Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

VN: Tự Diễn Biến Lan Nhanh? Đảng Bảo Củng Cố, Đảng Viên Gân Cổ Quay Đi

12/10/200700:00:00(Xem: 8000)

Hoa Thịnh Đốn.- Không  phải tự nhiên hay do “diễn biến hòa bình” hoặc “ddánh phá của các thế lực thù địch” mà  số  đảng viên  Cộng sản suy thoái tư tưởng  đến mức nghiêm trọng đã  mỗi ngày một lên cao. 

Lớp người mà từ xưa  đảng Cộng sản Việt Nam vẫn  khoe có đạo đức cách mạng, gương mẫu để làm theo phương châm “cán bộ đi trước làng nước theo sau” ngày nay đã tự lột áo để  tranh nhau sống với quan liêu, cửa quyền, tham nhũng và lãng phí của mồ hôi, nước mắt của nhân dân.

Hai phong trào học tập, làm theo “tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “tự phê bình và phê bình” rầm rộ thì có nhưng vẫn nhạt như nước lã ao bèo vì không mang lại kết qủa nào rõ rệt. Những người đứng đầu cơ quan để xẩy ra tham nhũng, đáng lẽ phải bị trừng phạt theo lệnh đảng thì vẫn nhăn răng ra lãnh đạo và lên chức, lên lương.

Các biện pháp kỷ luật đi từ “khiển trách” đến “cảnh cáo” và “cách chức” theo  Nghị định số 107/2006/NDD-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”.

Ngày 4/10, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội họp thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về “ddánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008” đã kết luận: “Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã thu được kết quả nhất định, nhưng nhìn chung tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn bức xúc…”

“Bức xúc” có nghĩa còn nhiều rối ren, vướng mắc, chưa làm đến nơi đến chốn hay vẫn là chuyện “nước đổ đầu vịt”, hay “nói nhiếu làm ít”. Thời gian hai năm thi hành Luật phóng, chống tham nhũng mới giải quyết được một số vụ, trong khi tham nhũng trong cán bộ, đảng viên thì leo thang hàng ngày.

Đảng cố sống như không có hiện tượng này để bắt cả xã hội  phải kiên định cái Chủ nghĩa  Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã làm cho  người dân  chán đến tận cổ.

Tình trạng có hai cách nghĩ trong một lẽ sống của cán bộ, đảng viên Cộng sản Việt Nam sau hơn 20 năm Đổi mới  hiện lên  từng ngày, nếu không phải là từng giờ.

Nhưng do đâu mà có tình trạng đảng không chống nổi tham nhũng" Vì chỉ có những kẻ có chức, có quyền mới có thể tham nhũng. Những cấp cán bộ cò con có tham nhũng thì cũng chỉ có thể nhặt từng đồng bạc lẻ của những người cần đến sự giúp đỡ của họ, không sao sánh  bằng tham nhũng của  những cán bộ ngành kinh tế, dịch vụ và  an ninh.

Vậy  “quốc nạn”  tham nhũng này có phải do đạo đức được gọi là “cách mạng” của cán bộ, đảng viên Cộng sản đã suy đồi hay chính con người Cộng sản đã “mất gốc” cách mạng  nên tư tưởng bị lệch lạc,suy đồi đến độ  không còn nhớ gì đến lời “Bác” dậy  là phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”"

Có lẽ vì thế  mà ngày 5/10 (07), báo Điện tử của Trung ương đảng CSVN đã cho đăng bài của  Phạm Thuý Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, cảnh giác cán bộ làm công tác tư tưởng phải đề phòng cả “nguy cơ tự diễn biến tư tưởng” trong đảng.

Dương bảo cán bộ ngành tư tưởng phải biết: “Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ tự diễn biến ở cả Trung ương và các ngành, các cấp.”

Đây là lần đầu tiên đã có bài viết cảnh báo công khai về một  nguy cơ “tự diễn biến” ngay trong lòng đảng.

Lẽ nào hiện tượng “tự diễn biến hòa bình”, hay “nội thù” đã sinh sôi, nẩy nở trong nội bộ đảng từ căn bệnh tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, bênh che, chạy tội, trên bảo dưới không nghe, hay làm láo báo cáo hay diễn ra hàng ngày trong nhiều năm  mà cấp lãnh đạo  không biết " Hay là biết mà không làm gì được "

Dương tiết lộ: “Yếu kém của công tác tư tưởng đã được chỉ ra từ nhiều năm nhưng chậm được khắc phục đó là: công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, tính chiến đấu còn hạn chế, chưa sát thực tiễn và linh hoạt; chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái; thiếu quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống. Chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong tổ chức Đảng còn thấp, thiếu tính chiến đấu, phạm vi tác động, ảnh hưởng của công tác tư tưởng có dấu hiệu bị thu hẹp. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch còn bị thụ động, hiệu quả thấp. Nội dung phương pháp công tác tư tưởng chậm đổi mới, công tác tư tưởng trở lên lạc hậu so với yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới…”

“…Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hiện nay trong Đảng và trong xã hội còn có một số vấn đề tư tưởng đáng quan tâm: Kết luận Hội nghị Trung ương 12 khóa IX đã chỉ rõ, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hoạt động của một số kẻ xấu, các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực phản động trong và ngoài nước ngày càng tăng lên.”

