Hôm nay,  
Việt Báo Online

Rút Tiền Từ Các Quỹ Hưu

20/10/200400:00:00(Xem: 1078)
Rút Tiền Từ Các Quỹ Hưu

Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC

Nhiều người cho rằng việc rút tiền từ quỹ hưu non thật phiền phức và các khoản tiền hưu rút sớm thường phải đóng thuế phạt. Nhưng theo IRS, nếu người khai thuế hiểu rõ các quy định về quỹ hưu, việc rút tiền không quá khó khăn và họ có thể không phải đóng thuế phạt khi sử dụng các khoản tiền trong quỹ hưu khi chưa đến tuổi về hưu.
Bất cứ khoản tiền nào quý vị nhận được từ một quỹ hưu IRA hay một quỹ hưu đủ tiêu chuẩn nào khác trước khi quý vị đủ 59 tuổi rưỡi thường được gọi là tiền hưu non hay các khoản tiền hưu phân phối sớm. Những khoản tiền hưu rút ra khỏi quỹ hưu sớm hơn thời hạn cho phép thường sẽ phải chịu thêm 10% thuế ngoài tiền thuế thu nhập mà người rút tiền phải đóng. Quy định về mức thuế phạt gọi là "luật 59 tuổi rưỡi" (59 ½ rule). Tuy nhiên quy định này cũng kèm theo một số các miễn trừ hay còn gọi là các trường hợp ngoại lệ. Nếu quý vị có tiền tiết kiệm hưu và trong trường hợp quý vị có nhu cầu cần phải rút tiền ra khỏi quỹ hưu trước khi quý vị đủ 59 tuổi rưỡi, tham khảo thêm vấn đề này có thể giúp ích cho quý vị. Một số các trường hợp ngoại lệ chỉ áp dụng cho các quỹ hưu IRA - Individual Retirement Arrangements, còn gọi là quỹ hưu cá nhân. Một số các trường hợp miễn trừ khác lại chỉ áp dụng cho các quỹ hưu đủ tiêu chuẩn khác, và một số khác có thể áp dụng cho cả hai trường hợp, vừa quỹ hưu cá nhân và các quỹ hưu tiêu chuẩn khác. Sở Thuế Vụ có phát hành và biếu cho người khai thuế các ấn bản đặc biệt bàn về hai loại hưu kể trên để tham khảo thêm. Xin quý vị tìm đọc ấn bản 575 - Tiền Hưu và Các Nguồn Trợ Cấp Định Kỳ (Publication 575 - Pensions and Annuities) và ấn bản 590 - Quỹ Hưu Cá Nhân (Publication 590 - Individual Retirement Arrangements).
Ngoài khoản thuế 10% trên số tiền hưu rút sớm, quý vị sẽ phải đóng thuế lợi tức cá nhân cho số tiền rút ra khỏi quỹ hưu từ nguồn tiền tiết kiệm chưa đóng thuế trích từ lương của quý vị trước đó; nếu chủ cơ quan nơi quý vị làm việc cùng bỏ tiền vào quỹ hưu cho quý vị và khoản tiền hưu non gồm một phần tiền từ nguồn đóng góp của chủ, quý vị cũng sẽ phải đóng thuế lợi tức cá nhân trên phần tiền này; ngoài ra, nếu tiền được rút ra gồm cả các phần lãi kiếm được từ số tiền hưu đầu tư trong quỹ hưu, quý vị cũng sẽ phải đóng thuế cho khoản lãi này. Nhưng nếu trong quỹ hưu của quý vị có khoản tiền nào quý vị đóng góp từ tiền sau khi đã đóng thuế của quý vị, phần tiền này sẽ không phải đóng thuế nữa (không đóng thuế lợi tức trên số tiền được rút ra, cũng không phải đóng thuế phạt thêm 10% số tiền rút ra khỏi quỹ).
