Tiếng Việt
Việt Báo Daily Online
Shawn W Crispin (Asia Times), Văn Hiền dịch (VNN)