Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tại Sao Không Vãng Sinh Khi Đang Hiện Sống Mà Phải Chờ Sau Khi Chết Mới Vãng Sinh?

01/02/200800:00:00(Xem: 7598)

Nếu muốn Vãng Sinh ngay khi dang hiện sống thì chúng ta chỉ cần hiểu rốt ráo về:

"Bát Nhã Tâm Kinh"

Về Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta tạm phương tiện nói nghĩa Hình Tướng và Vô Hình Tướng của nó.

Nghĩa Hình Tướng: Bát Nhã Tâm hay còn gọi là Trí Tuệ Tâm, dược ví như thanh gươm vô cùng rắn chắc, và sắc bén như kim cương, có thể dùng dể chặt dược những vật cứng nhất như sắt, thép v..v..

Nghĩa Vô Tướng: Tâm Trí Bát Nhã chiếu rọi tới dâu thì màn Vô Minh dầu cho có sâu dầy cách mấy cũng phải tan rã.

Đó chỉ là một cách nói, một cách tỉ dụ khi Đức Phật giảng dậy cho các dệ tử dễ hiểu, chứ thật ra thì Tâm Bát Nhã ấy, nó sẵn có ở trong muôn loài, muôn vật chúng sinh chúng ta, nhưng chỉ vì Vô Minh: Tham, Sân, Si quá sâu, và mọi tập khí Hỷ, Nộ, Ái, Ố v..v.. quá dầy, nên chúng ta dã tự che kín Chân Tâm Bát Nhã ấy mà thôi!

Nay muốn Trí Tuệ Bát Nhã hiển bầy, thì chúng ta cũng phải Phương Tiện, dùng một trong 84 ngàn Pháp Môn mà Đức Phật dã trao truyền dể mà Tu; Tu làm sao cho màn Vô Minh mỏng dần di, nghĩa là tùy theo sự Tu Hành chân chính, kiên trì, sự buông xả mọi tập khí và sự nỗ lực cỡ nào thì Tâm Trí Bát Nhã sẽ hiển bầy, ló rạng ra tương ứng với sự Tu Hành của chúng ta như thế ấy.

Còn Chân Tâm Bát Nhã của chúng ta thì lúc nào nó cũng vẫn tự tịnh, tự dịnh, tự chiếu tỏa cùng khắp Pháp Giới, cùng khắp không gian, thời gian, tự nó thông suốt vũ trụ vạn vật huyễn hóa Hình Tướng và Vô Hình Tướng, có/kho^ng, không/co' này.

Trong 260 chữ của Bát Nhã Tâm Kinh dã chỉ thẳng rất rõ ràng, không có nghĩa den, nghĩa bóng gì hết. Chỉ tại chúng ta Vô Minh, luôn sống trong vọng tưởng! Nên lúc nào cũng tự tưởng tượng rồi vẽ râu, vẽ cánh, méo mó sự thật của Bát Nhã, dể tự biến Bát Nhã thành nghĩa hai chiều suôi/ngu+o+.c, trắng/dden của phàm phu thế tục!

Nếu chịu tĩnh tâm bằng những phương tiện như: Niệm Phật, Trì Chú, Thiền Định, Tham Công Án, dể từ Tán Loạn Tâm về Nhất Tâm, tiến tới Vô Tâm rồi vượt cả Vô Tâm/ Hữu Tâm, Nhất Tâm, thì ngay dó là Bát Nhã, là Tính Không, y chang bốn Kinh sau dây dã dẫn chứng:

1.Lăng Nghiêm Kinh:

"Tính không rời Tướng, Tướng không rời Tính."

"Vô Tướng là Hữu Tướng, Hữu Tướng là Vô Tướng."

2. Bát Nhã Tâm Kinh:

"Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc"

"Sắc chính là Không, Không chính là Sắc"

3. Pháp Hoa Kinh: "Cảnh vốn tự Không, dâu cần hoại Tướng"

4. Kinh Duy Ma Cật, Ngài Hỷ Kiến Bồ Tát nói:

- "Sắc tức là Không, chẳng phải Sắc diệt rồi mới là Không; Tính của Sắc tự là Không"

- "Ngũ Uẩn tức là Không, không cần chờ Ngũ Uẩn diệt  rồi mới là Không; Tính Ngũ Uẩn tự là Không, thì Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng y như thế!"

