Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trẻ Em Đủ Tiêu Chuẩn Để Nhận Tín Thuế Hay Thuế Giảm

19/01/200500:00:00(Xem: 1506)

Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Định nghĩa chung về "trẻ em đủ tiêu chuẩn - a qualifying child."
Khi cha mẹ hay người bảo dưỡng có thể khai con cái hoặc thân nhân của họ còn là trẻ em để nhận được một số các miễn giảm thuế, đứa trẻ được gọi là "trẻ em đủ tiêu chuẩn." Chẳng hạn, cha mẹ hay người bảo dưỡng đứa trẻ có thể khai thuế với cương vị người chủ gia đình có con nhỏ (head of household); họ có thể khai miễn giảm các nhân (exemption) cho đứa trẻ trên hồ sơ thuế, hay khai để nhận tín thuế EITC, CTC, và tín thuế dành cho việc săn sóc con còn nhỏ và người sống phụ thuộc. Trước đây, từ năm 2004 trở về trước, mỗi loại tín thuế và miễn giảm thuế cá nhân đòi hỏi một số các quy định không chung nhất về "trẻ em đủ tiêu chuẩn" gây nên sự nhầm lẫn và nhiều khó khăn cho người khai thuế.
Bộ Luật "The Working Families Tax Relief Act" năm 2004 đã đề ra một định nghĩa chung về "trẻ em đủ tiêu chuẩn" quy định này bắt đầu được áp dụng từ năm nay, năm 2005. Định nghĩa tiêu chuẩn này áp dụng chung cho tất cả năm loại tín thuế và miễn giảm thuế vừa nêu trên; mỗi loại miễn hoặc giảm thuế đồng thời có những quy định thêm kèm theo.
Nói chung, một đứa trẻ được xem là trẻ em đủ tiêu chuẩn để cha mẹ hay người nuôi dưỡng khai nhận được tín thuế hay tiền thuế giảm phải hội đủ 4 tiêu chuẩn sau đây:
· Quan hệ gia đình - relationship test: con cái ruột hay con riêng của vợ/chồng (không kể đứa con này là con ruột của vợ/chồng hay con nhận nuôi chính thức), con nuôi theo sự đồng ý của chính quyền hữu trách, em còn nhỏ của người khai thuế hay của vợ/chồng, em còn nhỏ cùng cha hoặc cùng mẹ với vợ hay chồng, hoặc con cái của các em theo tiêu chuẩn vừa nêu.
· Sống chung nhà - residence test: đứa trẻ phải sống cùng chung một nhà với người khai thuế thời gian nhiều hơn 6 tháng trong năm thuế. Trong một vài trường hợp, ngoại lệ sẽ được áp dụng, như con cái của cặp vợ chồng đã ly dị (devorced) hoặc đang ly thân (separated), đứa trẻ bị bắt cóc (kidnapped children), đứa trẻ tạm sống xa nhà trong một thời gian ngắn (temporary absences), và đối với trẻ em ra đời hoặc qua đời trong năm thuế.
· Tuổi tác - Age test: đứa trẻ phải còn dưới 19 tuổi vào ngày cuối năm (ngày 31 tháng 12), nếu đứa trẻ là sinh viên theo học chương trình trọn thời gian (full-time) trong thời gian ít nhất 5 tháng trong năm thuế. Khi đứa trẻ hay con cái của quý vị bị tàn tật do dị tật bẩm sinh hay do kết quả của bệnh tật hoặc tai nạn và có giấy xác nhận của bác sĩ về tình trạng bị tàn tật vĩnh viễn phải hoàn toàn nhờ đến sự săn sóc của quý vị, tuổi tác của đứa trẻ hay đứa con không có giới hạn trong tiêu chuẩn này.
· Tiêu chuẩn chăm sóc và nuôi dưỡng - Support Test:
Trường hợp có hai hay nhiều người trong cùng một năm thuế khai nhận đứa trẻ là con hay trẻ đủ tiêu chuẩn để nhận được tiền miễn thuế, tiêu chuẩn để xác định ai là người nhận được quyền khai miễn thuế cho đứa trẻ sẽ căn cứ theo thứ tự quy định sau đây:
o Cha mẹ của đứa trẻ;
o Nếu cả cha và mẹ đứa trẻ đều khai đứa trẻ là con đủ tiêu chuẩn để nhận miễn giảm, người sống chung với đứa trẻ thời gian dài hơn trong cùng một năm thuế sẽ được quyền khai nhận đứa trẻ là con hay trẻ đủ tiêu chuẩn. Trường hợp đứa trẻ chung sống với cả hai người, cha và mẹ, một khoảng thời gian đồng đều trong năm, người có nguồn thu nhập sau khi điều chỉnh cao hơn sẽ được quyền khai nhận đứa trẻ là trẻ đủ tiêu chuẩn trên hồ sơ thuế của họ;
o Nếu trong số những người muốn khai nhận đứa trẻ là trẻ đủ tiêu chuẩn mà không ai là cha mẹ của đứa trẻ, người khai thuế có mức thu nhập sau khi điều chỉnh cao hơn sẽ được quyền khai đứa trẻ là trẻ đủ tiêu chuẩn trên hồ sơ thuế.
