Tiếng Việt
Việt Báo Foundation – A Nonprofit 501 (c)(3) Organization
Tác giả: Joseph S. Nye Jr.-Dịch giả: Đỗ Kim Thêm