Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thuế: Lợi Nhuận Từ Lãi Cho Vay Hay Từ Hợp Đồng Đầu Tư

28/08/200400:00:00(Xem: 1440)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Lợi nhuận phải đóng thuế bao gồm các loại tiền lãi quý vị nhận được từ tiền bỏ vào các tài khoản ngân hàng, lãi từ các món tiền quý vị cho người khác vay, và các nguồn lãi khác. Sau đây là một số các nguồn lợi nhuận khác phải đóng thuế.
1. Lãi cho vay dưới hình thức lãi cổ phần (Dividends that are actually interest).
Một số các khoản tiền phân phối gọi là lãi cổ phần (dividends) nhưng thực chất là lãi cho vay (interest). Quý vị phải khai các nguồn lợi nhuận được gọi là "lãi cổ phần" này khi quý vị có tiền gởi hay gởi chung với người khác vào tài khoản ở các nơi sau đây:
§ Cooperative banks (Ngân hàng doanh nghiệp/ngân hàng hợp tác)
§ Credit unions (Công Đoàn Tín Dụng)
§ Domestic building and loan associations (Hiệp hội cho vay và xây dựng quốc nội)
§ Domestic savings and loan associations (Hiệp hội cho vay và tiết kiệm quốc nội)
§ Federal savings and loan associations (Hiệp hội cho vay và tiết kiệm Liên bang)
§ Mutual savings banks (Ngân hàng tiết kiệm đầu thư ủy thác)
2. Quỹ thị trường tiền tệ (Money market funds).
Quỹ thị trường tiền tệ là một dạng quỹ ủy thác đầu tư hoạt động sử dụng nguồn tiền vốn sẵn có của cổ đông để gia tăng lợi tức bằng các hình thức đầu tư ngắn hạn. Thường thường, các khoản tiền quý vị nhận được từ các quỹ thị trường tiền tệ được báo là lãi đầu tư. Quý vị không phải đóng thuế trên nguồn lợi tức này vì đây không phải là lãi tiết kiệm phải đóng thuế.
3. Chứng khoán tiền tệ (money market certificates); chứng khoán tiết kiệm (savings certificates), và các tài khoản lãi gộp (deferred interest accounts).
Nếu quý vị mở một trong 3 loại tài khoản kể trên, quý vị có thể chỉ nhận được tiền lãi định kỳ hằng năm hoặc ngắn hơn một năm trong suốt thời hạn hợp đồng. Để không phải đóng phạt nặng, quý vị thường phải cộng chung tiền lãi, khi nhận được hoặc khi được xem như đã nhận, vào nguồn thu nhập hằng năm.Tương tự, lãi từ các tài khoản chứng khoán đáo hạn trong vòng 1 năm hay ngắn hơn, và lãi được trả chung một lần vào ngày đáo hạn, cũng phải được cộng vào vốn và đóng thuế thu nhập. Nếu tiền lãi được giữ lại lâu hơn một năm, quý vị sẽ nhận được mẫu tường trình 1099-OID.
a) Lãi tích lũy cho đến khi rút tiền trước định kỳ (Interest subject to penalty for early withdrawal).
Nếu quý vị rút tiền ra khỏi tài khoản lãi gộp trước định kỳ đáo hạn, quý vị có thể phải đóng phạt. Khi khai thuế quý vị bắt buộc phải khai số tiền lời tích lũy cho đến ngày quý vị rút tiền ra khỏi tài khoản; số tiền này có thể đã gởi đến cho quý vị hoặc được tính vào tài khoản của quý vị trong năm. Quý vị không nên tự ý trừ đi khoản tiền phạt do đã rút tiền sớm. Tiền phạt do rút tiền sớm hơn thời hạn giao ước sẽ được khai để điều chỉn nguồn lợi tức của quý vị.
b) Tiền vay để đầu tư vào thị trường chứng khoán tiền tệ (Money borrowed to invest in money market certificate).
Tiền lãi quý vị phải trả cho số tiền vay từ ngân hàng hoặc các cơ quan tài chính để có đủ tiền ký quỹ cần thiết cho một bằng khoán của tổ chức tài chính này và tiền lãi quý vị kiếm được là hai vấn đề tách biệt. Quý vị phải báo cáo toàn bộ số tiền lời quý vị kiếm được từ chứng khoán và cộng số tiền này vào nguồn thu nhập hằng năm. Nếu quý vị liệt kê các chi phí để được trừ thuế, quý vị có thể khai khoản tiền lãi vay phải trả vào mục chi phí lãi đầu tư. Mức cao nhất quý vị có thể được trừ cho các chi phí lãi đầu tư bằng số tiền lãi quý vị kiếm được.
Ví dụ: Quý vị ký quỹ $5,000 vào ngân hàng và mượn thêm $5,000 khác từ ngân hàng này để đủ tiền mua một chứng khoán đầu tư 6 tháng. Bằng khoán đáo hạn (maturity) trong năm 2004 và quý vị kiếm được tổng cộng $575, nhưng quý vị chỉ nhận được $265, vì quý vị phải trả tiền lãi vay $310 cho số tiền $5,000 mượn của ngân hàng. Ngân hàng gởi đến cho quý vị một mẫu 1099-INT của năm 2004 ghi số tiền lãi quý vị kiếm được là $575. Ngân hàng cũng đồng thời gởi đến cho quý vị tờ báo cáo tài chính cho biết quý vị đã thanh toán $310 tiền lãi trong năm 2004. Quý vị phải cộng chung $575 vào tổng thu nhập trong năm. Nếu quý vị liệt kê các chi phí để được trừ thuế trên Schedule A của bộ đơn khai thuế 1040, quý vị có thể khai để trừ thuế số tiền $310 từ tiền lãi đầu tư ròng. (Trong trường hợp này, mức lãi đầu tư ròng của quý vị là $265, do đó số tiền quý vị có thể khai trên Schedule A cho các chi phí đầu tư là $265, chứ không phải $310.)

