Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cách Thức Chuyểân Nhựơng Tài Sản

15/12/200200:00:00(Xem: 6205)
Quyền tư hữu của ngừơi dân sẽ không còn giá trị bao nhiêu nếu luật lệ không cho phép ngừơi chủ tài sản quyền chuyển nhựơng (transfer). Luật lệ của các tiểu bang và liên bang cho ngừơi dân quyền (right) chuyển nhựơng, nhưng đồng thời cũng qui định những nghĩa vụ (duty) mà ngừơi dân phải thi hành liên quan đến việc chuyển nhựơng này. Thông thường thì những nghĩa vụ này là nghĩa vụ phải đóng thuế cho chính quyền. Thuế có thể là Income Tax cho phần capital gain hay có thể là thuế Tặng Dữ (gift tax) hay thuế Di Sản (Estate Tax) tùy theo cách thức chuyển nhựơng. (Chúng tôi sẽ trình bày vấn đề Thuế trong một bài khác) Dựa trên thời điểm chuyển nhựơng, chúng tôi chia các cách thức làm hai nhóm lớn là chuyển nhựơng lúc sinh thờI (inter vivo) và chuyển nhựơng lúc chết.
Chuyển Nhựơng Sinh Thời (inter vivo transfer)
Nhóm này lại có thể chia làm hai nhóm nhỏ là sang nhựơng (bán) hay tặng dữ (gift). Đối với luật thuế hay các luật lệ khác thì hai cách chuyển nhựong này hoàn toàn khác biệt và đựơc qui định một cách rõ ràng. Tuy nhiên đối với một số thân chủ mà chúng tôi đã có dịp làm việc, chúng tôi có cảm tưởng rằng họ đã không phân biệt sự khác biệt rõ ràng của hai cách thức này. Họ thừơng nói đến cụm từ family transfer, mà khi chúng tôi hỏi tiếp thì họ cũng không giảI thích đựơc họ muốn nói gì với cụm từ này. Thật sự chúng tôi nghỉ rằng quý vị thân chủ này muốn tránh thuế hay những khai báo lôi thôi cho hành vi pháp lý (legal transaction) của họ, nên họ đã tự gọi hành vi này là family transfer để tự cho rằng họ đựoc claim điều khoản miễn trừ nào đó (exemption). Tuy nhiên như quý vị đã biết để claim một điều khoản miễn trừ nào đó thì khoản miễn trừ này phải đựơc qui định bởi luật pháp. Chúng ta không thể cứ claim khơi khơi với một khái niệm rất mơ hồ là family transfer mà Sở Thuế sẽ chấp nhận đựơc. Chúng tôi sẽ bàn tiếp vấn đề này sau khi đã trính bày hai cách chuyển nhựơng này.
Bán (sale)
Một ngừơi chủ một tài sản có quyền bán tài sản của mình cho một ngừơi muốn mua (vì nội dung của bài viết là cách chuyển nhựong tài sản, ngừơi viết xin khỏi đề cập những ngành luật khác nếu thấy không cần thiết ví dụ vấn đề tuổi tác của ngừơi bán hay ngừơi mua, năng lực pháp lý của họ). Ngừơi bán chỉ có nhiệm vụ đóng thuế trên tiền lời (capital gain) khi bán món hàng, trừ phi họ có thể nại ra một khoản miễn trừ nào đó. Để tránh tình trạng thông đồng giữa ngừơi mua và ngừơi bán để trốn thuế. Sở Thuế có thể audit và không chấp nhận giá mua bán như đã ghi nếu thấp hơn giá thị trừơng vào thời điểm mua bán. Sở Thuế sẽ dựa trên appraisal của họ chứ không nhất thiết là phải dùng appraisal của người mua ngừơi bán. Có vị sẽ lý luận rằng tài sản của tôi thì tôi muốn bán bao nhiêu thì bán, mắc mớ gì đến Sở Thuế mà Sở Thuế đau lòng. Xin trả lời là Sở Thuế không đau lòng vì quý vị bán rẽ, nhưng họ đau lòng vì họ không thâu đựơc thuế. Chúng tôi sẽ nói rõ hơn khi bàn xong phần Tặng Dữ
Tặng Dữ (gift)
Như vị đã lý luận ở trên đã nói, tài sản của tôi tôi muốn làm gì thì làm, muốn cho ai thì cho mắc mớ gì đến Sở Thuế mà Sở Thuế xía vào. Vâng câu nói này đúng nhưng chỉ đúng một nữa mà thôi. Đó là quý vị muốn cho ai thì cho, nhưng quý vị có nghĩa vụ (duty) phải báo cho Sở Thuế biết nếu giá trị của vật tặng dữ là trên $10,000 cho một ngừơi đựơc cho trong vòng một năm. Luật Gift Tax đòi hỏi quý vị phải khai báo các Tặng Dữ mà quý vị đã cho bất cứ ai (trừ ngừơi phốI ngẫu), nếu giá trị tặng dữ cho ngừơi đó là trên $10,000 trong năm đó (chúng tôi sẽ trình bày rõ ràng hơn trong bài Estate Tax và Gift Tax). Nếu quý vị không khai báo thì quý vị sẽ vi phạm điều luật thuế về nghĩa vụ khai báo. Như quý vị cũng biết, trừ phi cho tiền mặt, các quà tặng khác thế nào cũng dính tới giấy tờ này hay giấy tờ khác. Ví dụ cho cái nhà thì phải làm quitclaim deed, cho cái xe thì cũng phải tới DMV để chuyển tên. Những văn kiện pháp lý này là nguồn gốc và cũng là cơ sở mà Sở Thuế sẽ dùng để audit (Nếu vì một lý do gì đó mà Sở Thuế không audit, thì điều này cũng không làm cho hành vi sang nhựơng không khai báo trở thành hợp pháp 100%).