Lạ chưa" Những thứ “yếu kém” này đã được nói như “Cuốc kêu mùa hè” từ thời Đỗ Mười (Khóa VII), qua Lê Khả Phiêu (Khoá VIII), rồi truyền lại cho Nông Đức Mạnh liên tiếp trong hai khoá IX và X bây giờ chứ có mới lạ gì đâu mà còn phải nhắc lại"

Nhưng cũng chính nhờ vào sự nói lại này mà tòan dân mới thấy được sự “sáng suốt”, “anh minh” và “vĩ đại” của đảng CSVN cũng như sự lớn mạnh của “các thế lực phản động trong và ngoài nước ngày càng tăng lên.”

Dương  cũng không quên bắt chước theo các lãnh tụ đảng để hù họa: “Trước những biến đổi phức tạp trên trường quốc tế và nhất là những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đối với nước ta đang đặt ra hàng loạt các vấn đề đòi hỏi Đảng phải phát huy hơn nữa vai trò của công tác tư tưởng, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, tiếp tục bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng thành công CNXH.”

NÔNG ĐỨC MẠNH

Nhưng không phải  chỉ có cán bộ tư tưởng “tép riu” Phạm Thuý Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã viết về những vấn đề mới của công tác tư tưởng.   Ngày 8-10 tại Hà Nội, Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đã  dự buổi làm việc của Ban Bí thư Trung ương Đảng với Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác này.

Tại buổi họp, Mạnh quyết đã nhắc lại nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) nói rằng: “Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, tính chiến đấu còn hạn chế, chưa sát thực tiễn và chưa linh hoạt; chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái; thiếu quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong tổ chức đảng thấp, thiếu tính chiến đấu.”

“Phạm vi ảnh hưởng của công tác tư tưởng có dấu hiệu bị thu hẹp; đấu tranh phản bác các quan điển sai trái, thù địch còn bị động, hiệu quả thấp. Xuất hiện xu hướng hạ thấp chức năng giáo dục, xa rời các chức năng cao quý của văn học- nghệ thuật cách mạng. Nội dung, phương pháp công tác tư tưởng chậm đổi mới. Công tác lý luận lạc hậu trên một số mặt, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn đang vận động nhanh chóng, phong phú, phức tạp; chưa giải đáp được nhiều vấn đề thực tiễn đất nước đặt ra; chất lượng các sản phẩm nghiên cứu lý luận chưa cao; lý luận chưa làm tốt chức năng định hướng cho hoạt động thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.”

 “Trình độ đội ngũ cán bộ lý luận còn bất cập so với yêu cầu mới. Công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động lý luận, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị trong nhà trường chậm đổi mới, chưa theo kịp trình độ phát triển và yêu cầu của xã hội. Công tác báo chí còn nhiều yếu kém, thiếu nhạy bén chính trị, xa rời tôn chỉ mục đích, xa rời sự lãnh đạo của Đảng; công tác chỉ đạo, quản lý báo chí còn nhiều hạn chế; công tác chỉ đạo, quản lý trong lĩnh vực khoa giáo chưa đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội đặt ra.”

Báo Điện tử của Trung ương  còn tường thuật: “Tổng Bí thư nêu rõ, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương cần tập trung thực hiện thật tốt các mục tiêu sau: Góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân; giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, phấn đấu từ nay đến Đại hội XI của Đảng ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, khắc phục một bước quan trọng tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.”

Đáng chú ý là trong cuộc họp, Mạnh đã yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương phải: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác, làm rõ một số vấn đề cấp bách còn có những ý kiến khác nhau, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hôi, chuẩn bị bổ sung, phát triển cương lĩnh của Đảng.”

