Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

VN: Tự Diễn Biến Lan Nhanh? Đảng Bảo Củng Cố, Đảng Viên Gân Cổ Quay Đi

12/10/200700:00:00(Xem: 7982)

Hoa Thịnh Đốn.- Không  phải tự nhiên hay do “diễn biến hòa bình” hoặc “ddánh phá của các thế lực thù địch” mà  số  đảng viên  Cộng sản suy thoái tư tưởng  đến mức nghiêm trọng đã  mỗi ngày một lên cao. 

Lớp người mà từ xưa  đảng Cộng sản Việt Nam vẫn  khoe có đạo đức cách mạng, gương mẫu để làm theo phương châm “cán bộ đi trước làng nước theo sau” ngày nay đã tự lột áo để  tranh nhau sống với quan liêu, cửa quyền, tham nhũng và lãng phí của mồ hôi, nước mắt của nhân dân.

Hai phong trào học tập, làm theo “tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “tự phê bình và phê bình” rầm rộ thì có nhưng vẫn nhạt như nước lã ao bèo vì không mang lại kết qủa nào rõ rệt. Những người đứng đầu cơ quan để xẩy ra tham nhũng, đáng lẽ phải bị trừng phạt theo lệnh đảng thì vẫn nhăn răng ra lãnh đạo và lên chức, lên lương.

Các biện pháp kỷ luật đi từ “khiển trách” đến “cảnh cáo” và “cách chức” theo  Nghị định số 107/2006/NDD-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”.

Ngày 4/10, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội họp thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về “ddánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008” đã kết luận: “Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã thu được kết quả nhất định, nhưng nhìn chung tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn bức xúc…”

“Bức xúc” có nghĩa còn nhiều rối ren, vướng mắc, chưa làm đến nơi đến chốn hay vẫn là chuyện “nước đổ đầu vịt”, hay “nói nhiếu làm ít”. Thời gian hai năm thi hành Luật phóng, chống tham nhũng mới giải quyết được một số vụ, trong khi tham nhũng trong cán bộ, đảng viên thì leo thang hàng ngày.

Đảng cố sống như không có hiện tượng này để bắt cả xã hội  phải kiên định cái Chủ nghĩa  Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã làm cho  người dân  chán đến tận cổ.

Tình trạng có hai cách nghĩ trong một lẽ sống của cán bộ, đảng viên Cộng sản Việt Nam sau hơn 20 năm Đổi mới  hiện lên  từng ngày, nếu không phải là từng giờ.

Nhưng do đâu mà có tình trạng đảng không chống nổi tham nhũng" Vì chỉ có những kẻ có chức, có quyền mới có thể tham nhũng. Những cấp cán bộ cò con có tham nhũng thì cũng chỉ có thể nhặt từng đồng bạc lẻ của những người cần đến sự giúp đỡ của họ, không sao sánh  bằng tham nhũng của  những cán bộ ngành kinh tế, dịch vụ và  an ninh.

Vậy  “quốc nạn”  tham nhũng này có phải do đạo đức được gọi là “cách mạng” của cán bộ, đảng viên Cộng sản đã suy đồi hay chính con người Cộng sản đã “mất gốc” cách mạng  nên tư tưởng bị lệch lạc,suy đồi đến độ  không còn nhớ gì đến lời “Bác” dậy  là phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”"

Có lẽ vì thế  mà ngày 5/10 (07), báo Điện tử của Trung ương đảng CSVN đã cho đăng bài của  Phạm Thuý Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, cảnh giác cán bộ làm công tác tư tưởng phải đề phòng cả “nguy cơ tự diễn biến tư tưởng” trong đảng.

Dương bảo cán bộ ngành tư tưởng phải biết: “Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ tự diễn biến ở cả Trung ương và các ngành, các cấp.”

Đây là lần đầu tiên đã có bài viết cảnh báo công khai về một  nguy cơ “tự diễn biến” ngay trong lòng đảng.

