Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tác giả: Elizabeth Coatsworth-Dịch giả: Doãn Quốc Sỹ