Hôm nay,  

Trợ Cấp Thất Nghiệp

11/06/200800:00:00(Xem: 11858)
Tax Topic 418 & Publication 525

Tiền trợ cấp thất nghiệp là một nguồn lợi tức phải đóng thuế. Mức thuế phải đóng trên tiền trợ cấp thất nghiệp quý vị nhận được tùy thuộc vào các chương trình trợ cấp thất nghiệp khác nhau. Trợ cấp thất nghiệp được xem như một khoản tiền "bồi thường" trả cho người lao động khi họ bị mất việc làm.

Bồi thường thất nghiệp

Thông thường, tiền bồi thường thất nghiệp bao gồm các khoản tiền nhận được theo quy định của bộ luật bồi thường thất nghiệp (the Unemployment Compensation Laws) của chính phủ Hoa Kỳ hay của tiểu bang. Tiền bồi thường thất nghiệp cũng bao gồm các khoản bồi thường thất nghiệp của các hãng bảo hiểm và của tiểu bang hay của quận Columbia từ quỹ Tín Dụng Thất Nghiệp của chính phủ Liêng bang (the Federal Unemployment Trust Fund). Quỹ này cũng bao gồm các phúc lợi bồi thường thất nghiệp của ngành đường sắt, nhưng không gồm các khoản bồi thường của người lao động.

Tuy nhiên, các khoản phụ cấp thất nghiệp do hãng xưởng hay chủ nhân của quý vị trích từ quỹ tài trợ của công ty để trả cho quý vị không được xem như tiền trợ cấp thất nghiệp nhằm mục đích này. Các khoản tiền trợ cấp từ quỹ của công ty phải đóng thuế và được xem như một khoản lợi tức tính vào bảng lương W-2 của quý vị.

Khi nhận được các khoản trợ cấp thất nghiệp từ một quỹ tư nhân quý vị tự nguyện đóng góp để gây quỹ, quý vị chỉ phải đóng thuế khi số tiền nhận được nhiều hơn số tiền quý vị đã đóng góp vào quỹ này. Khoản tiền phải đóng thuế không phải là tiền bồi thường thất nghiệp sẽ được khai trên mẫu đơn thuế như một loại lợi tức của quý vị. Nếu quý vị đã nhận được các khoản tiền trợ cấp thất nghiệp trong năm, quý vị chắc hẳn sẽ nhận được  mẫu 1099-G (Form 1099-G) gởi đến cho quý vị, cho biết tổng số tiền quý vị đã nhận được trong cả năm. Bất cứ khoản tiền bồi thường thất nghiệp nào quý vị nhận được trong năm cũng phải tính chung vào nguồn lợi tức của quý vị. Quý vị sẽ ghi tiền bồi thường thất nghiệp trên dòng 19 của mẫu 1040, hay dòng 13 mẫu đơn 1040A, hoặc dòng 3 trên mẫu đơn 1040EZ.

Trường hợp quý vị có nhận được tiền bồi thường thất nghiệp, quý vị có thể phải đóng thuế phỏng định theo từng quý, nhưng quý vị cũng có thể chọn đóng thuế tạm thu cho chính phủ Liên bang trên số tiền này thay vì phải đóng thuế phỏng định. Xin đọc mẫu đơn W-4V - Tự Nguyện Yêu Cầu Giữ Lại Tiền Thuế Tạm Thu (Form W-4V - Voluntary Withholding Request) để hiểu rõ hơn vấn đề này.

Các loại bồi thường thất nghiệp

Tiền bồi thường thất nghiệp bao gồm các khoản trợ cấp sau đây:

- Trợ cấp trích từ quỹ Tín Dụng Thất Nghiệp của chính phủ Liên bang do tiểu bang hay quận Columbia trả cho quý vị.

- Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang.

- Trợ cấp thất nghiệp của ngành đường sắt.