Có một phương pháp giúp quý vị tránh phải đóng thuế trên bất cứ số tiền hưu non nào. Phương pháp này gọi là phương pháp chuyển quỹ hưu (rollover). Thông thường, việc trung chuyển tiền từ quỹ này sang quỹ kia, người chủ quỹ hưu không tự rút tiền ra và không trực tiếp nhận tiền, sẽ giúp quý vị tránh phải đóng thuế trung chuyển và quý vị vẫn có thể rút tiền mặt hay các tài sản khác, như cổ phiếu, ra khỏi quỹ hưu IRA hoặc một quỹ hưu đủ tiêu chuẩn để bỏ vào một quỹ hưu đủ tiêu chuẩn khác quý vị có thể rút tiền mà không bị phạt. Chẳng hạn, quý vị chuyển tiền (rollover) từ một quỹ 401(k) vào một TraditionalIRA; từ quỹ hưu Traditional IRA này, quý vị có thể rút tiền ra để đóng học phí cho quý vị, vợ hay con cái của quý vị v.v. Quỹ hưu loại này được gọi là quỹ hưu thích hợp để chọn lựa (an eligible retirement plan) và bao gồm các loại quỹ hưu như quỹ hưu cá nhân (Traditional IRA), quỹ hưu đủ tiêu chuẩn (qualified retirement plan) hoặc một quỹ phân phối tiền hưu định kỳ (qualified annuity plan). Quý vị phải hoàn tất việc trung chuyển tiền trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được tiền trích từ quỹ hưu mới không phải đóng thuế thu nhập trên số tiền đã trích ra trong năm. Thông thường, các khoản tiền trung chuyển vào một quỹ hưu mới sẽ phải đóng thuế nếu cơ quan này sau đó phân phối tiền cho quý vị hay cho người thừa hưởng số tiền của quý vị.
Nếu quý vị nhận tiền hưu non phân phối từ một quỹ hưu do chủ nhân của quý vị mở cho quý vị trong thời gian làm việc, cơ sở tài chính quản lý quỹ hưu của quý vị thường sẽ giữ lại 20% số tiền quý vị muốn rút ra khỏi quỹ để đóng thuế cho quý vị vào cuối năm khi quý vị khai thuế. Đây là loại thuế tạm thu (withholding tax) cơ sở quản lý tài chính phải giữ lại theo quy định của Luật Pháp. Sau khi nhận tiền, nếu quý vị muốn bỏ cùng một số tiền vào một quỹ hưu khác, quý vị phải bù thêm 20% số tiền đã được tạm thu thuế; nếu không, quý vị sẽ nợ thuế trên số tiền bị hụt đi này. Để tránh tình trạng bất tiện như trên, quý vị nên yêu cầu cơ quan tài chính của quỹ hưu cũ chuyển số tiền quý vị muốn trích ra và chuyển vào một quỹ hưu mới hay một quỹ hưu IRA cho quý vị.
Bất cứ khoản tiền hưu non nào quý vị rút ra khỏi quỹ hưu cũng phải được thông báo cho Sở Thuế Vụ. Quý vị sẽ khai số tiền chuyển từ quỹ hưu này sang quỹ hưu kia miễn thuế trên dòng 15a và dòng 16a trên mẫu đơn khai thuế 1040 chung với các khoản tiền hưu phân phối phải đóng thuế. Nhưng quý vị sẽ phải điền vào dòng 15b và 16b các khoản tiền hưu non phải đóng thuế nếu quý vị rút tiền trực tiếp. Nếu quý vị phải đóng thêm 10% tiền thuế hoặc quý vị không phải đóng 10% tiền thuế phạt vì thuộc một trong các trường hợp ngoại lệ, quý vị sẽ phải sử dụng mẫu đơn 5329 để tính số tiền thuế phải đóng thêm hay để biết chắc quý vị không phải đóng phạt. Kết quả tìm được từ mẫu đơn 5329 sẽ được ghi trên dòng 57 của mẫu đơn thuế 1040. Quý vị cũng có thể khai số tiền hưu trung chuyển trên mẫu đơn thuế 1040A, nhưng nếu quý vị có bất cứ khoản tiền hưu phân phối sớm nào phải đóng thêm 10% thuế, quý vị bắt buộc phải sử dụng mẫu đơn thuế 1040 để khai số tiền hưu rút sớm và tiền thuế phạt.
