Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ảnh Hưởng Quy Định Mới Về Giảm Thuế Trên Chi Phí Học

14/08/200400:00:00(Xem: 1188)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi- IRS/SPEC
Quý vị có thể khai giảm thuế trên các chi phí giáo dục quý vị đã thanh toán trong năm 2004 khi chính quý vị, vợ hoặc những người sống phụ thuộc vào quý vị đi học. Quý vị không thể nhận tiền miễn giảm này nếu quý vị là người hiện đang kết hôn nhưng khai riêng hồ sơ thuế với vợ/chồng của quý vị; hoặc có người khai quý vị là người sống phụ thuộc vào họ trên hồ sơ thuế. Các chi phí đủ tiêu chuẩn để khai trừ thuế phải là tiền đóng cho các chương trình học ở các trường cao đẳng và đại học. Bắt đầu từ năm 2004 trở đi người dân có thể sẽ không phải đóng thuế trên các khoản tiền được phân phối từ các chương trình tài trợ học phí của các học viện.
Giảm thuế trên tiền học và các chi phí phụ
Từ năm 2004, các khoản học phí chính thức quý vị có thể khai giảm thuế sẽ tăng từ $3,000 lên $4,000. Đây là mức giảm cao nhất quý vị có thể nhận được nếu lợi tức sau khi điều chỉnh đã sửa đổi (Modified Adjusted Gross Income - MAGI) của quý vị không nhiều hơn $65,000 ($130,000 nếu quý vị khai thuế chung với vợ/chồng của quý vị). Nếu MAGI của quý vị nhiều hơn $65,000 nhưng không cao hơn $80,000 (với vợ chồng khai chung hồ sơ thuế, $130,000 1. Ảnh hưởng thiết thực về mặt thuế vụ của các khoản học phí được miễn giảm:
Tiền học và các khoản lệ phí được giảm thuế sẽ được trừ trực tiếp vào tổng lợi tức hằng năm phải đóng thuế của quý vị số tiền lên đến $4,000. Việc miễn giảm này được thực hiện trong quá trình điều chỉnh nguồn thu nhập của quý vị (khi quý vị điền mẫu khai thuế hằng năm). Nói cách khác, quý vị vẫn có thể nhận được mức thuế được giảm cho các chi phí giáo dục mà không cần phải liệt kê các chi phí trên mẫu Schedule A của bộ hồ sơ thuế 1040. Việc giảm thuế theo cách này có thể thuận lợi hơn đối với những người khai thuế không thể khai để nhận loại tín thuế giáo dục (education credits) như Hope và lifetime learning credits do điều kiện nguồn thu nhập trong năm của họ quá cao. Tuy nhiên, tiền miễn giảm thuế cho các chi phí giáo dục chỉ có hiệu lực trong vòng 4 năm, kể từ 2002 đến 2005.
2. Những ai có thể khai để được giảm thuế các chi phí giáo dục:
Nói chung, mọi người đều có thể khai để được trừ thuế các khoản chi phí giáo dục nếu họ hội đủ ba (3) điều kiện sau đây:
(1) Các chi phí đi học là các chi phí chính thức của các chương trình học nâng cao kiến thức (sau bậc trung học).
(2) Tiền học và các khoản phụ phí là của các đối tượng được ưu tiên.
(3) Các đối tượng ưu tiên nhận loại miễn giảm này là bản thân người khai thuế, vợ/chồng và người sống phụ thuộc vào người khai thuế.
3. Ai không thể khai để nhận tiền miễn giảm thuế từ các chi phí giáo dục:
Quý vị sẽ không nhận được tiền miễn giảm cho các chi phí đi học nếu quý vị thuộc một trong các trường hợp sau đây:
§ Quý vị khai thuế với cương vị của người kết hôn khai riêng hồ sơ thuế.
§ Người khác có thể khai miễn giảm cá nhân (exemption) cho quý vị trên hồ sơ thuế của họ. Cho dù người này trên thực tế không khai để nhận mức miễn giảm cá nhân của quý vị, quý vị vẫn không thể nhận được tiền miễn giảm cho các chi phí giáo dục.
§ Lợi tức sau khi điều chỉnh đã được sửa đổi (MAGI) của quý vị nhiều hơn $80,000 (hoặc $160,000 trường hợp quý vị khai chung hồ sơ thuế với vợ/chồng của quý vị).
§ Quý vị không phải là thường trú nhân trong bất cứ khoảng thời gian nào trong năm, và quý vị không yêu cầu được đối xử như những thường trú nhân khác với mục đích khai thuế.
§ Các chi phí đi học chính thức đã được người khác hay chính quý vị khai để nhận tín thuế dành cho giáo dục, như Hope credit hoặc lifetime learning credit, sẽ không được khai lại để nhận tiền miễn giảm cho các chi phí đi học.
4. Các loại chi phí nào đủ tiêu chuẩn để được khai trừ thuế"
Tiền thuế được trừ từ các chi phí đi học gồm học phí và lệ phí căn cứ trên các khoản tiền quý vị đã thanh toán cho chính quý vị, vợ/chồng hay những người quý vị khai miễn giảm cá nhân cho họ trên hồ sơ khai thuế của quý vị. Thông thường, các chi phí chính thức sẽ được trừ thuế cho cùng năm quý vị trả các khoản học và lệ phí cho các khoá học trong năm hoặc khoá học bắt đầu trong năm hay trong 3 tháng đầu của năm tiếp theo. Ví dụ: Nếu quý vị đóng $1,500 tiền học trong tháng 12 năm 2004 cho khoá học bắt đầu vào mùa xuân năm 2005 - tháng 1 năm 2005, quý vị có thể khai số tiền $1,500 để trừ thuế cho năm 2004.

