Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Cách Mạng Và Cách Mịêng

05/09/200300:00:00(Xem: 4025)
"Nói" và "Làm" không có trong Từ điển của Đảng và Nhà nước
Hoa Thịnh Đốn.- Một câu hỏi của độc giả Bùi Phi Bằng trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày1-9-2003, một ngày trước Quốc khánh 2-9 của Cộng sản Việt Nam, đã gây ra nhiều thắc mắc hơn về điều được gọi là Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Độc giả này hỏi:" Tại sao cho đến Đại hội VII năm 1991 Đảng ta mới thừa nhận tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lê nin là nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh cho hành động cách mạng""
Báo SGGP đáp :"Đúng là trước đây điều lệ Đảng chỉ xác định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng, không nói đến tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều đó không có nghĩa là tư tưởng Hồ Chí Minh đã thay đổi giá trị, mà do sự nhận thức của Đảng ta có sự vận động phát triển. Tư tưởng Hồ Chí Minh trước sau vẫn là nền tảng tư tưởng của Đảng, nhưng trước đây ta chưa nhận thức đúng và đủ. Trước năm 1991 ta chưa nói rõ vị trí nền tảng tư tưởng của Đảng là tư tưởng Hồ Chí Minh, còn nay, thực tiễn cách mạng và công cuộc đổi mới đã làm sáng tỏ hơn nhiều những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhờ vậy, Đảng ta nhận thức đầy đủ hơn tư tưởng của Người. Sự tôn vinh tư tưởng Hồ Chí Minh là sự đổi mới về nhận thức quan điểm của Đảng, chứ tư tưởng Hồ Chí Minh không thay đổi..."
Trả lời của báo SGGP thiếu biện minh. Quả thật nhóm chữ "Tư tưởng Hồ Chí Minh" chỉ được ghép vào từ Đại hội 7 toàn quốc của Đảng năm 1991 và Đỗ Mười được bầu vào chức Tổng Bí thư thay thế Nguyễn Văn Linh. Bản Cương lĩnh của Đại hội này đã phản ảnh sự chuyển hướng đó khi viết: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công ngân, nhân dân lao động, và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản."
(Chú thích: Cương lĩnh của đảng tiền nhiệm Lao động Việt Nam viết:"Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, là đội tiên phong có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân....Đảng Lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng...")
Từ thời Nguyễn Văn Linh về trước, văn kịên đảng của CSVN không hề nói gì đến tư tưởng họ Hồ, kể cả sau khi Hồ Chí Minh chết ngày 2-9-1969. Các đại hội đảng từ lần thứ I (27-31-3/1935) đến đại hội VI (15-18/12/1986) không nói gì đến tư tưởng họ Hồ mà chỉ nói đến "chủ nghĩa Mác - Lênin" họăc "xã hội chủ nghĩa".
Cái đuôi kháng chiến đội lốt dân tộc giành độc lập lấp sau chủ nghĩa Mác - Lênin đã lộ ra từ Đại hội Đảng lần thứ II (11-19/1951) họp ở tỉnh Tuyên Quang, Thượng du Bắc việt. Tại Đại hội này, Đảng Cộng sản Đông Dương của ba nước Việt-Miên-Lào do Hồ Chí Minh cầm đầu bắt đầu biến thể. Văn kiện của đảng CSVN phản ảnh thay đổi ấy:" Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Đông Dương là người tổ chức và lãnh đạo cách mạng của cả ba nước Việt Nam, Lào và Cam Pu Chia. Đến nay, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi nước có những thay đổi khác nhau. Mỗi nước cần và có thể thành lâïp một chính đảng cách mạng theo chủ nghĩa Mác - Lênin. Đại hội quyết định tổ chức Đảng Lao Động Việt Nam và đưa Đảng ra họat động công khai."
Hồ Chí Minh cũng gửi thư cho Đại hội ở Tuyên Quang nói rằng :"Đại hội ta là đại hội kháng chiến. Nhịêm vụ chính của Đại hội ta là đẩy kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng đảng Lao Động Việt Nam. Vậy việc thảo lụân cần đặt trọng tâm vào hai việc đó."
Không ai tìm thấy nhóm chữ "tư tưởng Hồ Chí Minh" trong "Đảng lao động Việt Nam" (ĐLĐVN) dù sau đó đảng này đã được chính thức thay bằng tên "Đảng Cộng sản Việt Nam" từ Đại hội đảng lần IV họp tại Hà Nội từ 14-20/12/1976.

Chuỗi thời gian từ 1930 là khi Đảng CSVN, trên nguyên tắc, được thành lập cho đến năm 1991 là 61 năm mà "những nhà thông thái" của đảng CSVN mới tìm ra "tư tưởng của Người" thì quả là khá dài và có nhiều uẩn khúc.
