Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Nguyên Thanh