Lẽ nào hiện tượng “tự diễn biến hòa bình”, hay “nội thù” đã sinh sôi, nẩy nở trong nội bộ đảng từ căn bệnh tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, bênh che, chạy tội, trên bảo dưới không nghe, hay làm láo báo cáo hay diễn ra hàng ngày trong nhiều năm  mà cấp lãnh đạo  không biết " Hay là biết mà không làm gì được "

Dương tiết lộ: “Yếu kém của công tác tư tưởng đã được chỉ ra từ nhiều năm nhưng chậm được khắc phục đó là: công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, tính chiến đấu còn hạn chế, chưa sát thực tiễn và linh hoạt; chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái; thiếu quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống. Chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong tổ chức Đảng còn thấp, thiếu tính chiến đấu, phạm vi tác động, ảnh hưởng của công tác tư tưởng có dấu hiệu bị thu hẹp. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch còn bị thụ động, hiệu quả thấp. Nội dung phương pháp công tác tư tưởng chậm đổi mới, công tác tư tưởng trở lên lạc hậu so với yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới…”

“…Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hiện nay trong Đảng và trong xã hội còn có một số vấn đề tư tưởng đáng quan tâm: Kết luận Hội nghị Trung ương 12 khóa IX đã chỉ rõ, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hoạt động của một số kẻ xấu, các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực phản động trong và ngoài nước ngày càng tăng lên.”

Lạ chưa" Những thứ “yếu kém” này đã được nói như “Cuốc kêu mùa hè” từ thời Đỗ Mười (Khóa VII), qua Lê Khả Phiêu (Khoá VIII), rồi truyền lại cho Nông Đức Mạnh liên tiếp trong hai khoá IX và X bây giờ chứ có mới lạ gì đâu mà còn phải nhắc lại"

Nhưng cũng chính nhờ vào sự nói lại này mà tòan dân mới thấy được sự “sáng suốt”, “anh minh” và “vĩ đại” của đảng CSVN cũng như sự lớn mạnh của “các thế lực phản động trong và ngoài nước ngày càng tăng lên.”

Dương  cũng không quên bắt chước theo các lãnh tụ đảng để hù họa: “Trước những biến đổi phức tạp trên trường quốc tế và nhất là những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đối với nước ta đang đặt ra hàng loạt các vấn đề đòi hỏi Đảng phải phát huy hơn nữa vai trò của công tác tư tưởng, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, tiếp tục bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng thành công CNXH.”

NÔNG ĐỨC MẠNH

Nhưng không phải  chỉ có cán bộ tư tưởng “tép riu” Phạm Thuý Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã viết về những vấn đề mới của công tác tư tưởng.   Ngày 8-10 tại Hà Nội, Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đã  dự buổi làm việc của Ban Bí thư Trung ương Đảng với Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác này.

Tại buổi họp, Mạnh quyết đã nhắc lại nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) nói rằng: “Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, tính chiến đấu còn hạn chế, chưa sát thực tiễn và chưa linh hoạt; chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái; thiếu quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong tổ chức đảng thấp, thiếu tính chiến đấu.”

“Phạm vi ảnh hưởng của công tác tư tưởng có dấu hiệu bị thu hẹp; đấu tranh phản bác các quan điển sai trái, thù địch còn bị động, hiệu quả thấp. Xuất hiện xu hướng hạ thấp chức năng giáo dục, xa rời các chức năng cao quý của văn học- nghệ thuật cách mạng. Nội dung, phương pháp công tác tư tưởng chậm đổi mới. Công tác lý luận lạc hậu trên một số mặt, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn đang vận động nhanh chóng, phong phú, phức tạp; chưa giải đáp được nhiều vấn đề thực tiễn đất nước đặt ra; chất lượng các sản phẩm nghiên cứu lý luận chưa cao; lý luận chưa làm tốt chức năng định hướng cho hoạt động thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.”

 “Trình độ đội ngũ cán bộ lý luận còn bất cập so với yêu cầu mới. Công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động lý luận, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị trong nhà trường chậm đổi mới, chưa theo kịp trình độ phát triển và yêu cầu của xã hội. Công tác báo chí còn nhiều yếu kém, thiếu nhạy bén chính trị, xa rời tôn chỉ mục đích, xa rời sự lãnh đạo của Đảng; công tác chỉ đạo, quản lý báo chí còn nhiều hạn chế; công tác chỉ đạo, quản lý trong lĩnh vực khoa giáo chưa đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội đặt ra.”

