Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tại Sao Không Vãng Sinh Khi Đang Hiện Sống Mà Phải Chờ Sau Khi Chết Mới Vãng Sinh?

01/02/200800:00:00(Xem: 8539)

Nếu muốn Vãng Sinh ngay khi dang hiện sống thì chúng ta chỉ cần hiểu rốt ráo về:

"Bát Nhã Tâm Kinh"

Về Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta tạm phương tiện nói nghĩa Hình Tướng và Vô Hình Tướng của nó.

Nghĩa Hình Tướng: Bát Nhã Tâm hay còn gọi là Trí Tuệ Tâm, dược ví như thanh gươm vô cùng rắn chắc, và sắc bén như kim cương, có thể dùng dể chặt dược những vật cứng nhất như sắt, thép v..v..

Nghĩa Vô Tướng: Tâm Trí Bát Nhã chiếu rọi tới dâu thì màn Vô Minh dầu cho có sâu dầy cách mấy cũng phải tan rã.

Đó chỉ là một cách nói, một cách tỉ dụ khi Đức Phật giảng dậy cho các dệ tử dễ hiểu, chứ thật ra thì Tâm Bát Nhã ấy, nó sẵn có ở trong muôn loài, muôn vật chúng sinh chúng ta, nhưng chỉ vì Vô Minh: Tham, Sân, Si quá sâu, và mọi tập khí Hỷ, Nộ, Ái, Ố v..v.. quá dầy, nên chúng ta dã tự che kín Chân Tâm Bát Nhã ấy mà thôi!

Nay muốn Trí Tuệ Bát Nhã hiển bầy, thì chúng ta cũng phải Phương Tiện, dùng một trong 84 ngàn Pháp Môn mà Đức Phật dã trao truyền dể mà Tu; Tu làm sao cho màn Vô Minh mỏng dần di, nghĩa là tùy theo sự Tu Hành chân chính, kiên trì, sự buông xả mọi tập khí và sự nỗ lực cỡ nào thì Tâm Trí Bát Nhã sẽ hiển bầy, ló rạng ra tương ứng với sự Tu Hành của chúng ta như thế ấy.

Còn Chân Tâm Bát Nhã của chúng ta thì lúc nào nó cũng vẫn tự tịnh, tự dịnh, tự chiếu tỏa cùng khắp Pháp Giới, cùng khắp không gian, thời gian, tự nó thông suốt vũ trụ vạn vật huyễn hóa Hình Tướng và Vô Hình Tướng, có/kho^ng, không/co' này.

Trong 260 chữ của Bát Nhã Tâm Kinh dã chỉ thẳng rất rõ ràng, không có nghĩa den, nghĩa bóng gì hết. Chỉ tại chúng ta Vô Minh, luôn sống trong vọng tưởng! Nên lúc nào cũng tự tưởng tượng rồi vẽ râu, vẽ cánh, méo mó sự thật của Bát Nhã, dể tự biến Bát Nhã thành nghĩa hai chiều suôi/ngu+o+.c, trắng/dden của phàm phu thế tục!

Nếu chịu tĩnh tâm bằng những phương tiện như: Niệm Phật, Trì Chú, Thiền Định, Tham Công Án, dể từ Tán Loạn Tâm về Nhất Tâm, tiến tới Vô Tâm rồi vượt cả Vô Tâm/ Hữu Tâm, Nhất Tâm, thì ngay dó là Bát Nhã, là Tính Không, y chang bốn Kinh sau dây dã dẫn chứng:

1.Lăng Nghiêm Kinh:

"Tính không rời Tướng, Tướng không rời Tính."

"Vô Tướng là Hữu Tướng, Hữu Tướng là Vô Tướng."

2. Bát Nhã Tâm Kinh:

"Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc"

"Sắc chính là Không, Không chính là Sắc"

3. Pháp Hoa Kinh: "Cảnh vốn tự Không, dâu cần hoại Tướng"

4. Kinh Duy Ma Cật, Ngài Hỷ Kiến Bồ Tát nói:

- "Sắc tức là Không, chẳng phải Sắc diệt rồi mới là Không; Tính của Sắc tự là Không"

- "Ngũ Uẩn tức là Không, không cần chờ Ngũ Uẩn diệt  rồi mới là Không; Tính Ngũ Uẩn tự là Không, thì Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng y như thế!"

Xin thưa rằng: Không ở dây là Chân Không, là Tính Không, là Pháp Tính,  là cái vốn Vô Vi, nó là Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Hay Biết, dều chỉ là Một Tính, nó còn dược gọi là Tâm Trí Bát Nhã, trường tồn, bất biến.