Các quy định bổ sung:
Trong khi bốn tiêu chuẩn về trẻ đủ tiêu chuẩn thường được áp dụng để quyết định ai là người đủ tiêu chuẩn nhận được 5 loại tín thuế và miễn giảm như đã nêu trên, hiện có một số các quy định bổ sung hoặc các mức thay đổi khác áp dụng cho các điều lệ đặc biệt:
§ Người sống phụ thuộc - dependent: Một đứa trẻ đủ tiêu chuẩn để được khai giảm hay nhận tín thuế phải đồng thời hội đủ các tiêu chuẩn sau đây:
o Tiêu chuẩn quốc tịch (Nationality): là công dân Hoa Kỳ, hoặc cư dân của các lãnh thổ dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, như Samoa, Puertorico,, hoặc là thường trú dân của ba quốc gia Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Mễ Tây Cơ. Ngoài ra, đối với một số trẻ em được nhận làm con nuôi, có một quy định ngoại lệ áp dụng cho trường hợp này.
o Tiêu chuẩn về hôn nhân (Marital status): trường hợp đứa trẻ hay người đủ tiêu chuẩn đã kết hôn, người này hay đứa con này phải không nộp hồ sơ thuế chung với vợ hay chồng của mình mới hội đủ điều kiện là trẻ đủ tiêu chuẩn cho người khác khai giảm hay nhận tín thuế. Nếu đứa trẻ đã khai và hộp hồ sơ thuế chung với vợ hay chồng, cha mẹ hay người nuôi dưỡng vẫn có thể khai để được giảm hay nhận tín thuế nếu hồ sơ thuế của hai vợ chồng đứa con chỉ nhằm mục đích nhận lại tiền thuế họ đã đóng dư trong năm. Nếu hai vợ chồng trẻ này khai riêng hồ sơ thuế và không ai bị nợ thuế, khi đó cha mẹ mới có thể khai đứa trẻ trên hồ sơ thuế để được giảm hay nhận tín thuế.

§ Cương vị người chủ gia đình - (HOH) Head of Household Filing Status: Trường hợp cha hay mẹ của đứa trẻ khai thuế với cương vị người chủ gia đình có con phải nuôi dưỡng, đứa trẻ đủ tiêu chuẩn cho người cha hay mẹ khai miễn hay nhận tín thuế là đứa trẻ phải sống chung với cha hay mẹ là HOH hơn 6 tháng trong năm thuế không có ngoại lệ cho những đứa trẻ là con của hai người đã ly dị hay vẫn còn kết hôn nhưng sống ly thân với nhau. Đối với con cái đã kết hôn, nhưng kết hôn vào những ngày cuối của năm thuế (đứa con của cha mẹ là HOH đã sống với cha hay mẹ hơn 6 tháng trong năm) vẫn phải thỏa mãn tiêu chuẩn hôn nhân và quốc tịch áp dụng cho con đã kết hôn nhưng sống phụ thuộc vào cha mẹ trong năm thuế vừa trình bày ở trên.
§ Tín thuế dành cho các chi phí trả cho người trông con còn nhỏ hay người sống phụ thuộc - Credit for Child and Dependent Care Expenses: Để cha mẹ hay người nuôi dưỡng nhận được loại tín thuế này, đứa trẻ đủ tiêu chuẩn là đứa trẻ còn dưới 13 tuổi, hoặc đứa trẻ bị tàn tật vĩnh viễn và hoàn toàn không thể tự săn sóc lấy mình, không áp dụng cho trường hợp ngoại lện đứa trẻ là con của vợ chồng đã ly dị hay vẫn kết hôn mà sống ly thân và trường hợp đứa trẻ bị bắt cóc.
§ Tín thuế dành cho con hay trẻ còn nhỏ - (CTC) Child Tax Credit: Con hay trẻ đủ tiêu chuẩn phải còn dưới 17 tuổi và phải là công dân, hoặc cư trú cân trên lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc công dân của các quốc gia được chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ.
§ Tín thuế dành cho người đi làm có lợi tức thấp - EITC Credit: Khi cha mẹ là người có lợi tức thấp khai nhận tín thuế EITC, đứa con đứa trẻ đủ tiêu chuẩn để cho mẹ khai nhận tín thuế này không bắt buộc phải đủ tiêu chuẩn về nuôi nấng (support test), nhưng đứa trẻ phải chung sống với cha mẹ ở Hoa Kỳ hơn sáu tháng trong năm thuế và phải có số an sinh xã hội hợp lệ. (Một thẻ an sinh xã hội hợp lệ cho phép người có tên trên thẻ được quyền làm việc ở Hoa Kỳ - valid for employment). Tương tự như trường hợp tín thuế CTC và tín thuế trả cho người trông con nhỏ và người sống phụ thuộc, tiêu chuẩn trẻ em đủ tiêu chuẩn cho tín thuế EITC không bị chi phối bởi những quy định ngoại lệ của trẻ em trong các gia đình có cha mẹ ly dị hay sống ly thân. Con cái của những người khai nhận tín thuế EITC đã lập gia đình vẫn có thể là con đủ tiêu chuẩn nếu những đứa trẻ này hội đủ tiêu chuẩn về hôn nhân và quốc tịch của người sống phụ thuộc trình bày ở trên.
