Hôm nay,  
Việt Báo Online

Rút Tiền Từ Các Quỹ Hưu

20/10/200400:00:00(Xem: 1095)
Rút Tiền Từ Các Quỹ Hưu

Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC

Nhiều người cho rằng việc rút tiền từ quỹ hưu non thật phiền phức và các khoản tiền hưu rút sớm thường phải đóng thuế phạt. Nhưng theo IRS, nếu người khai thuế hiểu rõ các quy định về quỹ hưu, việc rút tiền không quá khó khăn và họ có thể không phải đóng thuế phạt khi sử dụng các khoản tiền trong quỹ hưu khi chưa đến tuổi về hưu.
Bất cứ khoản tiền nào quý vị nhận được từ một quỹ hưu IRA hay một quỹ hưu đủ tiêu chuẩn nào khác trước khi quý vị đủ 59 tuổi rưỡi thường được gọi là tiền hưu non hay các khoản tiền hưu phân phối sớm. Những khoản tiền hưu rút ra khỏi quỹ hưu sớm hơn thời hạn cho phép thường sẽ phải chịu thêm 10% thuế ngoài tiền thuế thu nhập mà người rút tiền phải đóng. Quy định về mức thuế phạt gọi là "luật 59 tuổi rưỡi" (59 ½ rule). Tuy nhiên quy định này cũng kèm theo một số các miễn trừ hay còn gọi là các trường hợp ngoại lệ. Nếu quý vị có tiền tiết kiệm hưu và trong trường hợp quý vị có nhu cầu cần phải rút tiền ra khỏi quỹ hưu trước khi quý vị đủ 59 tuổi rưỡi, tham khảo thêm vấn đề này có thể giúp ích cho quý vị. Một số các trường hợp ngoại lệ chỉ áp dụng cho các quỹ hưu IRA - Individual Retirement Arrangements, còn gọi là quỹ hưu cá nhân. Một số các trường hợp miễn trừ khác lại chỉ áp dụng cho các quỹ hưu đủ tiêu chuẩn khác, và một số khác có thể áp dụng cho cả hai trường hợp, vừa quỹ hưu cá nhân và các quỹ hưu tiêu chuẩn khác. Sở Thuế Vụ có phát hành và biếu cho người khai thuế các ấn bản đặc biệt bàn về hai loại hưu kể trên để tham khảo thêm. Xin quý vị tìm đọc ấn bản 575 - Tiền Hưu và Các Nguồn Trợ Cấp Định Kỳ (Publication 575 - Pensions and Annuities) và ấn bản 590 - Quỹ Hưu Cá Nhân (Publication 590 - Individual Retirement Arrangements).
Ngoài khoản thuế 10% trên số tiền hưu rút sớm, quý vị sẽ phải đóng thuế lợi tức cá nhân cho số tiền rút ra khỏi quỹ hưu từ nguồn tiền tiết kiệm chưa đóng thuế trích từ lương của quý vị trước đó; nếu chủ cơ quan nơi quý vị làm việc cùng bỏ tiền vào quỹ hưu cho quý vị và khoản tiền hưu non gồm một phần tiền từ nguồn đóng góp của chủ, quý vị cũng sẽ phải đóng thuế lợi tức cá nhân trên phần tiền này; ngoài ra, nếu tiền được rút ra gồm cả các phần lãi kiếm được từ số tiền hưu đầu tư trong quỹ hưu, quý vị cũng sẽ phải đóng thuế cho khoản lãi này. Nhưng nếu trong quỹ hưu của quý vị có khoản tiền nào quý vị đóng góp từ tiền sau khi đã đóng thuế của quý vị, phần tiền này sẽ không phải đóng thuế nữa (không đóng thuế lợi tức trên số tiền được rút ra, cũng không phải đóng thuế phạt thêm 10% số tiền rút ra khỏi quỹ).