Cơ quan quản lý quỹ hưu của quý vị sẽ phải thông báo cho quý vị những thông tin quan trọng về thuế khi họ gởi cho quý vị mẫu thông báo 1099-R. Trên thông báo này có ghi đầy đủ các khoản tiền hưu phân phối, phần tiền phải đóng thuế, số tiền được giữ lại để đóng thuế tạm thu, và một mã số phân phối (a distribution code) liên quan đến loại thuế phạt 10%. Trường hợp quý vị phải đóng thêm 10% thuế, mã số ghi trên ô 7 (box 7) của mẫu thông báo 1099-R sẽ là số 1. Với mã số này, quý vị không phải sử sụng mẫu đơn 5329 để tính tiền thuế phạt phải đóng thêm. Quý vị chỉ cần lấy khoản tiền hưu phân phốisớm ghi trên dòng 15b và 16b nhân với 10% (0.10), rồi điền kết quả vào dòng 57 của mẫu đơn khai thuế 1040. Đồng thời, quý vị nhớ ghi chữ "NO" cũng trên dòng 57 về phía trái của kết quả vừa ghi xuống để thông báo quý vị đã không nộp mẫu đơn 5329 chung trong hồ sơ khai thuế.
Quý vị có thể in hai ấn bản 575 và 590 cùng các mẫu đơn khai thuế vừa kể trên, cũng như các sách hướng dẫn khai các mẫu đơn này trực tiếp từ mạng thông tin của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov. Xin đánh tên mẫu đơn, hoặc tên ấn bản vào khung trống dưới tiêu đề "Form and Publications" ở phía bên trái trang điện tử chính. Quý vị cũng có thể liên lạc qua điện thoại số 1-800-829-3676 để yêu cầu gởi những mẫu đơn và ấn bản quý vị cần đến địa chỉ yêu cầu.

24/08/2019(Xem: 646)
Trump không được nhiều người ưa thích vì sự cố chấp thiếu khoan dung . Chính quyền của ông đã đầy các vụ bê bối đủ kiểu. Ông không thực hiện được nhiều lời hứa to tát Nước Mỹ đang trượt vào suy thoái.
24/08/2019(Xem: 205)
Bóng nhạn đã bay mất hút trời xa, gió mơn man gợn nhẹ mặt hồ, đâu là ảnh, đâu là hình? Và như thế một thoáng ngoài kia...
24/08/2019(Xem: 1088)
Trump không tạo được thiện cảm, gây nhiều tai tiếng và cố chấp, và chúng ta có thể rơi vào thời kỳ suy trầm. Nhưng các điều đó có thể là không quan trọng.
24/08/2019(Xem: 328)
quyết định của JFFV nhờ luật sư nộp đơn khiếu nại với Hội đồng Nhân quyền LHQ là rất đúng. Vì nếu đơn hội đủ một số những tiêu chuẩn nhận đơn và được chấp thuận cứu xét, thì nhà cầm quyền Việt Nam sẽ phải trả lời trước Hội đồng NQ về những vi phạm NQ cáo buộc bởi JFFV
24/08/2019(Xem: 579)
Ai đã có lần đi qua chiếc cầu treo Cuối bản Cu Pua vùng cao Quãng Trị Mới thấy thót tim Mỗi lần qua suối Hai sợi giây cáp đong đưa Trời mưa gió núi
23/08/2019(Xem: 1015)
Sự thật đau lòng, người nào nói ngọt như mật lịm thì người nghe tin, người nào nói thẳng nói thật thì làm phiền lòng người khác, chẳng hạn có người nói: mua nhà với tôi cho thứ này thứ nọ.
