Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thuế Tạm Thu Và Người Giúp Việc Nhà

02/09/200400:00:00(Xem: 991)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
1. Nếu tôi không tạm giữ tiền thuế an sinh xã hội và thuế y tế từ tiền lương tôi trả cho người trông con cho tôi, tôi phải làm sao"
-- Nếu quý vị muốn đóng thuế ASXH và thuế y tế cho người giúp việc nhà từ tiền riêng của quý vị, quý vị không cần phải tạm giữ khoản thuế họ phải đóng từ lương nhận được khi làm việc cho quý vị. Tiền thuế ASXH và thuế y tế quý vị trả cho phần thuế người giúp việc phải đóng phải được bao gồm trong tiền lương quý vị trả cho người này và là nguồn lợi tức phải đóng thuế, tuy số tiền này không tính trong lương phải đóng thuế ASXH và y tế của họ cũng không tính vào số tiền lương trợ cấp thất nghiệp đóng cho chính phủ Liên bang.
Ví dụ: Quý vị mướn một người làm việc nhà để trông con cho quý vị, người này đã quá tuổi vị thành niên. Quý vị đồng ý trả công cho họ mỗi tuần vào ngày thứ sáu $100. Quý vị dự định thuê người này ít nhất 4 tháng trong năm 2004 (16 tuần lễ). Số tiền dự trù trả cho họ cho cả năm sẽ hơn $1,400. Quý vị quyết định không giữ lại từ tiền lương hằng tuần phần thuế người này phải đóng vào quỹ ASXH và quỹ y tế; quý vị sẽ đóng cho họ hai khoản thuế này và xem như đó là một phần lương quý vị trả cho họ.
Để đóng thuế ASXH và thuế y tế, người giúp việc cho quý vị phải trả $7.65 từ tiền lương $100 hằng tuần ($6.20 tiền thuế ASXH và $1.45 tiền thuế y tế). Nhưng vì quý vị quyết định trả thêm cho họ từ tiền riêng của quý vị, quý vị sẽ phải đóng khoản tiền này, cộng thêm phần thuế tương đương của chủ nhân là $7.65, cả thảy $13.30 mỗi tuần.
Để đóng thuế lợi tức, người giúp việc của quý vị phải khai tiền kiếm được hằng tuần là $107.65 ($1000 tiền lương và $7.65 tiền thuế y tế và thuế ASXH quý vị đã đóng cho họ).
2. Chúng tôi định mướn một vài người giúp việc cho chúng tôi, xin cho biết chúng tôi cần phải để ra bao nhiêu tiền để đóng thuế và gởi số tiền thuế này đi đâu"
-- Quý vị chắc chắn phải yêu cầu mỗi nhân viên điền đầy đủ vào mẫu đơn W-4; đây là giấy họ đồng ý cho giữ lại tiền để đóng thuế (Form W-4 - Employee"s Withholding Allowance Certificate). Quý vị cũng cần tham khảo thêm các ấn bản số 15 và 15-A để quyết định về số tiền cần phải giữ lại từ lương của nhân viên và cách ký thác các khoản tiền thuế tạm thu cùng một số các khoản thuế lao động khác. Ấn bản số 15 là sách hướng dẫn khai thuế cho người làm chủ (Publication 15 - Employer"s Tax Guide); ấn bản 15-A là bản hướng dẫn thuế bổ sung dành cho chủ nhân (Publication 15-A - Employer"s Supplemental Tax Guide). Ấn bản 15-T có thi biểu thuế tạm thu (Publication 15-T - New Withholding Tables). Sự thay đổi này là do kết quả của bộ luật The Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation Act of 2003. Đây cũng là bản bổ sung cho ấn bản số 15.
4. Mức thuế thất nghiệp phải đóng cho chính phủ Liên bang trong năm 2004 là bao nhiêu"
-- Cho năm 2004, mức thuế thất nghiệp đóng cho chính phủ Liên bang vẫn ở mức 6.2% và được tính trên $7,000 đầu tiên tiền lương chủ nhân trả cho mỗi nhân viên trong cả năm. Tuy vậy, nếu quý vị đã có chương trình đóng thuế thất nghiệp đều đặn cho những người quý vị trả lương, quý vị có thể nhận lại số tiền đóng đã đóng dư. Xin tham khảo thêm mẫu đơn 940EZ, mẫu đơn này dành cho chủ nhân khai các khoản thế thất nghiệp đã đóng hằng năm (Form 940EZ - Employer"s Annual Federal Unemployment Tax Return). Quý vị cũng có thể đọc ấn bản số 15 là sách hướng dẫn khai thuế cho chủ nhân (Publication 15 - Circular E - Employer"s Tax Guide).
5. Mức lương tối đa phải đóng thuế ASXH và thuế y tế cần phải giữ lại từ lương trả cho người giúp việc là bao nhiêu"
-- Mức lương tối ta phải đóng thuế ASXH là $87,900 cho năm 2004 đưa đến mức thuế ASXH người công nhân phải đóng trong năm này là $5,449.80. Riêng thuế y tế, không có mức tôí đa vì không có giới hạn trên số lương phải đóng loại thuế này. Quý vị có thể tham khảo thêm vấn đề này từ nguồn thông tin trên mạng thông tin của Sở An Sinh Xã Hội.
