Hôm nay,  

Ảnh Hưởng Quy Định Mới Về Giảm Thuế Trên Chi Phí Học

14/08/200400:00:00(Xem: 2300)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi- IRS/SPEC
Quý vị có thể khai giảm thuế trên các chi phí giáo dục quý vị đã thanh toán trong năm 2004 khi chính quý vị, vợ hoặc những người sống phụ thuộc vào quý vị đi học. Quý vị không thể nhận tiền miễn giảm này nếu quý vị là người hiện đang kết hôn nhưng khai riêng hồ sơ thuế với vợ/chồng của quý vị; hoặc có người khai quý vị là người sống phụ thuộc vào họ trên hồ sơ thuế. Các chi phí đủ tiêu chuẩn để khai trừ thuế phải là tiền đóng cho các chương trình học ở các trường cao đẳng và đại học. Bắt đầu từ năm 2004 trở đi người dân có thể sẽ không phải đóng thuế trên các khoản tiền được phân phối từ các chương trình tài trợ học phí của các học viện.
Giảm thuế trên tiền học và các chi phí phụ
Từ năm 2004, các khoản học phí chính thức quý vị có thể khai giảm thuế sẽ tăng từ $3,000 lên $4,000. Đây là mức giảm cao nhất quý vị có thể nhận được nếu lợi tức sau khi điều chỉnh đã sửa đổi (Modified Adjusted Gross Income - MAGI) của quý vị không nhiều hơn $65,000 ($130,000 nếu quý vị khai thuế chung với vợ/chồng của quý vị). Nếu MAGI của quý vị nhiều hơn $65,000 nhưng không cao hơn $80,000 (với vợ chồng khai chung hồ sơ thuế, $130,000 1. Ảnh hưởng thiết thực về mặt thuế vụ của các khoản học phí được miễn giảm:
Tiền học và các khoản lệ phí được giảm thuế sẽ được trừ trực tiếp vào tổng lợi tức hằng năm phải đóng thuế của quý vị số tiền lên đến $4,000. Việc miễn giảm này được thực hiện trong quá trình điều chỉnh nguồn thu nhập của quý vị (khi quý vị điền mẫu khai thuế hằng năm). Nói cách khác, quý vị vẫn có thể nhận được mức thuế được giảm cho các chi phí giáo dục mà không cần phải liệt kê các chi phí trên mẫu Schedule A của bộ hồ sơ thuế 1040. Việc giảm thuế theo cách này có thể thuận lợi hơn đối với những người khai thuế không thể khai để nhận loại tín thuế giáo dục (education credits) như Hope và lifetime learning credits do điều kiện nguồn thu nhập trong năm của họ quá cao. Tuy nhiên, tiền miễn giảm thuế cho các chi phí giáo dục chỉ có hiệu lực trong vòng 4 năm, kể từ 2002 đến 2005.
2. Những ai có thể khai để được giảm thuế các chi phí giáo dục:
Nói chung, mọi người đều có thể khai để được trừ thuế các khoản chi phí giáo dục nếu họ hội đủ ba (3) điều kiện sau đây:
(1) Các chi phí đi học là các chi phí chính thức của các chương trình học nâng cao kiến thức (sau bậc trung học).
(2) Tiền học và các khoản phụ phí là của các đối tượng được ưu tiên.
(3) Các đối tượng ưu tiên nhận loại miễn giảm này là bản thân người khai thuế, vợ/chồng và người sống phụ thuộc vào người khai thuế.
3. Ai không thể khai để nhận tiền miễn giảm thuế từ các chi phí giáo dục:
Quý vị sẽ không nhận được tiền miễn giảm cho các chi phí đi học nếu quý vị thuộc một trong các trường hợp sau đây:
§ Quý vị khai thuế với cương vị của người kết hôn khai riêng hồ sơ thuế.
§ Người khác có thể khai miễn giảm cá nhân (exemption) cho quý vị trên hồ sơ thuế của họ. Cho dù người này trên thực tế không khai để nhận mức miễn giảm cá nhân của quý vị, quý vị vẫn không thể nhận được tiền miễn giảm cho các chi phí giáo dục.
§ Lợi tức sau khi điều chỉnh đã được sửa đổi (MAGI) của quý vị nhiều hơn $80,000 (hoặc $160,000 trường hợp quý vị khai chung hồ sơ thuế với vợ/chồng của quý vị).
§ Quý vị không phải là thường trú nhân trong bất cứ khoảng thời gian nào trong năm, và quý vị không yêu cầu được đối xử như những thường trú nhân khác với mục đích khai thuế.
§ Các chi phí đi học chính thức đã được người khác hay chính quý vị khai để nhận tín thuế dành cho giáo dục, như Hope credit hoặc lifetime learning credit, sẽ không được khai lại để nhận tiền miễn giảm cho các chi phí đi học.
4. Các loại chi phí nào đủ tiêu chuẩn để được khai trừ thuế"
Tiền thuế được trừ từ các chi phí đi học gồm học phí và lệ phí căn cứ trên các khoản tiền quý vị đã thanh toán cho chính quý vị, vợ/chồng hay những người quý vị khai miễn giảm cá nhân cho họ trên hồ sơ khai thuế của quý vị. Thông thường, các chi phí chính thức sẽ được trừ thuế cho cùng năm quý vị trả các khoản học và lệ phí cho các khoá học trong năm hoặc khoá học bắt đầu trong năm hay trong 3 tháng đầu của năm tiếp theo. Ví dụ: Nếu quý vị đóng $1,500 tiền học trong tháng 12 năm 2004 cho khoá học bắt đầu vào mùa xuân năm 2005 - tháng 1 năm 2005, quý vị có thể khai số tiền $1,500 để trừ thuế cho năm 2004.