Tâm Trí này vốn Vô Tướng, nên ẩn mật trong muôn loài, muôn vật hiện hữu;  Cũng vì ẩn mật, nên nó mầu nhiệm thiêng liêng, dồng thời nó lại vi diệu hiện tướng, dể thể hiện hữu dụng cùng khắp nơi nơi, trong muôn loài, vũ trụ, vạn vật. Nó chính là Cha Mẹ của vạn Pháp! Nó rất khó hiểu, nếu chúng ta chỉ hiểu một chiều theo cái hiểu thông thường của Thế Gian: Một là chấp thật, hai là chấp giả; Hay một là chấp Sống, hai là chấp Chết thì hoàn toàn di vào Sinh Tử.

Vậy chúng ta nên hiểu nó bằng cả hai mặt:

Đời/DDa.o; Âm/Du+o+ng; Có/Kho^ng của nó thì mới xong.

Hãy tạm ví Chân Lý như một dồng tiền có hai mặt, hai mặt ấy không thể rời nhau, nếu rời dược nhau thì không phải là dồng tiền! Với Đạo/DDo+`i cũng y như vậy, và Chân Lý thì cũng thế; Do lẽ dó mà trong Kinh nói: "Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp". Cho nên mất Thân này là tự dộng phải có ngay Thân khác, nhưng dặc biệt chỉ có Thân Người là có dầy dủ Sáu Căn, mới có thể hiểu dược cái thâm sâu của Chân Lý này, và mới giải thoát dược Sinh Tử!

Như dã nói ở trên về Chân Lý, Tính Không qua sự minh chứng của bốn Kinh: Lăng Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa, và Duy Ma Cật.

Nay chúng ta hãy cùng suy tư, dể hiểu sâu rộng hơn:

Trước hết nói về mặt Vô Tướng:

Là mặt của bên kia dồng tiền hay còn gọi là Mặt Đạo:

Với những danh từ gán ghép, dặt tên cho nó, làm chúng ta rất nhầm lẫn và khó hiểu! Nay xin dược giải thích rõ hơn về những danh từ dược dặt gọi cho cái Vô Tướng ấy:

"Vô":  Tức là "Không" (dừng chấp là không có gì)

"Âm":  Vì nó Ẩn Mật, Vô Hình Tướng, cũng dược gọi "Âm Cảnh" hay "Âm Thế"

"Vô Tướng":  Tức không có hình dạng gì.

Dù nó dược gọi bằng tên gì chăng nữa, thì cả ba danh từ trên dều nghĩa là: Tính Không, Chân Không.

- Về mặt Hữu Tướng:

Tạm gọi là mặt bên dây của dồng tiền, tức Mặt Đời, nó dược gọi bằng những danh từ sau dây:

Hữu: Tức là Có (Đừng chấp là có thật)

Sắc: Là Sắc Tướng của muôn hình vạn trạng

Dương:  Muôn cảnh vật hiện hữu tại dây, còn gọi là "Dương Thế".

Dù gọi tên là gì, thì cả ba danh từ trên dây vẫn dều cùng một nghĩa là: 

- Muôn cảnh vật hiện tướng dang hiện hữu tại thế gian này".

Chú ý:

Mặt Đời không rời Mặt Đạo, nếu chấp mặt Đời phải tiêu diệt di, rồi vứt bỏ di, dể di kiếm cái Vô tướng là Cực Lạc, là Chân Lý thì chúng ta sẽ di vào cái: "Có Trí mà không có Thân" là hoàn toàn di ngược lại với Chân Lý, cũng là ngược lại với bốn Kinh dã kể ở trên.

Vì là Chân Lý Giải Thoát Sinh Tử nên cũng khó hiểu và khó thâm nhập dược là  lẽ dương nhiên, nhất là dối với những ai ít chịu suy tư, nông cạn và làm biếng, là chưa dủ duyên lành! Trái lại với những ai dã chán ngán cuộc dời Vô Thường, dâu bể, nên muốn xả bỏ Vô Thường và khao khát Chân Ly, là cái giải thoát Sinh Tử thì chẳng ngại gì chông gai; Những hành giả này lúc nào cũng khắc khoải, suy tư, nên dù có khó cách mấy cũng nỗ lực dể hiểu và dể vượt qua.