Xin thưa rằng: Không ở dây là Chân Không, là Tính Không, là Pháp Tính,  là cái vốn Vô Vi, nó là Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Hay Biết, dều chỉ là Một Tính, nó còn dược gọi là Tâm Trí Bát Nhã, trường tồn, bất biến.

Tâm Trí này vốn Vô Tướng, nên ẩn mật trong muôn loài, muôn vật hiện hữu;  Cũng vì ẩn mật, nên nó mầu nhiệm thiêng liêng, dồng thời nó lại vi diệu hiện tướng, dể thể hiện hữu dụng cùng khắp nơi nơi, trong muôn loài, vũ trụ, vạn vật. Nó chính là Cha Mẹ của vạn Pháp! Nó rất khó hiểu, nếu chúng ta chỉ hiểu một chiều theo cái hiểu thông thường của Thế Gian: Một là chấp thật, hai là chấp giả; Hay một là chấp Sống, hai là chấp Chết thì hoàn toàn di vào Sinh Tử.

Vậy chúng ta nên hiểu nó bằng cả hai mặt:

Đời/DDa.o; Âm/Du+o+ng; Có/Kho^ng của nó thì mới xong.

Hãy tạm ví Chân Lý như một dồng tiền có hai mặt, hai mặt ấy không thể rời nhau, nếu rời dược nhau thì không phải là dồng tiền! Với Đạo/DDo+`i cũng y như vậy, và Chân Lý thì cũng thế; Do lẽ dó mà trong Kinh nói: "Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp". Cho nên mất Thân này là tự dộng phải có ngay Thân khác, nhưng dặc biệt chỉ có Thân Người là có dầy dủ Sáu Căn, mới có thể hiểu dược cái thâm sâu của Chân Lý này, và mới giải thoát dược Sinh Tử!

Như dã nói ở trên về Chân Lý, Tính Không qua sự minh chứng của bốn Kinh: Lăng Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa, và Duy Ma Cật.

Nay chúng ta hãy cùng suy tư, dể hiểu sâu rộng hơn:

Trước hết nói về mặt Vô Tướng:

Là mặt của bên kia dồng tiền hay còn gọi là Mặt Đạo:

Với những danh từ gán ghép, dặt tên cho nó, làm chúng ta rất nhầm lẫn và khó hiểu! Nay xin dược giải thích rõ hơn về những danh từ dược dặt gọi cho cái Vô Tướng ấy:

"Vô":  Tức là "Không" (dừng chấp là không có gì)

"Âm":  Vì nó Ẩn Mật, Vô Hình Tướng, cũng dược gọi "Âm Cảnh" hay "Âm Thế"

"Vô Tướng":  Tức không có hình dạng gì.

Dù nó dược gọi bằng tên gì chăng nữa, thì cả ba danh từ trên dều nghĩa là: Tính Không, Chân Không.

- Về mặt Hữu Tướng:

Tạm gọi là mặt bên dây của dồng tiền, tức Mặt Đời, nó dược gọi bằng những danh từ sau dây:

Hữu: Tức là Có (Đừng chấp là có thật)

Sắc: Là Sắc Tướng của muôn hình vạn trạng

Dương:  Muôn cảnh vật hiện hữu tại dây, còn gọi là "Dương Thế".

Dù gọi tên là gì, thì cả ba danh từ trên dây vẫn dều cùng một nghĩa là: 

- Muôn cảnh vật hiện tướng dang hiện hữu tại thế gian này".

Chú ý:

Mặt Đời không rời Mặt Đạo, nếu chấp mặt Đời phải tiêu diệt di, rồi vứt bỏ di, dể di kiếm cái Vô tướng là Cực Lạc, là Chân Lý thì chúng ta sẽ di vào cái: "Có Trí mà không có Thân" là hoàn toàn di ngược lại với Chân Lý, cũng là ngược lại với bốn Kinh dã kể ở trên.

Vì là Chân Lý Giải Thoát Sinh Tử nên cũng khó hiểu và khó thâm nhập dược là  lẽ dương nhiên, nhất là dối với những ai ít chịu suy tư, nông cạn và làm biếng, là chưa dủ duyên lành! Trái lại với những ai dã chán ngán cuộc dời Vô Thường, dâu bể, nên muốn xả bỏ Vô Thường và khao khát Chân Ly, là cái giải thoát Sinh Tử thì chẳng ngại gì chông gai; Những hành giả này lúc nào cũng khắc khoải, suy tư, nên dù có khó cách mấy cũng nỗ lực dể hiểu và dể vượt qua.

