Hôm nay,  

Tín Thuế Dành Cho Người Có Lợi Tức Thấp

27/11/200500:00:00(Xem: 2145)
- 1. Tín thuế dành cho người có nguồn lợi tức thấp là gì"
Tín thuế dành cho người có nguồn lợi tức, gọi tắt là tín thuế EITC, là một khoản tiền thuế giảm đặc biệt dành cho một số người, thường là người lao động có nguồn thu nhập từ việc làm dưới $37,263 theo quy định năm 2005. Khi người thọ thuế có đủ điều kiện để nhận loại tín thuế này, họ có thể dùng tín thuế để đóng khoản tiền thuế họ còn thiếu, hoặc nhận qua hình thức tiền refund nếu họ không nợ thuế và nếu họ nộp hồ sơ thuế vào dịp cuối năm.
2. Ai có thể khai để nhận tín thuế EITC"
Để nhận được tín thuế EITC, khi nộp hồ sơ thuế người thọ thuế cần phải hội đủ những điều kiện sau đây:
- Phải có số an sinh xã hội có hiệu lực (valid Social Security Number).
- Phải có nguồn thu nhập do làm việc, chẳng hạn là nhân viên giúp việc cho người khác (employee), hoặc tự quản lý lấy công việc kinh doanh của mình (self-employed).
- Nếu là người hiện đang kết hôn, phải khai chung hồ sơ thuế với người phối ngẫu.
- Là công dân hay trường trú nhân ở Hoa Kỳ; hoặc là người mang quốc tịch nước khác (nonresident alien) nhưng đã kết hôn và chung sống với một công dân (U.S. citizen) hay thường trú nhân Hoa Kỳ (U.S. resident alien).
- Nếu còn trẻ, người này không thể là con đủ tiêu chuẩn (qualifying child) khai trên hồ sơ thuế của người khác.
- Nếu không có con đủ tiêu chuẩn để khai trên hồ sơ thuế, người thọ thuế phải:
o Đủ 25 tuổi nhưng chưa quá 65 tuổi vào cuối năm khai thuế.
o Sinh sống ở Hoa Kỳ hơn 6 tháng trong năm.
o Không đủ tiêu chuẩn là người sống phụ thuộc vào người khác.
- Không phải sử dụng mẫu đơn 2555 hoặc 2555-EZ để khai các nguồn lợi tức ở nước ngoài.
- Hội đủ các tiêu chuẩn để nhận tín thuế và có thu nhập nằm trong các khoảng giới hạn quy định.
3. Trường hợp tôi muốn khai nhận tín thuế EITC năm ngoái, nhưng bị từ chối, năm nay tôi có nên khai lại để nhận loại tín thuế này có được không"
Nếu từ sau năm 1996 đến nay, đơn khai nhận tín thuế EITC của quý vị bị từ chối, hoặc quý vị nhận không đủ khoản tín thuế dành cho tiêu chuẩn cá nhân của quý vị, không kể các sai sót do tính toán các số liệu trên hồ sơ thuế, quý vị cần phải điền đầy đủ vào mẫu đơn 8862 và nộp chung với hồ sơ thuế năm nay khi quý vị khai để nhận tín thuế EITC. Xin tham khảo thêm ấn bản 596 để hiểu rõ hơn các tiêu chuẩn nhận tín thuế này.
Tuy nhiên, quý vị sẽ không phải sử dụng mẫu đơn 8862 nếu một trong hai điều kiện sau đây xảy ra:
1. Trường hợp quý vị đã nhận được tín thuế EITC nhưng số tiền nhận được ít hơn mức tín thuế dành cho quý vị; hoặc quý vị không được quyền nhận khoản tín thuế này, quý vị đã:
- Nộp mẫu đơn 8862, hay các loại chứng từ khác để bổ xung hồ sơ, và quý vị đã nhận được đầy đủ khoản tiền miễn giảm dành cho trường hợp của quý vị; và
- Từ đó quý vị nhận đầy đủ các khoản tín thuế trước đó đã bị cắt giảm, hoặc bị từ chối không được nhận, ngoài các lý do về các điểm sai sót về tính toán trên hồ sơ thuế.
2. Quý vị có nhận được tín thuế cho năm 2005 không với tiêu chuẩn con cái, chỉ theo tiêu chuẩn người đi làm có thu nhập thấp, và lý do cho sự thay đổi này là IRS đã xác định đứa trẻ quý vị khai để nhận tín thuế EITC trên hồ sơ thuế không phải là con đủ tiêu chuẩn của quý vị.