Nói tóm lại: Khi dã hiểu rốt ráo về cả hai mặt Đời/DDa.o tức là dã thấu dáo về Sắc/Kho^ng của Bát Nhã Tâm, thì chúng ta dã biết chắc chắn rằng: "Pháp Giới Tự Dung Thông"

Sắc/ Không vốn chẳng hai, Thân/Ta^m chỉ là Một 

Tức là: Tướng không rời Tính, Tính không rời Tướng, Vô Tướng không rời Hữu Tướng

Và: Âm Thế chẳng rời Dương Thế

Nếu quả là thế thì không thể nào chúng ta còn bị ở trong tình trạng: Chia xẻ Thân Tâm làm hai, nghĩa là chỉ chọn Cái Tâm mà bỏ di Cái Thân, hay chỉ chọn Cái Không mà bỏ di Cái Sắc, tức là chỉ chọn Cực Lạc là nơi Vô Tướng, mà bỏ di cái Hữu Tướng là cái Thân mình, và vũ trụ vạn vật ngay nơi dang hiện sống; Hiểu như thế là hiểu lầm, tức hiểu một chiều dể rơi vào tình trạng:

Hữu Trí mà Vô Thân (tức Có Trí mà không có Thân)

Là không dúng với những Mạch Kinh dã kể ở trên, cũng chẳng dúng như Đức Phật dã nói:

- Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp"

Vâng, rời làm sao dược mà rời, khi Vũ Trụ Vạn Vật, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới không gì ngoài Sắc với Không.

Vậy thì chúng ta di dâu khi dang Sống cũng như sau khi Chết"

Hay vẫn là hiện hữu ngay dây, với cái Thân Tâm cùng vũ trụ vạn vật dều toàn là Sắc và toàn là Không, cùng là Toàn Tâm Trí Bát Nhã. Xin nhấn mạnh và nhắc lại:

Lăng Nghiêm Kinh:

Tính là Tướng, Tướng là Tính.

Thân Tâm Tính Giác là Chân Không, Tính Không là Chân Giác.

Tính của Địa, Thủy, Hỏa, Phong (Đất, Nước, Gió, Vũ Trụ,  Lửa)  là Chân Không;

Vạn Vật Tính của Chân Không là Địa, Thủy, Hỏa, Phong (Đất, Nước, Gió, Lửa).

Và cũng xin nhắc lại một lần nữa: Ngài Hỷ Kiến trong

Kinh Duy Ma Cật nói về Bát Nhã Tâm Kinh:

- "Sắc tức là Không, chẳng phải Sắc diệt rồi mới Không,

Tính Sắc tự Không"

- "Ngũ Uẩn tức là Không, chẳng phải Ngũ Uẩn diệt rồi mới Không, Tính Ngũ Uẩn tự Không thì: Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng thế".

Như vậy Thân Tâm, Vũ Trụ Thế Giới là dồng nhất; Đã hiểu rốt ráo về Thân Tâm và Vũ Trụ Vạn Vật cùng một Chân Lý như thế, thì phải chăng chúng ta dã và dang Vãng Sinh khi dang hiện Sống, nghĩa là Vãng Sinh Khi Đang Mở Mắt, thật là vô cùng tuyệt diệu!

Vậy thì tại sao phải chờ sau khi Chết mới Vãng Sinh" Có nghĩa là chờ khi mắt dã nhắm lại rồi, thì liệu có trễ không" Liệu lúc ấy chúng ta có hiểu nổi cái Chân Lý Thâm Sâu của Tâm Trí Bát Nhã không" Cho dù có Minh Sư khai thị rõ ràng tới dâu, e cũng vẫn khó lắm!

Chú ý:

Xin dừng "chấp thật" trong nghĩa "Sắc" với "Không", mà phải hiểu như sau dây mới là thật hiểu:

"Sắc" chẳng phải "Sắc", mới thật là "Sắc"

"Không" chẳng phải "Không", mới thật là "Không"

Vì phủ dịnh nên "Không"

Vì thừa nhận nên "Bất Không" (Không phải là không ngơ)

Vì phủ dịnh nên "Vô Ngã"

Vì thừa nhận nên "Có Ngã" (Đại Ngã)

Do dó: Chẳng nói phủ dịnh, cũng chẳng nói thừa nhận, mà vượt ra ngoài phủ dịnh lẫn thừa nhận.

