Hôm nay,  

Khai Mẫu Đơn W-5 Để Nhận Tiền Tạm Ứng Tín Thuế Eitc

08/03/200500:00:00(Xem: 2672)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn để nhận trước một phần tiền miễn thuế đặc biệt dành cho người lao động có thu nhập thấp và quý vị muốn nhận các khoản tạm ứng này qua các kỳ lương, hãy sử dụng mẫu đơn W-5 để khai nhận các khoản tín thuế này. Mẫu đơn W-5 là giấy đồng ý nhận trước các khoản miễn giảm đặc biệt dành cho người đi làm có nguồn lợi tức thấp (Form W-5 - Earned Income Credit Payment Certificate). Số tiền tạm ứng quý vị có thể nhận được thường được căn cứ trên mức lương quý vị lĩnh. Nếu quý vị là người kết hôn, mức tạm ứng đồng thời sẽ căn cứ trên khoản tiền tạm ứng vợ hay chồng của quý vị khai nhận ở sở làm. Tuy vậy, đối với năm 2005, mức tạm ứng tối đa chủ nhân có thể tạm ứng cho quý vị không thể quá $1,597 cho dù quý vị hay cả hai vợ chồng quý vị cùng khai để nhận trước tiền miễn giảm thuế EIC. Phần còn lại của loại tín thuế này quý vị sẽ nhận đầy đủ khi nộp hồ sơ thuế và khai nhận tín thuế dành cho người có nguồn lợi tức thấp vào cuối năm.
Trường hợp quý vị không muốn nhận trước tiền tạm ứng EIC, quý vị vẫn nhận được đầy đủ tiền miễn giảm thuế dành cho người có lợi tức thấp khi khai nộp hồ sơ thuế năm 2005.
Tín thuế EIC là gì"
Tín thuế EIC là tiền thuế miễn giảm đặc biệt dành cho người đi làm có thu nhập thấp trong năm. Loại tín thuế này giúp làm giảm số tiền thuế quý vị phải đóng cho chính phủ. Trường hợp quý vị không nợ thuế, quý vị vẫn có thể nhận được tiền miễn giảm thuế của loại tín thuế này.
Những ai có thể nhận được tiền tạm ứng của tín thuế EIC"
Quý vị có thể nhận được tiền tạm ứng dành cho tín thuế EIC nếu quý vị hội đủ tất cả các điều kiện sau đây:
1) Trong năm 2005 quý vị có hay sẽ có ít nhất một trẻ em đủ tiêu chuẩn. Nếu quý vị không có trẻ em đủ tiêu chuẩn để khai nhận tiền tạm ứng của tín thuế EIC, quý vị vẫn có thể nhận được tiền miễn giảm đặc biệt dành cho tín thuế này; quý vị chỉ không nhận được tiền ứng trước qua các kỳ lương.
2) Quý vị biết hay đoán trước trong năm 2005 tổng thu nhập sau khi điều chỉnh cũng như nguồn lợi tức từ việc làm (không phải từ đầu tư) của quý vị đều không nhiều hơn $31,030. Nếu quý vị là người kết hôn và khai chung hồ sơ thuế với vợ hay chồng của quý vị, nguồn lợi tức sau khi điều chỉnh và thu nhập do làm việc của hai người không cao hơn $33,030 trong cả năm 2005. Nếu quý vị dự định khai chung hồ sơ thuế với vợ hay chồng của quý vị trong năm 2005, quý vị phải gộp cả thu nhập của người vợ hay chồng để biết được tổng lợi tức chung của hai người. Khi quý vị sử dụng mẫu đơn W-5 để khai nhận tiền tạm ứng tín thuế EIC, tiền kiếm được do làm việc (earned income) không kể nguồn lợi tức quý vị hay vợ/chồng của quý vị nhận được do lao động trong thời gian bị lưu giữ ở lao xá, các khoản tiền quý vị hay vợ/chồng của quý vị nhận được từ các quỹ hưu hay tiền trợ cấp hằng năm từ các quỹ hưu không đủ tiêu chuẩn (non-qualified deferred compensation plan), quỹ tiết kiệm 457 không thuộc các cơ quan chính phủ, hoặc nguồn lợi tức kiếm được không phải đóng thuế.