Báo Điện tử của Trung ương  còn tường thuật: “Tổng Bí thư nêu rõ, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương cần tập trung thực hiện thật tốt các mục tiêu sau: Góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân; giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, phấn đấu từ nay đến Đại hội XI của Đảng ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, khắc phục một bước quan trọng tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.”

Đáng chú ý là trong cuộc họp, Mạnh đã yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương phải: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác, làm rõ một số vấn đề cấp bách còn có những ý kiến khác nhau, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hôi, chuẩn bị bổ sung, phát triển cương lĩnh của Đảng.”

Điều này cho thấy nội bộ đảng CSVN vẫn chưa thống nhất quan điểm về chính sách và đường lối của  công tác tư tưởng, quan trọng hơn cả là vấn đề  có nên tiếp tục “kiên dịnh chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” như ý kiến của nhiều cán bộ lãnh đạo đã nêu lên trong thời gian qua. -/-

(10/07)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bao lâu nữa thì hệ thống môi sinh nơi quê hương tôi sẽ bị hủy hoại, đến độ không sinh vật nào có thể sống được ở nơi này? Khi cái vòng sống liên tục vô thủy vô chung đó có một mắt xích bị hỏng, khi môi trường sinh thái ở một nơi nào đó bị mất quân bằng, có bao nhiêu sinh vật sẽ bị ảnh hưởng – và bị ảnh hưởng tận cùng rốt ráo ra sao?
Tôi đã phỏng vấn các nhà tư tưởng hàng đầu về 101 đề tài riêng biệt – từ tiền bạc tới nợ nần, các hệ thống cung cấp tới mậu dịch, việc làm tới máy robots, báo chí tới chính trị, nước tới thực phẩm, biến đổi khí hậu tới nhân quyền, thương mại điện tử tới an ninh mạng, tuyệt vọng tới tinh thần lành mạnh, giới tính tới kỳ thị chủng tộc, nghệ thuật tới văn học, và ngay cả hy vọng và hạnh phúc.Những người tôi phỏng vấn gồm chủ tịch của Viện Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ, cựu giám đốc CIA, cựu tư lệnh đồng minh tối cao NATO, cựu thủ tướng Ý và nhà thiên văn học hoàng gia Anh. Tôi đã “Zoom” – chữ này đã trở nên một động từ chỉ sau một đêm – với Kishore Mahbubani tại Singapore, Yolanda Kakabadse tại Quito, Judith Butler tại Berkeley, California, Alice Ruhweza tại Nairobi và Jeremy Corbyn tại London. Đối với tập mới nhất của chúng tôi, cựu Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon từ Hán Thành. Đối với tôi, đó thật sự là lý do của điều tôi học được. Trong số những thứ khác, nó giúp tôi hiểu tại sao
Nước Mỹ đang phải đối diện với những thử thách nghiêm trọng, kể từ khi người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào chiếm toà nhà quốc hội ở Thủ đô Washington chiều ngày 6/1 vừa qua. Trong bốn tiếng đồng hồ bị chiếm đóng, các dân cử có lúc đã phải nằm xuống ghế, chui xuống bàn để tránh bị thương do bạo loạn, trước khi được sơ tán đến một nơi an toàn. Vụ bạo loạn hôm 6/1 làm cho 5 người chết trong đó có một cảnh sát, mấy chục người bị thương gồm hơn chục nhân viên an ninh tại quốc hội. Lịch sử đã lập lại, sau hơn hai trăm năm. Năm 1814 quân lính Anh tấn công và đốt phá nhiều nơi kể cả toà nhà quốc hội đang được xây dựng. Đó là lúc có cuộc chiến tranh mang tên “1812 War”.
Mọi người ai cũng hi vọng qua năm mới 2021 Huê kỳ thoát ra khỏi một năm đen tối : có hơn 300 000 người chết vì corona vũ hán, kinh tế khủng hoảng do đại dịch nghiêm trọng không thua hồi năm 1929 tác hại, dân da đen bị kích động vấn đề chủng tộc, cận ngày bầu cử, nổi loạn ở nhiều Tiểu bang, biến Huê kỳ trở thành một nước khủng hoảng và chia rẽ.
