Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

VN: Tự Diễn Biến Lan Nhanh? Đảng Bảo Củng Cố, Đảng Viên Gân Cổ Quay Đi

12/10/200700:00:00(Xem: 7997)

Hoa Thịnh Đốn.- Không  phải tự nhiên hay do “diễn biến hòa bình” hoặc “ddánh phá của các thế lực thù địch” mà  số  đảng viên  Cộng sản suy thoái tư tưởng  đến mức nghiêm trọng đã  mỗi ngày một lên cao. 

Lớp người mà từ xưa  đảng Cộng sản Việt Nam vẫn  khoe có đạo đức cách mạng, gương mẫu để làm theo phương châm “cán bộ đi trước làng nước theo sau” ngày nay đã tự lột áo để  tranh nhau sống với quan liêu, cửa quyền, tham nhũng và lãng phí của mồ hôi, nước mắt của nhân dân.

Hai phong trào học tập, làm theo “tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “tự phê bình và phê bình” rầm rộ thì có nhưng vẫn nhạt như nước lã ao bèo vì không mang lại kết qủa nào rõ rệt. Những người đứng đầu cơ quan để xẩy ra tham nhũng, đáng lẽ phải bị trừng phạt theo lệnh đảng thì vẫn nhăn răng ra lãnh đạo và lên chức, lên lương.

Các biện pháp kỷ luật đi từ “khiển trách” đến “cảnh cáo” và “cách chức” theo  Nghị định số 107/2006/NDD-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”.

Ngày 4/10, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội họp thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về “ddánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008” đã kết luận: “Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã thu được kết quả nhất định, nhưng nhìn chung tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn bức xúc…”

“Bức xúc” có nghĩa còn nhiều rối ren, vướng mắc, chưa làm đến nơi đến chốn hay vẫn là chuyện “nước đổ đầu vịt”, hay “nói nhiếu làm ít”. Thời gian hai năm thi hành Luật phóng, chống tham nhũng mới giải quyết được một số vụ, trong khi tham nhũng trong cán bộ, đảng viên thì leo thang hàng ngày.

Đảng cố sống như không có hiện tượng này để bắt cả xã hội  phải kiên định cái Chủ nghĩa  Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã làm cho  người dân  chán đến tận cổ.

Tình trạng có hai cách nghĩ trong một lẽ sống của cán bộ, đảng viên Cộng sản Việt Nam sau hơn 20 năm Đổi mới  hiện lên  từng ngày, nếu không phải là từng giờ.

Nhưng do đâu mà có tình trạng đảng không chống nổi tham nhũng" Vì chỉ có những kẻ có chức, có quyền mới có thể tham nhũng. Những cấp cán bộ cò con có tham nhũng thì cũng chỉ có thể nhặt từng đồng bạc lẻ của những người cần đến sự giúp đỡ của họ, không sao sánh  bằng tham nhũng của  những cán bộ ngành kinh tế, dịch vụ và  an ninh.

Vậy  “quốc nạn”  tham nhũng này có phải do đạo đức được gọi là “cách mạng” của cán bộ, đảng viên Cộng sản đã suy đồi hay chính con người Cộng sản đã “mất gốc” cách mạng  nên tư tưởng bị lệch lạc,suy đồi đến độ  không còn nhớ gì đến lời “Bác” dậy  là phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”"

Có lẽ vì thế  mà ngày 5/10 (07), báo Điện tử của Trung ương đảng CSVN đã cho đăng bài của  Phạm Thuý Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, cảnh giác cán bộ làm công tác tư tưởng phải đề phòng cả “nguy cơ tự diễn biến tư tưởng” trong đảng.

Dương bảo cán bộ ngành tư tưởng phải biết: “Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ tự diễn biến ở cả Trung ương và các ngành, các cấp.”

Đây là lần đầu tiên đã có bài viết cảnh báo công khai về một  nguy cơ “tự diễn biến” ngay trong lòng đảng.

