Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

A Tribute to the writer Nhật Tiến (1936 - 2020) - Vinh danh nhà văn Nhật Tiến (1936 - 2020)

25/09/202009:16:00(Xem: 1737)


.
Music “Đường Chiều Lá Rụng” - Composed by Phạm Duy - Musical arrangement by Duy Cường - Performed by Ca sĩ Thu Vàng

Video by Thân Trọng Mẫn & Ca sĩ Thu Vàng, Nguyên Giác Phan Tấn Hải

With photos from Bùi Michael Trụ, Ngô Thế Vinh, PTH, Pixabay


-- As a writer, he advocated for the truth and the deprived, and had a profound impact on literature and society. / Là một nhà văn, anh bênh vực cho sự thật và những người bất hạnh, và đã có ảnh hưởng sâu sắc trên văn học và xã hội.

-- As an educator, he mentored and urged the young generations to work for a better future of Vietnam. / Là một nhà giáo dục, anh đã hướng dẫn và thúc giục giới trẻ làm việc cho một tương lai tốt đẹp của Việt Nam.

-- As a Rover Scout, he himself became a beacon of patriotism, courage, and helping other people. / Là một Tráng sinh Lên đường, chính anh đã trở thành ngọn đèn sáng của tình yêu nước, lòng can đảm và giúp người khác.

-- Nhật Tiến, his pen name; Bùi Nhật Tiến, birth name; Minh Thành, dharma name. Born on August 24, 1936 in Hanoi, Vietnam; Died on September 14, 2020 in Irvine, USA. / Nhật Tiến là bút hiệu; Bùi Nhật Tiến, tên khai sanh; Minh Thành, pháp danh. Sinh ngày 24/8/1936 tại Hà Nội, VN; Từ trần ngày 14/9/2020 tại Irvine, Hoa Kỳ.

-- His wife was the writer Đỗ Phương Khanh (1935-2020), who died before him three weeks. / Hiền thê là nhà văn Đỗ Phương Khanh (1935-2020), từ trần trước 3 tuần lễ.

-- 1951: his first short story “Chiến nhẫn mặt ngọc” was published in the Giang Sơn Journal. -- 1951-1954: many of his writings, mostly plays, were published in several publications (Chánh Đạo, Thời Tập, Hồ Gươm, Cải Tạo...) in Hanoi. /  1951: truyện ngắn đầu tay “Chiến nhẫn mặt ngọc” in trên báo Giang Sơn. 1951-1954: nhiều sáng tác, phần lớn là kịch, in trên nhiều báo (Chánh Đạo, Thời Tập, Hồ Gươm, Cải Tạo...) tại Hà Nội.

-- 1954: moved to the South when Vietnam was divided into the Communist North and non-Communist South. His younger brother stayed in the North, and later became the famous writer Nhật Tuấn. Forty years later, a collection of short stories titled "Quê nhà Quê người" written by the two brothers was published by the publisher NXB Văn học Hà Nội in 1994. / 1954: vào Nam khi Việt Nam chia đôi: miền Bắc cộng sản, miền Nam không cộng sản. Người em trai ở lại phía Bắc, sau đó trở thành nhà văn Nhật Tuấn nổi tiếng. Và 40 năm sau, một tuy63n tập truyện ngắn nhan đề "Quê nhà Quê người" do 2 anh em viết được NXB Văn học Hà Nội ấn hành năm 1994.

-- from 1954: composing plays for the Ngự Lâm Quân Radio, teaching science in some high schools. -- 1954 - 1975: many of his writings were published in several magazines, i.e. Tân Phong, Văn, Bách Khoa, Văn Học, Đông Phương… / Từ 1954: sáng tác kịch cho Ngự Lâm Quân Radio, dạy khoa học tại một số trường trung học. 1954-1975: nhiều sáng tác trên nhiều tạp chí, như Tân Phong, Văn, Bách Khoa, Văn Học, Đông Phương…

-- June 1958: when Nhất Linh started Văn Hóa Ngày Nay Magazine, Nhật Tiến was invited to work from the first issue, which published his short story titled "Đôi Guốc Trắng." / Tháng 6/1958: Khi Nhất Linh ra tạp chí Văn Hóa Ngày Nay, Nhật Tiến được mời cộng tác từ số đầu, bài viết đầu là truyện ngắn "Đôi Guốc Trắng."

