Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Trơ Ra Như Gỗ, Đảng Giám Sát Ai, Ai Giám Sát?

21/03/200800:00:00(Xem: 5746)

Hoa Thịnh Đốn.-  Đảng Cộng sản Việt Nam  đã ra lệnh  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát  trong Đảng và Nhà nước  cách nay gần một năm, nhưng xem ra cán bộ, đảng viên  cứ trơ ra như gỗ.

Hãy nghe Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chứng minh tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng ở các cơ quan Trung ương ngày 17-3 (2008): “Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong năm 2007 của các tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương cũng còn những khuyết điểm, hạn chế như đã nêu trong Báo cáo tổng kết và các ý kiến của các đại biểu phân tích tại Hội nghị này, biểu hiện ở mấy vấn đề sau :

- Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở nhiều tổ chức đảng còn thấp; số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn ít, kể cả đảng viên là cán bộ chủ chốt, giữ vị trí quan trọng. Quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Nhiệm vụ giám sát làm chưa được nhiều và còn rất lúng túng khi thực hiện.

-“ ….Tình trạng vi phạm pháp luật của cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức đảng, nhất là trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính, hoạt động kinh doanh còn xảy ra ở nhiều nơi, nhưng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cùng cấp chưa phát hiện, ngăn chặn kịp thời, mà chủ yếu do cơ quan pháp luật hoặc cơ quan thanh tra, kiểm tra của cấp trên phát hiện, xử lý.

- Một số cấp uỷ, tổ chức đảng thuộc Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương chưa thực sự coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; chưa thực hiện tốt quy chế phối hợp trong kiểm tra, xử lý một số vụ việc có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; việc thực hiện quy trình, phương pháp kiểm tra còn lúng túng.

- Công tác kiểm tra của các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn có nơi còn yếu, bị động, lúng túng, chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch kiểm tra; một số ban cán sự đảng, đảng đoàn có tiến hành công tác kiểm tra, giám sát nhưng kết quả rất hạn chế, còn nhiều đơn vị chưa thực hiện công tác kiểm tra.

- Một số ban đảng ở Trung ương chưa quan tâm, chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định; chủ yếu mới làm chức năng tham mưu, tổng hợp phục vụ công tác kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Việc phát hiện, xem xét, xử lý vi phạm ở nhiều nơi chưa kịp thời, còn biểu hiện hữu khuynh, nể nang, né tránh, giấu giếm khuyết điểm và đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên hoặc đùn đẩy qua lại giữa các cơ quan chức năng; thi hành kỷ luật có nơi chưa đúng nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục, chưa bảo đảm dân chủ; xử lý kỷ luật về chính quyền chưa đồng bộ với kỷ luật đảng. Việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị còn chậm, có một số trường hợp giải quyết chưa đúng quy định, quy trình, để khiếu kiện kéo dài.

Các cơ quan đảng ở Trung ương, kể cả Quân đội và Công an, mà còn trì trệ, lúng túng, vô trách nhiệm và coi thường lệnh của Lãnh đạo đến thế thì trông mong gì các cơ sở đảng và  chính quyền  địa phương sẽ thi hành nhiệm vụ "

Hèn chi  mà Tham nhũng, Quan liêu, Lãng phí trong đảng mới có cơ hội kéo dài từ bấy lâu nay và những tệ nạn trong xã hội tha hồ sinh sôi nẩy nở để nuôi cán bộ, đảng viên mất phẩm chất.

Nhưng trong khi cán bộ không cần lao động cũng rủnh rỉnh tiền bạc, có của dư để xây nhà lầu, tậu xe hơi thì nhân dân lại sống nghèo, nhiều người, nhiều nơi không đủ ăn, trẻ em thất học, bất công chồng chất gây bất bình trong dư luận.

Đó chính là cái mốc mà  Hội nghị 5 của Khóa đảng X đã căn cứ vào để viết ra Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30/7/2007 ra lệnh cho tòan đảng phải “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Đây là lần đầu tiên hai công tác “kiểm tra” và “giám sát” trong đảng và chính phủ đã được viết thành Nghị quyết, sau hàng hà sa số Quyết định, Thông tư,  Nghị định, Sắc lệnh, Pháp lệnh được ban hành qua nhiều thời kỳ mà vẫn không sao giải quyết được những chứng hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền.