Lẽ nào hiện tượng “tự diễn biến hòa bình”, hay “nội thù” đã sinh sôi, nẩy nở trong nội bộ đảng từ căn bệnh tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, bênh che, chạy tội, trên bảo dưới không nghe, hay làm láo báo cáo hay diễn ra hàng ngày trong nhiều năm  mà cấp lãnh đạo  không biết " Hay là biết mà không làm gì được "

Dương tiết lộ: “Yếu kém của công tác tư tưởng đã được chỉ ra từ nhiều năm nhưng chậm được khắc phục đó là: công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, tính chiến đấu còn hạn chế, chưa sát thực tiễn và linh hoạt; chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái; thiếu quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống. Chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong tổ chức Đảng còn thấp, thiếu tính chiến đấu, phạm vi tác động, ảnh hưởng của công tác tư tưởng có dấu hiệu bị thu hẹp. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch còn bị thụ động, hiệu quả thấp. Nội dung phương pháp công tác tư tưởng chậm đổi mới, công tác tư tưởng trở lên lạc hậu so với yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới…”

“…Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hiện nay trong Đảng và trong xã hội còn có một số vấn đề tư tưởng đáng quan tâm: Kết luận Hội nghị Trung ương 12 khóa IX đã chỉ rõ, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hoạt động của một số kẻ xấu, các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực phản động trong và ngoài nước ngày càng tăng lên.”

Lạ chưa" Những thứ “yếu kém” này đã được nói như “Cuốc kêu mùa hè” từ thời Đỗ Mười (Khóa VII), qua Lê Khả Phiêu (Khoá VIII), rồi truyền lại cho Nông Đức Mạnh liên tiếp trong hai khoá IX và X bây giờ chứ có mới lạ gì đâu mà còn phải nhắc lại"

Nhưng cũng chính nhờ vào sự nói lại này mà tòan dân mới thấy được sự “sáng suốt”, “anh minh” và “vĩ đại” của đảng CSVN cũng như sự lớn mạnh của “các thế lực phản động trong và ngoài nước ngày càng tăng lên.”

Dương  cũng không quên bắt chước theo các lãnh tụ đảng để hù họa: “Trước những biến đổi phức tạp trên trường quốc tế và nhất là những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đối với nước ta đang đặt ra hàng loạt các vấn đề đòi hỏi Đảng phải phát huy hơn nữa vai trò của công tác tư tưởng, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, tiếp tục bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng thành công CNXH.”

NÔNG ĐỨC MẠNH

Nhưng không phải  chỉ có cán bộ tư tưởng “tép riu” Phạm Thuý Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã viết về những vấn đề mới của công tác tư tưởng.   Ngày 8-10 tại Hà Nội, Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đã  dự buổi làm việc của Ban Bí thư Trung ương Đảng với Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác này.

Tại buổi họp, Mạnh quyết đã nhắc lại nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) nói rằng: “Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, tính chiến đấu còn hạn chế, chưa sát thực tiễn và chưa linh hoạt; chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái; thiếu quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong tổ chức đảng thấp, thiếu tính chiến đấu.”

“Phạm vi ảnh hưởng của công tác tư tưởng có dấu hiệu bị thu hẹp; đấu tranh phản bác các quan điển sai trái, thù địch còn bị động, hiệu quả thấp. Xuất hiện xu hướng hạ thấp chức năng giáo dục, xa rời các chức năng cao quý của văn học- nghệ thuật cách mạng. Nội dung, phương pháp công tác tư tưởng chậm đổi mới. Công tác lý luận lạc hậu trên một số mặt, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn đang vận động nhanh chóng, phong phú, phức tạp; chưa giải đáp được nhiều vấn đề thực tiễn đất nước đặt ra; chất lượng các sản phẩm nghiên cứu lý luận chưa cao; lý luận chưa làm tốt chức năng định hướng cho hoạt động thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.”

