Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vu Lan - Mùa Cứu Độ Các Oan Hồn Phiêu Bạt

04/07/200800:00:00(Xem: 7097)
Thí Vô Giá Hội là đàn tràng được thiết lập có đủ hương hoa, trà quả, thực phẩm, gạo muối, cờ phướng... kể cả ấn chú để cứu độ các loài cô hồn, hoạnh tử phiêu diêu, phưởng phất đầu ghềnh cuối bãi, tha ma mộ địa... không nơi nương tựa, không người chăm nom, nhờ năng lực của ấn chú, nhờ sự nhất tâm gia trì của vị Sám chủ, của chư Tăng Kinh Sư mà được siêu thoát. Đây là ý nghĩa của lòng Từ bi, của sự thương tưởng được ban bố khắp mọi loài. Lòng Từ bi này cứu khổ ban vui cho sự no đủ mà còn giải thoát một kiếp chúng sinh khổ lụy trong ba đường.

Một kiếp sống chìm nổi, thăng trầm theo vận nghiệp, theo tác nhân mà chịu khổ quả luân hồi trong tam đồ lục đạo nhiều đau thương:

"Thăng trầm tam giới luật khả thương

Luân hồi lục đạo khổ nan đương

Bổn tự tư tu đăng thượng phẩm

Chỉ nhơn trục vọng lạc biên hương

Hắc hắc minh đồ vô nhật nguyệt

Mang mang nghiệp hải thiểu từ hàng."

Loài cô hồn phiêu bạt ấy, khi thì thác sinh vào thế giới này, khi thì đầu thai vào thế giới kia, nhưng chưa thoát ra được nỗi thương tâm, sự sầu tủi của kiếp phù sinh, lang bạt phiêu trầm rày đây mai đó. Sự khổ đau trong sáu đường luân hồi khó mà chịu nổi, nhưng vì nghiệp lực nặng nề đã cưu mang đâu không gánh lấy. Bằng tâm Từ bi tế độ, bằng tâm tư vì lợi ích chúng sinh mà ra tay cứu độ, các chùa viện hàng năm vào rằm tháng bảy, mùa Vu Lan báo hiếu, xá tội vong nhân, thiết lập đàn tràng siêu độ cõi âm, an lạc cõi dương mà sắm sửa hương đèn phẩm vật hiến cúng. Những loài chúng sinh siêu mồ lạc mả, ở trong đường tăm tối không ánh sáng mặt trời, mặt trăng soi rọi, lặn hụp trong biển nghiệp mịt mùng sóng gió không có thuyền từ đón đưa.

Từ thực cảnh cái khổ của cô hồn, cái đói của ngạ quỷ, cái vất vưởng của chúng sinh nơi cõi âm mà Bồ Tát đem đức Từ tâm Bi mở cửa Cam Lồ Vô Giá Hội để thuyết pháp cứu khổ, nhờ năng lực Phật pháp mà thoát kiếp phù sinh:

"Dục khai Cam Lồ Vô Giá Hội

Đàn nội tiên tu khởi Giác hoàng."

Đàn tràng được thiết trí ngũ phương, ngũ Phật, uy nghiêm thanh tịnh hiển lộ tánh đức Từ bi ban vui cứu khổ của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và hiện tiền chúng Tăng nơi nội đàn Thí Vô Giá Hội ấy:

"Ngũ phương ngũ Phật đại oai thần

Kiết giới hàng ma biến sát trần

Kim tiêu tỳ hư quan thượng hiện

Nhứt triêm nhứt lễ tổng quy chơn

Đông phương thế giới A Súc Phật

Nam phương thế giới Bảo Sanh Phật

Tây phương thế giới Di Đà Phật

Bắc phương thế giới Thành Tựu Phật

Trung ương thế giới Tỳ Lô Phật."