Trong Diễn văn khai mạc Hội nghị 5,  Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng đã  phê bình : “Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra chưa cao, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các lĩnh vực trong công tác kiểm tra; chưa coi trọng kiểm tra phòng ngừa, phát huy nhân tố tích cực; nhiều khuyết điểm, sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện và khắc phục. Công tác kiểm tra của nhiều tổ chức đảng, nhất là ban cán sự đảng, đảng đoàn còn mang tính hình thức, chất lượng, hiệu quả thấp; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực, trình độ, phong cách công tác của một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.”

Tại sao vậy, bởi vì theo lời Mạnh : “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu cầu. Kỷ cương, kỷ luật ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp uỷ chưa tốt. Quan hệ giữa Đảng và nhân dân có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Dân chủ trong Đảng và trong xã hội còn bị vi phạm. Nhiều tổ chức cơ sở đảng không đủ năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh, thậm chí có tổ chức cơ sở đảng bị tê liệt. Công tác tư tưởng còn thiếu sức thuyết phục. Công tác tổ chức và cán bộ còn nhiều mặt yếu kém. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên còn diễn ra nghiêm trọng.”

TẠI SAO VÀ VÌ SAO "

Khỏang cách từ khi kết thúc Hội nghị 5 (30/7/2007) đến ngày họp của “Hội nghị tổng kết việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng ở các cơ quan Trung ương” (17-3-2008) có  giúp  đảng CSVN làm tốt hơn những khuyết tật trong nội bộ đảng "

Căn cứ vào lời Trương Tấn Sang thì cán bộ, đảng viên có nhiệm vụ làm công tác kiểm tra, giám sát vẫn “trơ ra đấy”, không đáp ứng những yêu cầu khẩn trương của Nghị quyết 5.

Tình hình này càng nghiêm trọng hơn, nếu mọi cấp trong đảng chịu khó đọc lại lời tuyên bố rất tự tin của Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, ngày 17/10/2007.

Chi nói : “ Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng, ngành kiểm tra của Đảng đã từng bước trưởng thành. Từ ngày đầu thành lập, Ban Kiểm tra Trung ương chỉ có ba thành viên chuyên trách và một số ít cán bộ giúp việc, đến nay ngành kiểm tra đã có gần 6.000 cán bộ chuyên trách và hơn 65.000 cán bộ kiểm tra kiêm chức. Trình độ văn hóa, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ kiểm tra từng bước được nâng cao.”

Nâng cao đến đâu mà  71, 000 cán bộ kiểm tra vẫn để cho các “đồng chí” của họ tha hồ tung hòanh, coi trời bằng vung như Mạnh và Sang đã nêu ra "

Nhưng chỉ còn 7 tháng nữa là đến ngày Ngành Kiểm tra  của đảng CSĐVN kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (16-10-1948 - 16-10-2008). Liệu  cuộc thi đua  đạt “thắng lợi”  đang phát động có đủ thời gian để lập công xóa đi những khuyết tật  mà  Sang đã đưa ra tại Hà Nội ngày 17-3 (2008) "

Hạt nhân của đảng và nhà nước CSVN là cán bộ, đảng viên. Muốn làm được việc thì phải có người biết làm, nhưng Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương cho biết tình hình này cũng đen như mực.

Trong cuộc phỏng vấn của báo Nhân Dân ngày 17-3 (2008), Việt nói : “ Nhiều cấp ủy chưa thật sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng; chưa dành thời gian, công sức để tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng. Không ít tổ chức cơ sở đảng chưa nhận thức và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở chưa đúng mức, tính định hướng, tính chiến đấu và tính giáo dục, thuyết phục chưa cao…”

 “…Một bộ phận không nhỏ đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu, vi phạm nguyên tắc Đảng, tự phê bình và phê bình yếu. Tình thương yêu đồng chí bị giảm sút. Tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên rất đáng lo ngại; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn xảy ra ở nhiều nơi nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả...”

