Hôm nay,  

Chỗ Một Niệm Chưa Sinh Khởi Chưa Phải Là Phật Tính

31/01/200600:00:00(Xem: 5967)
- Nếu những ai Chấp vào Chỗ Một Niệm Chưa Sinh Khởi là Phật Tính, là Đạo, là Chân Như v…v…thì cũng hơi phiền một chút vì rằng Vô Minh của chúng sinh chúng ta sâu dầy, Vọng Tưởng bời bời, Tập Khí ngất trời, Tự Ngã cao hơn núi cùng với cái Tâm Thức Phân Biệt Nhị Biên Đối Đãi không bao giờ ngưng! Cho nên không dễ gì một sớm một chiều chúng ta vạch được Mây Vô Minh, dẹp được Tập Khí, hạ được Bản Ngã và tới ngay được cái Nguồn Gốc Ý Thức là cái phiền não, phức tạp đã ngăn che Chân Tâm, Phật Tính của chúng ta để mà giải quyết và đạt tới mục đích chúng ta muốn.

Sau đây là tóm thu những trở ngại ngăn che làm chúng ta không nhận ra được Chân Tâm Phật Tánh của mình gồm: NgũẤm, Lục Nhập, Thập Nhị Xứ và Thập Bát Giới.

1./ NgũẤm: là 5 cái ngăn che chúng ta không nhận được Tự Tính:

- Ngăn che do hình tướng (thân và cảnh) thì gọi là Sắc Ấm.

- Ngăn che do cảm giác thì gọi là Thọ Ấm.

- Ngăn che do tưởng tượng các danh tướng thì gọi là Tưởng Ấm

- Ngăn che do tâm niệm thay đổi bởi các sự vật hoặc đáp ứng với sự vật thì gọi là Hành Ấm.

- Ngăn che do những tập quán sai lầm chứa chấp trong tiềm thức thì gọi là Thức Ấm

2./ Lục Nhập: là 6 cách thu nạp trần cảnh (tiền cảnh) ngăn che Tự Tính:

- Nhãn thu nạp Sắc Trần

- Nhĩ thu nạp Thanh Trần

- Tỉ thu nạp Hương Trần

- Thiệt thu nạp Vị Trần

- Thân thu nạp Xúc Trần

- Ý thu nạp Pháp Trần

3./ Thập Nhị Xứ: là 12 chỗ sinh ra sự hay biết, ngăn che Tự Tính:

- Nhãn Căn với Sắc Trần

- Nhĩ Căn với Thanh Trần

- Tỉ Căn với Hương Trần

- Thiệt Căn với Vị Trần

- Thân Căn với Xúc Trần

- Ý Căn với Pháp Trần

4./ Thập Bát Giới: là 18 cái riêng biệt giới hạn gồm: 6 căn, 6 trần, sinh ra 6 thức: (ngăn che Tự Tính)

- Nhãn Thức

- Nhĩ Thức

- Tỉ Thức

- Thiệt Thức

- Thân Thức

- Ý Thức

Nay qua nhiều pháp môn cũng là phương tiện giúp chúng ta thông qua được những chướng ngại quá khó khăn như đã kể trên để sẽ thấy được ánh sáng mặt trời thật lộng lẫy sẳn có ấy vẫn đang an nhiên hằng chiếu sáng.

Trước khi trở lại với đề mục trên chúng ta hãy tham khảo sơ lược nhưng cũng khá chi tiết những đường lối, những phương tiện của những hành giả đi tìm Chân Lý.

Có rất nhiều phương tiện để chúng ta dùng làm bùa hộ mạng cho cuộc hành trình đầy gian khổ khi trở lại quê nhà là mãnh đất Như Lai. Phương tiện nào cũng tốt cả vì cùng chung một mục đích nhưng có những phương tiện đi hơi lòng vòng và phức tạp tốn thời gian, có những phương tiện quá giản dị thì chưa được rốt ráo, cũng có những phương tiện chỉ như cắt đốn ngọn cây còn gốc rễ lại để y nguyên và cũng có những phương tiện rất rốt ráo nhưng lỗi của hành giã là khi đi chưa tới mà tự cho là đã tới.

Để đi vào những điều phải làm và phải xong của mục đích nêu trên qua các pháp môn, hãy tạm gọi chúng ta có 8 Thức: Tiền Ngũ Thức, Thức số 6, 7 và 8.