Có một phương pháp giúp quý vị tránh phải đóng thuế trên bất cứ số tiền hưu non nào. Phương pháp này gọi là phương pháp chuyển quỹ hưu (rollover). Thông thường, việc trung chuyển tiền từ quỹ này sang quỹ kia, người chủ quỹ hưu không tự rút tiền ra và không trực tiếp nhận tiền, sẽ giúp quý vị tránh phải đóng thuế trung chuyển và quý vị vẫn có thể rút tiền mặt hay các tài sản khác, như cổ phiếu, ra khỏi quỹ hưu IRA hoặc một quỹ hưu đủ tiêu chuẩn để bỏ vào một quỹ hưu đủ tiêu chuẩn khác quý vị có thể rút tiền mà không bị phạt. Chẳng hạn, quý vị chuyển tiền (rollover) từ một quỹ 401(k) vào một TraditionalIRA; từ quỹ hưu Traditional IRA này, quý vị có thể rút tiền ra để đóng học phí cho quý vị, vợ hay con cái của quý vị v.v. Quỹ hưu loại này được gọi là quỹ hưu thích hợp để chọn lựa (an eligible retirement plan) và bao gồm các loại quỹ hưu như quỹ hưu cá nhân (Traditional IRA), quỹ hưu đủ tiêu chuẩn (qualified retirement plan) hoặc một quỹ phân phối tiền hưu định kỳ (qualified annuity plan). Quý vị phải hoàn tất việc trung chuyển tiền trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được tiền trích từ quỹ hưu mới không phải đóng thuế thu nhập trên số tiền đã trích ra trong năm. Thông thường, các khoản tiền trung chuyển vào một quỹ hưu mới sẽ phải đóng thuế nếu cơ quan này sau đó phân phối tiền cho quý vị hay cho người thừa hưởng số tiền của quý vị.
Nếu quý vị nhận tiền hưu non phân phối từ một quỹ hưu do chủ nhân của quý vị mở cho quý vị trong thời gian làm việc, cơ sở tài chính quản lý quỹ hưu của quý vị thường sẽ giữ lại 20% số tiền quý vị muốn rút ra khỏi quỹ để đóng thuế cho quý vị vào cuối năm khi quý vị khai thuế. Đây là loại thuế tạm thu (withholding tax) cơ sở quản lý tài chính phải giữ lại theo quy định của Luật Pháp. Sau khi nhận tiền, nếu quý vị muốn bỏ cùng một số tiền vào một quỹ hưu khác, quý vị phải bù thêm 20% số tiền đã được tạm thu thuế; nếu không, quý vị sẽ nợ thuế trên số tiền bị hụt đi này. Để tránh tình trạng bất tiện như trên, quý vị nên yêu cầu cơ quan tài chính của quỹ hưu cũ chuyển số tiền quý vị muốn trích ra và chuyển vào một quỹ hưu mới hay một quỹ hưu IRA cho quý vị.
Bất cứ khoản tiền hưu non nào quý vị rút ra khỏi quỹ hưu cũng phải được thông báo cho Sở Thuế Vụ. Quý vị sẽ khai số tiền chuyển từ quỹ hưu này sang quỹ hưu kia miễn thuế trên dòng 15a và dòng 16a trên mẫu đơn khai thuế 1040 chung với các khoản tiền hưu phân phối phải đóng thuế. Nhưng quý vị sẽ phải điền vào dòng 15b và 16b các khoản tiền hưu non phải đóng thuế nếu quý vị rút tiền trực tiếp. Nếu quý vị phải đóng thêm 10% tiền thuế hoặc quý vị không phải đóng 10% tiền thuế phạt vì thuộc một trong các trường hợp ngoại lệ, quý vị sẽ phải sử dụng mẫu đơn 5329 để tính số tiền thuế phải đóng thêm hay để biết chắc quý vị không phải đóng phạt. Kết quả tìm được từ mẫu đơn 5329 sẽ được ghi trên dòng 57 của mẫu đơn thuế 1040. Quý vị cũng có thể khai số tiền hưu trung chuyển trên mẫu đơn thuế 1040A, nhưng nếu quý vị có bất cứ khoản tiền hưu phân phối sớm nào phải đóng thêm 10% thuế, quý vị bắt buộc phải sử dụng mẫu đơn thuế 1040 để khai số tiền hưu rút sớm và tiền thuế phạt.
Cơ quan quản lý quỹ hưu của quý vị sẽ phải thông báo cho quý vị những thông tin quan trọng về thuế khi họ gởi cho quý vị mẫu thông báo 1099-R. Trên thông báo này có ghi đầy đủ các khoản tiền hưu phân phối, phần tiền phải đóng thuế, số tiền được giữ lại để đóng thuế tạm thu, và một mã số phân phối (a distribution code) liên quan đến loại thuế phạt 10%. Trường hợp quý vị phải đóng thêm 10% thuế, mã số ghi trên ô 7 (box 7) của mẫu thông báo 1099-R sẽ là số 1. Với mã số này, quý vị không phải sử sụng mẫu đơn 5329 để tính tiền thuế phạt phải đóng thêm. Quý vị chỉ cần lấy khoản tiền hưu phân phốisớm ghi trên dòng 15b và 16b nhân với 10% (0.10), rồi điền kết quả vào dòng 57 của mẫu đơn khai thuế 1040. Đồng thời, quý vị nhớ ghi chữ "NO" cũng trên dòng 57 về phía trái của kết quả vừa ghi xuống để thông báo quý vị đã không nộp mẫu đơn 5329 chung trong hồ sơ khai thuế.