-- 1959 – 1975: Nhật Tiến was the Director of the Huyền Trân Publishing. -- 1971-1975: Nhật Tiến was the Editor-in-Chief of Thiếu Nhi Magazine, published by Khai Trí Book Store. / 1959-1975: Nhật Tiến là Giám Đốc NXB Huyền Trân. 1971-1975: Nhật Tiến là Chủ Bút Tạp chí Thiếu Nhi, do Nhà Sách Khai Trí xuất bản.

-- 1962: won the First Prize of the Vietnam National Literature Award with the novel Thềm Hoang. -- 1963-1975: hold the position of Vice President of the PEN Club. / 1952: thắng Giải Nhất Giải Thưởng Văn Học Quốc Gia VN với tiểu thuyết Thềm Hoang. 1963-1975: giữ chức Phó Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút.

-- July 7, 1963: the great writer Nhất Linh committed suicide by poisoning to protest the dictatorial oppression of President Ngô Đình Diệm. /  7/7/1963: nhà văn Nhất Linh uống độc dược tự sát để phản đối sự đán áp độc tài của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

-- Nhất Linh left a letter of testament: "The history will judge my life; I let nobody judge me.  The arrests and prosecutions of the national opposition politicians [by Ngô Đình Diệm] were a serious crime and will give the country to communists. I disapprove of those bad things, and now commit suicide by poisoning --- just like the Most Venerable Thích Quảng Đức, who burned himself to death as a protest against the oppressors." / Nhất Linh để lại một Chúc Thư: "Đời tôi để lịch sử xử, tôi không chịu để ai xử cả. Sự bắt bớ và xử tội tất cả các phần tử đối lập quốc gia là một tội nặng sẽ làm cho nước mất về tay cộng sản. Tôi chống đối sự đó và tự huỷ mình cũng như Hoà Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để cảnh cáo những người chà đạp mọi tự do."

-- July 13, 1963: Nhật Tiến, a 27-year-old at the time, read a eulogy in the funeral service for Nhất Linh -- some words from which became a precious motto: "The great writer [Nhất Linh] completed the noble vocation of writers. The great writer uphold the unconquerable spirit of the tradition of the true writers." After reading the eulogy, Nhật Tiến escaped from the hunt of police, and went into hiding. / Ngày 13/7/1963: Nhật Tiến, lúc đó 27 tuổi, đọc lời tiễn biệt trong tang lễ Nhất Linh – vài lời trong đó trở thành phương châm quý giá: “Văn hào đã hình thành sứ mạng cao quý của người cầm bút. Văn hào đã nêu cao sĩ khí bất khuất của truyền thống những nhà văn chân chính”.

-- Before 11/1963: Nhật Tiến and some writers published an underground newspaper title "Fire" to protest the government. The paper was printed via roneo with a typewriter of Nguyên Sa. The other writers in the group were Nguyễn Thị Vinh, Trần Dạ Từ, Nhã Ca... / Trước tháng 11/1963: Nhật Tiến và một số nhà văn ấn hành tờ báo ngoài luồng có tên là “Lửa” để phản đối chính phủ. Báo này in roneo với máy chữ của Nguyên Sa. Các nhà văn khác trong nhóm là Nguyễn Thị Vinh, Trần Dạ Từ, Nhã Ca...

-- 1975: The Communists won. -- 1976: All the writers of the South had to undergo the "re-education" seminars to "become communist writers." The writer Hồ Trường An later wrote a memoir and told what he saw in a seminar in which Nhật Tiến and his wife, the writer Đỗ Phương Khanh, argued against the communist officials about viewpoint in creative writing. / 1975: Người Cộng sản chiến thắng. 1975: Tất cả các nhà văn miền Nam phải vào các khóa “cải tạo” để “trở thành các nhà văn cộng sản.” Nhà văn Hồ Trường An về sau viết hồi ký, kể những gì ông thấy trong một buổi học trong đó Nhật Tiến và hiền thê, nhà văn Đỗ Phương Khanh, tranh luận chống các cán bộ cộng sản về quan điểm sáng tác.