I.- Tu theo Tứ Thánh Đế: Nhiếp Lục Căn.

Tu Thiền "Chỉ" (Thừa Thanh Văn)

Pháp môn nầy hơi phức tạp và khó thực hiện vì nếu "Nhiếp" được 2 Căn thôi thì còn lại 4 Căn kia. Có đôi khi "Nhiếp" được Căn nầy thì lại phì ra Căn khác, mà cho dù có "Nhiếp" được cả 6 Căn đi chăng nữa thì kết quả cũng chỉ là diệt được cảm giác vì mới chỉ đi vào được 5 Thức đầu là Tiền NgũThức mà thôi.

Mục đích của hành giả là đoạn dứt Lục Căn, diệt mọi cảm giác; Đi kiếm cái Tịnh sợ cái Động. Sợ cái Tướng đi tìm cái Vô Tướng. Bỏ cái Khổ đi tìm cái Vui; Những hành giả nầy CHẤP THẬT CÓ NGÃ. Thật có Vạn Vật. Giả sử họ có đoạn diệt được 6 Căn, dứt được mọi cảm giác chăng nữa cũng chỉ là nhất thời vì sự đè nén không phải tự nhiên cho nên khi 6 Căn tiếp xúc với 6 Trần thì Nhất Niệm Vô Minh lại hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Như vậy là họ vẫn ở trong Nhất Niệm Vô Minh, vẫn trong Tương Đối để chỉ suy tư về Vật Luận (Duy Vật Luận). Chấp thật có thân thì bị có thân chướng ngại. Có thân chướng ngại thì chân tính bị thân che khuất.

Cho nên:

- Đi kiếm Toàn Tịnh mà không có Động là chưa phải Chân Lý Tuyệt Đối.

- Bỏ Tướng đi kiếm Vô Tướng cũng chưa đúng lắm vì Vô Tướng là Tướng, Tướng là

- Vô Tướng (Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc) vậy hủy bỏ Tướng để đi kiếm Vô.

- Tướng cũng vẫn chưa phải là Chân Lý Tuyệt Đối.

II.- Tu theo Thập Nhị Nhân Duyên.

Tu Thiền "Quán": (Thừa Duyên Giác).

Pháp môn nầy cứ "Quán" hết Pháp nầy đến Pháp kia, sự việc nầy đến sự việc khác từ thô đến tế theo Thập Nhị Nhân Duyên và vì "Quán" quá mức, vô tình Tâm lúc nào cũng quá bận rộn, căng thẳng để tư duy về Tâm Luận (Duy Tâm Luận) nên dù cho có đến được mục đích thì cũng chỉ mới đến được Thức Số 6, và vẫn ở trong Nhất Niệm Vô Minh, trong Tương Đối; còn về Vọng Tưởng thì chỉ tạm lặng, nhưng là lặng phía trên như kiểu đốn cây mà chỉ cắt ngọn cây, còn chừa gốc lại! Tức là Thức Số 7 và 8; đó là nguồn gốc của Ý Thức còn rất sâu ở phía dưới!

Kết quả: Không đoạn được Nhất Niệm Vô Minh và cũng không dứt được tư tưởng là mục đích của hành giả. Vì chưa rốt ráo nên cứ loanh quanh bận rộn trong vọng thức để tư duy. Chấp thật có tâm thì có tâm chướng ngại. Có tâm chướng ngại thì chân tính bị niệm phân biệt che lấp. Bởi thế cho nên bên trong thì 6 thức nhiễu loạn, bên ngoài thì luôn bị phan duyên hoành hành liên tục, mệt mõi căng thẳng không ngừng nghĩ như thế thì làm sao mà lý và vật dung thông cho được!

Tâm Động quá hay Tịnh quá cũng là chưa rốt ráo vì vẫn trong Tương Đối là Chấp Động, Chấp Tịnh, Chấp Ngã, Chấp Pháp nên chưa hợp với Chân Lý.

III.- Tu theo Lục Độ Ba La Mật.

Tu Thiền "Chỉ, Quán Đồng Tu": (Thừa Bồ Tát)

Là hạnh và con đường của Bồ Tát, vô cùng từ bi, hy sinh tột độ để phục vụ chúng sinh.