23/08/2019(Xem: 779)
Sau 3 ngày yên lặng theo dõi, hôm thứ Sáu 16/8, người phát ngôn bộ ngoại giao VN-bà Lê Thị Thu Hằng lên tiếng phản đối việc TQ tái diễn vi phạm nghiêm trọng, đưa các tàu chiến trở lại khu vực đối đầu từ hôm 13/8
23/08/2019(Xem: 583)
Những cuộc biểu tình khổng lồ đang diễn ra tại Hồng Kong đang bước qua tuần lễ thứ 12.
23/08/2019(Xem: 814)
Việt Nam đã phạm một sai lầm chiến lược là từ bỏ quyền phủ quyết / Veto Power, một điều khoản hết sức quan trọng đã có trong Hiệp Định Ùy Ban Sông Mekong 1957 (Mekong River Committee) vì Việt Nam là một quốc gia cuối nguồn
23/08/2019(Xem: 1738)
việc Tập Cận Bình đàn áp lan rộng đối với xã hội dân sự và đề cao tệ sùng bái cá nhơn đã làm thất vọng nhiều nhà quan sát, cả người trong nước lẫn dư luận người nước ngoài
22/08/2019(Xem: 428)
Tập sách mỏng nhưng nặng ký Kinh Pháp Cú Tây Tạng do Nguyên Giác dịch và ghi nhận đến với tôi không gây bất ngờ vì Nguyên Giác viết về những vấn đề có tính cách chuyên sâu về Phật giáo cũng đã nhiều.
22/08/2019(Xem: 338)
Đại diện Nghĩa Sinh Sài Gòn, Phước Tuy, Phan Thiết, Bình Dương cùng với Huynh Trưởng Nghĩa Sinh từ Hoa Kỳ đã về dự lễ sinh nhật, kỷ niệm 56 năm thành lập Nghĩa Sinh.
22/08/2019(Xem: 411)
Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố năm 2011 là năm quốc tế về rừng để báo động về sự tàn phá rừng một cách đại quy mô với trung bình 350km2 rừng bị mất đi mỗi ngày, làm tổn thương sự đa dạng sinh học và làm tăng thêm sự sưởi nóng toàn cầu.
22/08/2019(Xem: 1098)
Các nhà hiền triết Hi Lạp cổ đại, từ Platon đến Socrate xem Nước là nguồn gốc của mọi nguồn gốc.Theo Phật giáo thì vũ trụ do bốn cái lớn trong vũ trụ: đất, nước, gió, lửa, còn gọi là Tứ Đại. Triết học Trung Hoa cho rằng nước là một trong năm yếu tố gọi chung là Ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.
22/08/2019(Xem: 1010)
Trái đất ta ở có sông ngòi, có biển cả, có núi non, có thung lũng; nhưng trên hết có đất . Đất giúp cây cối có thể bám rễ vào, đất giữ được nước đủ thời gian để rễ cây có thể hút được nước nuôi thân, nuôi lá, nuôi hoa.
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 08/2019, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cho rằng quan hệ song phương đang trải qua khó khăn và yêu cầu Ottawa trả tự do cho Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu.
Kể từ năm 2009, Google đã đặt cho từng phiên bản lớn của hệ điều hành Android những cái tên theo chủ đề các món ngọt tráng miệng. Những tên gọi thay đổi theo thứ tự alphabet qua từng năm, đầu tiên là ANdroid Cupcake, Donut, Eclair, Froyo... và gần đây nhất là Pie. Nhưng có một bất ngờ nho nhỏ: khi phiên bản hệ điều hành di động mới nhất của Google ra mắt vào cuối tháng 08/2019, thời kỳ của những món tráng miệng cũng sẽ chấm hết.
Khoảng cuối tháng 08/2019, các nhà nghiên cứu tại sự kiện dành cho hacker DEF CON đã cảnh báo người dùng hãy tắt Bluetooth để tránh những mối nguy về bảo mật.
Là nơi sinh sống của nhiều loài mãnh thú như sư tử, linh cẩu hay báo đốm, Châu Phi chắc hẳn là một nơi đáng sợ đối với nhiều người. Nhưng ngoài những loài ăn thịt kể trên, ở lục địa đen còn có một thứ gây ám ảnh hơn cả: “hồ sát nhân”, có thể giết chết cả nghìn người chỉ sau một đêm.
