Việt Nam: Ăn Tết Mà Đầu Óc Cứ Lo Tham Nhũng

23/02/200700:00:00(Xem: 8003)

Việt Nam: Ăn Tết Mà Đầu Óc Cứ Lo Tham Nhũng

Cộng sản Trần Bạch Đằng: "Làm thế nào để tuyển chọn trong 3 triệu đảng viên cộng sản một nửa số tích cực, trong sáng thì cục diện chung sẽ có chuyển biến theo hướng xây dựng lành mạnh."

Hoa Thịnh Đốn.- Việt Nam ăn Tết Đinh Hợi mà cả nước cứ  băn khoăn vì sao chưa chống nổi Tham nhũng.

Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng nói với Báo Nhân Dân  (16-2-07): "Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng yêu cầu "Toàn Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội phải có quyết tâm chính trị cao đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí".

Thể hiện quyết tâm chính trị đó, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết, xác định một hệ thống các giải pháp đồng bộ, thiết thực để đẩy mạnh toàn diện cuộc đấu tranh nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt và cơ bản, ngăn chặn, kiềm chế và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Giải pháp đã rõ, vấn đề có ý nghĩa quyết định là việc tổ chức thực hiện ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người. Mỗi một cán bộ, đảng viên, mà trước hết là các cán bộ cao cấp của toàn bộ hệ thống chính trị và gia đình của mình phải là tấm gương về cuộc sống trong sạch, liêm khiết. Phải xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh về trách nhiệm hành chính hoặc hình sự đối với những cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, lãng phí hoặc bao che cho tham nhũng, lãng phí, bất kể người đó là ai, ở cương vị nào, đương chức hay nghỉ hưu."

Mạnh đã nói như thế nhiều lần rồi, kể từ trước Hội nghị Trung ương 3 (24 - 29/7/06) bàn về tình trạng quan liêu, tham nhũng trong đảng và nhà nước, nhưng xem ra cán bộ, đảng viên vẫn coi trời bằng vung, chưa thấy "những việc cần làm"  được thực hiện.

Bây giờ Mạnh lại trông cậy vào điều được gọi là "Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" để động viên cán bộ, đảng viên "nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Đảng."

Nghị quyết về  "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" của Hội nghị 3 viết cách nay  7 tháng: "Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, hiệu quả  thấp. Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta."

 "Nhiều tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng, lãng phí, nên lãnh đạo không chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đôn đốc, thậm chí còn nể nang, né tránh, dung túng, bao che cho tham nhũng, lãng phí; chưa thực sự dựa vào dân và chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị."

"Công tác cán bộ nói chung và việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức nói riêng còn nhiều yếu kém. Một bộ phận không nhỏ đảng viên, cán bộ, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Không ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp, còn thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức; chưa đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm."

Như vậy đến bao giờ thì đảng mới thấy được tham nhũng ở cuối đường hầm hay sẽ chẳng bao giờ tìm thấy mà Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước phải nói lại quyết tâm chống tệ nạn này trong cuộc phỏng vấn của Thống tấn xã Việt Nam ngày 3-2-07.

- H: "Đảng ta đã khẳng định quyết tâm tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí. Đây cũng là vấn đề rất được dư luận quan tâm. Xin Chủ tịch cho biết quan điểm của mình về vấn đề này"

- Nguyễn Minh Triết:  "Phải khẳng định rằng Đảng và Nhà nước quyết tâm rất cao trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã họp và đề ra những nhiệm vụ cụ thể; Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ra nghị quyết "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí". Tuy nhiên, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí không phải là vấn đề có thể nhanh chóng giải quyết dứt điểm."

"Để cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thực sự có kết quả, chúng ta cần tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải được kết hợp chặt chẽ với cải cách hành chính và cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức. Điều cơ bản nhất chúng ta cần phải củng cố là công tác quản lý, phải quản lý thật chặt chẽ để cán bộ có muốn tham nhũng cũng không thể có cơ hội tham nhũng. Điều này không thể nói như hô khẩu hiệu, mà phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể."

Nhưng nếu không phải đảng và nhà nước thì ai làm nhiệm vụ này mà cứ nói đi nói lại hoài"  Và tại sao "cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lại "không phải là vấn đề có thể nhanh chóng giải quyết dứt điểm""

Đảng CSVN thường viện dẫn hai trong số lý do  để biện hộ cho thất bại chống tham nhũng: Ngân sách nhà nước  không  đủ  để  trả lương cho cán bộ, công chức nên những người mất phẩm chất đã coi  tham nhũng như  việc làm thêm để kiếm sống.  Vấn đề thứ hai là thói quen dùng tiền mặt của người dân  trong mua, bán, tiêu pha dễ tạo cơ hội cho kẻ có chức, có quyền tham nhũng.