Trở lại câu chuyện một ngừơi bán rẻ cho một ngừơi khác ở trên. Ví dụ một ngừơi cha bán căn nhà mà giá thị trừơng khoảng $300,000 cho đứa con với giá $100,000. Giả sử ông ta mua căn nhà này 10 năm về trứơc vớI giá $100,000. Cũng giả sử là người cha không nại đựoc một khoản miễn trừ thuế nào (exemption) cho việc chuyển nhựong này. Rõ ràng khi làm như vậy ngừơi cha đã không đóng thuế lợi tức trên phần capital gain là $200,000= $300,000-$100,000. Lẽ dỉ nhiên khi audit Sở Thuế sẽ không chấp nhận giá bán là $100,000. Ngừơi cha không thể lý luận với Sở Thuế tôi bán $100,000 vì ngừơi mua là con của tôi, nên tôi muốn bán bao nhiêu là tùy tôi. Nếu nói như vậy thì Sở Thuế sẽ dẹp tiệm sớm vì thất nghiệp. Trong trừơng hợp này Sở Thuế sẽ giải quyết như sau: OK nếu ông chọn khai báo việc chuyển nhựơng này là BÁN, thì ông phải chấp nhận ghi giá bán là $300,000 và đóng thuế trên $200,000 capital gain. Nếu không chúng tôi (Sở Thuế) sẽ xem như là ông đã làm một tặng dữ (gift) $200,000 cho con ông trong năm này, và trong trừơng hợp đó ông phải khai báo là ông đã Tặng Dữ $200,000 cho mục đích gift tax. Khi làm như vậy Sở Thuế đã không đếm xỉa tới hình thức (mà ngừơi thọ thuế nạI ra), mà chỉ xét thực chất của việc giao dịch (disregard the form, look at the substance of the transaction). Nguyên tắc này hoàn toàn đựơc chấp thuận bởi các tòa án.
Xin trở lại câu chuyện về family transfer ở trên. Có một số ngừơi vì lý do gì đó không đứng tên trong title nhà đựơc. Họ nhờ con cái, anh em, cháu chắt đứng tên giùm. Một số ngừơi khác thì đang đứng tên một mình lại muốn thêm (add) tên con cái vào. Ngựơc lại một số ngừơi khác thì ban đầu đứng tên rất nhiều ngừơi, nay lại muốn chuyển tên cho một ngườI thôi. Những ngừơi này cứ dùng quit claim deed mà chuyển nhựơng qua về một cách thoải mái. Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề luật thuế thì họ trả lời chung chung là thuế má gì vì đây là family transfer. Chúng tôi thật sự không hiểu họ muốn nói gì với cụm từ này. VớI luật thuế thì khoản miễn trừ (exemption) duy nhất có thể nại ra trong trừơng hợp này là spousal exemption. Và như tên gọi (spousal) khoản miễn trừ này chỉ áp dụng cho việc chuyển nhựơng giữa vợ chồng (spouse) vớI nhau mà thôi. Nó đâu có miễn trừ cho cha mẹ và con cái. Đừng nói chi là giữa uncle-nephew. Chúng tôi thiển nghỉ những ngừơi này lẩn lộn Gift Tax của IRS và cái gọi là transfer tax của county. Transfer tax của county có thể miễn cho chuyển nhựơng từ cha mẹ qua con cái, nhưng đó là một vấn đề khác.