Hãy hỏi những người đã mang Cờ Vàng-3 sọc đỏ đi tham gia biểu tình bạo động có biết nhiều người Mỹ và báo chí Mỹ đã cáo buộc những người tấn công vào điện Capitol là “quân khủng bố nội địa” (Domestic Terrorists), hay những kẻ phá hoại (Rioters)? Vì vậy thật khó biết, khi hình ảnh một người leo lên sân thượng của Capitol phất cờ Việt Nam Cộng hòa chiều tối ngày 6/01/2021 được truyền đi khắp Thế giới, trong khi những người biểu tình khác đập phá bên trong, có khiến ai chua xót và đau lòng vì là cờ đã bị xúc phạm ?
Sửa chữa các thiệt hại này trong một sớm một chiều sẽ là chuyện rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Trump sẽ không còn là tổng thống nữa, nhưng Trump sẽ vẫn có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa và đất nước. Trong khi thế giới đang ngày càng rối ren và ảnh hưởng của Hoa Kỳ đã suy giảm, Trump đã thúc đẩy đáng kể cả hai xu hướng. Điểm mấu chốt là Trump đang để lại một đất nước và một thế giới trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với những gì mà Trump được thừa hưởng. Đó là di sản đau buồn của Trump.
Nước Mỹ đang lâm vào Nội Chiến -Civil War-đó là thông điệp mà người Mỹ tìm thấy trên áo của đám người bạo loạn tấn công đập phá điện US Capitol hôm 6-1-2021. Bộ trưởng lâm thời về Nội An của Mỹ vừa từ chúc hôm 9/1, FBI liền cảnh cáo Trump sẽ xách động những cuộc bạo loạn vũ trang trên khắp 50 State Capitols từ ngày 16-1 đến 20-1, US Capitol kể từ ngày 17 đến 20-1, Acting DHS Secy resigns as FBI warns of “Armed Protests” at all 50 State Capitols from Jan-16-20, US Capitol from Jan 17-20.
Bạn đã đến Washington D.C. để tham gia cuộc bạo loạn tại Quốc Hội, đã xông vào tòa quốc hội hay chỉ đơn giản là vượt qua các rào chắn không được phép bước sang hay leo lên bậc thềm tòa quốc hội, nay có thể đang ở nhà và nghĩ rằng mình đã thoát tội. Có phải vậy không?
Nhưng chúng ta không nên có ảo tưởng về những gì mà Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ phải đối mặt khi nhậm chức. Trong nhiệm kỳ tổng thống và một trận đại dịch mà chính quyền sắp mãn nhiệm đã làm rất ít để chống chọi, Trump để lại những vết hằn sâu thẳm. Những tổn thương kinh tế sẽ không thể hàn gắn trong một sớm một chiều, và nếu không có sự hỗ trợ toàn diện vào thời điểm cần thiết quan trọng này – bao gồm hỗ trợ cho các chính quyền địa phương và tiểu bang thiếu ngân khoản – thì nỗi đau sẽ còn kéo dài. Tất nhiên, các đồng minh lâu đời của Mỹ sẽ hoan nghênh sự trở lại thế giới nơi Hoa Kỳ đứng lên đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, đồng thời hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề toàn cầu như đại dịch và biến đổi khí hậu. Nhưng, lại một lần nữa, sẽ là ngu ngốc nếu cho rằng thế giới không thay đổi một cách triệt để. Xét cho cùng, Mỹ đã cho thấy mình là một đồng minh không đáng tin cậy. Đúng như vậy, Hiến pháp Hoa Kỳ và 50 tiểu bang đã tồn tại và bảo vệ nền dân chủ thoát ra kh
Một ngày sau khi tạm đóng danh khoản của tổng thống Donald Trump trong 12 tiếng, Twitter đã ra thông báo chính thức đóng vĩnh viễn danh khoản này vì đã tiếp tục tái phạm các quy định và chính sách sử dụng của Twitter sau khi được phép hoạt động lại. Twitter viện dẫn lý do là các tin nhắn ẩn chứa "nguy cơ tiếp tục xách động bạo lực" (risk of further incitement of violence) và "những tái phạm nghiêm trọng" (repeated and severe violations).
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Vũ Hán cho thấy họ vẫn xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi hay khó ngủ sau 6 tháng.