Hai vấn đề  này có  mới mẻ gì trong Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đâu"  Nhưng càng  hô hào đổi mới, càng  mau mắn hội nhập để làm giầu, và càng kiên định  Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì  đảng lại càng nói nhiều  làm ít nên tệ nạn tham nhũng đã biến thành Quốc nạn từ khi Đỗ Mười còn làm Tổng Bí thư khóa VII.

Nhưng khi Triết  bảo muốn phòng , chống tham nhũng có kết qủa thì đảng "cần tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân"  thì  Triết, vì ngồi cao qúa  nên không biết dưới hạ tầng cơ sở cán bộ đã hành dân đến mức nào mà không người dân nào dám  hé răng tố cáo kẻ tham nhũng"  Ngay đến các tổ chức hạ tầng của Mặt trận và đoàn thể nhân dân cũng chỉ biết  "dĩ hòa vi qúy", "chín bỏ làm mười"  hay nể nang giải quyết theo kiểu "nay người mai ta", "có qua có lại mới đẹp lòng nhau" thì làm sao mà giám sát và giám sát ai"

Vào dịp Tết Đinh Hợi , Triết lại ca bài hát cũ: "Bước sang năm mới, với khí thế phấn khởi của toàn dân và toàn quân ta, với những thắng lợi to lớn toàn diện trong năm 2006, kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tiến tới bầu cử Quốc hội khóa XII, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào và chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy phát huy cao độ truyền thống đại đoàn kết dân tộc, chung sức, chung lòng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức; kiên quyết đẩy lùi tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí và thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập nhiều thành tích nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng."

BÁO VÀ THAM NHŨNG

Báo chí, do đảng kiểm soát, cũng không ngại góp ý chống tham nhũng như Hà Văn Thịnh  của tờ Lao Động (18-2-07) viết: "Cả nước ngập tràn nắng Xuân ấm áp. Từ lạng Sơn đến Cà Mau là sự đồng thuận rực rỡ, yên ổn của tiết trời. Con heo vàng đã gõ cửa nước Việt bằng sự giao hoà của âm dương, của Thái thiên địa, như chưa có khi nào đáng mong hơn thế…"

"Trong bản tin thời sự cuối cùng của năm Bính Tuất (tối 30 Tết), VTV thông báo rất có khả năng nước ta sẽ vượt qua đói nghèo sớm hơn 2-3 năm so với kế hoạch. Có nghĩa là trước năm 2015, GDP đầu người của Việt Nam sẽ bước qua ngưỡng 1.000 USD, thay vì hơn 700 USD như hiện nay."

 "Có lẽ đó là món quà xuân ý nghĩa nhất, đáng kể nhất mà Đảng và Chính phủ có thể đem tới cho mỗi gia đình. Dĩ nhiên, đó là chỉ số bình quân vì vẫn còn nhiều  gia đình có thu nhập thấp. Chúng ta mong mỏi khoảng cách giàu nghèo không bị nới rộng ra quá nhanh. Sự chênh lệch càng tăng nhanh và lớn chừng nào, người nghèo càng cảm thấy nỗi bất cập rõ ràng chừng ấy…"

 "Tuy nhiên, rất cần tỉnh táo để nhận thức thật rõ rằng, năm thứ 7 của thế kỷ 21 đang đón đợi chúng ta với không ít thử thách. Có thể nêu ra 7 vấn đề lớn: Nạn tham nhũng; bộ máy hành chính cồng kềnh kém hiệu quả - sự chồng chéo trên nhiều lĩnh vực của cơ chế; sự xuống cấp, bất cập và lạc hậu của giáo dục; sự nghiêm trọng của vấn đề giao thông; tình trạng lãng phí của các loại dự án; khả năng cạnh tranh bằng chất lượng của sản phẩm xuất khẩu của ta kém và, thói quen tiểu nông vẫn đang còn ngự trị khắp nơi."

"6 vấn đề trước đã được báo chí nói đến nhiều, vấn đề thứ 7 tưởng như nhỏ nhưng thật ra không nhỏ một chút nào. Suy cho tới cùng, sở dĩ nền kinh tế chưa thể cất cánh hay "bùng nổ" như mong đợi; như đáng ra phải thế hoặc sự chắp vá, manh mún của các kế hoạch, là do tâm lý "đủng đỉnh", chờ nước đến chân của tuyệt đại đa số chúng ta. Đã đến lúc cần phải hiểu nhịp hò mái nhì không thể nào làm cho chúng ta tiến nhanh trong biển lớn(!)."