Theo pháp môn nầy thì khi Thiền mà "Quán" nhiều, căng thẳng quá thì trở về "Chỉ". Và khi về "Chỉ" nó lại quá tịnh lặng thì lại về "Quán". Cứ như thế thì Tâm và Vật hiệp nhất nhưng cũng vẫn trong phạm vi Tương Đối của Nhất Niệm Vô Minh hóa thân nên lúc Tịnh lúc Động, lúc Vọng Tưởng lúc Không Vọng Tưởng, lúc lại thấy thanh thanh tịnh tịnh thì tưởng là đã về đến mãnh đất Như Lai! Nhưng thực ra là Nhất Niệm Vô Minh vẫn đang trong phạm vi tương đối và nó đang ở trong Vô Thủy Vô Minh là nguồn gốc của Ý Thức.

Tuy nhiên hành giả nầy đã vào đến Thức Số 7 và mon men chớm vào Thức Số 8 nhưng chưa vào được hẳn mà mục đích của những hành giả nầy là làm sao phá được Vô ThủyVô Minh nhưng chưa vào được hẳn thì làm sao mà phá nên cứ loanh quanh mãi hết "Chỉ" lại "Quán" hết "Quán" lại "Chỉ" để lúc thì đập Ngã lúc lại đập Pháp rút cuộc là đi vào CHẤP KHÔNG! Bỏ Tướng đi tìm Vô Tướng vì tưởng cái Vô Tướng là Niết Bàn! Dè đâu Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp: Vô Tướng chính là Tướng mà Tướng chính là Vô Tướng: "Sắc tức thị không, không tức thị sắc" cũng như CHẤP Hữu Trí mà Vô Thân hay Hữu Thân mà Vô Trí đều chưa rốt ráo và chưa hợp với Chân Lý vậy.

IV.- Tu Theo Tổ Sư Thiền: Tham Công An, Thoại Đầu: (Phật Thừa)

Pháp môn: Không dứt, không bỏ, chỉ chuyển hóa thôi.

Vì năng lực của Phật Tính quá vi diệu và siêu việt tự chuyển hóa mọi phiền não,mọi phức tạp thành Bồ Đề.

Nên:

- Sáu Thức đầu không cần phải dứt bỏ.

- Thức số 7 không cần phải phá.

- Đi thẳng vào Thức số 8 (A Lại Gia) để giải quyết.

Đó là pháp môn Trực Chỉ Chân Tâm, Giáo Ngoại Biệt Truyền, Niêm Hoa Thị Chúng của Đức Phật Thích Ca:

- Không Chấp Ngã, Không Chấp Pháp, Không Chấp Không, Không Chấp Tâm (Phi Tâm, Phi Vật)

- Không trong phạm vi Tương Đối mà là Thật Tướng Tuyệt Đối

- Kết cuộc là Vạn Đức Viên Mãn mà Vô Tu Vô Chứng (Vô Tu Vô Chứng mà Viên Mãn Vạn Đức ).

Đây là một phương tiện rất rốt ráo nhưng nó lại là con dao hai lưỡi vì nếu hành giã không chịu khó đi sâu và đi tới cùng thì cũng vô cùng nguy hiểm và vô tình sẽ rơi vào những trường hợp:

- Chưa tới đã cho là tới

- Chưa thâm nhập đã cho là thâm nhập để rơi vào hoàn cảnh dở dở ương ương v…v…

- Có người chấp ai cũng có Phật Tánh rồi thì cứ thỏng tay vào chợ, đi làm việc thiện là xong!

- Có người lại chấp cái khoảng không nghĩ gì là Phật Tánh!

- Và cũng có những người rất siêng năng, chịu mọi gian nan khổ cực, khăn gói hành trang đi ngược dòng đời để trở về nhà nhưng vì sơ ý khi thấy ngôi nhà mát khang trang giữa đường thì lại tưởng là đã đến nhà thật của mình, nên ngừng tại đó, thì cũng giống như những hành giã chấp chổ một niệm chưa sinh khởi là Phật Tính thì chưa đúng lắm

LỐI VỀ NGUỒN

Tám tư ngàn Pháp Môn, khai ngộ chúng sinh

Phương tiện Phật dạy, sao thoát khỏi điêu linh

Vì nghiệp chướng, căn cơ, cao, thấp chẳng đồng đều

Nên thiên biến, vạn hóa, tùy duyên khéo độ quần sinh

Chọn đúng lối về, nhanh, dễ vẫn hơn

Mau, chậm về nguồn tùy ở Pháp Môn

Đừng tu nhiều đời, loanh quanh, luẩn quẩn

Đừng tốn thời gian trở lại cô thôn!

