Hôm nay,  

Thông Điệp Từ Thái Bình, Xuân Lộc Đến Thái Hà, An Bằng Và Tổng Giáo Phận Hà Nội

21/11/200800:00:00(Xem: 8344)
Thông Điệp Từ Thái Bình, Xuân Lộc Đến Thái Hà, An Bằng Và Tổng Giáo Phận Hà Nội
Lai Thế Hùng
Nhờ vào kỹ thuật truyền thông tiến bộ và quảng đại hóa nên những biến cố Thái Bình - Xuân Lộc trong thập niên 90 đến biến cố Thái Hà, An Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội đang xẩy ra ngay cứ địa của tập đoàn thống trị Cộng Sản Hà Nội (CSHN) đã được ba triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản hải ngoại nói riêng và nói chung, dư luận quốc tế theo dõi một cách tường tận. Tùy vào hoàn cảnh, vị trí, chức năng và chủng tộc của từng thành phần dân chúng trên thế giới mà ý nghĩa của những biến cố này được thu nhận một cách khác nhau. Nói một cách khác, biến cố Thái Bình, Xuân Lộc, Thái Hà, An Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội đã gửi đi những thông điệp mang nội dung tuy khác nhau; nhưng rất rõ ràng và nghiêm chỉnh là đòi lại quyền làm người, quyền hưởng tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, vốn đã bị chủ nghĩa và cơ chế độc tài toàn trị CSHN tước đoạt.
1- Đối với nhân loại, thông điệp Thái Bình, Xuân Lộc, Thái Hà, An Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội đã xác quyết rằng "tự do, dân chủ và nhân bản là hướng tiến của nhân loại hôm nay". Thế kỳ XX đã qua là một thế kỷ sát nhân bởi những chủ thuyết huyền hoặc, những chủ nghĩa độc tôn, độc tài và chuyên chính Cộng Sản quái thai chủ nghĩa, phải được chấm dứt, vứt bỏ để người người bước vào thế kỷ XXI với một kỷ nguyên mới trong niềm tự tin và dũng cảm rằng, "không một chủ thuyết độc đoán nào, không một guồng máy thống trị độc tài nào hoặc một phương thức nhồi sọ, tẩy não, áp bức và khống chế nào, lại có thể tiêu diệt được lòng yêu chuộng tự do, dân chủ của con người". Biến cố Thái Hà, An Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội còn được coi là những biến cố khởi đầu kỷ nguyên đòi "tự do, dân chủ, nhân bản, nhân quyền" của thế kỷ XXI. Đó chính là những mối liên hệ và tương quan mật thiết chẳng những đối với Thái Bình, Xuân Lộc, Thái Hà, An Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội mà còn là niềm hy vọng cho cả tương lai và hạnh phúc của dân tộc Việt ta nữa. Thế kỷ XXI phải là một kỷ nguyên hòa bình, nhân ái với một thế giới văn minh tiến bộ đầy lòng vị tha giữa người với người và không còn thảm trạng người bóc lột người, người hành hạ người như tại quê hương đau khổ Việt Nam ngày nay.
2- Đối với nhân dân Việt Nam, thông điệp Thái Bình, Xuân Lộc, Thái Hà, An Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội mang nhiều ý nghĩa:
- Thứ nhất, tuy được biểu dương qua các khẩu hiệu đòi tự do tôn giáo, nhân quyền, công lý và sự thật. Đó là "chúng tôi cần cơm áo, nhưng tự do tôn giáo, tôn trọng nhân quyền, dân quyền, công lý và sự thật cần thiết hơn". Nói một cách khác, con người khác con vật. CS và cơ chế chuyên chính phải trả lại cho người dân những quyền làm người, hãy trả lại cho dân tộc những quyền của dân tộc mà Cộng đảng VN đã tước đoạt hơn một nửa thế kỷ qua.
- Thứ hai, xác quyết với dân tộc ý thức trách nhiệm của thế hệ hiện tại. Dù bị nhồi sọ đến đâu thì lý thuyết Mác Lê vẫn không thể biến con người không còn lương tâm, thiếu suy nghĩ và chỉ biết nghe một chiều, nhìn một phía. Trái lại, thế hệ hôm nay với tinh thần bất khuất, ý chí quật cường và lòng dũng cảm đang thắp lên ngọn lửa đấu tranh bằng chính máu xương của mình cho tự do, dân chủ, nhân của toàn dân, khởi đầu cho một chu trình đi vào cuộc Cách Mạng Dân Tộc, Dân Quyền và Nhân Quyền" trong tương lai.