Thiền Viện Sùng Nghiêm

11561 Magnolia Street

Garden Grove, CA 92841

Tel: (714) 636-0118

Web-Site: WWW. Thienviensungnghiem.Com

Emai : Sungnghiem@Hotmail.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos năm nay, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger đã đề ra một giải pháp cho cuộc chiến Ukraine. Theo Kissinger, một thất bại nhục nhã của Moscow sẽ nguy hiểm cho thế giới, trong khi Ukraine nhượng một phần lãnh thổ cho Nga sẽ là một khoản đầu tư khả thi về hòa bình về lâu dài cho châu Âu...
Chủ trương gọi là “đoàn kết dân tộc” trong ngoài của đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn có câu “thần chú”, đó là: “Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam” (Nghị quyết 36, ngày 26/03/2004). Nhưng bên trong tuyên bố này là trăm mưu ngàn kế để cho đảng nắm giữ chiếc hầu bao tinh thần và vật chất của người Việt Nam ở nước ngoài...
Luật súng sẽ còn là vấn đề tranh cãi trong xã hội Hoa Kỳ và các chính khách ủng hộ súng sẽ còn tiếp tục tạo sự dễ dàng trong súng đạn một khi chiếc ghế của họ vẫn còn bảo đảm, bất chấp lời nói và việc làm hoàn toàn trái ngược...
✱ SCMP HK: Viên chức Mỹ - Rõ ràng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hứa hẹn chế độ tự trị và quyền tự do cho Hồng Kông nhưng đã bị mất uy tín hoàn toàn trong năm qua ✱ CVS Taiwan: Kế hoạch phòng thủ của Đài Bắc dựa trên chiến lược chiến tranh phi đối xứng qua cái được gọi là "học thuyết con nhím" ✱ DW Germany: TT Đài Loan - "Tình hình gần đây ở Ukraine một lần nữa chứng minh rằng việc bảo vệ đất nước, ngoài sự đoàn kết và giúp đỡ quốc tế, còn phụ thuộc vào sự đoàn kết của nhân dân." ✱ Global Times TQ: Nhận xét của Biden về việc "can thiệp quân sự" vào Đài Loan không hớ hênh - Mỹ thay đổi từ "sự mơ hồ chiến lược" sang "sự rõ ràng chiến lược" về chính sách một Trung Quốc. ✱ SCMP HK: Những vòng nguyệt quế mà ông Biden đã nhận được từ việc kết hợp các nước NATO cùng đối phó với Nga, và có lẽ gián tiếp chống lại Trung Quốc...
Chiến tranh do Putin đem tới Ukraine hôm 24/02/22 sẽ khó tránh sẽ làm bùng vỡ cái trật tự của thế giới. Tức một thứ «big-bang địa chánh». Trước giờ Âu châu vẫn nghĩ mình đứng ở vòng ngoài cuộc tranh chấp Nga-Mỹ thì nay lại thấy mình đang ở ngay trung tâm. Và Tàu là nước nhờ tình hình này mà có lợi thế...
Pháp luật nghiêm minh tạo ra một xã hội lành mạnh, một nhà nước vững bền. Luật pháp bất minh là biểu hiện chính xác và sâu xa một nhà nước suy vong...
... tại sao vào thời điểm “giữa nhiệm kỳ 5 năm” của khóa đảng XIII (2021– 2026), khi những vận động kế vị ông Trọng diễn ra âm thầm nhưng gay gắt trong nội bộ, thì ông Thưởng lại nhắc đến lời dậy của ông Hồ về “đạo đức cách mạng” và “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” trong cán bộ, đảng viên?
Sau tất cả những nỗ lực của Nga nhằm gây bất ổn, xâm nhập và sát nhập Ukraine đã ít nhiều thất bại, Moscow phát động một cuộc chiến tranh xâm lược quy mô. Do đó, cuộc xung đột địa chính trị giữa Nga và phương Tây về trật tự an ninh châu Âu bước vào một giai đoạn mới...
✱ Ông Thiệu tán thành một cách không chính thức về một cuộc tiến công vào Tchepone, trong khi Kissinger dành ưu tiên cho chiến dịch ở Hạ Lào ✱ Tướng Lãm phản đối: Trong khi lập kế hoạch tấn công, các đại diện của Lực lượng Không quân 7 đề nghị sử dụng B-52, sau đó dùng máy bay vận tải thả những quả bom nặng 15.000 pound để dọn bãi đáp trong rừng rậm. Tuy nhiên, bị Tướng Lãm phản đối, Ông ta muốn ... ✱ TT Thiệu từ chối đề nghị của Mỹ kéo dài thời gian hành quân tại Lào ✱ Việt Nam hóa chiến tranh chẳng qua là Hoa Kỳ muốn miền Nam Việt Nam phải hy sinh đến người lính cuối cùng.
Tới nay, quân đội Ukraine đã đẩy lui quân Nga ra khỏi những vùng bị tạm chiếm trong thời gian vừa qua, ra xa tới cả năm mươi kilo-mét. Thành phố bắt đầu hoạt động trở lại, tuy chưa đầy đủ, chỉ mới năm ba mươi phần trăm. Các đô thị và thị trấn đổ nát hãy còn ngổn ngang vì chưa kịp thu dọn. Nhưng đó là dấu hiệu cho thấy Putin đã không chiếm được Ukraine như ông ta ước tính. Có người nói ngay từ buổi đầu Putin đã thua và cái mất lớn nhứt của ông ta là uy tín của một vị lãnh tụ một đại cường nguyên tử. Theo nhà văn Nga Andreï Kourkov thì Putin đã thật sự chết rồi về mặt chánh trị. Nhưng nay thì Putin lại chết một lần nữa về mặt văn hóa. Putin và Nga mất sạch ở Ukraine...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.