Nói tóm lại: Khi dã hiểu rốt ráo về cả hai mặt Đời/DDa.o tức là dã thấu dáo về Sắc/Kho^ng của Bát Nhã Tâm, thì chúng ta dã biết chắc chắn rằng: "Pháp Giới Tự Dung Thông"

Sắc/ Không vốn chẳng hai, Thân/Ta^m chỉ là Một 

Tức là: Tướng không rời Tính, Tính không rời Tướng, Vô Tướng không rời Hữu Tướng

Và: Âm Thế chẳng rời Dương Thế

Nếu quả là thế thì không thể nào chúng ta còn bị ở trong tình trạng: Chia xẻ Thân Tâm làm hai, nghĩa là chỉ chọn Cái Tâm mà bỏ di Cái Thân, hay chỉ chọn Cái Không mà bỏ di Cái Sắc, tức là chỉ chọn Cực Lạc là nơi Vô Tướng, mà bỏ di cái Hữu Tướng là cái Thân mình, và vũ trụ vạn vật ngay nơi dang hiện sống; Hiểu như thế là hiểu lầm, tức hiểu một chiều dể rơi vào tình trạng:

Hữu Trí mà Vô Thân (tức Có Trí mà không có Thân)

Là không dúng với những Mạch Kinh dã kể ở trên, cũng chẳng dúng như Đức Phật dã nói:

- Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp"

Vâng, rời làm sao dược mà rời, khi Vũ Trụ Vạn Vật, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới không gì ngoài Sắc với Không.

Vậy thì chúng ta di dâu khi dang Sống cũng như sau khi Chết"

Hay vẫn là hiện hữu ngay dây, với cái Thân Tâm cùng vũ trụ vạn vật dều toàn là Sắc và toàn là Không, cùng là Toàn Tâm Trí Bát Nhã. Xin nhấn mạnh và nhắc lại:

Lăng Nghiêm Kinh:

Tính là Tướng, Tướng là Tính.

Thân Tâm Tính Giác là Chân Không, Tính Không là Chân Giác.

Tính của Địa, Thủy, Hỏa, Phong (Đất, Nước, Gió, Vũ Trụ,  Lửa)  là Chân Không;

Vạn Vật Tính của Chân Không là Địa, Thủy, Hỏa, Phong (Đất, Nước, Gió, Lửa).

Và cũng xin nhắc lại một lần nữa: Ngài Hỷ Kiến trong

Kinh Duy Ma Cật nói về Bát Nhã Tâm Kinh:

- "Sắc tức là Không, chẳng phải Sắc diệt rồi mới Không,

Tính Sắc tự Không"

- "Ngũ Uẩn tức là Không, chẳng phải Ngũ Uẩn diệt rồi mới Không, Tính Ngũ Uẩn tự Không thì: Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng thế".

Như vậy Thân Tâm, Vũ Trụ Thế Giới là dồng nhất; Đã hiểu rốt ráo về Thân Tâm và Vũ Trụ Vạn Vật cùng một Chân Lý như thế, thì phải chăng chúng ta dã và dang Vãng Sinh khi dang hiện Sống, nghĩa là Vãng Sinh Khi Đang Mở Mắt, thật là vô cùng tuyệt diệu!

Vậy thì tại sao phải chờ sau khi Chết mới Vãng Sinh" Có nghĩa là chờ khi mắt dã nhắm lại rồi, thì liệu có trễ không" Liệu lúc ấy chúng ta có hiểu nổi cái Chân Lý Thâm Sâu của Tâm Trí Bát Nhã không" Cho dù có Minh Sư khai thị rõ ràng tới dâu, e cũng vẫn khó lắm!

Chú ý:

Xin dừng "chấp thật" trong nghĩa "Sắc" với "Không", mà phải hiểu như sau dây mới là thật hiểu:

"Sắc" chẳng phải "Sắc", mới thật là "Sắc"

"Không" chẳng phải "Không", mới thật là "Không"

Vì phủ dịnh nên "Không"

Vì thừa nhận nên "Bất Không" (Không phải là không ngơ)

Vì phủ dịnh nên "Vô Ngã"

Vì thừa nhận nên "Có Ngã" (Đại Ngã)

Do dó: Chẳng nói phủ dịnh, cũng chẳng nói thừa nhận, mà vượt ra ngoài phủ dịnh lẫn thừa nhận.