Trên báo Tuổi Trẻ Xuân, Nhà nghiên cứu Cộng sản Trần Bạch Đằng phát biểu: "Nước ta có 3 triệu đảng viên cộng sản, số lượng là như thế nhưng chất lượng ra sao, vấn đề trở nên nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Xét cho cùng, những tổ chức chống tham nhũng được thiết lập tuy có nhắm vào toàn bộ cơ chế song chủ yếu vẫn nhắm vào số đảng viên cầm quyền. Đâu có vụ án kinh tế nghiêm trọng nào không dính dáng đến con người đảng viên, thậm chí có trường hợp dính dáng đến cả tổ chức của Đảng."

"Trong trường hợp này, chỉnh đốn Đảng đã gần như đồng nghĩa với chỉnh đốn xã hội. Như vậy, mục tiêu chỉnh đốn đã khá rõ, dễ cũng ở đây mà khó cũng ở đây. Dễ vì phát hiện nhanh chóng, thậm chí chính xác. Khó vì sự che chắn của quyền lực, thậm chí liên minh giữa quyền lực tự bảo vệ sai trái, có khi tác động đến cả cơ quan tư pháp…"

"Năm 2007 đòi hỏi một đổi thay cơ bản và qui mô lớn chất lượng của Đảng lãnh đạo, làm thế nào để tuyển chọn trong 3 triệu đảng viên cộng sản một nửa số tích cực, trong sáng thì cục diện chung sẽ có chuyển biến theo hướng xây dựng lành mạnh. Và đó là tiền đề để thực hiện những nhiệm vụ chiến lược mà Đại hội X đề ra."

Thì ra, theo lời Trần Bạch Đằng, có tới 50 phần trăm cán bộ, đảng viên Cộng sản là "không tích cực, thiếu trong sáng" phải  bị loại bỏ"

Trong khi Tiến sỹ Kinh tế Lê Đăng Doanh nói: "Nếu so sánh với các nền kinh tế khác thì ưu thế của nước ta về sự ổn định chính trị - xã hội, lợi thế về lao động là kết quả của Chính phủ và của toàn dân. Trong khi xét về những tiêu chí riêng của Chính phủ như tình trạng quan liêu, tham nhũng, thủ tục hành chính và thời gian để thực hiện kinh doanh, chi tiêu về y tế, giáo dục, hiệu quả của đầu tư từ vốn ngân sách... thì phần lớn các tiêu chí còn thấp và rất thấp…."

" …Gần đây, bên cạnh tai nạn giao thông đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân, tình trạng tội phạm tăng lên cũng bắt đầu ảnh hưởng đến khách du lịch. Cạnh tranh phải trở thành một động lực để vươn lên, không chỉ đối với doanh nghiệp mà cả đối với Chính phủ. Cũng như người bệnh không thể tự khám sức khỏe và tự chữa cho mình khỏi bệnh, Chính phủ cũng không thể tiếp tục "vừa đá bóng vừa thổi còi", tự đánh giá về các tiến bộ của mình, tự khen thưởng, mà phải tổ chức việc đánh giá một cách khách quan và độc lập của người dân, nhất là doanh nghiệp và nhà khoa học về hoạt động của Chính phủ."

Klaus Rohland, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại VN 2003 - 2006 cũng góp ý: "Mặc dù VN được đánh giá là một quốc gia sử dụng vốn viện trợ phát triển (ODA) hiệu quả, nhiều năm qua chúng tôi vẫn luôn đau đầu vì tốc độ thực hiện các dự án tại VN quá chậm. Người tiền nhiệm của tôi đã trao đổi về vấn đề này khi tôi đến VN nhậm chức tháng 9-2002, và buồn thay, sau bốn năm tôi vẫn phải nhắc nhở người kế nhiệm tôi về tình trạng này."

"Việc triển khai các dự án chậm, sự quan liêu làm gia tăng chi phí cho quốc gia và cho tất cả mọi người. Tôi lấy ví dụ cùng một số tiền để xây trường học, ở các quốc gia khác chỉ mất ba năm để đưa ngôi trường vào sử dụng, trong khi ở VN mất tới năm năm. Như vậy, trẻ em VN mất thêm những hai năm để được thụ hưởng các dịch vụ giáo dục tốt như tại các nước. Điều này chỉ càng làm chi phí và giá thành của các dự án phát triển tại VN tăng cao."

