Hôm nay,  

Các Loại Thuế Phạt Khác

11/07/200800:00:00(Xem: 8237)
IRS/SPEC - Publication 17

1. Phạt thuế liên quan việc khai thuế không đúng - (Accuracy-related penalty).

Nếu quý vị đóng không đủ số tiền thuế vì những lý do như (1) cẩu thả, hoặc (2) không chú trọng đến các quy định thuế, hay (3) quý vị khai sót một cách đáng kể nguồn lợi tức đã nhận được , quý vị có thể phải chịu một khoản thuế phạt liên quan đến việc khai và nộp một hồ sơ không chính xác. Số tiền thuế phạt thuộc loại này sẽ bằng 20% số tiền thuế liên quan. Số tiền phạt do khai thuế không đúng sẽ không tính trên bất cứ phần tiền thuế nợ nào liên quan đến các vụ lừa đảo thuế.

a. Cẩu thả hoặc sơ sót khi khai thuế - Negligence or disregard:. Thuật ngữ "cẩu thả" (negligence) bao gồm việc không cố gắng tuân thủ các quy định khai thuế, hoặc không thực hiện việc xem xét đầy đủ các chi tiết khi chuẩn bị hồ sơ khai thuế. "Cẩu thả" cũng có nghĩa là không giữ và lưu các chứng từ, sổ sách cần thiết để khai thuế. Quý vị sẽ không bị phạt vì lý do này nếu quý vị có đầy đủ điều kiện chứng minh việc sai sót của mình. Thuật ngữ  "sơ sót" (disregard) bao gồm bất kỳ hành động bất cẩn, thiếu thận trọng, hay cố ý sai sót.


b. Cung cấp thỏa đáng thông tin thuế vụ - Adequate disclosure: Quý vị có thể không bị phạt do đã không cân nhắc đúng mức các quy định thuế vụ nếu việc cung cấp thỏa đáng các thông tin trên hồ sơ thuế của quý vị chứng tỏ ít nhất quý vị có cơ sở biện hộ cho việc sơ sót của mình. Trường hợp miễn trừ này không áp dụng trên các khoản tiền bỏ vào các tài khoản tránh thuế (a tax shelter). Ngoài ra, ngoại lệ này cũng không áp dụng khi quý vị không giữ các chứng từ và sổ sách khai thuế, hay các tài liệu liên quan đến việc khai thuế một cách hợp lý.


c. Thiếu thuế vì khai thiếu một nguồn lợi tức đáng kể - Substantial understatement of income tax: Nếu số tiền thuế phải đóng ghi trên hồ sơ thuế đã nộp của quý vị ít hơn số tiền thuế quý vị phải đóng, quý vị đã khai thiếu tiền thuế. Số tiền thuế khai thiếu được xem là đáng kể (substantial) nếu số tiền này nhiều hơn $5,000 hay nhiều hơn 10% của số tiền thuế thực đóng, tùy theo con số nào lớn hơn. Tuy nhiên, số tiền thuế khai thiếu có thể được giảm ở mức độ số tiền thuế được tính toán theo quyết định của người có thẩm quyền dựa vào những trường hợp tương tự đã xảy ra (substantial authority) hay dựa vào những chi tiết thỏa đáng đã được tiết lộ (adequate disclosure) hoặc theo một cơ sở hợp lý (reasonable basis).


Nếu một khoản lợi tức nào trên hồ sơ khai thuế của quý vị thuộc về một tài khoản tránh thuế (a tax shelter), mức giảm trên số tiền thuế khai thiếu sẽ không áp dụng dựa trên các chi tiết thỏa đáng được tiết lộ. Tuy vậy, việc gia giảm số tiền thuế khai thiếu vẫn được giảm áp dụng trong trường hợp các chi tiết được tiết lộ, chỉ khi quý vị có lý do để tin rằng việc đánh thuế là hợp lý hơn việc không đánh thuế (your tax treatment was more likely than not the proper treatment).

Quyết định của cơ quan hữu trách dựa vào những trường hợp tương tự đã xảy ra để định số tiền thuế khai thiếu - Substantial authority. Việc các cơ quan hữu trách đã hay sẽ tham gia quyết định mức thuế khai thiếu còn tùy thuộc vào nhiều sự kiện và hoàn cảnh khác. Một số các chi tiết khai thuế liên quan có thể cần đến sự cân nhắc của tòa án, các điều lệ của Bộ Tài Chính, quy định về lợi tức và thuế vụ, các thủ tục thu thuế, cùng những điều nêu trên các thông báo và những tuyên bố được đề cập đến trên thông tư của Sở Thuế Vụ liên quan đến những trường hợp giống hay tương tự như trường hợp của quý vị.

Văn bản cung cấp các chi tiết được tiết lộ - Disclosure statement. Để cung cấp thỏa đáng những sự kiện liên quan đến quá trình xem xét và định mức thuế khai thiếu của quý vị về một nguồn lợi tức đã khai trên hồ sơ thuế, quý vị sử dụng mẫu đơn 8275 (Form 8275 - Disclosure Statement). Quý vị cũng cần phải có cơ sở chính đáng để yêu cầu việc xem xét vấn đề này theo cách quý vị đã làm (you must also have a reasonable basis for treating the item the way you did).

Đối với những trường hợp chỉ liên quan đến quyết định đánh thuế của các cơ quan hữu trách, những mục nào thỏa đáng các yêu cầu của thủ tục thu thuế số 2006-48 (hay được hiệu đính sau thời gian này) sẽ được xem như những chi tiết khai thuế thỏa đáng mà không cần phải khai thêm mẫu đơn 8275.

