Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

A Tribute to the writer Nhật Tiến (1936 - 2020) - Vinh danh nhà văn Nhật Tiến (1936 - 2020)

25/09/202009:16:00(Xem: 1767)


.
Music “Đường Chiều Lá Rụng” - Composed by Phạm Duy - Musical arrangement by Duy Cường - Performed by Ca sĩ Thu Vàng

Video by Thân Trọng Mẫn & Ca sĩ Thu Vàng, Nguyên Giác Phan Tấn Hải

With photos from Bùi Michael Trụ, Ngô Thế Vinh, PTH, Pixabay


-- As a writer, he advocated for the truth and the deprived, and had a profound impact on literature and society. / Là một nhà văn, anh bênh vực cho sự thật và những người bất hạnh, và đã có ảnh hưởng sâu sắc trên văn học và xã hội.

-- As an educator, he mentored and urged the young generations to work for a better future of Vietnam. / Là một nhà giáo dục, anh đã hướng dẫn và thúc giục giới trẻ làm việc cho một tương lai tốt đẹp của Việt Nam.

-- As a Rover Scout, he himself became a beacon of patriotism, courage, and helping other people. / Là một Tráng sinh Lên đường, chính anh đã trở thành ngọn đèn sáng của tình yêu nước, lòng can đảm và giúp người khác.

-- Nhật Tiến, his pen name; Bùi Nhật Tiến, birth name; Minh Thành, dharma name. Born on August 24, 1936 in Hanoi, Vietnam; Died on September 14, 2020 in Irvine, USA. / Nhật Tiến là bút hiệu; Bùi Nhật Tiến, tên khai sanh; Minh Thành, pháp danh. Sinh ngày 24/8/1936 tại Hà Nội, VN; Từ trần ngày 14/9/2020 tại Irvine, Hoa Kỳ.

-- His wife was the writer Đỗ Phương Khanh (1935-2020), who died before him three weeks. / Hiền thê là nhà văn Đỗ Phương Khanh (1935-2020), từ trần trước 3 tuần lễ.

-- 1951: his first short story “Chiến nhẫn mặt ngọc” was published in the Giang Sơn Journal. -- 1951-1954: many of his writings, mostly plays, were published in several publications (Chánh Đạo, Thời Tập, Hồ Gươm, Cải Tạo...) in Hanoi. /  1951: truyện ngắn đầu tay “Chiến nhẫn mặt ngọc” in trên báo Giang Sơn. 1951-1954: nhiều sáng tác, phần lớn là kịch, in trên nhiều báo (Chánh Đạo, Thời Tập, Hồ Gươm, Cải Tạo...) tại Hà Nội.

-- 1954: moved to the South when Vietnam was divided into the Communist North and non-Communist South. His younger brother stayed in the North, and later became the famous writer Nhật Tuấn. Forty years later, a collection of short stories titled "Quê nhà Quê người" written by the two brothers was published by the publisher NXB Văn học Hà Nội in 1994. / 1954: vào Nam khi Việt Nam chia đôi: miền Bắc cộng sản, miền Nam không cộng sản. Người em trai ở lại phía Bắc, sau đó trở thành nhà văn Nhật Tuấn nổi tiếng. Và 40 năm sau, một tuy63n tập truyện ngắn nhan đề "Quê nhà Quê người" do 2 anh em viết được NXB Văn học Hà Nội ấn hành năm 1994.

-- from 1954: composing plays for the Ngự Lâm Quân Radio, teaching science in some high schools. -- 1954 - 1975: many of his writings were published in several magazines, i.e. Tân Phong, Văn, Bách Khoa, Văn Học, Đông Phương… / Từ 1954: sáng tác kịch cho Ngự Lâm Quân Radio, dạy khoa học tại một số trường trung học. 1954-1975: nhiều sáng tác trên nhiều tạp chí, như Tân Phong, Văn, Bách Khoa, Văn Học, Đông Phương…

-- June 1958: when Nhất Linh started Văn Hóa Ngày Nay Magazine, Nhật Tiến was invited to work from the first issue, which published his short story titled "Đôi Guốc Trắng." / Tháng 6/1958: Khi Nhất Linh ra tạp chí Văn Hóa Ngày Nay, Nhật Tiến được mời cộng tác từ số đầu, bài viết đầu là truyện ngắn "Đôi Guốc Trắng."