Những Hình Thức Chuyển Nhựơng Sau Khi Qua Đời

Khác với lúc sinh thời chỉ có hai cách chuyển nhựơng (thật ra có thể kể là 3 cách nếu kể luôn cách trao đổi (trade or exchange) giữa tài sản này với tài sản kia), có nhiều cách hơn để chuyển nhựơng khi một ngừoi qua đời. Thật sự ra đề tài này sẽ đựoc trình bày chi tiết hơn trong phần hoạch định di sản. Ở đây chúng tôi chỉ liệt kê các cách thức này một cách tổng quát mà thôi.
Tín Quỹ (Trust)
Là một văn kiện pháp lý có thể có hiệu lực chấp hành ngay sau khi ngừơi lập living trust, gọI là trustor, ký vào living trust của họ (nếu đây là living trust), hoặc sẽ có hiệu lực khi ngừơi trustor qua đờI (nếu đây là testamentary trust). Sở dĩ mà chúng tôi liệt kê living trust vào nhóm chuyển nhựơng sau khi qua đời, mặc dù living trust có hiệu lực liền ngay khi ngừơi trustor ký living trust của họ, là vì thừơng thừong CHÍNH ngừoi trustor này vẫn giữ quyền thụ hửơng (beneficiary) tài sản đã bỏ vào living trust cho đến lúc ngừơi đó qua đời. Chỉ đến lúc đó thì tài sản này mới chuyển qua tay ngừơi khác.
Di Chúc (Will)
Là một văn kiện pháp lý CHỈ có Hiệu Lực Chấp Hành khi ngừơi lập Di Chúc đã qua đời. Đây là một trong những đặc điểm làm cho Will khác với Living Trust. Do tính chất này mà Will luôn luôn phải qua thủ tục probate, trong lúc Living Trust thì khỏi. Lý do là vì Living Trust đã có hiệu lực chấp hành ngay khi ngừơi trustor thiết lập trust, nghĩa là lúc ngừơi này đang còn sống. Do đó tòa probate không cần thiết phải xem xét lại xem thử có sự giả mạo hay không, hay là đâu là ý muốn của ngừơi làm living trust. Điều này không phải tuyệt đối, vì nếu những ngưòi thụ hửơng (beneficiaries) và trustees có sự tranh chấp thì tòa probate vẫn có thể can thiệp. Nói tóm lại Di Chúc thì bắt buộc phải qua probate. Nhưng Living Trust thì không, ngoạI trừ trừơng hợp các bên liên quan kiện nhau ra tòa.
Những Chuyển Nhựơng Khi Chết Khác
(Pay on Death Tranfers)
Có rất nhiếu cách đựơc gộp vào nhóm này. Ví dụ proceed của life insurance cũng là một hình thức chuyển nhựơng lúc chết. BởI vì ngừơi đứng tên thụ hửơng (beneficiary) chỉ đựoc hửơng proceed này khi ngừơi đựơc bảo hiểm qua đời. Joint tenancy hay joint account cũng có thể xếp vào loại này mặc dù không đúng lắm theo luật tài sản. Vì theo luật tài sản thì ngừơi joint tenant còn sống tự động hửơng 100% tài sản đứng tên chung theo sự qui định (vận hành) của luật (operation of law), chứ không phải do ngừơi joint tenant qua đời chuyển nhựơng. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết loại này ở các bài sau. Chúng tôi muốn nhấn mạnh các vấn đề pháp lý liên quan đến phần chuyển nhựơng lúc sinh thời nhiều hơn trong bài này với phần tiếp theo dứơi đây.
Giá vốn của tài sản
(Basic of property)
Luật thuế dùng một danh từ chuyên môn gọi là basic để tính số vốn mà một người có tài sản phải dùng để tính lời lổ khi sang nhựơng. Basic gồm số tiền mua một tài sản, cọng với số tiền đầu tư thêm để làm tăng giá trị tài sản đó, trừ đi số tiền đã khấu hao. Chúng tôi xin cho quý vị một ví dụ cho dể hiểu: ví dụ một ngừơi mua một căn tiệm giá $200,000. Anh ta đầu tư thêm $50,000 để làm tăng thêm giá trị căn tiệm, ví dụ thay tất cả các cánh cửa với loại mắc tiền hơn. Trong những năm vừa qua anh ta khi khai thuế đã khai khấu hao (depreciation) đựơc $35,000. Basic của căn tiệm sẽ là $200,000+50,000-35,000= $215,000.