-- 1979: Nhật Tiến became a refugee in Thailand after escaping by boat from the communist Vietnam. -- 1980: settled in California. Worked as a technician for VERIFONE until retired in 1998. / 1979: Nhật Tiến vượt biển, rời Việt Nam, vào trại tỵ nạn Thái Lan. 1980: định cư ở California. Làm chuyên viên kỹ thuật ở hãng VERIFONE tới khi về hưu năm 1998.

-- 1990: Joining a group of 27 overseas writers, Nhật Tiến helped to publish the 800-page book titled "Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương," showing and analyzing the quest for freedom in the writings of 79 writers in Vietnam. / 1990: Cùng với 27 nhà văn hải ngoại, Nhật Tiến giúp ấn hành cuốn sách 800 trang nhan đề "Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương," cho thấy và phân tích về đòi hoi tư do trong tác phẩm của 79 nhà văn trong VN.

-- 1936-2020: Nhật Tiến published around 40 books. / 1936-2020: Nhật Tiến đã xuất bản  khoảng 40 tác phẩm. 

Lê Tất Điều: "The couple of writers Nhật Tiến and Đỗ Phương Khanh made me become a rare lucky person in the world. Very few people had the cool shade of a huge tree in their garden and in their life." / Lê Tất Điều: Anh chị đã biến em thành một người may mắn hiếm hoi trên thế gian. Mấy ai trong nhân loại được có cổ thụ trong vườn và cổ thụ trong đời.

Mai Thảo: "Nhật Tiến always chooses to stand outside, under the hot sun."/ "Nhật Tiến cho thấy ông vẫn lựa chọn đứng ở đó. Ngoài nắng. Dưới nắng."

Nguyễn Vy Khanh: The writing world of Nhật Tiến is a door open to the sky from which humans would live in hope, deserving with others and history. / Thế giới tiểu thuyết của Nhật Tiến là cánh cửa mở rộng chân trời để con người sống với hy vọng, sống xứng đáng với đồng loại và lịch sử!

Võ Phiến: The children in Nhật Tiến's writings are the unfortunate ones. / Trẻ em trong tác phẩm Nhật Tiến là trẻ bất hạnh. 

Ngô Thế Vinh: Nhật Tiến is upright and courageous. / Nhật Tiến rất trực tính và can đảm. 

Nguyễn Mạnh Trinh: There are many portraits of the writer Nhật Tiến: a writer of the unfortunate youths, a writer in the style of socialist realism, a writer of the diaspora.../ Có rất nhiều chân dung nhà văn Nhật Tiến: nhà văn của tuổi thơ bất hạnh, nhà văn của hiện thực xã hôi, nhà văn của lưu lạc xứ người... 

Bùi Vĩnh Phúc: Nhật Tiến loved the noble nature of humanity. He always tried to discern that nature in his writings and in his thoughts. / Nhật Tiến yêu mến cái bản chất cao đẹp của con người. Ông luôn tìm cách để nhận diện nó trong những tác phẩm hay trong những suy nghĩ của ông.

Hoàng Khởi Phong: Nhật Tiến is a courageous writer; he quietly undertakes his jouney, ignoring all the hurtful attacks./ Nhật Tiến là một nhà văn can đảm, ông lặng lẽ lên đường, là bỏ ngoài tai những công kích ác ý...