-- 1959 – 1975: Nhật Tiến was the Director of the Huyền Trân Publishing. -- 1971-1975: Nhật Tiến was the Editor-in-Chief of Thiếu Nhi Magazine, published by Khai Trí Book Store. / 1959-1975: Nhật Tiến là Giám Đốc NXB Huyền Trân. 1971-1975: Nhật Tiến là Chủ Bút Tạp chí Thiếu Nhi, do Nhà Sách Khai Trí xuất bản.

-- 1962: won the First Prize of the Vietnam National Literature Award with the novel Thềm Hoang. -- 1963-1975: hold the position of Vice President of the PEN Club. / 1952: thắng Giải Nhất Giải Thưởng Văn Học Quốc Gia VN với tiểu thuyết Thềm Hoang. 1963-1975: giữ chức Phó Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút.

-- July 7, 1963: the great writer Nhất Linh committed suicide by poisoning to protest the dictatorial oppression of President Ngô Đình Diệm. /  7/7/1963: nhà văn Nhất Linh uống độc dược tự sát để phản đối sự đán áp độc tài của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

-- Nhất Linh left a letter of testament: "The history will judge my life; I let nobody judge me.  The arrests and prosecutions of the national opposition politicians [by Ngô Đình Diệm] were a serious crime and will give the country to communists. I disapprove of those bad things, and now commit suicide by poisoning --- just like the Most Venerable Thích Quảng Đức, who burned himself to death as a protest against the oppressors." / Nhất Linh để lại một Chúc Thư: "Đời tôi để lịch sử xử, tôi không chịu để ai xử cả. Sự bắt bớ và xử tội tất cả các phần tử đối lập quốc gia là một tội nặng sẽ làm cho nước mất về tay cộng sản. Tôi chống đối sự đó và tự huỷ mình cũng như Hoà Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để cảnh cáo những người chà đạp mọi tự do."

-- July 13, 1963: Nhật Tiến, a 27-year-old at the time, read a eulogy in the funeral service for Nhất Linh -- some words from which became a precious motto: "The great writer [Nhất Linh] completed the noble vocation of writers. The great writer uphold the unconquerable spirit of the tradition of the true writers." After reading the eulogy, Nhật Tiến escaped from the hunt of police, and went into hiding. / Ngày 13/7/1963: Nhật Tiến, lúc đó 27 tuổi, đọc lời tiễn biệt trong tang lễ Nhất Linh – vài lời trong đó trở thành phương châm quý giá: “Văn hào đã hình thành sứ mạng cao quý của người cầm bút. Văn hào đã nêu cao sĩ khí bất khuất của truyền thống những nhà văn chân chính”.

-- Before 11/1963: Nhật Tiến and some writers published an underground newspaper title "Fire" to protest the government. The paper was printed via roneo with a typewriter of Nguyên Sa. The other writers in the group were Nguyễn Thị Vinh, Trần Dạ Từ, Nhã Ca... / Trước tháng 11/1963: Nhật Tiến và một số nhà văn ấn hành tờ báo ngoài luồng có tên là “Lửa” để phản đối chính phủ. Báo này in roneo với máy chữ của Nguyên Sa. Các nhà văn khác trong nhóm là Nguyễn Thị Vinh, Trần Dạ Từ, Nhã Ca...

-- 1975: The Communists won. -- 1976: All the writers of the South had to undergo the "re-education" seminars to "become communist writers." The writer Hồ Trường An later wrote a memoir and told what he saw in a seminar in which Nhật Tiến and his wife, the writer Đỗ Phương Khanh, argued against the communist officials about viewpoint in creative writing. / 1975: Người Cộng sản chiến thắng. 1975: Tất cả các nhà văn miền Nam phải vào các khóa “cải tạo” để “trở thành các nhà văn cộng sản.” Nhà văn Hồ Trường An về sau viết hồi ký, kể những gì ông thấy trong một buổi học trong đó Nhật Tiến và hiền thê, nhà văn Đỗ Phương Khanh, tranh luận chống các cán bộ cộng sản về quan điểm sáng tác.

-- 1979: Nhật Tiến became a refugee in Thailand after escaping by boat from the communist Vietnam. -- 1980: settled in California. Worked as a technician for VERIFONE until retired in 1998. / 1979: Nhật Tiến vượt biển, rời Việt Nam, vào trại tỵ nạn Thái Lan. 1980: định cư ở California. Làm chuyên viên kỹ thuật ở hãng VERIFONE tới khi về hưu năm 1998.