Thiền Viện Sùng Nghiêm

11561 Magnolia Street

Garden Grove, CA 92841

Tel: (714) 636-0118

Web-Site: WWW. Thienviensungnghiem.Com

Emai : Sungnghiem@Hotmail.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
75 năm lặng lẽ trôi qua như nước chảy qua cầu, nhưng cái gọi là “Cách mạng tháng Tám 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, như Tuyên giáo đảng tuyên truyền năm này qua năm khác có thật hay đồ giả?
Đâu là nguyên nhân của Trận Đói Tháng Ba Năm Ất Dậu 1945, một trận đói chưa từng có trong lịch sử, đã cướp đi mạng sống của hai triệu người dân Việt ? Và, Mặt trận Việt Minh khi ấy có thật đã ra quân cứu đói ?
Từ hơn một thập niên qua, đảng cộng sản trung Quốc đã nỗ lực thành lập hàng loạt Viện Khổng Tử trên khắp thế giới nhằm quảng bá « ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc » bằng những lớp học và sách giáo khoa do viện này cung cấp.
«Kỳ thị chủng tộc kềm hãm đà phát triển của Mỹ». Vào lúc kinh tế Hoa Kỳ điêu đứng vì đại dịch Covid-19 và các cộng đồng người da màu bị thiệt hại nghiêm trọng nhấ t- cả về mặt y tế lẫn tài chính, lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp Ngân Hàng Trung Ương Mỹ FED, Raphael Bostic, xem những bất công trong xã hội là trở lực đối với tăng trưởng tại nền kinh tế số 1 thế giới.
Đại Hội đảng Dân Chủ 2020 cho thấy tính đa dạng chính trị, văn hóa, chủng tộc và những khó khăn đảng Dân Chủ đang phải đối đầu, liệu liên danh Biden – Harris có thể vượt qua các khó khăn giành thắng lợi trong kỳ bầu cử sắp tới?
Sáng nay, anh Hoàng Ngân Hà, người bạn lưu niên ở cùng thành phố Sacramento thủ phủ tiểu bang California, nhắn tin: “Phan Mộng Hoàn ra đi hôm qua! Đoàn biết chưa?”. Tôi mới đọc xong tin nhắn và mới uống hết nửa ly trà Bắc Thái thì có tin anh Hà nhắn tiếp: “Đoàn biết Diệu Phương, người đẹp của Huế (ở bên Gia Hội - Mã ông Trạng) cũng đã ra đi ở Canada? TKL viết một bài tưởng niệm cảm động lắm!”
Từ trước tới nay nhiều người thường nghĩ rằng bản năng mẫu tử (instinct maternel) là một khả năng thiên phú và tự nhiên ở tất cả mọi người mẹ, nhưng thực tế đôi khi không đúng như vậy ở một số người đàn bà. Các nhà tâm lý học nghĩ rằng danh từ bản năng rất đúng ở thú vật nhưng không mấy phù hợp ở người.
Mỗi độ tháng bảy âm lịch về, người con phật laị nao nức chuẩn bị cho mùa hiếu hội. Vu Lan báo hiếu đã trở thành một lễ hội quan trọng trong đạo Phật cũng như truyền thống văn hoá của dân tộc. Một năm có nhiều ngày lễ nhưng với với con Phật có lẽ ngày tết, ngày lễ Phật đản sanh và lễ Vu Lan là quan trọng nhất.
Thời nay mà còn nói đến chữ “hiếu” sẽ có người cho là cổ hủ, lỗi thời. Kỳ thực, đạo hiếu, đạo làm con (1) thời xưa đã bị chê là lỗi thời theo sự xuống trào, mất ảnh hưởng của Việt-Nho từ giữa thế kỷ 19 rồi, không phải đợi đến ngày nay.
Chúng tôi có hai đứa con, một gái và một trai, Tất cả đều đã có gia đình và con cái hết rồi. Con gái lớn Lan Châu 42 tuổi, là bác sĩ và có phòng mạch tư, ở không xa nhà, nhưng thằng em Nghĩa 39 tuổi, thì nhà cửa ở tận bên Alberta, phía Tây Canada. Thằng nhỏ làm việc cho một cty điện toán quốc tế bên đó.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.