- Các khoản tiền trả cho người bị thương tật qua một chương trình của chính phủ thay thế cho tiền bồi thường thất nghiệp. (Các món tiền quý vị nhận được xem như tiền bồi thường bệnh tật không phải là bồi thường thất nghiệp.)

- Các khoản trợ cấp tái điều chỉnh doanh nghiệp theo quy định của bộ luật Thương Mại năm 1974 (the Trade Act of 1974).

- Trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp và cứu giúp khi bị thiên tai (the Disaster Relief and Emergency Assistance Act).

Các chương trình của chính phủ

Nếu quý vị bỏ tiền vào vào một chương trình bồi thường thất nghiệp của chính phủ và các khoản tiền đóng góp của quý vị không được khai để trừ thuế, các khoản tiền quý vị nhận được từ chương trình không được xem như tiền bồi thường thất nghiệp cho đến khi quý vị lấy lại đủ số tiền đã đóng góp vào quỹ này.

Hoàn lại tiền bồi thường thất nghiệp

Nếu trong năm 2007 quý vị trả lại số tiền bồi thường thất nghiệp quý vị đã nhận trong năm này, hãy trừ số tiền quý vị đã hoàn lại trên tổng số tiền đã nhận được trong năm, rồi điền kết quả vào dòng 19 của mẫu đơn khai thuế 1040, hay dòng 13 của mẫu đơn 1040A, hoặc dòng số 3 của mẫu 1040EZ. Ghi chữ "Repaid" trên dòng chấm, ngay cạnh số tiền quý vị vừa điền vào. Trong năm 2007, nếu quý vị hoàn lại các khoản tiền thất nghiệp nhận quý vị đã tính trong nguồn lợi tức của năm trước đó, quý vị có thể khai để không phải đóng thuế số tiền đã hoàn lại trên dòng 22 của mẫu Schedule A, thuộc bộ đơn khai thuế 1040, trường hợp quý vị có liệt kê các chi phí để được trừ thuế. Nếu số tiền bồi thường thất nghiệp quý vị hoàn lại nhiều hơn $3,000, xin tham khảo phần "Tiền Trả Lại - Repayments" sẽ được đề cập dưới đây.

Thuế tạm thu

Quý vị có thể chọn phương pháp đóng thuế tạm thu cho các khoản lợi tức từ tiền bồi thường thất nghiệp. Chọn cách này quý vị phải điền đầy đủ vào mẫu đơn W-4V (Form W-4V) rồi nộp mẫu đơn này cho cơ quan gởi tiền cho quý vị. Tiền thuế tạm thu sẽ được giữ lại với tỉ lệ 10% từ mỗi khoản tiền trả cho quý vị.

Nếu quý vị không chọn cách đóng thuế tạm thu cho các khoản bồi thường thất nghiệp, quý vị có thể phải đóng thuế phỏng định cho nguồn lợi tức này. Để biết rõ hơn về loại thuế phỏng định, xin tham khảo thêm ấn bản 505 về hai loại thuế Tạm Thu và Phỏng Định (Publication 505 - Tax Withholding and Estimated Taxes).

Các loại phụ cấp thất nghiệp

Các khoản phụ cấp từ quỹ tài trợ thất nghiệp của chủ nhân hay của cơ quan nơi quý vị làm việc (quý vị không đóng góp vào quỹ này), không phải là tiền bồi thường thất nghiệp. Các khoản tiền này, cũng giống như lương, sẽ phải đóng thuế và phải đóng thuế tạm thu cho thuế lợi tức. Quý vị cũng có thể phải đóng thuế ASXH và thuế y tế trên các khoản phụ cấp này. Quý vị cần biết thêm chi tiết về loại phụ cấp này, xin tham khảo thêm ấn bản 15-A, mục Phụ Cấp Thất Nghiệp - Supplemental Unemployment Benefits, phần 5 của ấn bản. Ấn bản 15-A là sách hướng dẫn khai thuế cho các khoản phụ cấp của chủ nhân (Publication 15-A - Employer's Supplemental Tax Guide). Nếu quý vị nhận được các khoản phụ cấp này trong năm 2007, hãy khai số tiền phụ cấp đã nhận được trên dòng số 7 của mẫu đơn khai thuế 1040 hoặc 1040A, hay trên dòng số 1 của mẫu đơn 1040EZ.