- Thứ ba, đặc biệt gửi đến cho ba triệu con dân Việt đang lưu bạt nơi xứ người hải ngoại, lời kêu gọi đại đoàn kết dân tộc và ý thức trách nhiệm với tổ quốc và quê hương nước Việt. Thông điệp đã được người Việt tỵ nạn chúng ta trân trọng đón nhận và đang thi hành nghiêm túc sứ mệnh của mình, từ Mỹ Châu, Úc Châu, đến Âu Châu và ngay cả Á Châu mà không có sự phân biệt về tôn giáo, địa phương, thuyền nhân, HO, đoàn tụ hay cũ mới, v.v…Và tất thảy ai nấy đều cảm thấy đồng nhất trong niềm tự hào chung về sự dũng cảm, lòng can đảm và ý chí quật cường, quyết vùng lên của nhân dân Thái Bình, Xuân Lộc, Thái Hà, An Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội nói riêng, và nói chung của đồng bào mọi giới khắp ba miền quê hương hiện nay Lẽ cố nhiên, tập thể người Việt tỵ nạn hải ngoại càng khinh miệt và căm phẫn tập đoàn thảo khấu CSHN, một lòng quyết tâm góp phần nghĩa vụ của những con dân trước quốc biến vào đại cuộc, giải cứu dân tộc ra khỏi bóng ma duy vật biện chứng độc tài toàn trị CS, của cái gọi là "chủ nghĩa đói nghèo và nghèo đói về chủ nghĩa" để dựng lại một quê hương Việt Nam thực sự tự do, dân chủ, nhân bản và giầu mạnh".
2-Đối với tập đoàn thống trị CSHN, thông điệp Thái Bình, Xuân Lộc, Thái Hà, An Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội, mang năm (5) ý nghĩa chính:
a/ Cơ chế chuyên chính độc tài toàn trị CSHN đã đi vào giai đoạn thoái trào vô phương cứu chữa và đang đứng bên nghĩa trang của dòng lịch sử, vì nó đã tạo ra những giai cấp thống trị đầy bè phái, đầy đặc ân, đầy quyền hành, và đầy bất công, vẫn tiếp tục hoành hành và làm băng hoại toàn bộ xã hội, bất chấp thương đau của mọi giới đồng bào. Sự căm phẫn của nhân dân quốc nội đối với CSHN giờ đây đã đến cùng độ.
b/ Chính sách ngu dân do cơ chế chuyên chính CS chủ trương đã không còn hữu hiệu với kỹ thuật truyền thông tiến bộ, hiện đại và quảng đại hóa của thế giới ngày nay. Bức màn tre hay bức màn sắt mà CSHN vốn tự hào cũng không thể nào ngăn cản được ý chí đấu tranh của toàn dân quốc nội và người Việt hải ngoại chúng ta trong quyết tâm theo đuổi cuộc "Cách Mạng Dân Tộc và Xây Dựng Nhân Bản".
c/ Không thể chỉ có cải tổ kinh tế mà không cải tổ hệ thống chính trị và sinh hoạt xã hội, chẳng khác chi "lấy râu ông này đem cắm cằm bà kia". Vì không cải tổ cơ cấu chính trị thì công cuộc cải tổ kinh tế không thể nào thành công được. Nếu có, cũng chỉ được một phần nhỏ nhoi nào đó, càng làm cho xã hội thêm bất công, các tệ đoan như hối lộ, cửa quyền, tham nhũng thối nát càng gia tăng và nạn lạm phát phi mã mà quảng đại quần chúng đói khổ, lầm than, chính là những nạn nhân phải gánh chịu như hiện nay. Chỉ có cơ chế tự do và dân chủ pháp trị thực sự thì công cuộc cải tổ kinh tế mới thành tựu vả đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân.