Dù Pháp Môn nao, dù giáo môn nào

Mục đích giác ngộ, giải thoát lao đao

Chuyển hoá thức tâm, toàn Tri Kiến Phật

Sáng soi mặt trời! Tĩnh lặng làm sao!

Tứ Thánh Đế, Thập Nhị Nhân Duyên

Cả, Ba Bảy Phẫm Trợ Đạo, đòi hỏi thật chân chuyên

Thiền: Chỉ, Quán, Giáo Môn, cùng hơi rắc rối

Quán, Chỉ, thái quá, nên chưa tròn viên

Tu theo: Tứ Thánh Đế

Tu Thiền: "Chỉ" (Thừa Thanh Văn)

Muốn xả Thọ, Tưởng nên nhiếp Lục Căn

Dứt Tư Tưởng, Diệt Cảm Giác khó khăn

Chỉ Tịnh, Vô Động là chưa thấy Tính

Tuy lặng bề mặt, sâu dưới còn nguyên

Tu theo: Thập Nhị Nhân Duyên

Tu Thiền: "Quán" (Thừa Duyên Giác)

Thiền Quán, Đoạn Diệt Nhất Niệm Vô Minh

Quán đi, Quán lại, cũng khó viên minh

Chỉ Động, Không Tịnh, cũng chưa thấy Tính

Chân Như, Niệm gì mà Diệt mà Sinh"

Tu theo: Lục Độ Ba La Mật

Thiền: "Chỉ, Quán Đồng Tu" (Thừa Bồ Tát)

Tâm Vật hiệp nhất, bi, lực hy sinh

Lục Độ, Thiền Quán, Phá Vô Thủy Vô Minh

Khi Quán, khi Chỉ sâu vào:

Một Thức, một Trần, một Căn hay Đại

Thất Thức chuyễn thẳng, thẳng vào Bát Thức

Ấy vậy còn chưa Tự Định, Tự Minh !

Thanh Văn, Duyên Giác, phạm vi Tương Đối

"Ngã, Pháp" còn chấp, luẩn quẩn, lôi thôi

Động, Tịnh không đồng, sao hợp Diệu Tính!

Bồ Tát còn chưa viên trọn chưa rồi

Tổ Sư Thiền

Tham Thoại Đầu, Công Án

Vô Tu, Vô Chứng (Phật Thừa)

Không Vật, Không Tâm, dứt sạch nghiệp sâu

Thiền tham Công Án, hay tham Thoại Đầu

"Phật Thừa", Chân Như là đây Tuyệt Đối

Viên mãn Thật Tướng, Vô Chứng, Vô Cầu

Chẳng Pháp Môn nào mà không nhiệm mầu!

Khó, dễ, nhanh, chậm, thời gian bao lâu

Siêng năng, chân tu một đời là đủ

Công Án, Thoại Đầu, miên mật về mau

TRỞ LẠI VẤN ĐỀ CHỖ MỘT NIỆM CHƯA SINH KHỞI CHƯA PHẢI LÀ PHẬT TÍNH

Theo như:

- Lăng Nghiêm Kinh (trang 899 - 900)

- Lai Quả Thiền Sư, Thiền Thất Khai Thị Lục (trang 380 - 381)

- Thiền Sư Duy Lực, sách Duy Lực Ngữ Lục Quyển Thượng (trang 49 và 65)

- Thiền Sư Philip Kapleau, The Three Pillars of Zen, (trang 400)

Thì khi chúng ta Tham Công Án hay Tham Thoại Đầu mà đến được giai đoạn nghi tình thành khối thì cũng còn cách nhà xa lắm!

Nghi tình thành khối cũng còn được gọi là:

- Đầu Sào Trăm Thước là đã đến được Thoại Đầu, chổ Một Niệm Chua Sinh Khởi.

- Là Vô Thủy Vô Minh

- Là nguồn gốc Ý Thức còn gọi là Ổ Tâm Ý Thức là Thức số 7 (Mạt Na Thức) và Thức số 8 (A Lại Gia Thức)

Nếu công phu được miên mật mới có nghi tình thành khối và đến được chổ nầy, mà tâm vẫn còn dính mắc với Ý Thức, nên phải tiến một bước nữa mới lìa khỏi Ý Thức Phân Biệt, giây phút lìa khỏi Ý Thức Phân Biệt gọi là Kiến Tính (Ý Thức là qua bộ óc: Ý thì suy nghĩ còn Thức thì hiểu và phân biệt). Còn Chân Tâm Phật Tánh thì không qua bộ óc.