Lòng thành khẩn cứu độ các loài oan hồn phiêu bạt nơi đàn tràng siêu độ này được lợi ích an vui, no đủ là tùy thuộc vào vị Sám chủ cũng như ban Kinh Sư biểu tỏ lòng từ và nhất tâm định ý chú nguyện. Bởi vì vị Sám chủ, Kinh Sư thay Phật để thuyết pháp cho cô hồn uổng tử nghe, cho nên chúng ta thấy một bảo tọa trang nghiêm, cao lớn, bên trên có thiên thùy bảo cái che phủ, biểu tỏ cái Hùng cái Dũng nhưng không thiếu cái Bi cái Từ nơi đó:

"Bảo tọa cao cao vô ngại

Thượng hữu thiên thùy bảo cái

Thỉnh Sư Na bộ đăng đàn

Đại vị cô hồn thuyết giới."

Chuông trống Bát Nhã rền vang như cung thỉnh chư Tăng đăng bảo tọa như tiễn đưa các loài cô hồn uổng tử siêu sanh Tịnh Độ, hay thoát kiếp trầm luân:

"Đả cổ tam thông đăng bảo tọa

Cô hồn phất tử tận siêu thăng."

Đó là mục đích của đàn tràng Thí Vô Giá Hội mà nơi đó có chư Phật ngự tọa, có chư Đại Bồ Tát hiện thân, có Tôn giả Nan Đà thiền định, có Diện Nhiên Đại Sỹ hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, để chứng minh tiếp trợ, để tạo thắng duyên cứu mọi loài, để gia tâm giải trừ cái khổ bị treo ngược, cái đói khát cháy cổ họng vì nghiệp chướng oan khiên:

"Hội khởi Mông sơn tối thắng duyên

Giác hoàng tùy phạm lợi nhơn thiên

Kinh tuyên bí điển siêu đồ thán

Giáo diễn chơn thường cứu đảo huyền

Nan Đà tôn giả nhơn tập định

Cứu khổ Quán Âm thị Diện Nhiên."

Một khi lòng Từ bi được thi thiết, đại Bi tâm được trang trải thì không có một ai mà không đượm nhuần ân cứu độ, kể cả những loài bị tội chướng trầm luân cũng được thừa hưởng phúc lạc, chứ nói chi đến con người hay chư thiên của các cõi trời. Bằng ý nghĩa đó mà Hội Cát Tường - nơi tập họp các điều lành, phước thiện, trong sáng được khởi xướng; cửa Cam lồ mát mẻ tươi thắm được mở ra cho tất cả loài cô hồn phất tử đến để thọ nhận giáo pháp, hương trai mà vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dứt con đường tăm tối khổ não:

"Cát tường hội khởi

Cam lồ môn khai

Cô hồn phất tử giáng lâm lai

Văn pháp phú hương trai

Vĩnh thoát luân hồi

U ám nhất thời khai."

Lòng Từ bi được trang trải đến mọi loài đều ân triêm công đức thì nơi đây đàn tràng Thí Vô Giá Hội đã nhất tâm triệu thỉnh các loại cô hồn khi còn sanh tiền là Vua quan tể tướng, là thi nhân mặc khách, là tài phiệt trâm anh, là tướng quân chiến sĩ, nhung bạc đai vàng hay sẩy thai, đoản mạng, lữ khách giang hồ... Sau khi xả bỏ thân mạng mà không nơi nương tựa, hồn siêu phách lạc chẳng biết nương tựa nơi đâu, tất cả được triệu thỉnh về đàn tràng thừa hưởng phước lạc:

"Nhất tâm triệu thỉnh

Lụy triều đế chúa

Lịch đại hầu vương

Cửu trùng điện khuyết cao cư

Vạn lý sơn hà độc cứ."