3) Quý vị tin rằng với nguồn thu nhập thấp quý vị có thể khai để nhận tiền thuế miễn giảm đặc biệt EIC trong năm 2005. Muốn biết chắc quý vị có đủ điều kiện để nhận được các khoản tạm ứng EIC hay không, xin vui lòng đọc và trả lời các câu hỏi ở mặt sau của mẫu đơn W-5.
Làm sao để khai nhận tiền tạm ứng cho tín thuế EIC"
Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn để nhận tiền tạm ứng cho tín thuế EIC, quý vị hãy điền đầy đủ vào mẫu đơn W-5 trước khi nộp ở cơ quan nơi quý vị làm việc. Trong năm, nếu quý vị nhận được tiền tạm ứng EIC, gọi tắt tiếng Anh AEIC, quý vị phải khai thuế cho năm đó bằng mẫu đơn 1040 hoặc 1040A.
Mỗi năm quý vị có thể chỉ nộp một lần để nhận AEIC với một mẫu đơn W-5. Trường hợp quý vị và vợ/chồng của quý vị cũng đi làm, hai người nên khai riêng trên hai mẫu đơn W-5. Đối với năm thuế 2005, ngày hết hết hiệu lực của mẫu đơn W-5 là ngày 31 tháng 12 năm 2005. Nếu quý vị vẫn đủ tiêu chuẩn để nhận AEIC cho năm 2006, quý vị phải khai lại mẫu đơn W-5 cho năm kế tiếp.
Khi quý vị nộp hồ sơ khai thuế cho năm 2005 với mẫu đơn 1040 hoặc 1040A, quý vị có thể sẽ nhận được tiền miễn giảm thuế đặc biệt dành cho tín thuế EIC nhiều hơn số tiền quý vị đã được tạm ứng vì giới hạn của mức tạm ứng là $1,597 nên chủ cơ quan của quý vị không thể tạm ứng cho quý vị nhiều hơn số tiền này trong năm. Nếu quý vị có từ hai con trở lên, quý vị cũng có thể nhận được tiền miễn giảm nhiều hơn số tiền quý vị đã được tạm ứng, nhưng quý vị phải nộp hồ sơ thuế mới có thể nhận đầy đủ tiền miễn giảm dành cho tín thuế EIC.

Ai có thể là trẻ em đủ tiêu chuẩn để khai AEIC"
Một trẻ em đủ tiêu chuẩn là trẻ em hội đủ 3 tiêu chuẩn sau đây:
1. Đứa trẻ là:
a. Con trai, con gái, con nuôi (hợp pháp) gồm con nuôi quý vị được phép nuôi dưỡng trong thời gian hoàn tất thủ tục giấy tờ, con riêng của chồng/vợ, hoặc con cái của những đứa con kể trên. Ví dụ: cháu ngoại/nội của quý vị.
b. Em trai, em gái, em cùng mẹ khác cha hay cùng cha khác mẹ hoặc em là con riêng của cha hay mẹ kế của quý vị, hoặc con cái của những người em vừa kể.
c. Con nuôi, bao gồm đứa trẻ quý vị được phép nuôi dưỡng với theo lệnh của tòa án, do một cơ quan đủ thẩm quyền đồng ý để quý vị nuôi dưỡng đứa trẻ này.
2. Đến cuối năm 2005, đứa trẻ vẫn còn dưới 19 tuổi, hoặc đứa trẻ trên 19 tuổi nhưng dưới 24 tuổi và là học sinh trọn thời gian; hoặc đứa con hay bất cứ người thân nào bị tàn tật vĩnh viễn và hoàn toàn được quý vị nuôi dưỡng như con. Một học sinh được xem như đứa trẻ đủ tiêu chuẩn để quý vị khai miễn giảm thuế đặc biệt EIC và nhận tạm ứng AEIC là học sinh theo học ở một trường đại học hay cao đẳng trong thời gian 5 tháng của năm 2004. Trong thời gian này, cháu là:
§ Học sinh toàn thời gian ở trường, hoặc
§ Đi thực tập trọn thời gian theo khóa huấn luyện do trường học, tiểu bang, hay cơ quan đại diện chính phủ tổ chức. Các trường học có thể làmột trường kỹ thuật, thương mại hay công nghệ. Khoá huấn luyện này không bao gồm các khóa thực tập, lớp dạy hàm thụ hoặc lớp học buổi tối.