4. Quà tặng khích lệ để mở tài khoản ngân hàng (Gift for opening account).
Nếu quý vị nhận được quà tặng không phải bằng tiền mặt, hoặc khi quý vị nhận được một dịch vụ nhằm khuyến khích quý vị mở một tài khoản mới ở một cơ quan tài chính, quý vị có thể sẽ phải khai giá trị của món quà như một món tiền lời.
§ Khi số tiền ký thác vào tài khoản ít hơn $5,000, quà cáp hay dịch vụ quý vị nhận được có giá trị cao hơn $10 phải được khai trên hồ sơ thuế như khoản tiền lời quý vị nhận được từ tài khoản này.
§ Khi số tiền ký thác bằng hay nhiều hơn $5,000, quà cáp hay dịch vụ quý vị nhận được có giá trị cao hơn $20 phải được khai trên hồ sơ thuế như tiền lời quý vị đã nhận được từ cơ quan này. Trị giá món quà tặng hay dịch vụ cung cấp cho quý vị do cơ quan tặng quà hay cung cấp dịch vụ xác định căn cứ trên phí tổn họ phải trả cho món quà hay dịch vụ.
Ví dụ: Quý vị mở một tài khoản tiết kiệm ở một ngân hàng địa phương và ký thác $800 vào tài khoản. Đến cuối năm tài khoản này mang về cho quý vị $20. Quý vị cũng đồng thời nhận được một máy tính bỏ túi giá $15. Nếu không có nguồn lợi tức nào khác gởi vào tài khoản này, quý vị sẽ nhận được mẫu 1099-INT trên đó ghi $35 là tổng cộng số tiền lời quý vị đã nhận được trong năm. Quý vị bắt buộc phải khai số tiền lời $35 này trên hồ sơ khai thuế.
5. Lãi trên lãi cổ phần của công ty bảo hiểm (Interest on insurance dividends).
Tiền lãi quý vị nhận được từ khoản tiền lãi cổ phần phân phối cho quý vị được tái đầu tư với hãng bảo hiểm có thể được rút ra hằng năm là nguồn lãi thu nhập phải đóng thuế của năm quý vị nhận được khoản lãi cổ phần ký gởi vào tài khoản của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị chỉ được rút tiền lãi cổ phần ra vào ngày tháng nhất định trong năm theo quy định của công ty bảo hiểm, tiền lãi trên khoản lãi cổ phần được khai để đóng thuế tính theo ngày tháng lãi cổ phần phân phối cho quý vị.
6. Phí bảo hiểm trả trước (Prepaid insurance premiums).
Bất cứ khoản tiền bảo hiểmnào quý vị trả trước cho hãng bảo hiểm, nếu giá trị của khoản tiền đã trả trước này tăng, hãng bảo hiểm phải trả tiền lời cho quý vị trên khoản giá trị gia tăng này. Tiền lời từ mức chênh lệch trên trị giá món tiền mua bảo hiểm quý vị đã đóng trước phải được khai vào nguồn tổng lợi tức hằng năm để đóng thuế tính từ ngày tháng món tiền trả trước tăng giá trị.
7. Công khố phiếu của chính phủ Hoa Kỳ (U.S. Obligations).
Lãi quý vị nhận được từ công khố phiếu do chính phủ Hoa Kỳ phát hành như Treasury bills, Treasury notes, và Treasury bonds phải đóng thuế cho chính phủ Liên bang.
8. Lãi trên tiền thuế đóng dư đến chậm (Interest on tax refunds).
Nếu quý vị không nhận được tiền refund theo như thời hạn, quý vị sẽ nhận được tiền lãi trên khoản tiền refund trả trễ hạn. Tiền lãi này phải khai để đóng thuế.
9. Các khoản tiền thanh toán cho việc mua hàng trả góp (Installment sale payments).
Nếu một hợp đồng mua bán hay trao đổi hàng hóa cho phép người mua hàng trả dần số tiền hàng, hợp đồng này thường sẽ cung cấp cho quý vị mức lời có thể có khi các khoản thanh toán không được trả đúng thời hạn. Khi người bán nhận được tiền lãi "phạt" này, họ phải khai thuế trên số tiền lãi thu được. Trường hợp người mua chỉ phải trả một khoản lãi nhỏ hay không phải trả lãi cho hợp đồng mua hàng trả chậm, một phần của số tiền trả góp được xem như tiền lãi người bán nhận được từ người mua hàng.
10. Lãi trên hợp đồng trợ cấp cố định hằng năm (Interest on annunity contract).
Quý vị mua một hợp đồng trả tiền trợ cấp định kỳ (annuity contract) nhưng bán hợp đồng này lấy tiền trước khi nhận được tiền trợ cấp phân phối cho quý vị hằng năm, tiền lời tích lũy trong thời gian quý vị giữ hợp đồng này phải đóng thuế.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.