Quý vị có thể in hai ấn bản 575 và 590 cùng các mẫu đơn khai thuế vừa kể trên, cũng như các sách hướng dẫn khai các mẫu đơn này trực tiếp từ mạng thông tin của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov. Xin đánh tên mẫu đơn, hoặc tên ấn bản vào khung trống dưới tiêu đề "Form and Publications" ở phía bên trái trang điện tử chính. Quý vị cũng có thể liên lạc qua điện thoại số 1-800-829-3676 để yêu cầu gởi những mẫu đơn và ấn bản quý vị cần đến địa chỉ yêu cầu.

19/09/2019(Xem: 241)
WASHINGTON - PTT Mike Pence không gặp các nhà lãnh đạo đảo quốc Solomon Island, sau khi chính quyền này đoạn giao với Taiwan để công nhận Trung Cộng.
19/09/2019(Xem: 123)
WASHINGTON - Chính phủ Hoa Kỳ đang suy tính phương cách thách thức Trung Cộng về chính sách giam giữ khoảng 1 triệu người thiểu số Uighur theo đạo Hồi tại tỉnh Tân Cương, khi đại hội đồng LHQ họp tuần tới.
19/09/2019(Xem: 120)
TEHRAN - Truyền thông nhà nước Iran loan báo hôm 18/09: TT Rouhani có thể không đi New York để dự đại hội đồng LHQ.
19/09/2019(Xem: 96)
Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ (USCIRF) đã đến Chùa Giác Hoa tại Sài Gòn để gặp các đại diện tôn giáo trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam vào ngày 18 tháng 9 năm 2019
19/09/2019(Xem: 107)
Chính quyền CSVN nói họ sẽ bãi bỏ thuế nhập cảng dâu thô kể từ tháng 11 tới đây, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 18 tháng 9.
19/09/2019(Xem: 98)
Pomona (VB) - - Tại khu parking chợ Hòa Bình vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 15 tháng 9 năm 2019, Cộng Đồng Người Việt Pomona do BS.
19/09/2019(Xem: 91)
19/09/2019(Xem: 511)
Họ lấy nhau vì tình, những năm đầu êm đẹp lắm, con cái lần lượt ra đời đủ cả nếp tẻ.
19/09/2019(Xem: 120)
Gần đây, thấy có người gọi Việt Nam là “xứ Đông Lào”… chữ này thoạt nghe hơi khó hiểu, nhưng nghĩ một chặp mới hiểu ra, rằng VN là đất nước phía Đông nước Lào, cũng một dạng chậm tiến y hệt như “chính chủ nước Lào”…
18/09/2019(Xem: 318)
Truyện Thơ Bạch Viên bản khắc của Bửu Hoa Các, Phật Trấn, bắt đầu với thầy Huyền Trang đi tìm nơi mình có thể tu hành. Thầy tìm được chùa Phi Lai đúng ý nên trụ lại đây.
18/09/2019(Xem: 790)
Công sản ở VN hiện nay (qũi bảo hiểm xã hội, ngân hàng nhà nước, ngân qũi quốc gia) xem ra đều đã trở thành những rổ tép khô – đã đổ – ráo trọi. Đất đai, thuộc quyền sở hữu của toàn dân, cũng thế. Cũng bị vơ vét hay cướp bóc một cách thản nhiên giữa ban ngày, ban mặt.
18/09/2019(Xem: 688)
Những ngày cuối tuần ở Hồng Kông trời vẫn có mưa. Mà dù nắng hay dẫu có mưa đi nữa, thì vẫn có hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn người vẫn cùng nhau đi trong mưa.
18/09/2019(Xem: 570)
Bắc Kinh không được tận dụng các lợi thế kinh tế của thị trường Hồng Kông cùng lúc lại muốn xoá tan bản sắc chính trị và xã hội của người dân Hồng Kông. Quốc Hội Mỹ nên nhanh chóng thông qua việc chống dự luật của Bắc Kinh vi phạm nhân quyền tại Hồng Kông,
18/09/2019(Xem: 565)
Trong mấy tháng qua, các cuộc biểu tình triền miên và rầm rộ ở Hồng Kông thu hút sự chú ý của không ít người Việt ở trong và ngoài nước.
18/09/2019(Xem: 1659)
Gần đây có tin vui, một số Dân Quân Cán Chính VNCH đã tái tập họp, đã thành lập được Chánh Phủ Pháp Định kế tục chánh phủ Việt Nam Cộng Hoà tiền nhiệm.