3. Đứa trẻ sống chung với quý vị ở Hoa Kỳ trong hơn sáu tháng của năm 2005. Nhưng nếu nếu đứa trẻ thuộc một trong hai trường hợp dưới đây, quý vị không cần phải chung sống với đứa trẻ hơn 6 tháng mới đủ điều kiện cho tiêu chuẩn này.
§ Đứa trẻ được sinh ra trong năm 2005 nhưng lại qua đời sau đó; đồng thời, nhà của quý vị là nơi cháu bé cư trú trong suốt thời gian cháu còn sống trong năm 2005.
§ Đứa trẻ xem như bị mất tích sau khi cơ quan hữu trách thông báo không tìm ra tông tích đứa trẻ và người bắt cóc cháu bé không phải là người thân trong gia đình. Đứa trẻ phải chung sống với quý vị trong hơn sáu tháng trước khi bị bắt cóc.
Ghi chú: Thời gian tạm vắng mặt ở gia đình như trường hợp ở nội trú trong trường, đi nghỉ hè, vào bệnh viện để điều trị, hay bị lưu giữ ở trại tập huấn dành cho trẻ vị thành niên đều được xem là thời gian sinh sống ở gia đình. Những người hiện đang tại ngũ và phục vụ tại các căn cứ ngoài các tiểu bang của Hoa Kỳ vẫn được xem như đang sinh sống ở trong nước nhằm mục đích khai thuế.
Trẻ em đủ tiêu chuẩn để hai người cùng có thể khai nhận miễn giảm EIC hay AEIC
Có thể đứa trẻ là trẻ em đủ tiêu chuẩn cho hai hay nhiều người khai để nhận tín thuế EIC hoặc AEIC nhưng chỉ một người có thể khai đứa trẻ là trẻ em đủ tiêu chuẩn của họ để nhận tín thuế này cho năm 2005. Nếu cả hai hay nhiều người cùng lúc khai đứa trẻ là trẻ đủ tiêu chuẩn, Sở Thuế Vụ khi đó sẽ áp dụng các quy định "tie-breaker" để quyết định ai là người nhận tín thuế EIC cho năm 2005.
Trường hợp hoàn cảnh cá nhân của người khai thuế thay đổi, họ phải làm sao"
Nếu hoàn cảnh của quý vị thay đổi sau khi quý vị đã nộp đơn W-5 cho cơ quan nơi quý vị công tác hay làm việc, quý vị thường sẽ phải nộp lại một mẫu đơn W-5 khác để khai lại các thay đổi của quý vị trong năm 2005:
· Con cái quý vị đã lớn hoặc quý vị không thể khai đứa trẻ là trẻ em đủ tiêu chuẩn nữa. Quý vị phải đánh dấu trên chữ "NO" trên dòng số 1 của mẫu đơn W-5.
· Quý vị không thể đủ tiêu chuẩn để nhận tín thuế EIC cho năm 2005, chẳng hạn nguồn thu nhập trong năm của quý vị tăng, hay vợ/chồng của quý vị có việc làm do đó lợi tức chung của hai người sẽ cao hơn mức quy định. Trường hợp này quý vị phải đánh dấu vào chữ "NO" trên dòng số 1 của mẫu đơn W-5.
· Quý vị không muốn nhận tiền tạm ứng EIC nữa. Xin đánh dấu vào chữ "NO" trên dòng số 1 của mẫu đơn W-5.
· Nếu vợ hay chồng của quý vị cũng khai tạm ứng với mẫu đơn W-5, xin đánh dấu vào chữ "YES" trên dòng số 3 của mẫu đơn W-5.
Ghi chú: Trường hợp quý vị nhận được tiền tạm ứng của tín thuế EIC và sau đó biết rằng quý vị không đủ tiêu chuẩn để tiếp tục nhận tín thuế này, quý vị phải hoàn lại tất cả các khoản tiền đã được tạm ứng cho quý vị khi quý vị nộp hồ sơ khai thuế cho năm 2005.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.