Thay đổi đối với một số các loại miễn giảm thuế:
Luật thuế mới không ảnh hưởng đến việc tiến hành loại tín thuế dành cho trẻ em (CTC), nhưng lại tác động đến các quyền lợi thuế vụ liên quan đến các trường hợp sau đây:
· Người sống phụ thuộc vào người khác: Có hai dạng sống phụ thuộc vào người khác: (1) con trẻ đủ tiêu chuẩn - a qualifying child, và (2) thân nhân đủ tiêu chuẩn - a qualifying relative. Năm tiêu chuẩn quyết định một người thân có đủ tiêu chuẩn là người sống phụ thuộc vào người khai thuế hay không vẫn tiếp tục được áp dụng là:
o Tiêu chuẩn quan hệ gia đình - relationship test;
o Tiêu chuẩn về nguồn lợi tức của người sống phụ thuộc - gross income test;
o Tiêu chuẩn về việc cung cấp thức ăn và chỗ ở cùng một số các sinh hoạt cần thiết khác - support test;
o Tiêu chuẩn về việc khai thuế chung với vợ hay chồng của người sống phụ thuộc - joint return test;
o Tiêu chuẩn cư trú hay quốc tịch - citizenship/residency test.
Một đứa trẻ không phải là con đủ tiêu chuẩn để người nuôi dưỡng có thể khai và nhận tín thuế hay được miễn thuế vẫn có thể là người sống phụ thuộc vào người khác và có thể là thân nhân đủ tiêu chuẩn cho người này khai nhận các khoản thuế giảm hoặc các loại miễn thuế đặc biệt. Trường hợp quý vị là người sống phụ thuộc vào người khác, quý vị vẫn có thể khai và nộp hồ sơ thuế cho mình, nhưng quý vị không thể khai trên hồ sơ thuế của quý vị bất cứ người nào khác là người sống phụ thuộc vào quý vị.
· Người khai thuế với cương vị là chủ gia đình có con nhỏ: Cương vị khai thuế của người chủ gia đình (HOH) chỉ áp dụng cho những người có con còn nhỏ hay người sống phụ thuộc vào họ. Điều quan trọng cần ghi nhớ là một người không thể nộp hồ sơ thuế với cương vị là người chủ gia đình chỉ vì họ có người khác sống chung với họ trong suốt cả năm hoặc chỉ vì người khai thuế được quyền khai người này là người sống phụ thuộc vào họ do có được sự đồng ý của những người khác cùng đóng góp để chăm sóc người sống phụ thuộc này. Chẳng hạn, quý vị không thể khai thuế với cương vị là người chủ gia đình chỉ vì quý vị được sự đồng ý của những người khác, như anh chị em, cùng đóng góp để nuôi dưỡng người sống phụ thuộc này, như cha hoặc mẹ già yếu.
· Khai thuế để nhận tín thuế dành cho trẻ em (CTC): Người khai thuế không buộc phải căn sóc hay trông nom đứa trẻ họ được quyền nuôi dưỡng, đứa em còn nhỏ, các cháu là con của em hay anh chị, như con ruột mới nhận được tín thuế này như yêu cầu trước đây.
· Tín thuế trả cho các chi phí trông con hay săn sóc người sống phụ thuộc để người khai thuế kiếm việc làm hay đi làm: Trước đây người khai thuế phải chi phí hơn một nửa các khoản tiền trả cho việc duy trì một nơi ở và cung cấp thức ăn cho những ngươì đủ tiêu chuẩn là con hoặc người sống phụ thuộc mới nhận được tín thuế này. Bộ luật mới không bắt buộc người khai thuế phải cung cấp hơn một nửa các chi phí trong sinh hoạt gia đình, nhưng nếu một người mặc dù không phải là đứa trẻ đủ tiêu chuẩn, sống chung nhà với người khai thuế trong thời gian hơn sáu tháng trong năm, vẫn đủ tiêu chuẩn để người khai thuế nhận tín thuế này.
· Tín thuế EITC: Người có nguồn thu nhập thấp và có trẻ em đủ tiêu chuẩn để khai nhận tín thuế này không bắt buộc phải xem đứa con nuôi, đứa em nhỏ, hay con cái của anh chị em của mình là con ruột mới đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế này như trước đây.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.