Quý vị cũng có thể khai để trừ thuế các khoản chi tiêu chính thức cho việc đi học của quý vị, vợ và người sống phụ thuộc vào quý vị bằng tiền vay giúp quý vị và thân nhân trong gia đình đi học, chẳng hạn tiền vay của chính phủ Liên bang (Federal loans). Quý vị khai các chi phí này để nhận được miễn giảm thuế cho năm các chi phí được đóng cho trường học, chứ không phải năm quý vị hoàn lại số tiền vay cho chính phủ hoặc ngân hàng. Ngày tiền học được thanh toán cho trường học ghi trên tài khoản của học sinh là ngày các khoản tiền vay gởi đến cho trường cũng là ngày quý vị trả tiền học. Đây là điểm mốc để xác định tiền học đã chi phí và được trừ thuế cho năm nào.
Chương Trình Tài Trợ Học Phí Được Trừ Thuế
Các tiểu bang và các học viện đủ tiêu chuẩn hoạt động có thể ban hành và duy trì những chương trình chấp nhận tiền học trả trước hay tiền tiết kiệm bỏ vào một tài khoản để thanh toán các khoản tiền học chính thức của sinh viên. Nếu quý vị đã thanh toán tiền học cho người nào, người đó sẽ không phải đóng học phí hoặc các chi phí giáo dục chính thức. Quý vị không thể khai để được trừ thuế trên các khoản tiền quý đóng hay để dành trong quỹ QTP. Để hiểu tường tận hơn một chương trình tài trợ giáo dục, quý vị nên liên lạc với học viện hay với cơ quan ban hành và thực hiện chương trình tài trợ học phí đó.
1. Lợi ích về mặt thuế vụ của một chương trình tài trợ học phí:
Tiền học được thanh toán bằng tiền phân phối từ một tài khoản tiết kiệm tài trợ học phí của tiểu bang không phải đóng thuế ngoại trừ trường hợp số tiền phân phối nhiều hơn các chi phí người thừa hưởng tài khoản này được phép nhận. Ngoài ra, sinh viên hoặc cha mẹ họ vẫn có thể nhận được tín thuế giáo dục như Hope credit hay lifetime learning credit ngay cả khi họ dùng tiền từ quỹ tài trợ giáo dục để thanh toán tiền học cho người đi học.

2. Chương trình tài trợ giáo dục là gì"
Chương trình tài trợ giáo dục (QTP) thường được gọi là "Chương trình 529." Đây là một chương trình được xếp đặt sẵn để quý vị có thể trả tiền học trước hoặc bỏ tiền vào một tài khoản để trả các khoản học phí chính thức cho trường khi con cái hay người thừa hưởng ghi danh học tại trường hay ở các trường trong tiểu bang.
Các chương trình tài trợ giáo dục thường do các cơ quan cấp tiểu bang và các học viện chính thức thành lập và duy trì. Chính quyền tiểu bang nơi quý vị cư ngụ, hoặc học viện quý vị muốn con cái mình theo học sẽ báo cho quý vị biết họ có tham gia vào chương trình này hay không.
3. Các chi phí giáo dục chính thức có thể khai để trừ thuế:
Các chi phí này bao gồm tiền học, các lệ phí phụ đóng cho trường trong mỗi khoáhọc, dụng cụ và học cụ cần cho các khoá học hay cho yêu cầu ghi danh theo học tại trường. Các chi phí chính thức được trừ thuế này cũng bao gồm các chi phí hợp lý về chỗ ở hay lưu trú để đi học của sinh viên thừa hưởng chương trình tài trợ giáo dục. ĐỂ được trừ thuế cho các chi phí này sinh viên phải tham dự chương trình học ít nhất bán thời gian (half-time) so với các sinh viên học trọn thời gian khác (full-time students). Tiền trọ học được trừ thuế thường không nhiều hơn một trong hai khoản chi phí sau đây (chọn khoản tiền nào cao hơn làm cơ sở so sánh):
§ Khoản tiền trọ gồm trong tổng chi phí tiền học và chi phí sinh hoạt cho một sinh viên trong một niên học nhất định. Mức tính này nhằm vào các tài trợ giáo dục của chính phủ Liên bang dành cho một sinh viên, và chi phí trọ học thường do nhà trường hay học viện quyết định.
§ Số tiền trọ sinh viên phải đóng cho nhà trường khi họ lưu ngụ trong ký túc xá hay nhà trọ do trường học quản lý.
4. Giới hạn của các khoản tiền dành dụm trong chương trình tài trợ học phí cho con đi học:
Các khoản tiền cha mẹ dành dụm cho con đi học trong các chương trình tài trợ học phí thường không thể nhiều hơn các chi phí cần thiết để thanh toán tiền học chính thức ở trường. Không có giới hạn về nguồn lợi tức của cha mẹ hay người đóng góp tiền vào quỹ tài trợ này.
Quý vị có thể bỏ tiền vào cả hai quỹ QTP và Coverdell ESA trong cùng một năm cho cùng một người thừa hưởng.
5. Các khoản tiền trích ra từ quỹ tài trợ học phí cho sinh viên có phải đóng thuế hay không"
Phần tiền phân phối trích từ số tiền bỏ vào quỹ tài trợ học phí cho người thừa hưởng để thanh toán tiền học không phải khai số tiền này vào lợi tức của họ vì đây là phần tiền đã đóng thuế trước khi bỏ vào quỹ tài trợ để đầu tư cho tương lai của người thừa hưởng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.