Tin công nghệ
Giá dầu hiện đã qua thời kỳ hoàng kim do sự bùng nổ của ngành khai thác dầu đá phiến, nhu cầu từ Trung Quốc giảm mạnh còn Tổ Chức Các Nước Xuất Khẩu Dầu Mỏ (OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries) không đồng ý cắt giảm thêm sản lượng.
Galaxy Fold là chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Samsung. Bên cạnh đó, nó cũng là thiết bị đầu tiên với thiết kế như vậy từ một thương hiệu lớn. Việc phát hành sản phẩm được lên kế hoạch cho tháng 04/2019 nhưng đã phải hoãn lại do một số lỗi kỹ thuật.
Hồi năm 2016, Ủy Ban Châu Âu EC yêu cầu Apple trả lại 13 tỷ Euro, tương đương 14.3 tỷ USD tiền thuế cho Ireland. EC cho rằng doanh nghiệp Mỹ nhận nhiều lợi ích thuế "bất hợp pháp" trong 20 năm. Cả chính phủ Ireland lẫn Apple đều phản đối yêu cầu được đưa ra.
Trong khi bay từ Munich đến Singapore hồi đầu tháng 09/2019, một hành khách đã chụp được hình ảnh của một cơn bão sét đang diễn ra và bắt gặp một điều bất ngờ: tia sét khổng lồ.
Biến đổi khí hậu không chỉ gây ra những cơn bão, những đợt nắng nóng mà còn đang khiến tất cả mọi người ốm yếu hơn. Từ hen suyễn, dị ứng theo mùa, bệnh tim mạch, bệnh phổi cho đến cả nguy cơ chấn thương và rủi ro y tế đều được thúc đẩy bởi biến đối khí hậu.
Khoảng giữa tháng 09/2019, một số nguồn tin cho biết, Apple sắp đầu tư một khoản tiền lớn vào Corning để đẩy mạnh quá trình phát triển kính cường lực cho iPhone
Khoảng giữa tháng 09/2019, Facebook đã công bố chi tiết về Hội đồng giám sát tối cao chuyên nhiệm về các quyết định nội dung – có quyền phản bác ý kiến của CEO Mark Zuckerberg.
Khoảng giữa tháng 09/2019, các nhà khoa học tại Viện MIT đã phát minh ra một vật liệu đen hơn cả Vantablack – loại vật liệu phủ của chiếc BMW X6 siêu đen. Vật liệu mới được làm bằng sợi nano carbon với cấu trúc xếp dọc (CNT) phủ trên các lá nhôm khắc chlorine (clo). Kết quả là nó có thể hấp thụ đến 99.995% ánh sáng chiếu vào.
Khoảng giữa tháng 09/2019, một số nguồn tin cho biết, một cựu giám đốc nhà mạng Orange, Yves Maitre đã được chọn làm CEO mới của HTC.
Khoảng giữa tháng 09/2019, trong một thí nghiệm lâm sàng nhỏ ở đại học California, các nhà khoa học cho biết có thể họ đã tìm ra được liều thuốc giúp làm giảm được tốc độ của gen biểu sinh trong cơ thể, đây là loại gen được biết đến như chiếc đồng hồ đo độ tuổi của con người. Nói đơn giản là có vẻ họ đã làm ra được liều thuốc “cải lão hoàn đồng”
Khoảng giữa tháng 09/2019, theo thông tin từ SCMP, cuộc sống của một người phụ nữ trẻ ở miền Đông Trung Quốc đã hoàn toàn bị đảo lộn sau ca phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi.
Khoảng giữa tháng 09/2019, một số nguồn tin cho biết, Facebook vẫn đang nghiên cứu và phát triển một thiết bị kính thông minh trong thời gian qua. Theo các báo cáo, chiếc kính thông minh được tạo ra nhằm thay thế hoàn toàn những chiếc smartphone hiện nay.
Đây là một trong những cơn bão lớn nhất và tồn tại lâu nhất từng được ghi nhận trong Hệ Mặt Trời của chúng ta.
Khoảng giữa tháng 09/2019, Google gửi thư mời cho một sự kiện ra mắt thiết bị phần cứng mới, sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2019 tại thành phố New York. Tại sự kiện, Google sẽ ra mắt bộ đôi smartphone Pixel 4 và Pixel 4 XL, bên cạnh đó là chiếc laptop Pixelbook 2 và loa thông minh Google Home mới.
Khoảng giữa tháng 09/2019, một số nguồn tin cho biết, gói bảo hành mở rộng AppleCare+ sẽ được bổ sung thêm hình thức thanh toán mới, cho phép khách hàng có thể lựa chọn trả tiền theo từng tháng khi ghi danh bảo hành thiết bị. Theo trang 9to5mac, gói AppleCare + bảo hành mới hiện chỉ được cung cấp cho iPhone, iPad và Apple Watch.