Điều này cho thấy nội bộ đảng CSVN vẫn chưa thống nhất quan điểm về chính sách và đường lối của  công tác tư tưởng, quan trọng hơn cả là vấn đề  có nên tiếp tục “kiên dịnh chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” như ý kiến của nhiều cán bộ lãnh đạo đã nêu lên trong thời gian qua. -/-

(10/07)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Thị trường Việt Nam trong những ngày gần đây xôn xao về quyết định của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ dán nhãn Việt Nam ép giá đồng bạc (VND). Bài viết này tìm hiểu việc thao túng ngoại tệ ảnh hưởng ra sao đến cả hai bên đối tác thương mại.
Buổi sáng thức dậy, tôi vẫn nghe tiếng hát reo vui của những con chim nhỏ vui đùa chuyền từ cành cây này sang cành cây khác. Những trái đào vàng rực rỡ trên cây, những trái ổi óng ả quằn cành cây từng chùm, từng chùm. Ôi, đời sao đẹp quá! Cảnh thiên nhiên dễ thương, vô tư làm cho những nỗi buồn bay xa, bay cao, không còn ở trần gian này nữa.
Càng gần ngày Đại hội đảng XIII, từ 25/1 đến 02/2/2021, càng có nhiều bàn tán liệu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có chịu nghỉ hưu vĩnh viễn hay lại muốn được yêu cầu lưu nhiệm với “trường hợp đặc biệt”, dù tuổi đã 12 năm vượt qúa tiêu chuẩn?
Noël là lễ truyền thống gia đình của nhiều nước trên thế giới, không nhứt thiết là gia đình Công giáo. Nhơn ngày lễ, người ta gặp lại nhau với nhiều thế hệ và cùng nhau ăn Noël vui vẻ. Nhưng năm nay cái ý nghĩa đẹp của đêm lễ và làm hài lòng mọi người lại bị hụt hẫng vì con virus vũ hán ác ôn. Pháp và cả Âu châu bị giới hạn di chuyển. Tới những nơi đông đảo có nhiều rủi ro nhiễm bịnh làm cho nhiều người không mua sắm quà biếu như ý muốn được.
Trong không khí se lạnh của mùa Giáng sinh, mùa hồng ân của thiên chúa tôi muốn gởi đến bạn đọc tâm tình của tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc. Trong cái không gian hẹp của một mùa Noel bị cách ly vì đại dịch, Phúc giống như một vì sao nhỏ lấp lánh trên nền trời đêm kia. Và ước mơ của anh cùng những gì anh nghĩ, những gì anh làm khiến cuộc sống vì anh mà có ý nghĩa.
Nghiệm sâu từ đó, không phải để chối bỏ thực tại vô thường của thế giới tương đối, hay cố gắng truy tìm thực tại tuyệt đối vượt khỏi biên tế trần gian; mà chỉ để thực tập một cách nhìn vượt khỏi những nhị nguyên, đối đãi. May ra, ở chỗ tận cùng bế tắc của đường ngôn ngữ (4), có thể thấy thấp thoáng đâu đó chỗ kỳ tuyệt của bản tâm, nơi đó, không có chỗ khởi đầu và kết thúc.
Tôi quen Từ Hiếu Côn khi đến nhờ anh đóng sách và cắt xén cho gọn gàng cuốn Mặt Trận Kiện Báo Chí của tôi viết và xuất bản cuối năm 1995. Anh có một cái máy làm công việc này- công đoạn cuối của việc in thành một cuốn sách phát hành trong cộng đồng Việt Nam thời thập niên 80, 90 ở San Jose.
Có lần, đang nằm võng giữa rừng thì Liêm móc trong ba lô ra tờ báo Quân Đội Nhân Dân, rồi chỉ cho tôi xem một đoạn thư tình của một anh lính bộ đội gửi (từ chiến trường phía Tây) về cho người yêu bé bỏng ở hậu phương Hà Nội: “Anh muốn cài lên tóc em một cành hoa thốt nốt...” Hai thằng cười lăn, cười lộn thiếu điều muốn đứt võng luôn. Hơn một phần tư thế kỷ đã qua, tôi không còn nhớ được tên tác giả bức thư tình (“bất hủ”) nói trên nhưng vẫn còn giữ nguyên ấn tượng về sự liều lĩnh (quá cỡ) của tác giả.
Đối với Phật Giáo, đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ, bình đẳng và không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, mầu da và giới tính. Với nguyên tắc thương yêu tất cả mọi loài chúng sinh, Phật giáo không chủ trương xét xử, không chống đối hay chỉ trích người khác, đơn thuần chỉ dựa trên tính chất của người đó, vì điều này được xem như là một sự phê phán thiên vị và không công bằng. Vì thế, xuyên qua những lời giảng dạy của Đức Phật, chúng ta không thấy Ngài phê phán những người đồng tính về phương diện đạo đức…
Ngày 31-12-2019, ngày thế giới ghi nhận dich bịnh Covid-19 đã hiện hữu tại thành phố Vũ Hán-với 11 triệu dân, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Kể từ ngày đó, dịch bịnh Covid-19 đã tác động toàn diện thế giới, làm thay đổi trật tự sẵn có từ địa Chính trị đến Kinh tế.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (25/01/2021), thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ "Chiến tranh Lạnh mới" nếu lãnh đạo thế giới không gác lại đối đầu khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.