6. Chúng tôi đã muớn một người sống trong nhà để trông nom đứa con nhỏ của tôi trong thời gian chúng tôi đi làm việc. Chúng tôi muốn hợp thức hoá vấn đề này, chẳng hạn, đóng thuế an sinh xã hội cho cô. Xin cho biết chúng tôi phải làm những gì"
-- Một người giữ em được xem như một người giúp việc trong nhà. Chủ nhân của họ không những phải đóng các thứ thuế như thuế ASXH và y tế cho mỗi người giúp việc mỗi khi họ trả lương cho người giúp việc từ $1,400 trở lên trong cả năm. Trường hợp lương trả cho người giúp việc ít hơn $1,400, không ai phải đóng thuế ASXH và thuế y tế. Mức thuế tổng cộng cho hai loại thuế này là 15.3%, phần phải đóng của người giúp việc là 7.65% và của chủ nhân là 7.65%. Nếu quý vị không tạm giữ lại tiền thuế từ tiền lương trả cho nhân viên, quý vị có thể đóng luôn cho họ. Quý vị cũng có thể phải đóng các loại thuế thất nghiệp cho Liêng bang và tiểu bang. Về các hướng dẫn cho vấn đề người giúp việc nhà, xin tham khảo thêm ấn bản 926 - Hướng Dẫn Thuế Dành Cho Chủ Nhân Có Thuê Nhân Viên Giúp Việc Nhà (Publication 926 - Household Employer"s Tax Guide).
7. Tôi có mướn một người đến nhà giữ con cho tôi. Tôi có cần phải tạm giữ tiền thuế của cô ấy không"
-- Người trông con cũng là người giúp việc trong hay quanh nhà riêng của quý vị. Họ là nhân viên làm việc nhà của quý vị. Nếu quý vị trả người này $1,400 hay nhiều hơn trong năm 2004, nói chung, quý vị phải tạm thu tiền thuế ASXH và thuế y tế từ tiền lương quý vị trả cho họ. Xin tham khảo thêm ấn bản 926 để biết rõ hơn các chi tiết.
8. Nếu một nhân viên giúp việc khai hơn 10 phần miễn giảm thuế cá nhân trên mẫu đơn W-4, chủ nhân khi nhận được đơn này có cần phải báo cho Sở Thuế Vụ biết không"
-- Có. Nếu quý vị nhận được một mẫu đơn W-4 trên đó nhân viên khai trên 10 xuất miễn giảm cá nhân, quý vị phải gởi một bản sao của mẫu đơn này cho Sở Thuế Vụ khi nộp đơn khai thuế chủ nhân lần kế tiếp.
Đồng thời, nếu nhân viên của quý vị khai được miễn phần thuế tạm thu từ tiền lương của họ và nếu mức lương quý vị trả cho người này có thể nhiều hơn $200 một tuần lễ, quý vị cũng phải gởi một bản sao mẫu đơn W-4 đến Sở Thuế Vụ cùng với đơn khai thuế dành cho chủ nhân của quý vị.
Trường hợp quý vị muốn gởi mẫu đơn W-4 của nhân viên đi sớm hơn, quý vị có thể gởi một bản sao của mẫu đơn này đến Sở Thuế Vụ kèm theo một thư có ghi rõ tên họ, địa chỉ , và mã số đăng ký kinh doanh (EIN) của quý vị và ghi rõ số mẫu đơn W-4 gởi kèm theo hồ sơ (trường hợp có nhiều hơn 1 mẫu đơn). Khi nhận được đơn của quý vị, Sở Thuế Vụ sẽ gởi đến cho quý vị các hướng dẫn cần thiết nếu họ quyết định quý vị nên làm theo yêu cầu của nhân viên giúp việc ghi trên đơn W-4.
9. Một nhân viên giúp việc đưa cho tôi mẫu đơn W-4 xin miễn tạm thu tiền thuế từ lương. Tôi có phải gởi mẫu đơn W-4 này cho Sở Thuế Vụ hay không"
-- Nếu quý vị nhận được một mẫu đơn W-4 trên đó người giúp việc cho quý vị khai:
· Được miễn tạm thu thuế và lương của người này thường thường không quá $200 mỗi tuần lễ, hoặc
· Có 10 xuất miễn giảm cá nhân.
Quý vị phải gởi mẫu đơn W-4 này cho Sở Thuế Vụ trong hồ sơ khai thuế dành cho chủ nhân lần tiếp theo kèm chung với mẫu đơn 941, hoặc một thư ghi rõ tên của người gởi (chủ nhân), địa chỉ, số đăng ký kinh doanh, và số mẫu đơn W-4 kèm chung trong hồ sơ. Sở Thuế Vụ sẽ gởi đến cho quý vị hướng dẫn cụ thể trường hợp họ quyết định yêu cầu quý vị làm theo yêu cầu của người giúp việc của quý vị. Xin tham khảo thêm ấn bản số 15 để biế rõ hơn về mẫu đơn W-4.
10. Nếu chúng tôi nhận được một mẫu đơn W-4 với phần khai miễn tạm thu để trống, chúng tôi phải làm sao với trường hợp này"
-- Trong trường hợp như vậy, quý vị xem như người này không khai miễn tạm thu thuế. Nếu nhân viên này đã điền những phần còn lại của mẫu đơn và đã ký tên, đồng thời cho biết người này sống độc thân hay hiện đang kết hôn, quý vị tạm giữ phần tiền dành cho người độc thân hay kết hôn theo biểu ghi dành cho những nhân viên giúp việc khai trên mẫu đơn với phần cho phép tạm thu là "zero" (zero withholding allowances). Nếu nhân viên không đề cập đến tình trạng hôn nhân của họ, quý vị không biết họ độc thân hay kết hôn, hoặc nếu họ không ký tên vào mẫu đơn W-4, còn lại những thứ khác đều làm đầy đủ, quý vị hãy tạm giữ tiền thuế của họ như thể họ là người độc thân không khai miễn giảm thuế cánhân.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.