Quý vị nên sử dụng mẫu đơn 8275-R (Form 8275-R - Regulation Disclosure Statement) để cung cấp các chi tiết hay những trường hợp mâu thuẫn với các quy tắc thuế vụ.

Nguyên nhân hợp lý - Reasonable cause. Quý vị sẽ không bị phạt nếu viện dẫn được một nguyên nhân hợp lý giải thích cách quý vị nhìn nhận vấn đề (nguồn lợi tức khai thiếu trên hồ sơ thuế). Quý vị cũng cần phải chứng minh rằng quý vị đã tin mình hành động đúng (you must also show that you acted in good faith).

2. Khai sai để nhận tiền thuế đóng dư và tín thuế - Filing erroneous claim for refund or credit.

Quý vị có thể phải chịu một khoản tiền phạt nếu sau ngày 25 tháng 5 năm 2007 quý vị nộp một hồ sơ thuế khai sai nhằm mục đính nhận được tiền refund hay các tín thuế. Khoản tiền phạt sẽ bằng 20% số tiền quý vị không đủ tiêu chuẩn nhận, trừ khi quý vị có lý do chính đáng biện minh cho việc làm của mình. Số tiền phạt sẽ không tính trên bất cứ phần tiền nào liên quan đến tín thuế dành cho người có lợi tức thấp quý vị đủ tiêu chuẩn để nhận, hoặc các khoản tiền trên đó một mức phạt vì hồ sơ thuê khai sót hay liên quan đến hành vi lừa đảo.

3. Phạt do nộp hồ sơ khai thuế mập mờ, không có tính pháp lý - Frivolous submission.

Quý vị có thể phải chịu mức phạt $5,000 nếu khai và nộp một hồ sơ thuế mập mờ, khó hiểu, hoặc cung cấp các thông tin thuế không có tính pháp lý. Một hồ sơ thuế mập mờ là hồ sơ không có những thông tin đầy đủ để tính đúng mức thuế phải đóng, hoặc là một bộ đơn khai thuế trên đó những điều quý vị khai báo hoàn toàn thiếu chính xác. Muốn biết rõ hơn thông tin về những hồ sơ mập mờ, những thông tin khai thuế không có cơ sở pháp lý, và các trường hợp được nhìn nhận là không đầy đủ tính pháp lý, xin tham khảo thêm Thông Tư số 2007-03 (Notice 2007-03), trang 883 Trên Thông Báo Thuế Vụ số 2007-14 (page 883 of Internal Revenue Bulletin 2007-14) tại địa chỉ www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb07-17.pdf.

Quý vị sẽ bị phạt nếu nộp một hồ sơ loại này, hoặc việc đưa ra những luận điệu không có tính pháp lý liên quan đến thuế vụ, hay việc nộp một hồ sơ khai thuế mập mờ là nhằm mục đích trì hoãn việc đóng thuế hay quấy rầy cơ quan thực thi các điều luật thuế vụ của chính phủ Liên bang. Hành vi này bao gồm việc thay đổi hoặc xóa nhóm từ viết sẵn trên khoảng trống dành để ký tên ở cuối đơn khai thuế (hay một loại văn bản khác). Loại thuế phạt này được cộng chung vào bất kỳ loại phạt vạ nào khác đã được luật pháp quy định.

4. Phạt thuế liên quan đến một hành vi lừa đảo - Fraud.

Nếu trên hồ sơ thuế của quý vị có bất cứ khoản tiền thuế khai thiếu nào liên quan đến một hành vi lừa đảo, mức phạt thuế bằng 75% nguồn lợi tức liên quan đến lừa đảo không khai sẽ được cộng chung vào tiền thuế của quý vị.

Hồ sơ thuế khai chung với vợ/chồng - Joint return. Mức thuế phạt liên quan đến hành vi lừa đảo không áp dụng cho người vợ/chồng khai chung hồ sơ thuế, trừ khi hành vi lừa đảo đề cập đến có liên quan đến cả hai người.

5. Phạt do không cung cấp số an sinh xã hội - Failure to supply social security number.

Nếu quý vị không ghi số an sinh xã hội của mình cũng như không ghi số an sinh xã hội của người có tên trên hồ sơ thuế của quý vị hay trên các văn bản khác, như được yêu cầu, quý vị có thể bị phạt $50 cho mỗi lần không khai . Quý vị cũng có thể bị phạt $50 nếu từ chối không cung cấp số an sinh xã hội cho người khác để họ khai thuế như quy định.

Chẳng hạn, nếu quý vị có một tài khoản ngân hàng và tài khoản này trả lãi cho số tiền ký thác trong tài khoản, quý vị phải cung cấp số an sinh xã hội của quý vị cho ngân hàng. Số an sinh xã hội của quý vị phải được ghi rõ trên mẫu 1099-INT, hay trên một loại báo cáo tài chính nào khác ngân hàng gởi cho quý vị. Nếu quý vị không chịu cung cấp số an sinh xã hội của mình cho ngân hàng, quý vị sẽ bị phạt $50. Lợi tức của quý vị (tiền lãi ngân hàng) cũng có thể bị tạm giữ lại để đóng thuế ("backu" withholding).

Quý vị sẽ không bị phạt thuế nếu quý vị có thể chứng minh quý vị có lý do chính đáng đã không khai số an sinh xã hội và hoàn toàn không có dụng ý làm như vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.