d/ Từ sự ngu dốt, giáo điều, mù quáng, cộng với những tồi dở trong lãnh đạo và một nền hành chánh, luật pháp tăm tối, thoái hóa về nhận thức của tập đoàn thống trị CSHN hiện nay bởi các phe nhóm giáo điều, thủ cựu và phe phái cải cách, giữa những bè nhóm sắt máu và những bè nhóm ôn hòa, đang là những mâu thuẫn đối kháng nội tại, vô phương giải quyết, xẩy ra ngay trong lòng nhóm chóp bu Bắc Bộ Phủ bạo quyền, ngày một gia tăng, ngày một quyết liệt và sẵn sàng chém giết nhau bất cứ lúc nào. Những sự kiện này chính là chất xúc tác một cách trực tiếp hay gián tiếp cho các tầng lớp thanh niên, sinh viên, chuyên viên, công nhân,v.v…đang được tiếp cận hoặc được giáo dục bởi nền văn minh cơ khí hiện đại với khoa học siêu kỹ thuật và toàn cầu hóa cùng những cải tiến xã hội, lấy nhân quyền, nhân bản và hạnh phúc của người dân là hướng tiến chung cho mọi dân tộc; chắc chắn sẽ ảnh hưởng và đổi thay đến những suy tư và khả năng phán đoán của các tầng lớp thanh niên, sinh viên, chuyên viên, công nhân này. Đó cũng là những nguyên nhân sẽ tạo cho mọi tầng lớp nhân dân quốc nội nhận thức được về tự do, dân chủ, nhân quyền, dân quyền và phân biệt được đâu là quyền làm người và đâu là thân phận kẻ làm nô lệ.
e/ Dù tập đoàn thống trị CSHN có độc tài, có tài khát máu và lỳ lợm đến thể nào đi chăng nữa, chúng cũng không thể nào tiêu hủy được ý chí, quyết tâm và sự đoàn kết vùng lên đấu tranh đòi quyền làm người, tự do tôn giáo, v v... của đồng bào quốc nội hiện nay. Đại bác, xe tăng, súng đạn, tù đầy và ngay kể cả sự chết chóc có thể tiêu diệt và hành hạ hàng trăm người, hàng ngàn người hay hàng vạn người dân; nhưng cường quyền CSHN không thể nào tiêu diệt được khát vọng tự do, dân chủ, nhân bản và nhân quyền trong lòng của mỗi con dân Việt trong cũng như ngoài nước. Vì đó là lẽ tất yếu của lịch sử dân tộc đòi hỏi.
3- Đối với chính phủ và nhân dân các nước tự do, thông điệp Thái Bình, Xuân Lộc, Thái Hà, An Bẳng và Tổng Giáo Phận Hà Nội, mang tính chất cảnh giác rằng, hòa bình và an ninh của nhân loại sẽ bị đe dọa trầm trọng nếu thế giới chỉ dựa vào quyết định bởi một thiểu số các quốc gia có kỹ thuật cao và có khả năng chiến tranh hùng mạnh. Chế độ độc tài toàn tri CSHN nói riêng hay các chế độ độc tài CS nói chung, chúng đã thản nhiên khống chế, đàn áp người dân một cách tàn bạo thì chúng cũng có thể thực hiện những tham vọng cuồng điên nếu một khi chúng có khả năng. Do đó, các chính phủ và nhân dân các quốc gia tự do cần cảnh giác xét lại các chương trình viện trợ kinh tế, viện trợ kỹ thuật và kể cả chương trình viện trợ nhân đạo cho các cơ chế chuyên chính này.
4-Đối với nhân dân quốc gia có cơ chế chuyên chính CS cai trị, thông điệp Thái Bình, Xuân Lộc,Thái Hà, An Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội nhắc nhở rằng nhân quyền và dân quyền là những quyền linh thiêng của con người. Các dân tộc bị CS tước đoạt dân quyền và nhân quyền phải lấy chính máu xương của mình để phục hồi lại các quyền linh thiêng đó và bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Trông chờ vào sự tự nguyện trao trả các quyền tự do căn bản cho dân tộc của các cơ chế độc tài toàn trị CS là một điều ảo vọng. Chỉ có một con đường duy nhất để thu lại các quyền tự do căn bản này cũng như để mưu cầu hạnh phúc cho chính thế hệ hiện tại và cho các thế hệ về sau là phải đấu tranh để triệt tiêu cho kỳ được chủ nghĩa và cơ chế toàn trị CS độc hại này. Nói một cách khác, các dân tộc bị CS cai trị phải quyết tâm tiến đến một cuộc "Cách Mạng Dân Tộc, Dân Quyền Và Nhân Quyền".