Ngoài ra, quý vị không nên sử dụng mẫu đơn 8862 hoặc khai thuế để nhận tiền miễn giảm EITC trong thời gian:
- 2 năm sau khi có quyết định chính thức về mức giảm trên tín thuế EITC của quý vị; hoặc khi đơn khai nhận tín thuế EITC của quý vị bị từ chối do quý vị không theo đúng hướng dẫn áp dụng các quy định để nhận tín thuế này; hoặc
- 10 năm sau khi có quyết định sau cùng về mức tín thuế EITC bị giảm đi hoặc quý vị không được khai để nhận tín thuế do có liên quan đến những hành động vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai nhận loại tín thuế này.
4. Trẻ em hoặc con cái đủ tiêu chuẩn để khai tín thuế EITC gồm những ai"
Con hoặc cháu của quý vị được xem như trẻ em đủ tiêu chuẩn để quý vị khai nhận tín thuế EITC nếu các đứa trẻ hội đủ 3 tiêu chuẩn sau đây:
1) Tiêu chuẩn về mối quan hệ gia đình
2) Tiêu chuẩn tuổi tác
3) Tiêu chuẩn chung sống với quý vị.
Quan hệ gia đình - Relationship test:
Một đứa trẻ được xem như đủ tiêu chuẩn để quý vị khai nhận tín thuế EITC phải là:
o Con trai, con gái, con riêng của vợ hay chồng của quý vị, con nhận nuôi chính thức, hoặc con cái của những thân nhân vừa kể. Chẳng hạn, con của con gái quý vị là cháu ngoại của quý vị là trẻ em đủ tiêu chuẩn quan hệ gia đình với quý vị.
o Em trai, em gái, em cùng cha hoặc cùng mẹ với quý vị, em của cha mẹ kế, hoặc con cái của những thân nhân vừa kể. Ví dụ: cháu gọi quý vị bằng dì hay cậu đủ tiêu chuẩn quan hệ gia đình với quý vị.
Tiêu chuẩn tuổi tác - Age Test
Đưá trẻ quý vị muốn khai để nhận tín thuế EITC phải:

o Còn dưới 19 tuổi vào cuối năm 2005
o Nếu đã trên 19 tuổi, nhưng dưới 24 tuổi vào cuối năm 2995, đứa trẻ phải là học sinh theo chương trình học trọn thời gian ở một trường chính quy.
o Nếu đứa trẻ hay người quý vị khai để nhận tín thuế là người bị tàn tật vĩnh viễn và được bác sĩ xác nhận là bị khuyết tật hoàn toàn, không có giới hạn tuổi tác.
Tiêu chuẩn chung sống - Residency Test
Đứa trẻ phải sống chung một nhà với quý vị ở Hoa Kỳ trong hơn 6 tháng của năm.
5. Con nuôi đủ tiêu chuẩn để khai nhận tín thuế EITC là gì"
Nếu đứa trẻ là con nuôi của quý vị, để đủ tiêu chuẩn khai tín thuế EITC cho đứa trẻ này, các điều kiện sau đây cần phải thỏa đáng:
1. Quý vị nhận nuôi đứa trẻ từ một cơ quan chính thức có thẩm quyền phân bổ hoặc tìm cha mẹ nuôi cho các đứa trẻ. Các cơ quan có thể thuộc chính quyền tiểu bang, hoặc thuộc chính phủ Liên bang, hoặc toà án. Các cơ quan chính thức này cũng bao gồm các tổ chức hoạt động phi lợi nhuận và được chính quyền tiểu bang cấp giấy phép hoạt động.
2. Quý vị nuôi dưỡng và chăm sóc đứa trẻ như con ruột của quý vị.
3. Đứa trẻ chung sống với quý vị hơn sáu tháng trong năm. Nếu đứa trẻ xa nhà trong khi lưu trú ở trường học hay đi du lịch, thời gian tạm vắng này vẫn xem như đứa trẻ sống chung nhà với quý vị.
6. Lợi tức kiếm được (earned income) là gì"
Lợi tức kiếm được bao gồm tất cả các nguồn thu nhập phải đóng thuế và tiền lương quý vị nhận được khi làm việc.