 “Trình độ đội ngũ cán bộ lý luận còn bất cập so với yêu cầu mới. Công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động lý luận, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị trong nhà trường chậm đổi mới, chưa theo kịp trình độ phát triển và yêu cầu của xã hội. Công tác báo chí còn nhiều yếu kém, thiếu nhạy bén chính trị, xa rời tôn chỉ mục đích, xa rời sự lãnh đạo của Đảng; công tác chỉ đạo, quản lý báo chí còn nhiều hạn chế; công tác chỉ đạo, quản lý trong lĩnh vực khoa giáo chưa đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội đặt ra.”

Báo Điện tử của Trung ương  còn tường thuật: “Tổng Bí thư nêu rõ, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương cần tập trung thực hiện thật tốt các mục tiêu sau: Góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân; giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, phấn đấu từ nay đến Đại hội XI của Đảng ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, khắc phục một bước quan trọng tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.”

Đáng chú ý là trong cuộc họp, Mạnh đã yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương phải: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác, làm rõ một số vấn đề cấp bách còn có những ý kiến khác nhau, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hôi, chuẩn bị bổ sung, phát triển cương lĩnh của Đảng.”

Điều này cho thấy nội bộ đảng CSVN vẫn chưa thống nhất quan điểm về chính sách và đường lối của  công tác tư tưởng, quan trọng hơn cả là vấn đề  có nên tiếp tục “kiên dịnh chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” như ý kiến của nhiều cán bộ lãnh đạo đã nêu lên trong thời gian qua. -/-