Basic của ngừơi đựơc chuyển nhựơng
(basic for transferee)
Chúng tôi sẽ gọI Người chuyển nhựơng là transferor và Người đựơc chuyển nhựơng tài sản là transferee mà không phân biệt việc chuyển nhựong là cho hay bán lại, cũng như việc chuyển nhựơng là lúc sinh thời hay sau cái chết của ngừơi transferor. Nhưng Sở Thuế họ sẽ phân biệt ba trừơng hợp khác nhau này cho mục đích đánh thuế của họ.
1) Nếu việc chuyển nhựơng là quà tặng lúc sinh thời của ngừoi transferor, thì basic của ngừơi transferee sẽ là basic của ngừơi transferor. Ví dụ một ngừoi cha mua một căn nhà cách đây 30 năm với giá $80,000. Giả sử ông ta không sửa sang gì cả và nay muốn làm giấy tờ chuyển tên cho đứa con như một món quà (gift). Basic của đứa con sẽ là $80,000.
2) Nếu việc chuyển nhựơng là mua bán, thì basic của ngừơi transferee là giá mua. Ví dụ quý vị hôm nay mua căn nhà của người cha đó với giá &400,000, basic của quý vị là $400,000.
3) Nếu việc chuyển nhựong xảy ra sau khi ngườI transferor qua đời thì basic của ngừơi transferee là giá trị thị trừơng của tài sản vào ngày ngừơi transferor qua đời hay nội trong vòng 6 tháng sau (ngừơi executor phải làm election). Ví dụ ngừoi cha ở phần 1), thay vì làm quà tặng cho đứa con khi ông còn sống, ông để lại căn nhà này cho nó trong living trust của ông. Giả sử hôm nay ngừơi cha qua đời và giá căn nhà là $400,000 trên thị trừơng. Basic của đứa con sẽ là $400,000. Nếu như tình hình hiện nay giá nhà lên vùn vụt ở Orange County. Và giá trị căn của nó 3 tháng nữa là $450,000 thì basic của ngừoi con có thể là $450,000 nếu ngừơi executor lựa chọn như vậy và khai báo với sở thuế. (ở đây chúng tôi đang giả sử rằng ngườI transferee đang hửơng thừa kế. Nếu ngừơi transferee là một ngườI mua lại tài sản của ngừơi quá cố thì basic của ngừơi mua này cũng là giá mua như phần 2)
Để kết thúc bài viết chúng tôi xin kể quý vị một câu chuyên liên quan đến basic và thuế như sau: Khi chúng tôi học môn estate tax, ông giáo sư kể lại một vụ kiện xảy ra đâu đó ở Cali, hình như là vùng Palm Spring. Một bà cô già thừa hửơng một vùng đất rất lớn đâu đó ở nam Cali. Bà này sống khá thọ nhưng lại không có con cái gì hết. Bà đi tham khảo một ông luật sư để tính chuyện hoạch định di sản cho mình. Không biết tại sao người luật sư này lại cố vấn cho bà là chuyển nhựơng ngay cho đứa cháu gái (niece). Bà liền làm giấy chuyển nhựơng toàn bộ vùng đất này cho cô cháu như là quà tặng. Như đã nói ở trên vì đây là quà tặng lúc ngừơi transferor còn sinh thời nên basic của ngừoi transferee sẽ là basic của ngừoi transferor. Bà già này thừa kế tài sản này của giòng họ đã lâu lắm rồi. Theo như ông thầy có thể cả 50 chục năm. Do đó basic của bà rất là thấp theo giá trị đồng tiền cả 50 năm trứơc. Khi đứa cháu bán vùng đất này cô ta đã phải trả một số thuế trên capital gain rất lớn. Cô đã kiện ông luật sự về lỗi bất cẩn.
Trừơng hợp của cô cháu này có thể so sánh với phần 1) và 3) ở trên. Trong phân 1) nếu đứa con bán căn nhà sau khi ngừơi cha qua đời thì nó phải đóng capital gain trên số tiền gain là $320,000= $400,000-$80,000. (chúng tôi giả sử là ngừơi con không thể nại bất cứ khoản miền trừ nào). Nếu theo cách 3) thì ngừoi con không phải đóng một đồng thuế nào cả vì $400,000 (giá bán) - $400,000 (basic) = $0 capital gain)
Quý vị nào có câu hỏi cho đề tài này, xin email cho chúng tôi.
LUẬT SƯ PHẠM VIẾT ÁNH
9938 Bolsa Ave, #215
Westminster CA 92683
Tel: 714-689-2499
Email: Phamvietanh@aol.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.