Có hai cách để nhận nguồn thu nhập do làm việc:
1) Quý vị làm việc cho người khác và họ trả lương cho quý vị; hoặc
2) Quý vị làm chủ một cơ sở kinh doanh, có thể là một hình thức kinh doanh đơn giản như làm thuê qua hợp đồng hay qua thỏa thuận.
Các nguồn thu nhập phải đóng thuế bao gồm:
o Lương công nhật, lương năm, và tiền thưởng do khách hàng tặng cho quý vị khi cung cấp cho họ một dịch vụ lao động, còn gọi là tiền tips.
o Phúc lợi quý vị nhận được từ công đoàn lao động khi nghỉ việc bãi công.
o Phúc lợi tàn tật do quý vị bị tai nạn và phải nghỉ việc dài hạn trước thời kỳ nghỉ hưu chính thức.
o Lợi tức sau khi đã trừ các chi phí kinh doanh, trường hợp quý vị là một người làm thuê theo hợp đồng, hoặc người tự quản lý việc kinh doanh của mình.
Trường hợp đặc biệt dành cho các nạn nhân trong khu vực bão lụt Katrina:
Nếu quý vị sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng bởi trận bão Katrina vừa qua vào thời điểm ngày 25 tháng 8 năm 2005, nguồn thu nhập do lao động của quý vị trong năm này ít hơn thu nhập quý vị nhận được năm 2004, quý vị có thể chọn lợi tức của năm 2004 để tính tín thuế cho năm 2005, nếu quyết định giúp quý vị nhận được một khoản tiền lớn hơn.
7. Bằng cách nào người thọ thuế có thể tính được khoản tiền thuế miễn giảm dành cho họ theo tiêu chuẩn EITC"
Khi quý vị biết được quý vị đủ tiêu chuẩn để khai nhận tín thuế EITC, quý vị nên biết cách tính để biết được số tiền thuế được miễn giảm sẽ nhận được là bao nhiêu.
1. Quý vị có thể nhờ các chuyên viên thuế vụ của IRS tính giúp cho quý vị. Nếu đây là quyết định của quý vị, xin tham khảo thêm ấn bản 596 để biết rõ hơn các thủ tục cần thiết khi yêu cầu IRS giúp quý vị.
2. Quý vị cũng có thể tự tính các khoản tín thuế bằng cách sử dụng các mẫu tính toán (EITC worksheet) in sẵn trong sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khai thuế 1040, 1040A, hoặc 1040EZ, và bảng tính tín thuế EITC.
8. Nếu người thọ thuế muốn nhận được tín thuế trước cuối năm sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế, họ cần phải làm gì"
Quý vị có thể chọn cách nhận tín thuế EITC qua các phiếu lương tháng của quý vị mà không cần phải đợi đến cuối năm sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế. Quý vị chỉ cần điền đầy đủ mẫu đơn W-5 rồi đưa phần cuối của mẫu đơn đã điền đầy đủ cho chủ hay cơ quan nơi quý vị làm việc. Quý vị cần phải giữ lại phần đầu của mẫu đơn làm hồ sơ lưu.
9. Nếu tôi bị cấm không được khai để nhận tín thuế EITC trong một thời gian hạn định, tôi phải làm sao"
Nếu trước đây quý vị đã khai để nhận tín thuế EITC, và từ sau năm 1996 hồ sơ khai nhận loại tín thuế này của quý vị bị từ chối với lý do các sai sót trên hồ sơ liên quan đến việc áp dụng sai các quy định của tín thuế EITC, quý vị không thể khai để nhận tín thuế trong vòng hai năm sau năm hồ sơ nhận tín thuế EITC bị từ chối hay bị cắt giảm. Trường hợp những sai lầm trong việc khai nhận tín thuế EITC liên quan đến những vi phạm hình sự, quý vị không thể khai nhận tín thuế EITC trong vòng 10 năm sau năm hồ sơ của quý vị bị từ chối.
Trường hợp quý vị khai thuế trễ hạn, chẳng hạn, quý vị nộp hồ sơ thuế cho năm 2004 trong năm 2005 và hồ sơ thuế của quý vị được xác định có dấu hiệu cố tình vi phạm các quy định EITC, quý vị sẽ không thể khai để nhận tín thuế này cho đến sau năm 2007, hai năm sau năm quý vị nộp hồ sơ thuế cho năm 2004.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.