(10/07)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như mọi buổi sáng, qua khung cửa sổ trên lầu, tôi âm thầm nhìn những sinh hoạt hằng ngày của nhiều người láng giềng thầm lặng, nơi hai góc đường của một khu vực dân cư rất yên tĩnh. Bất ngờ, điện thoại reng. Tôi nhận ra giọng của chị Phương Nga – cháu gọi giáo sư Lê Văn Đào bằng cậu – từ Canada.
Đêm 10 tháng 12 năm 2020 con gái Hoàng Oanh Carina từ Úc châu gọi điện cho bác Lộc. Bố con mất rồi. Ngày nay đang dịch Covid 19 làm sao có lễ nghi quân cách. Sáng thứ sáu 11 tháng 12 tôi gửi khẩn cấp lá cờ vàng cho nhà quàn để phủ lên di hài người anh hùng mỏi mệt của khóa 5 phụ Vì Dân học tại trường Võ bị Đà Lạt. Xin các bạn cùng khóa Vì Dân 1955 tại Thủ Đức và Đà Lạt hiện chẳng còn bao nhiêu, hãy đốt một nén hương tưởng niệm cho Hoàng Tích Hữu Ái.
Bắt đầu tuần này, hầu hết cư dân California lại phải ở nhà cho đến ngày 5/1/2021. Đây là lần thứ hai lệnh cấm túc – Stay At Home – được ban hành để phòng lây lan Covid-19 trên diện rộng. Sau Lễ Tạ ơn 26/11 chính quyền và giới chức y tế quan ngại số ca nhiễm và người nhập viện sẽ tăng vì dân chúng chủ quan, dù đã được khuyến cáo không nên về thăm gia đình hay tụ họp mừng lễ. Nhiều người dường như không nghe lời khuyến cáo nên một tuần sau kỳ nghỉ số nhiễm Covid-19 tăng vọt trên toàn nước Mỹ. Giới chức y tế quan ngại nhất là người phải vào bệnh viện cũng tăng nhanh, số giuờng cấp cứu ICU (Intensive Care Unit) không có đủ để đáp ứng nhu cầu trong những ngày mùa đông trước mặt. Hôm Lễ Tạ ơn, gia đình tôi cũng dự dịnh xum họp anh em, con cháu như mọi năm, nhưng sẽ làm ngoài vườn sau vào giờ trưa, không quá 20 người và trong vòng hai tiếng đồng hồ, như khuyến cáo của chính quyền tiểu bang và quận hạt. Nhưng rồi các em nói thôi, vì không biết thời tiết ngày đó sẽ ra sao.
Thảm kịch “vượt tuyến” khiến dư luận xôn xao nhất (có lẽ) là trường hợp của Vũ Anh Khanh. Nhà thơ Viên Linh tường thuật: “Sau 20 tháng 7, 1954, ông tập kết ra Bắc, nhưng rồi chỉ ba năm sau ông quyết định bơi qua sông Bến Hải trở lại quê hương bản quán, thì một mũi tên tẩm thuốc độc từ bờ Bắc bắn theo ông. Thi sĩ đã không tới được bến bờ tự do, Bến Hải đã trở thành một dòng sông vĩnh biệt.”
Đến nay, sau ngày khối Cộng sản Liên Sô và các nước Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu tan rã từ 1989 đến 1991, tuy chủ nghĩa Cộng sản vẫn còn trên giấy, nhưng trên Thế giới chỉ còn lại 4 nước bám lấy cái phao của Chủ nghĩa thoái trào và sắt máu này. Đó là Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cuba với mỗi nước theo một phiên bán “chệch hướng khác nhau” cho phù hợp với hoàn cảnh mỗi quốc gia với mục đích duy nhất là quyền dân phải nằm trong tay đảng, và nhà nước phải nắm toàn diện và chỉ huy kinh tế để xiết dạ dầy dân vào mục tiêu chính trị.
Các bạn bè và đồng minh đã mất lòng tin nơi nước Mỹ. Niềm tin liên quan mật thiết đến sự thật và Tổng thống Donald Trump nổi tiếng là lỏng lẻo với sự thật. Tất cả các tổng thống đều đã nói dối, nhưng chưa bao giờ quy mô đến mức làm mất giá trị cơ bản về lòng tin. Các cuộc thăm dò quốc tế cho thấy là sức mạnh mềm của nước Mỹ đã giảm mạnh trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump.
Con vừa nhận được tin Thầy thâu thần thị tịch lúc 9 giờ tối Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 nhằm ngày 16 tháng 10 Âm Lịch năm Canh Tý tại Fresno, California, USA, mà không khỏi bàng hoàng đớn đau vì trước đó ít hôm con vẫn còn được hầu chuyện với Thầy.
Khi Kamala và tôi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới, nhiệm vụ đầu tiên và cấp thiết nhất là chống lại đại dịch và bảo đảm sự an toàn cho người dân Mỹ khắp đất nước. Đó là lý do tôi rất vinh hạnh được giới thiệu ban y tế quốc gia mà tôi tin chắc họ có thể đáp ứng được thử thách phía trước.
Hệ thống toà án tại Hoa Kỳ khá phức tạp, bao gồm các tòa liên bang và tòa tiểu bang. Chúng độc lập và hoạt động song song với vai trò và chức năng khác nhau khi hầu hết các vụ phân xử là được diễn ra tại toà tiểu bang, chỉ các vụ án liên quan luật liên bang, hiến pháp hay vấn đề tranh chấp giữa các tiểu bang, quốc tế mới dẫn đến việc phân xử tại toà liên bang hay TCPV.
Một tin tức tuy ít được nhắc đến nhưng đáng để lưu ý là do ảnh hưởng của đại dịch Vũ Hán nước Zambia ở Phi Châu cho biết sẽ không thể trả đúng hạn 42.5 triệu USD tiền lời trên tổng số 3 tỷ USD nợ. Lại có nhiều tin đồn đoán trong giới đầu tư quốc tế rằng Bắc Kinh gây áp lực lên Zambia đòi được ưu tiên thanh toán các khoảng nợ thiếu minh bạch trước rồi mới đến phiên những chủ nợ Tây Phương. [1]
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,