Những tư duy, lý niệm này nọ không dứt của chúng ta đều là hóa thân của Nhất Niệm Vô Minh, cũng là tác dụng của bộ óc làm chúng ta phiền não và đau khổ trôi lăn trong hằng hà sa số kiếp, nay nhờ phương tiện rốt ráo nầy lấy độc trị độc là dùng ngay Nhất Niệm Vô Minh để tiến thẳng vào Tuyệt Đối; nếu muốn được Tuyệt Đối ấy mà không vào được Vô Thủy Vô Minh thì không làm sao phá được cái CHẤP KHÔNG! Và nếu không phá được cái CHẤP KHÔNG thì không thể thấy được Chân Tâm Phật Tính.

Tóm lại: Cái Tâm Ý Thức là Tâm biết khởi niệm phân biệt, đối đãi, luôn luôn làm việc không hề ngưng nghỉ, lúc nào cũng:

- Có - Không

- Niệm - Không Niệm

- Nghĩ - Không nghĩ

Chúng ta Thiền làm sao cũng vẫn còn trong đối đãi và còn dính dáng đến cái Ý Thức dù cho có tiến được đến Vô Tâm thì vẫn còn Hữu Tâm là còn cách mặt trời rất xa, cho nên cái chỗ chưa Khởi Niệm nầy nếu gọi là con số Zero thì còn tạm chấp nhận được chứ chỗ ấy mà cho là Chân Như thì rất dễ đi vào chỗ Không Ngơ (Vô Ký Không).

Vì:

- Chưa khởi - Khởi

- Vô Tâm - Hữu Tâm

Vẫn còn là Nhị Biên Đối Đãi.

Nếu quả thật Chân Lý thì nó không hề bị dứt đoạn. Vì nó không có thời gian nên nó không bị dứt đoạn và nó cũng không có không gian nên nó không có chỗ cố định là ở chỗ nầy hay chỗ kia, mà nó là trường tồn như mặt trời luôn chiếu sáng; Sở dĩ chúng ta nhìn nó lúc tối, lúc sáng là vì mây che ít hay che nhiều, cũng như tâm phân biệt của chúng ta dầy hay mỏng mà tùy theo cho sự nhận ra Tự Tính của mình nhanh hay chậm mà thôi.

Chúng ta nên rất cẩn thận để không rơi vào những trường hợp là chỉ mới đi có phân nửa đường, hay đôi khi mới có một phần trăm đường mà tưởng là đã về đến nhà rồi thì thật đáng buồn lắm thay!

Chỗ Một Niệm Chưa sinh Khởi Chưa Phải là Phật Tính

Vọng Tâm:

Đây huyễn hóa là trường mộng ảo

Vì mộng ảo, nên chẳng lý do

Căn, Trần, Thức Nhị Biên so đo

Chỗ nơi nào trong cơn mơ mộng"

Nầy tà niệm, nầy là chính niệm

Đó Nhị Biên vì đó "có, không"

Kìa hữu tâm, kia đúng vô tâm

Đây Thoại Đầu, còn đây Thoại Vĩ

Tới thoại đầu, vô Tâm, còn Thức

Vẫn cách xa như Đất với Trời

Chân Tâm:

Đã không "không gian" làm sao có Chỗ"

Hỏi Chỗ nào khởi niệm"

Và Chỗ nào là Chỗ một niệm chưa sinh"

Chú Giải: * Những chữ: Phá, Vô Thủy Vô Minh, Đập Ngã, Đập Pháp hoặc Tiến lên một bước, Về Nhà v…v… Mọi danh từ tạm dùng để diễn tả cho rõ nghĩa mà thôi, chứ thực ra chẳng có Đập, chẳng có Phá, chẳng có Tiến và cũng không có cái gì gọi là Về Nhà. Không có cái gì gọi là: Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa hay Tối Thượng Thừa.

Tất cả chỉ là muốn hành giã cứ liên tục Tham Thiền cho thật miên mật, đến được giai đoạn Vô Tham rồi thì nghi tình sẽ thành khối. Khi thành khối là Đầu Sào Trăm Thước. Khi đến đầu sào trăm thước phải bước thêm 1 bước nữa mới hoàn thành mục đích.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.