-- 1990: Joining a group of 27 overseas writers, Nhật Tiến helped to publish the 800-page book titled "Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương," showing and analyzing the quest for freedom in the writings of 79 writers in Vietnam. / 1990: Cùng với 27 nhà văn hải ngoại, Nhật Tiến giúp ấn hành cuốn sách 800 trang nhan đề "Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương," cho thấy và phân tích về đòi hoi tư do trong tác phẩm của 79 nhà văn trong VN.

-- 1936-2020: Nhật Tiến published around 40 books. / 1936-2020: Nhật Tiến đã xuất bản  khoảng 40 tác phẩm. 

Lê Tất Điều: "The couple of writers Nhật Tiến and Đỗ Phương Khanh made me become a rare lucky person in the world. Very few people had the cool shade of a huge tree in their garden and in their life." / Lê Tất Điều: Anh chị đã biến em thành một người may mắn hiếm hoi trên thế gian. Mấy ai trong nhân loại được có cổ thụ trong vườn và cổ thụ trong đời.

Mai Thảo: "Nhật Tiến always chooses to stand outside, under the hot sun."/ "Nhật Tiến cho thấy ông vẫn lựa chọn đứng ở đó. Ngoài nắng. Dưới nắng."

Nguyễn Vy Khanh: The writing world of Nhật Tiến is a door open to the sky from which humans would live in hope, deserving with others and history. / Thế giới tiểu thuyết của Nhật Tiến là cánh cửa mở rộng chân trời để con người sống với hy vọng, sống xứng đáng với đồng loại và lịch sử!

Võ Phiến: The children in Nhật Tiến's writings are the unfortunate ones. / Trẻ em trong tác phẩm Nhật Tiến là trẻ bất hạnh. 

Ngô Thế Vinh: Nhật Tiến is upright and courageous. / Nhật Tiến rất trực tính và can đảm. 

Nguyễn Mạnh Trinh: There are many portraits of the writer Nhật Tiến: a writer of the unfortunate youths, a writer in the style of socialist realism, a writer of the diaspora.../ Có rất nhiều chân dung nhà văn Nhật Tiến: nhà văn của tuổi thơ bất hạnh, nhà văn của hiện thực xã hôi, nhà văn của lưu lạc xứ người... 

Bùi Vĩnh Phúc: Nhật Tiến loved the noble nature of humanity. He always tried to discern that nature in his writings and in his thoughts. / Nhật Tiến yêu mến cái bản chất cao đẹp của con người. Ông luôn tìm cách để nhận diện nó trong những tác phẩm hay trong những suy nghĩ của ông.

Hoàng Khởi Phong: Nhật Tiến is a courageous writer; he quietly undertakes his jouney, ignoring all the hurtful attacks./ Nhật Tiến là một nhà văn can đảm, ông lặng lẽ lên đường, là bỏ ngoài tai những công kích ác ý...