Khoảng cuối tháng 08/2019, trang Chicago Tribune và một nhóm các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu về các thiết bị iPhone và Samsung Galaxy, bao gồm iPhone 7, 8, 8 Plus và X cũng như Samsung Galaxy S8, S9 và J3. Trong bài kiểm tra, các nhà khoa học kiểm tra xem liệu các mẫu điện thoại có phát ra bức xạ tần số vô tuyến nhiều hơn mức cho phép theo chỉ dẫn của FCC hay không.
Khoảng cuối tháng 08/2019, Sở Cảnh sát Chicago (CPD) đang triển khai một chương trình thí điểm cho giải pháp DeX của Samsung trên các xe tuần tra. Phiên bản dành cho xe hơi của Samsung DeX sẽ thay thế cho các máy tính trong xe cảnh sát. Những chiếc xe đầu tiên với công nghệ mới sẽ được CPD ra mắt vào cuối năm 2019.
Trôi qua Cánh tay Orion (Orion Arm) của Thiên hà xoắn ốc Milky Way (hay Dải Ngân hà), đám mây vũ trụ tình cờ phác họa lại đường viền của California trên bờ biển phía tây Hoa Kỳ.
Ngày 19/08/2019, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross xác nhận giấy phép tạm thời của Huawei sẽ được gia hạn đến 19/11/2019. Ông Ross cũng cho biết có thêm 46 chi nhánh của Huawei được bổ sung vào "danh sách đen", nâng tổng số các chi nhánh, công ty con của Huawei nằm trong lệnh cấm lên tới hơn 100 đơn vị.
Khoảng giữa tháng 08/2019, chiếc thẻ tín dụng Apple Card đã chính thức được ra mắt cho người dùng tại Mỹ. Chiếc thẻ làm bằng titan với màu trắng chủ đạo, toát lên một vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải cẩn thận để giữ cho chiếc thẻ vẫn sáng bóng như mới sau một thời gian sử dụng.
Khoảng giữa tháng 08/2019, một số nguồn tin cho biết, Singapore bắt đầu triển khai xe buýt tự lái trong tháng 08/2019. Được biết, đây chỉ mới là giai đoạn thử nghiệm dịch vụ mới và thời gian hết thử nghiệm sẽ kéo dài đến ngày 15/11/2019.
Dù mất quá nhiều thời gian để chứng minh, nhưng cuối cùng nhân loại cũng nhận ra rằng quả thực tầm ảnh hưởng của nhựa là rất lớn. Hiện nay, nhựa tồn tại ở khắp mọi nơi: trong bầu không khí chúng ta hít thở, trong những gì chúng ta ăn, và trong nước chúng ta vẫn uống hàng ngày.
Khoảng giữa tháng 08/2019, theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên trang Energy Policy, Châu Âu đủ chỗ lắp turbine gió để sản xuất điện cho cả thế giới đến năm 2050
Khoảng giữa tháng 08/2019, theo nguồn tin từ Nikkei, Apple đang trong giai đoạn cuối của việc chứng nhận các màn hình từ BOE Technology Group cho các iPhone vào năm 2020 trong nỗ lực nhằm làm giảm chi phí và sự phụ thuộc vào công ty Hàn Quốc, Samsung Electronics.
Khoảng giữa tháng 08/2019, Intel ra mắt bộ vi xử lý mới nhất, và cũng là bộ vi xử lý trí tuệ nhân tạo đầu tiên của hãng, được thiết kế để sử dụng tại các trung tâm điện toán đám mây lớn. Con chip mới có tên là Nervana NNP-I hay Springhill, được phát triển tại cơ sở Haifa, Israel.
Khoảng giữa tháng 08/2019, Apple Card, chiếc thẻ tín dụng Apple hợp tác cùng ngân hàng Goldman Sachs, đã chính thức được phát hành tại Mỹ.