếc gì hết cả!
Khương thị bỗng mặt mày đổi sắc, cương quyết nói:
- Phải đi mới được. Say một người mà cứ mê mêät. Thích một cảnh vui mà cứ yên nhàn - thì công danh sự nghiệp của một đời - Làm sao chàng có"
Trùng Nhĩ bình tĩnh đáp:
- Ta chỉ cần nàng sống với ta. Chớ chẳng cần đến giang sơn làm chi nữa! Vả lại, ta có đồng ý ở đây, thì nàng mới có cơ hội phụng dưỡng cha già, cho trọn đàng hiếu đạo. Há chẳng hơn ư"
Khương thị chân mày dựng ngược lên, tức tối nói:
- Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Đã là thân con gái, thì chỉ biết theo chồng. Chớ sao lại theo cha" Không thể nói càn như vậy được…
Rồi nước mắt tuôn tràn ra cả áo, nghẹn ngào nói rằng:
- Lấy chồng, mà được chồng hết dạ thương yêu, thì còn mong ước gì hơn nữa" Có điều, chàng là phận nam nhi, thì phải biết tạo dựng tương lai. Chớ không thể mãi vui chơi mà nương nhờ bên vợ…
Đoạn, khóc lóc rất là thảm thiết. Mãi một lúc sau, mới gượng gạo nói rằng:
- Cái tình quyến luyến vợ con càng nồng nàn đầm ấm bao nhiêu, thì cái khí phách anh hùng càng kém cõi bấy nhiêu. Chàng thân là thái tử của một quốc gia - mà bỏ quên trăm họ - để an hưởng tấm thân, thì mai này gặp lại tổ tiên. Mần răng mà ăn nói"
Trùng Nhĩ thấy vợ khóc, cũng chột lòng chột dạ, nhưng quyết chẳng dám khóc theo, mà chỉ dịu giọng nói rằng:
- Ta chỉ cần nàng. Chớ chẳng cần nước non gì hết cả! Vả lại, Trời cho vui thì vui. Cho sướng thì sướng. Chứ làm chi có chuyện ước cầu mà được…
Khương thị nghe Trùng Nhĩ nói vậy, biết là chẳng ăn thua, nên thì thào bảo dạ:
- Già néo đứt dây. Cách này không được phải bày ngay cách khác. Chớ không thể khoanh tay mà nhìn, thì còn hiền phụ được hay sao"
Đoạn, cho người mời Tử Phạm đến, mà nói rằng:
- Bốc thuốc lầm làm chết một người, nhưng lấy chồng… lầm thì di hại đêán đời con đời cháu. Nay ta muốn tránh đi cái buồn trong tâm tưởng, thì phải làm sao"
Tử Phạm suy nghĩ một chút, rồi cẩn trọng đáp:
- Phải đưa chúa công rời khỏi đất Tề. Càng sớm càng tốt. Nếu chậm trể để lâu, thì hùng khí bao năm sẽ bay bay như mây ngàn gió núi.
Rồi cùng với Tử Phạm bàn định kế hoạch. Một hôm, Khương thị làm lẫu lươn rồi xăn xái ngồi bên chuốc rượu, đợi lúc Trùng Nhĩ say mèm, bèn bỏ lên xe mà chạy. Đến sáng hôm sau, Trùng Nhĩ giật mình tỉnh giấc, thì thấy chung quanh đồng mông hiu quạnh - biết là mình bị gạt - liền xách kiếm lụi cho Tử Phạm vài nhát, nhưng vì hơi men còn đậm trong người, nên chỉ thành… hư chiêu. Chớ chẳng ngon cơm gì hết ráo!
Về sau, Trùng Nhĩ chẳng những làm vua của nước Tấn, mà còn làm bá chư hầu. Vào những lúc trà dư tửu hậu, thường nói với tả hữu rằng:
- Vợ ta không có công sinh ra ta, nhưng có công dạy dỗ ta nên người. Thiệt là đúng lắm!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.