Nếu như thông điễp đánh đuổi thực dân và dành độc lập được viết bằng chính máu của anh hùng Nguyễn Thái Học và 12 liệt sỹ Việt Nam Quốc Dân Đảng vào sàng ngày 17 tháng 8 năm 1930 trong khoảnh đất nhỏ nhoi, vô tư cạnh đồn khố xanh Yên Bái đã chuyển đến cho các thế hệ cha ông, thế hệ chúng ta và mãi mãi về sau, không bao giờ dám quên: "Cờ Độc Lập phải nhuộm bằng máu, hoa Tự Do phải tưới bằng máu. Tổ Quốc còn cần đến sự hy sinh của con dân nhiều nữa. Rồi thế nào Cách Mạng cũng thành công để cho Việt Nam muôn năm", thì những thông điệp sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, phải được coi là "những thông điệp mở đầu trang sử giải trử Cộng Sản, dành lại tự do, dân chủ, nhân bản, nhân quyền và quang phục quê hương" cũng được viết bằng chính máu xương của Cụ bà Nguyễn Thị Thu (chức sắc Phật Giáo Hòa Hảo), Thượng Tọa Thích Chân Hỷ (Giáo Hội Phật Giáo VNTN), Hiền Tài Hồ Thái Bạch (Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh), GS Trần Văn Bá (Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Paris), Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Lê Quốc Quân (Sỹ Quan QLVNCH),…cùng biết bao những anh hùng nghĩa sỹ trong hàng ngũ quân, cán, chính VNCH và đồng bào mọi giới khắp ba miền quê hương đất nước đã và đang âm thầm hy sinh thân xác trong lao tù CS hay trong bưng biền quê mẹ Việt Nam, chẳng những chúng ta không bao giờ được quên lãng mà còn phải tiếp nối sự nghiệp cao cả của những anh hùng đó, tiếp nối sự nghiệp dựng nước và giữ nước của tổ tiên, của cha ông nòi giống để dân tộc được trường tồn và hùng mạnh.
Thái Bình, Xuân Lộc,Thái Hà, An Bằng và Tòa Khân Sứ Công Giáo Hà Nội tuy đã bị bạo quyền thống trị CSHN dẹp tan, nhưng biểu tượng này đã in sâu vào tâm khảm của hàng triệu con dân Việt quốc nội cũng như hải ngoại. Trái lại, cơ chế chuyên chính CSHN hiện nay, giống như ngôi nhà tường vách mục nát, rạn nứt khắp nơi. Sự rạn nứt, mục nát này đang xẩy ra từng ngày giờ ngay trong lòng tập đoàn thống trị và trong hàng ngũ đảng viên, cán bộ, bộ đội cùng bè nhóm, có chức có quyền và những đảng viên, cán bộ, bộ đội, thất thế, bị phục viên về vườn. Đáng kể nhất là sự tiêu tan mối liên hệ giữa bộ đội, công an, cán bộ Cộng đảng và người dân, càng làm cho ngọn lửa đấu tranh đòi quyền làm người ngày một dâng cao, đang biến khát vọng tự do, dân chủ của toàn dân thành cuộc Cách Mạng Dân Tộc, Dân Quyền và Nhân Quyền. Sự kiện này đã đưa đến những lời khẳng khái, quyết liệt và đầy dũng khí can trường "dù có phải tranh đấu bằng mọi phương cách, chúng tôi cương quyết đòi cho kỳ được công lý và sự thực" của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Giáo Phận Hà Nội trước cường quyền thống trị CSHN. Vậy thì cuối cùng, cuộc đấu tranh của đồng bào Thái Hà, An Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội phải đạt đến thành công. Bạo quyền phải đổ, bạo chính phải tan và tập đoàn thống trị CSHN chắc chắn phải tiêu vong. Đó là quy luật tất yếu của lịch sử sẽ đến với dân tộc ta trong những năm tháng tới đây.(Ngày 19-11-2008)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.