Kính anh Nhật Tiến: You will be missed as one of the best persons on earth.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Qua bao nhiêu mùa lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ, năm nào tôi cũng thầm tạ ơn đất nước này đã cho tôi một nếp sống tự do, một mái nhà ấm cúng dung dưỡng gia đình tôi từ ngày tôi rời Việt Nam. Năm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên trải lòng biết ơn sâu xa này xuống mà nói thành lời. Nguyên nhân chính có lẽ vì biến cố đại dịch và sự mâu thuẫn chính trị của nước Mỹ tác động mạnh đến tôi và cuộc sống của triệu triệu người dân.
Tại Bắc Mỹ, thịt gà là loại thịt bình dân và rẻ tiền nhất. Mỗi người dân Canada tiêu thụ trung bình lối 30kg thịt gà trong một năm. American Meat Institute cho biết dân Hoa Kỳ tiêu thụ một số lượng nhiều hơn đôi chút, lối trên 40kg/ người/năm. Tại hải ngoại, bà con mình cũng vậy, chúng ta thường hay dùng thịt gà trong các bữa ăn hằng ngày.
Xét lại lịch sử đảng, bài học hàng hàng lớp lớp Thanh niên-Trí thức đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi kháng chiến chống Pháp giàng độc lập trước 1945, để sau này phải hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản.
Số dân Việt Nam đang trôi nổi ở xứ Chùa Tháp thì không. Họ là thứ sắc dân vô tổ quốc (stateless ethnic Vietnamese, theo như cách gọi chính thức của các N.G.O đang hoạt động ở Cambodia) nên không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai, và buộc phải chấp nhận một nếp sống rất bồng bềnh, và vô cùng bấp bênh – như hiện cảnh.
Cuộc khủng hoảng corona ngày càng gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế Berlin. 78% các công ty ở thủ đô nước Đức công bố rằng họ sẽ phải ghi nhận mức sụt giảm doanh thu trong phạm vi hai con số phần trăm trong năm nay. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát mới của Phòng Thương mại và Công nghiệp Berlin (IHK), được công bố hôm thứ Ba, 24.11.2020.
Các du khách trong tương lai từ hơn 20 quốc gia, hầu hết tại Phi Châu, có thể phải trả tới $15,000 tiền thế chân để có được visa vào Hoa Kỳ theo quy định mới từ chính phủ Trump, qua tường thuật của Đài CBS News hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020.
Có 88,080 người hiện nằm bệnh viện điều trị vì Covid-19, đạt kỷ lục đối với số người vào bệnh viện giữa lúc còn đang tiếp tục gia tăng vào mùa thu, theo Covid Tracking Project qua tường thuật của CNN hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020. Đây là con số cao nhất của người vào bệnh viện vì Covid-19 mà Hoa Kỳ đã từng chứng kiến kể từ đại dịch tấn công nước Mỹ.
Hàng trăm người tại thành phố Tigray thuộc phía bắc Ethiopia đã bị đâm, bóp cổ và tấn công cho đến chết trong một cuộc tấn công dựa vào chủng tộc rõ rệt mà có thể dẫn đến tội ác chống nhân loại và chiến tranh, theo tổ chức theo dõi nhân quyền của Ethiopia cho biết hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020 qua tường thuật của báo The Washington Post.
Hải Quân Hoa Kỳ đã thách thức điều mà họ gọi là “tuyên bố chủ quyền biển quá đáng” của Nga đối với vùng Biển Nhật Bản hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020, đưa tàu chiến vào một vùng biển được Moscow tuyên bố chủ quyền, một hành động đưa tới cảnh báo từ một tàu chiến Nga, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Ba.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Bầu trời chứa đầy khí phát sáng mờ mờ ảo ảo, dù có thể dùng camera nhạy sáng cao và kính viễn vọng để quan sát.
Giá Bitcoin đã thiết lập một kỷ lục mới khi hàng tỷ USD được các nhà đầu tư tổ chức rút khỏi thị trường vàng, làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu có một ngày Bitcoin trở thành đối thủ của vàng trên cương vị một kênh đầu tư để chống lạm phát.
Hiện có khoảng 2,800 vệ tinh đang hoạt động xung quanh Trái đất. Tuy nhiên, con số vẫn chưa là gì so với số lượng vật thể không còn hoạt động – hay còn gọi là ‘rác không gian’ – đang quay quay hành tinh chúng ta.
Samsung được cho là sẽ ngừng sản xuất dòng điện thoại Galaxy Note của mình vào năm 2021, phản ánh nhu cầu điện thoại thông minh cao cấp bị sụt giảm mạnh do đại dịch Covid-19.
Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã triệu tập Stephen Hahn, giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), để chất vấn việc cơ quan không đẩy nhanh quá trình cấp phép cho vaccine Covid-19 của Pfizer.