Võ Nguyên Giáp, Đại tướng về hưu biện minh yếu ớt:"Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng nước ta. Có thể nói tưt ưỏng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam." (Tạp chí Cộng sản số 41/2003)
Như vậy có phải "tư tưởng Hồ Chí Minh" là bản sao chủ nghĩa Mác - Lênin " Nhưng đã "chép lại" của người khác thì làm sao lại nhận là của mình "
Bởi chính Giáp cũng nhìn nhận Hồ Chí Minh "là người đã kề thừa sâu sắc truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân lọai mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác - Lênin." (TC CS, 41/2003)
Giáp còn viết rằng:"Bước vào giai đọan cách mạng mới, xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, có lúc chúng ta thực hiện chưa tốt tư tưởng Hồ Chí Minh, không nắm vững tư tưởng "lấy dân làm gốc", không bám sát thực tiễn, giáo điều chủ quan duy lý, làm trái quy lụât nên đất nước lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng." (TCCS,41/200)
Đó là giai đọan từ 1976 đến 1985, sau khi Hà Nội chiếm miền Việt Nam Cộng Hoà dưới thời Lê Duẩn và Trường Chinh (Đặng Xuân Khu), những cấp huy trực tiếp của Giáp nhưng Giáp có là một trong số những cán bộ lãnh đạo "không bám sát thực tiễn, giáo điều chủ quan duy lý, làm trái quy lụât" và "không nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh ""
Nhưng Giáp là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào thời gian ấy mà chẳng có trách nhịêm gì trong quyết định sai lầm đem quân xâm lăng và chiếm đóng Cao Miên từ cuối tháng 12-1978 để bị Đặng Tiểu Bình,lãnh tụ Trung Hoa, đem quân trừng phạt các tỉnh dọc biên giới và chiếm luôn một phần lãnh thổ từ năm 1979 "
Quanh co thế nào chăng nữa cũng khó mà giải thích cho rành rẽ tư tưởng Hồ Chí Minh ở đâu ra. Người ta chỉ biết rằng năm 1991 là thời kỳ các nước theo chủ nghĩa Xã hội dựa trên nền tảng tư tưởng Mác-Lênin ,kể cả nơi đẻ ra chủ nghĩa ấy là Nga sô, đang tan rã. Ngày nay các nước thuộc khối Liên xô cũ và chư hầu đã có các chính quyền dân chủ do dân bầu ra và ngưòi dân được hưởng mọi quyền tự do như các dân tộc trong các nước chưa bao giờ theo chủ nghĩa Cộng sản.
Trong khi ấy thì dân tộc Việt Nam vẫn còn đắm chìm trong nghèo nàn, chậm tiến và ngụp lặn trong vũng nước ao tù của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Mới đây báo chí trong nước đã đăng lại diễn biến của cuộc "cách mạng" 19-8-1945 và ngày Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập 2-9-1945, dựa vào có hai bài tường thụât của báo Dân Thanh số 1 ngày 4-1945 và báo Cứu Quốc số 36 ngày 5-9-1945.
Một đọan quan trọng của baoi tường thụât đã viết về sự toàn vẹn của lãnh thổ của Việt Nam thời bấy giờ :"Những lời thề của toàn dân cùng các thành viên Chính phủ lâm thời kiên quyết hy sinh để bảo vệ nền độc lập Tổ quốc thân yêu. Tiếng hô vang dậy qua đài truyền thanh lan toả khắp mọi miền đất nước từ Ải Nam Quan cho tới mũi Cà Mau, âm vang mãi lời thề sắt son của hai mươi lăm triệu đồng bào quyết tâm giữ vững giang sơn gấm vóc Lạc Hồng." (Nguyễn Vượng, báo Tiền Phong-Nhân Dân đăng lại ngày 1-9-2003)
Vậy ra tổ quốc ta là từ Ải Nam Quan đến tận mũi Cà Mau, nhưng tại sao đảng CSVN dưới thời Lê Khả Phiêu lại ký nhượng chủ quyền Ải Nam Quan cho Tàu"
Bản Hiệp ước về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc ký ngày 30-12-1999, tại Hà Nội giữa Bộ trưởng Bộ Ngọai giao Nguyễn Mạnh Cầm với Đường Gia Truyền (Tang Jiangxuan), Ngọai trưởng Trung Quốc có phản bội lại công lao gìn giữ bờ cõi của Tổ tiên và là bằng chứng nuốt đi lời thề của người Cộng sản năm 1945, hay đảng CSVN chưa biết phân biệt thế nào là Cách Mạng hay Cách Miệng "
Phạm Trần (9-03)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.