Như vậy, theo thời gian, từ thời Đỗ Mười đến nay, đất nước đã qua chặng đường dài hơn  15 năm mà sao tham nhũng, lãng phí vẫn còn nặng nề đến thế " Nếu làm theo lời khuyên của Trần Bạch Đằng loại bỏ  50 phần trăm đảng viên để cứu vãn tình hình thì  đảng  Cộng sản  có  còn xứng đáng độc quyền lãnh đạo nữa không hay cũng nên biến đi cho đất nước hết lầm than"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảnh giác về tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị" của một bộ phận Thanh niên, nhưng 6 năm sau vấn đề suy thoái tư tưởng mới được “khắc phục một bước”. Tại sao lại chậm rùa bò như thế?
Có lẽ cũng không “êm ả” lắm đâu nhưng vẫn đỡ “sốc” hơn là cuộc sống trong một quốc gia Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc mà mọi người buộc “phải ngậm chặt miệng để giữ lấy sinh mạng” – theo như nguyên văn lời của nhà thơ Thái Hạo khi viết về loài cuốc, một giống chim đang dần tuyệt chủng tại Việt Nam!
Cách nay hơn một năm, hôm 4 tháng 02/22, Putin tới Bắc Kinh thăm Xi để xác nhận thêm một lần nữa mối hữu nghị « không biên giới » giữa hai người. Có lẽ vì xúc động mà Xi đã gọi Putin là « người bạn tốt nhất » của mình...
Ngay tại Việt Nam mà qui vị lãnh đạo có ai thiết tha gì đến chuyện bảo vệ ngư dân, ngư trường, biển đảo, môi trường, và sức khoẻ của người dân đâu (tất cả chỉ chăm lo vơ vét thôi) thì trách chi những anh quan sứ...
Đảng CSVN tìm mọi cách để cổ võ dân đọc báo đảng, nhưng họ lại tìm vào mạng xã hội nhiều hơn. Đây là mối lo không nhỏ của lãnh đạo đảng mà còn của báo chí, vì thị trường thương mại và ảnh hưởng trong dư luận đã bị chia phần. Tình trạng này đã đươc thảo luận tại 3 ngày Hội báo Toàn quốc, được tổ chức tại Hà Nội từ 17 đến 19/3/2023.
Chuyến đi của Tập Cận Bình tới Moscow được truyền thông nhà nước Trung Quốc thổi phồng lên với các bài báo minh họa hình ảnh hai nhà lãnh đạo nâng ly chúc mừng, nhấn mạnh tình hữu nghị bền chặt giữa Trung Quốc và Nga. Tập Cận Bình được mô tả là một nhà lãnh đạo thế giới có thể thách thức Washington. Rõ ràng là Trung Quốc không ngại tăng cường quan hệ với Nga vào thời điểm mà các nhà lãnh đạo khác ngược lại, đang xa lánh. Tại Moscow, Tập Cận Bình cho biết một chương mới trong mối quan hệ giữa hai nước đã bắt đầu, ông cũng đã mời Vladimir Putin đến thăm Trung Quốc vào cuối năm nay. Hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế kéo dài đến năm 2030.
Vài năm sau này, cụm từ lỗi thằng đánh máy, xem chừng, thưa hẳn trên những trang báo của nước CHXHCNVN. Hỏi thăm mới biết rằng (với thời gian, cùng tuổi đời) mấy chả đều đã lần lượt chuyển qua từ trần ráo nạo...
Khi Putin xua quân xâm lăng Ukraine, quân đội Nga ra sức cướp bốc, bắn giết dân chúng Ukraine, hãm hiếp phụ nữ ở những thành phố ngoại ô Kiev như Irpin, Boutcha, Hostomel. Đây là những tội phạm chiến tranh được LHQ cho điều tra và lập hồ sơ để truy tố Putin ra Tòa án Quốc tế Đặc biệt. Nhưng về mặt chiến thuật, những hành động tàn bạo này có phải do chủ trương và được Putin vận dụng như một thứ vũ khí chiến tranh hay không?
Xác suất cựu Tổng Thống Donald Trump bị truy tố (indicted) và buộc tội (convicted) ngày càng rõ và càng lên cao trong thời gian gần đây...
US.IC: Các hoạt động của Nga ở Ukraine, có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn, cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây. * US.IC: Ở Biển Đông, Bắc Kinh sẽ tiếp tục sử dụng ngày càng nhiều lực lượng không quân, hải quân, bảo vệ biển đảo- đe dọa các bên chống yêu sách của Trung Quốc về quyền kiểm soát đối với các khu vực tranh chấp. * US.IC: Sự thống trị của Trung Quốc trong khai thác và chế biến một số vật liệu chiến lược, bao gồm cả yếu tố đất hiếm, thể hiện một lỗ hổng lớn đối với Hoa Kỳ - sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt có thể ảnh hưởng đến sản lượng trong sản xuất dân sự và quốc phòng ở Hoa Kỳ và phương Tây.
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.