Kính anh Nhật Tiến: You will be missed as one of the best persons on earth.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sáu chính quyền tại Vùng Vịnh San Francisco đã ra lệnh ở trong nhà hôm Thứ Sáu, 4 tháng 12 năm 2020, trước khi toàn tiểu bang ra lệnh, hạn chế các hoạt động trong nỗ lực nghiêm túc để giảm sự lây lan của Covid-19 trong khi các bệnh viện đang đối phó với sự gia tăng bệnh nhân, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Sáu.
Tổng Thống Donald Trump sẽ tới Georgia vào Thứ Bảy để vận động cho 2 thượng nghị sĩ Cộng Hòa một tháng trước ngày bầu cử quan trọng mà sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Thượng Viện, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Sáu, 4 tháng 12 năm 2020.
Chính phủ Trump phải tuyên bố cho công chúng biết rằng họ sẽ chấp nhận các đơn mới đối với chương trình thời Obama bảo vệ các di dân bất hợp pháp là những người đến Mỹ lúc còn nhỏ khỏi bị trục xuất, theo một chánh án liên bang đã ra lệnh hôm Thứ Sáu, 4 tháng 12 năm 2020, qua bản tin của CNN tường trình.
Tổng Thống đắc cử Joe Biden nói rằng phúc trình việc làm đầy thất vọng hôm Thứ Sáu, 4 tháng 12 năm 2020, báo trước “mùa đông đen tối” mà đòi hỏi “hành động gấp rút” từ Tổng Thống Donald Trump và Quốc Hội, khi Covid-19 lây lan vượt ngoài kiểm soát khắp Hoa Kỳ và người Mỹ đang đối diện cắt giảm phúc lợi nếu Quốc Hội không thông qua dự luật kích cầu mới, theo CNBC cho biết hôm Thứ Sáu.
Những ngày tháng cuối năm là thời gian rộn ràng nhất trong năm. Điều này không chỉ ứng với cố quận mình, xứ Cờ Hoa này mà hầu như mọi nơi trên thế gian này cũng đều như thế cả, cho dù có khác nhau về văn hoá, phong tục. Có lẽ thời gian sắp kết thúc cái cũ chuyển sang cái mới, thời điểm chuyển đổi làm cho lòng người chuyển theo hay lòng người chuyển tạo ra ảo giác chuyển của thời gian? Cái cũ, cái hư hoại sẽ qua đi để cho cái mới, cái tốt đẹp sẽ đến.
Qua sự bảo trợ ông Phạm Chí Dũng, DB Künast muốn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của một nền báo chí độc lập như quyền lực thứ tư trong mỗi quốc gia, đối trọng với quyền lực chính trị.
Nhiều người Mỹ gốc Việt đã từng sống ở quê hương sau ngày mất nước 30/04/1975 cho rằng một trong những điều đáng quí nhất ở Hoa Kỳ chính là nền tự do báo chí. Kể từ khi CSVN thống trị toàn cõi Việt Nam, toàn bộ các cơ quan truyền thông báo chí trở thành công cụ để tuyên truyền cho chế độ.
WASHINGTON (VB - 4/12/2020) --- Tòa Tối Cao của tiểu bang Wisconsin đã bác bỏ môt đơn kiện từ Tổng Thống Trump. Trong đơn này, Trump đòi xóa bỏ sự xác nhận kết quả bầu cử của tiểu bang này. Như thế là thêm một thất bại pháp lý của Trump trong nỗ lực đảo ngược chiến thắng của Tổng Thống tân cử Joe Biden.
Từ năm 75 đến thập niên 80 có hằng trăm ngàn người Việt Nam liều chết vượt biển để tìm tự do và cuối cùng một số người may mắn đã đến được bến bờ tự do. Theo ước đoán, hiện nay có khoảng trên 25.000 người Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Montréal. Họ được gọi là Les Vietnamiens de Montréal hay Les Viéto-Montréalais.
(Robert Mullins International) Cẩm Nang Ghi Nhận Chính Sách của Sở di trú USCIS hiện đang được cập nhật và phiên bản mới được cung cấp cho các viên chức di trú nhiều cách hơn để trì hoãn hoặc từ chối đơn xin thẻ xanh. Hành pháp hiện nay tiếp tục sử dụng bốn chữ "an ninh quốc gia" như một cái cớ để trì hoãn và hạn chế vấn đề di trú. Nhưng, nhiều người cho rằng những ngày tốt đẹp hơn đang đến và chúng ta tin tưởng rằng với sự lãnh đạo mới, Sở di trú USCIS sẽ trở lại là một cơ quan dịch vụ thay vì một cơ quan thực thi pháp luật.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
"Nước Mỹ trở lại", Joe Biden nói tại buổi họp báo ở Delaware hôm 24/11/2020 khi giới thiệu đội ngũ quan chức ngoại giao trong chính quyền tương lai: "Sẵn sàng lãnh đạo thế giới và không rút lui".
Các chuyên gia bảo mật tại IBM cho biết, một chiến dịch tấn công lừa đảo của các hacker đã nhắm vào các tổ chức liên quan đến việc phân phối vaccine Covid-19 kể từ tháng 09/2020
Hôm thứ Năm (03/12/2020), Apple thông báo với các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của hãng rằng một thiết bị phần cứng mới sẽ ra mắt vào ngày 08/12/2020.
Tòa án Tối cao Wisconsin từ chối thụ lý vụ kiện "gian lận bầu cử" của Donald Trump trong nỗ lực lật ngược thế cờ trước ôg Biden, và yêu cầu đơn kiện phải được giải quyết đúng trình tự
Tổng thống đắc cử Joe Biden cho haysẽ yêu cầu dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu ông nhậm chức tổng thống.