Thời sinh tiền giang sơn một cõi, cung điện nguy nga, Tây phạt Đông chinh hùng khí ngất trời, nhưng rồi tất cả cơ đồ vương bá, sự nghiệp trăm năm thoát chốt gởi theo tiếng Đỗ quyên lạc giọng, rỉ giọt máu đào vì uất hận, để làm loài cô hồn phưởng phất:

"Tây lai chiến hạm

Thiên niên vượng khí nga thâu

Bắc khứ loan du,

Ngũ quốc oán thanh vị đoạn.

Ô hô !

Đỗ quyên kiếu lạc đào hoa nguyệt,

Huyết nhiễm chi đầu hận chính trường.

Như thị: Tiền vương hậu bá chi lưu,

Nhất loại cô hồn đẳng chúng."

Hay một loại cô hồn khác làm loài mọi rợ man di, mắt mù, miệng câm, thân thể ghẻ lác phung hủi ... vì một thời đã tạo nhân bất thiện, khinh khi Tam Bảo, chửi rủa Thánh hiền, phỉ báng chư Tăng, ác ngôn, ác khẩu. Chẳng kể Thầy bạn ngỗ nghịch cha mẹ mà bị rơi vào loài cô hồn các bác:

"Nhất tâm triệu thỉnh

Nhung di man địch

Ám á manh lung

Cần lao thất mạng hung nô

Đố kỵ thương thân tỳ thiếp.

Khinh khi Tam Bảo

Tội khiên tích nhược hà sa,

Ngỗ nghịch song thân,

Hung ác phù du vũ trụ.

Ô hô !

Trường dạ mang mang hà nhựt hiểu

U quan ẩn ẩn bất tri xuân.

Như thị: Sân ngoan bội nghịch chi lưu,

Nhứt loại cô hồn đẳng chúng."

Lòng Từ bi vô phân biệt, chẳng kể loài nào cũng nhất tâm cầu nguyện được siêu sanh Tịnh độ, đó chính là giá trị đích thực của đàn tràng Thí Vô Giá Hội này. Ai có duyên may gặp được đàn tràng Vô Giá mà thừa hưởng công đức, rồi nhờ đó mà nhập Thánh siêu phàm giải thoát khổ đau.

"Hạnh ngộ kim tiêu vô giá chi hội, trượng thừa hoằng nguyện bí mật chi công, hà sa phất tử, tùng tư nhập thánh siêu phàm, tự thử thừa ân giải thoát."

Cuối cùng nhờ đức chúng như hải, nhờ sức chú nguyện ấn quyết của vị Sám chủ mà tất cả các thức ăn nước uống được thanh tịnh nhiệm mầu, ít biến thành nhiều, hương vị thanh tao, ý vị nhu nhuyến làm cho các loài cô hồn bỏ lòng tham lam keo kiệt mà siêu sanh Tịnh độ. Vô lượng công đức được thành tựu nơi đây:

"Thần chú gia trì tịnh pháp thực

Phổ thí hà sa chúng cô hồn

Nguyện giai  bảo mãn xả xan tham

Tốc thoát u minh sanh Tịnh độ."

Hôm nay, đại lễ Vu Lan - Mùa Báo Hiếu - sắp về trong tâm tư những người con Phật, tất cả chúng ta hãy cùng chắp tay nguyện cầu cho những người con nhớ ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà vuông tròn hiếu thảo. Hiếu thảo như là cái đạo làm người, cái đạo phụng thờ Tổ tiên ông bà quá vãng. Cái đạo hiếu thảo lễ nghĩa với các bậc cha mẹ sinh tiền hiện đời quý kính. Hiếu thảo tạo thành nét đặc thù của nền văn hóa đẹp đẽ, cao quý của xã hội loài người.

Đồng thời ngày Rằm tháng Bảy, Mùa Vu Lan, cũng mang nhiều ý nghĩa thù thắng: Ngày lễ chư Tăng Tự tứ, ngày chư Phật hoan hỷ, ngày xá tội vong nhân, ngày giải đảo huyền ... Đây chính là ý nghĩa thiết tha phụng sự cho người sống và siêu độ cho người chết. Âm dương lưỡng lợi, sống chết bình đẳng trên tinh thần Từ bi.