Nếu “cái nhân” của đảng mà như thế thì nó phải sinh ra “qủa” xấu là chuyện đương nhiên. Công tác kiểm sát, thanh tra trong  đảng cũng thế. Đã là cá Đối với nhau thì phải bằng đầu, không thể có chuyện việc nhà anh “nhếch nhác” mà lại muốn người khác phải “siêng năng”.

Phạm Trần

(03/08)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đảng Cộng sản Việt Nam đã có hàng chục Nghị quyết, Quyết định và Chỉ thị về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng nhưng vẫn không sao chấm dứt được tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Đúng 51 năm sau của ngày bi thảm Tết Mậu Thân 1968, là đã có Một vành khăn tang khoát trên đầu toàn thể quân nhân Thiết giáp binh Quân Lực Việt nam Cộng hòa năm xưa, thì nay lại có một trang sách mới tươi sáng đã được mỡ ra cho một Hậu duệ của binh chủng Thiết giáp. Đó là sự vinh thăng của tân Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn.Quả đúng với câu; Hổ phụ sinh hổ tử vậy!
Tôi đi lòng vòng mấy nước Á Châu nhưng không đâu mà cảm thấy gần gũi như ở Indonesia. Đất nước này nghèo quá. Dân chúng, phần lớn, cũng lam lũ và khốn khó y như dân Việt vậy. Đã vậy, khí hậu (đôi nơi ) cũng dịu dàng như Cao Nguyên Lâm Viên khiến cho tôi (đôi lúc) cứ ngỡ là đã được trở lại quê nhà.
Tin nữ thẩm phán Ruth Bader Ginsburg của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vừa qua đời cuối tuần qua đã gây xúc động cho nhiều người dân Mỹ. Để hiểu hơn về di sản và đóng góp của bà cho đất nước và người dân Mỹ ra sao, có lẽ cần nhìn lại quá trình của phong trào nữ quyền tại Hoa Kỳ cùng những điều bà đã góp phần tranh đấu và bảo vệ trong vài chục năm qua.
Mỗi độ thu sang, lá vàng lá úa xác xao rụng rơi trong gió, như âm vang ai oán của điệu vãn than cuối cùng, đang cuốn trôi vào định luật vô thường của vũ trụ, rồi hóa kiếp về cùng cát bụi, đắm chìm trong sương khói của thời gian…
Như hôm nay, bái biệt anh, em xin gửi theo lời tri ơn anh chị. Anh chị đã biến em thành một người may mắn hiếm hoi trên thế gian. Mấy ai trong nhân loại được có cổ thụ trong vườn và cổ thụ trong đời.
Nhân dịp lễ trung thu sắp đến xin kể câu chuyện “Chú Cuội Ngồi Gốc Cây Đa” đã được một cô giáo ở trường tiểu học kể cho đám học trò nghe cách đây hơn nửa thế kỷ.
Hoá ra “chế độ hồ sơ lý lịch” là sáng tác của bác Mao, và có nguồn gốc ở tận bên Tầu cơ đấy. Thật là qúi hoá. Khi qua đến nước ta, bác Hồ vận dụng sáng tạo thêm chút xíu cho hợp với văn hoá (“đậm đà bản sắc”) Việt Nam nên hồ sơ lý lịch không chỉ tính “cho đến hết đời” mà còn kéo dài cho đến đời con và đời cháu luôn.
Trong Tù Binh và Hòa Bình, được viết ngay khi các sự kiện đang xẩy ra, Nhà Văn Phan Nhật Nam qua một lăng kính đặc thù giúp người đọc thấy được cuộc chiến khắc nghiệt sau khi quân đội Mỹ rút lui và nỗi tuyệt vọng của Miền Nam trước nỗ lực ngăn chặn chiến thắng cuối cùng của cộng sản.(lời giới thiệu của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, Ông James Webb)
Các nhà lập quốc Mỹ và Adam Smith, Roosevelt-Keynes và Reagan-Friedman sống cùng giai đoạn nên phải đối diện với những thách đố chung vào các khúc quanh lịch sử: cách mạng cơ khí, cách mạng Nga 1917, Đại Khủng Hoảng 1929, Hitler thập niên1930, Chiến Tranh Lạnh và Việt Nam 1950-80, toàn cầu hóa 1990…
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.