Hoàn lại các khoản trợ cấp

Quý vị có thể phải hoàn lại các khoản phụ cấp thất nghiệp để đủ tiêu chuẩn nhận các khoản trợ cấp tái điều chỉnh doanh nghiệp như quy định của bộ luật kinh doanh năm 1974 (the Trade Act of 1974). Nếu quý vị hoàn lại các khoản phụ cấp thất nghiệp quý vị đã nhận được trong cùng năm, hãy trừ khoản tiền hoàn lại từ tổng số tiền trợ cấp đã nhận được. Nếu quý vị hoàn lại tiền trợ cấp đã nhận vào năm sau, quý vị phải tính gộp tổng số tiền trợ cấp đã nhận vào nguồn lợi tức của năm quý vị nhận được các khoản tiền này.

Quý vị trừ tiền trợ cấp vào năm sau như một khoản tiền điều chỉnh nguồn lợi tức cả năm trên mẫu đơn khai thuế 1040. (Quý vị không thể dùng mẫu đơn 1040A và 1040EZ).  Tính số tiền phụ cấp đã hoàn lại trên dòng 33 của mẫu đơn 1040, xong ghi: "Sub-Pay TRA" cùng với số tiền hoàn lại trên dòng chấm bên cạnh dòng 33 của mẫu đơn khai thuế. Trường hợp số tiền đã hoàn lại nhiều hơn $3,000, quý vị có thể nhận để được tiếp tục trừ số tiền nhiều hơn này trên tiền thuế phải đóng trong năm sau thay vì chỉ được trừ trên số tiền hoàn lại.

Quỹ thất nghiệp tư nhân

Các khoản trợ cấp thất nghiệp từ quỹ tư nhân (khi doanh nghiệp không tham gia nghiệp đoàn) quý vị đã tự nguyện đóng góp chỉ phải đóng thuế khi các khoản tiền nhận được nhiều hơn phần tiền quý vị bỏ vào quỹ. Quý vị khai số tiền trợ cấp phải đóng thuế trên dòng 21 của mẫu đơn khai thuế 1040.

Tiền trợ cấp của công đoàn

Nếu quý vị là hội viên của công đoàn, các khoản tiền trợ cấp của công đoàn trả cho quý vị với tư cách hội viên theo kỳ hạn phải được bao gồm trong tổng lợi tức phải đóng thuế, Ghi số tiền này trên dòng 21 của mẫu đơn khai thuế 1040.

Mức lương bảo đảm hằng năm

Theo thỏa thuận của công đoàn, quý vị được bảo đảm nhận đủ tiền lương hằng năm ngay cả khi bị thất nghiệp. Các khoản tiền quý vị nhận được trong thời gian không có việc làm cũng phải đóng thuế như lương của quý vị. Ghi số tiền này trên dòng 7 của mẫu đơn khai thuế 1040, hoặc 1040A, hay trên dòng 1 mẫu đơn 1040EZ.

Nhân viên làm việc cho chính quyền tiểu bang

Các khoản tiền trả cho quý vị tương tự như tiền bồi thường thất nghiệp có thể do tiểu bang trả cho các nhân viên không nhận được trợ cấp theo bộ luật bồi thường thất nghiệp của tiểu bang. Mặc dầu toàn bộ số tiền phải đóng thuế, quý vị không phải khai các khoản tiền này như các khoản tiền bồi thường thất nghiệp. Hãy khai nguồn lợi tức này trên dòng 21 của mẫu đơn khai thuế 1040.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.