Nguyện cầu cho các loài oan hồn, uổng tử sớm được siêu sanh về Tịnh cảnh và thế giới loài người được thanh bình tịnh lạc trong hương vị Từ bi là nguồn sống vô tận.

Vu Lan Mậu Tý 2008

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như vậy rõ ràng đã có những xung đột về quan niệm sáng tác của các Văn nghệ sỹ yêu chuộng tự do chống lại chủ trương kiểm soát, viết theo chỉ thị, hát theo viết sẵn của Tuyên giáo và của Tổng cực Chính trị quân đội. Hai lối đi này sẽ không bao giờ gặp nhau, dù đảng có quanh co, lèo lái thế nào cũng khó mà giữ chân được các Văn nghệ sỹ cấp tiến không bỏ đảng chạy lấy người.
Cũng vào ngày này, bà Angela Merkel sẽ từ giả chính trường, sau 16 năm làm Thủ tướng và 31 năm làm dân biểu. Nhưng một vấn đề là bà sẽ để lại những gì cho nước Đức? Liệu Đức sẽ có một khởi đầu mới đầy hứa hẹn hay lại trở thành kẻ ốm yếu của châu Âu trong 4 năm kế tiếp? Hầu hết các quan sát viên quốc tế đều có những các bình luận khác nhau mà sau đây là bản dịch những ý kiến tiêu biểu.
Mô hình phát triển của Trung Quốc có thể được tóm tắt như sau: (1) hạn chế tiêu thụ trong nước để (2) gom góp tiết kiệm trong dân chúng nhằm (3) hỗ trợ cho đầu tư. Nếu so sánh cho dễ hiểu thì mô hình này cũng giống kiểu nhà nghèo bớt tiêu xài (hạn chế tiêu thụ) để dành tiền (tăng tiết kiệm) đầu tư cho tương lai (giáo dục con cái, mở cửa hàng buôn bán).
“Mẹ nó bán ruộng, bán vườn để chung tiền cho nó đi, cứ mong nó mang đôla về chuộc đất, xây nhà như những người có thân nhân Việt kiều. Bây giờ nó chết, chưa kịp nhìn thấy tờ đôla xanh. Trước khi chết nó tựa vai em lầm bầm 'Mẹ ơi! Con không muốn làm Việt kiều. Con muốn về nhà. Con muốn cơ cực ở nhà với mẹ suốt đời.' Giọng nó như đứa trẻ con ba tuổi.” (Tâm Thanh. “Người Rơm”. Thế Kỷ 21, Jul. 2010). Đối với nhiều người dân Việt thì muốn sống như một ngư dân nghèo nơi vùng biển quê hương (như ông Dang) hay mong “muốn cơ cực ở nhà gần mẹ suốt đời” (như cô Tuyết) e đều chỉ là thứ ước mộng rất xa vời trong chế độ hiện hành.
Vụ «khủng hoảng thế kỷ» xảy ra đột ngột và gay gắt qua vụ tàu lặn Pháp-Úc tưởng chừng như khó mà hàn gắn lại được tình đồng minh kỳ cụu xưa nay nhưng rồi cũng thấy nhiều dấu hiệu tích cực để tin chắc trời sẽ lại sáng.
Nguyễn Khải, Nguyễn Mộng Giác, Võ Phiến đều đã đi vào cõi vĩnh hằng. Lớp người Việt kế tiếp, đám thường dân Bốn Thôi cỡ như thì sống cũng không khác xưa là mấy. Tuy không còn phải “né viên đạn của bên này, tránh viên đạn của bên kia, đỡ ngọn roi của bên nọ” như trong thời chiến nhưng cuộc sống của họ (xem ra) cũng không được an lành hay yên ổn gì cho cho lắm
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.