Quý vị cũng có thể khai để trừ thuế các khoản chi tiêu chính thức cho việc đi học của quý vị, vợ và người sống phụ thuộc vào quý vị bằng tiền vay giúp quý vị và thân nhân trong gia đình đi học, chẳng hạn tiền vay của chính phủ Liên bang (Federal loans). Quý vị khai các chi phí này để nhận được miễn giảm thuế cho năm các chi phí được đóng cho trường học, chứ không phải năm quý vị hoàn lại số tiền vay cho chính phủ hoặc ngân hàng. Ngày tiền học được thanh toán cho trường học ghi trên tài khoản của học sinh là ngày các khoản tiền vay gởi đến cho trường cũng là ngày quý vị trả tiền học. Đây là điểm mốc để xác định tiền học đã chi phí và được trừ thuế cho năm nào.
Chương Trình Tài Trợ Học Phí Được Trừ Thuế
Các tiểu bang và các học viện đủ tiêu chuẩn hoạt động có thể ban hành và duy trì những chương trình chấp nhận tiền học trả trước hay tiền tiết kiệm bỏ vào một tài khoản để thanh toán các khoản tiền học chính thức của sinh viên. Nếu quý vị đã thanh toán tiền học cho người nào, người đó sẽ không phải đóng học phí hoặc các chi phí giáo dục chính thức. Quý vị không thể khai để được trừ thuế trên các khoản tiền quý đóng hay để dành trong quỹ QTP. Để hiểu tường tận hơn một chương trình tài trợ giáo dục, quý vị nên liên lạc với học viện hay với cơ quan ban hành và thực hiện chương trình tài trợ học phí đó.
1. Lợi ích về mặt thuế vụ của một chương trình tài trợ học phí:
Tiền học được thanh toán bằng tiền phân phối từ một tài khoản tiết kiệm tài trợ học phí của tiểu bang không phải đóng thuế ngoại trừ trường hợp số tiền phân phối nhiều hơn các chi phí người thừa hưởng tài khoản này được phép nhận. Ngoài ra, sinh viên hoặc cha mẹ họ vẫn có thể nhận được tín thuế giáo dục như Hope credit hay lifetime learning credit ngay cả khi họ dùng tiền từ quỹ tài trợ giáo dục để thanh toán tiền học cho người đi học.

2. Chương trình tài trợ giáo dục là gì"
Chương trình tài trợ giáo dục (QTP) thường được gọi là "Chương trình 529." Đây là một chương trình được xếp đặt sẵn để quý vị có thể trả tiền học trước hoặc bỏ tiền vào một tài khoản để trả các khoản học phí chính thức cho trường khi con cái hay người thừa hưởng ghi danh học tại trường hay ở các trường trong tiểu bang.
Các chương trình tài trợ giáo dục thường do các cơ quan cấp tiểu bang và các học viện chính thức thành lập và duy trì. Chính quyền tiểu bang nơi quý vị cư ngụ, hoặc học viện quý vị muốn con cái mình theo học sẽ báo cho quý vị biết họ có tham gia vào chương trình này hay không.
3. Các chi phí giáo dục chính thức có thể khai để trừ thuế:
Các chi phí này bao gồm tiền học, các lệ phí phụ đóng cho trường trong mỗi khoáhọc, dụng cụ và học cụ cần cho các khoá học hay cho yêu cầu ghi danh theo học tại trường. Các chi phí chính thức được trừ thuế này cũng bao gồm các chi phí hợp lý về chỗ ở hay lưu trú để đi học của sinh viên thừa hưởng chương trình tài trợ giáo dục. ĐỂ được trừ thuế cho các chi phí này sinh viên phải tham dự chương trình học ít nhất bán thời gian (half-time) so với các sinh viên học trọn thời gian khác (full-time students). Tiền trọ học được trừ thuế thường không nhiều hơn một trong hai khoản chi phí sau đây (chọn khoản tiền nào cao hơn làm cơ sở so sánh):
§ Khoản tiền trọ gồm trong tổng chi phí tiền học và chi phí sinh hoạt cho một sinh viên trong một niên học nhất định. Mức tính này nhằm vào các tài trợ giáo dục của chính phủ Liên bang dành cho một sinh viên, và chi phí trọ học thường do nhà trường hay học viện quyết định.
§ Số tiền trọ sinh viên phải đóng cho nhà trường khi họ lưu ngụ trong ký túc xá hay nhà trọ do trường học quản lý.
4. Giới hạn của các khoản tiền dành dụm trong chương trình tài trợ học phí cho con đi học:
Các khoản tiền cha mẹ dành dụm cho con đi học trong các chương trình tài trợ học phí thường không thể nhiều hơn các chi phí cần thiết để thanh toán tiền học chính thức ở trường. Không có giới hạn về nguồn lợi tức của cha mẹ hay người đóng góp tiền vào quỹ tài trợ này.
Quý vị có thể bỏ tiền vào cả hai quỹ QTP và Coverdell ESA trong cùng một năm cho cùng một người thừa hưởng.
5. Các khoản tiền trích ra từ quỹ tài trợ học phí cho sinh viên có phải đóng thuế hay không"
Phần tiền phân phối trích từ số tiền bỏ vào quỹ tài trợ học phí cho người thừa hưởng để thanh toán tiền học không phải khai số tiền này vào lợi tức của họ vì đây là phần tiền đã đóng thuế trước khi bỏ vào quỹ tài trợ để đầu tư cho tương lai của người thừa hưởng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.